Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 138|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
 
Druk nr 4491-A
SEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
VI kadencjaDODATKOWE SPRAWOZDANIE
 
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ „PRZYJAZNE PA
Ń
STWO” DO SPRAWZWI
Ą
ZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI
o rz
ą 
dowym projekcie ustawy o redukcjiniektórych obowi
ą 
zków dla obywatelii przedsi
ę
biorców (druk nr 4461).
Sejm na 98 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminuSejmu - skierowa
ł
ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4491 do Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Pa
ń
stwo" do spraw zwi
ą 
zanych z ograniczaniem biurokracjiw celu rozpatrzenia poprawek zg
ł
oszonych w drugim czytaniu.Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Pa
ń
stwo" do spraw zwi
ą 
zanych z ograniczaniem biurokracji po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.wnosi:Wysoki Sejm raczy nast
ę
 puj
ą 
ce poprawki:1) tytu
ł
owi ustawy nada
ć
brzmienie:„Ustawa z dnia … 2011 r. o zmianie niektórych ustaw nak 
ł
adaj
ą 
cych obowi
ą 
zki naobywateli i przedsi
ę
 biorców”;
 – KP SLD – odrzuci
ć
 
2) w art. 1 skre
ś
li
ć
pkt 2 i 3;
 – KP SLD – odrzuci
ć
 
3) skre
ś
li
ć
art. 2;
 – KP SLD – odrzuci
ć
 
 
 4) w art. 4 po pkt 6 doda
ć
nowy pkt … w brzmieniu:„…) w art. 76g ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Dane z wykazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i dokonywane w nichzmiany, s
ą 
zamieszczane w celach informacyjnych na stronie internetowejurz
ę
du obs
ł
uguj
ą 
cego ministra w
ł
a
ś
ciwego do spraw finansów publicznych.”.”;
 – KP PO – przyj
ąć
 
5) w art. 9, art. 14a nada
ć
brzmienie:„Art. 14a. § 1. Minister w
ł
a
ś
ciwy do spraw finansów publicznych d
ąż
y dozapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przezorgany podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonuj
ą 
c wszczególno
ś
ci ich interpretacji, z urz
ę
du lub na wniosek zainteresowanego, przy uwzgl
ę
dnieniu orzecznictwa s
ą 
dów oraz Trybuna
ł
u Konstytucyjnegolub Europejskiego Trybuna
ł
u Sprawiedliwo
ś
ci (interpretacje ogólne).§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawiera
ć
uzasadnieniekonieczno
ś
ci wydania interpretacji ogólnej, w szczególno
ś
ci:1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagaj
ą 
cych wydania interpretacji ogólnej;2) wskazanie istnienia niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowejw takich samych stanach faktycznych i prawnych.§ 3. Nie wydaje si
ę
interpretacji ogólnej, je
ż
eli w dniu z
ł
o
ż
enia wniosku ointerpretacj
ę
ogóln
ą 
w zakresie spraw, o których mowa w § 2 pkt 2, toczysi
ę
post
ę
 powanie podatkowe lub post
ę
 powanie kontrolne organu kontroliskarbowej albo na decyzj
ę
lub postanowienie wniesiono odwo
ł
anie lubza
ż
alenie.§ 4. Je
ż
eli wniosek o wydanie interpretacji ogólnej nie spe
ł
nia wymogówokre
ś
lonych przepisami prawa, minister w
ł
a
ś
ciwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bezrozpatrzenia wydaje si
ę
postanowienie, na które s
ł
u
ż
y za
ż
alenie. Przepisyrozdzia
ł
ów 14 i 16 dzia
ł
u IV stosuje si
ę
odpowiednio.§ 6. W sprawach dotycz
ą 
cych wydawania interpretacji ogólnych na wniosek  przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130,art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 iart. 171 oraz przepisy rozdzia
ł
u 5, 6, 10 i 23 dzia
ł
u IV stosuje si
ę
 odpowiednio.”;
 – KP PO – przyj
ąć
 
 
 
Uwaga: konsekwencj
ą 
przyj
ę
cia poprawki nr 5 b
ę
dzie bezprzedmiotowo
ść
poprawkinr 6.
6) w art. 9, w art. 14a § 2 nada
ć
brzmienie:㤠2. Reprezentatywna organizacja zwi
ą 
zkowa lub reprezentatywna organizacja pracodawców, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o TrójstronnejKomisji do Spraw Spo
ł
eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialoguspo
ł
ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pó
ź
n. zm.
1)
), w
ł
a
ś
ciwy krajowy organsamorz
ą 
du zawodowego ustanowionego ustaw
ą 
, izba gospodarcza dzia
ł
aj
ą 
ca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze
ń
dzia
ł
aj
ą 
ca na podstawieustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorz
ą 
dzie zawodowym niektórych przedsi
ę
 biorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),Zwi
ą 
zek Rzemios
ł
a Polskiego dzia
ł
aj
ą 
cy na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemio
ś
le (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz Krajowa Rada Spó
ł
dzielcza i Zwi
ą 
zki Rewizyjne, októrych mowa w ustawie z dnia 16 wrze
ś
nia 1982 r. – Prawo spó
ł
dzielcze (Dz. U. z2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pó
ź
n. zm.) mog
ą 
wyst
ą 
 pi
ć
do ministra w
ł
a
ś
ciwego dospraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej prawa.Wnioskuj
ą 
cy o wydanie interpretacji ogólnej obowi
ą 
zany jest do wykazania,
ż
estosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroliskarbowej jest niejednolite oraz do przedstawienia w
ł
asnego stanowiska w sprawie.”
 – KP SLD – KP PSL – odrzuci
ć
 
7) w art. 11 skre
ś
li
ć
pkt 1 i 3;
 – KP SLD – odrzuci
ć
 
8) skre
ś
li
ć
art. 19;
 – KP SLD – odrzuci
ć
 
9) w art. 21:a) w pkt 1 dotychczasow
ą 
tre
ść
po wyrazach „w art. 2 w ust. 1” oznaczy
ć
jako lit. doraz doda
ć
lit. a–c w brzmieniu:„a) po pkt 1 dodaje si
ę
pkt la w brzmieniu:„la) wyroby w
ę
glowe - wyroby energetyczne, okre
ś
lone w poz. 19-21za
łą 
cznika nr 
 
1 do ustawy;”, b) w pkt 20 w lit. b na ko
ń
cu
ś
rednik zast
ę
 puje si
ę
przecinkiem i dodaje si
ę
lit. c w brzmieniu:,,c) wyrobów w
ę
glowych przemieszczanych lub magazynowanych przez po
ś
rednicz
ą 
cy podmiot w
ę
glowy;”,c) po pkt 23 dodaje si
ę
pkt 23a w brzmieniu:
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->