Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

1.3Ograničenje odgovornosti
1.4Dokumentacija
1.4.1Dokumentacija mašine
1.4.2Podaci koji nisu uključeni u dokumentaciju
1.4.3Merne jedinice koje se koriste u ovom uputstvu za upotrebu
1.5Identifikacija mašine
1.5.1Serijski broj mašine
1.5.2Pločica sa karakteristikama
2.1Mere zaštite pre transporta
2.1.1Opšti podaci
2.1.2Plomča ležaja
2.2Podizanje mašine
2.2.1Podizanje mašine za transport brodom
2.2.2Podizanje mašine na paleti
2.2.3Dizanje neotpakovane mašine
Slika 2-5Dizanje neotpakovanih mašina
2.3Okretanje vertikalno postavljene mašine
2.4Provere po prijemu i otpakovanju
2.4.1Provera po prijemu
2.4.2Provera nakon raspakovanja
2.5Uputstva za instalaciju glavne priključne kutije i delova rashladnog uređaja
2.5.1Instalacija glavne priključne kutije
2.6Skladištenje
2.6.2Dugoročno skladištenje (duže od dva meseca)
Slika 2-7Rupe za ventilaciju
2.6.3Valjkasta ležišta
2.6.4Klizna ležišta
2.7Kontrole, beleške
Poglavlje 3Instalacija i poravnanje
3.1Opšti podaci
3.2Konstrukcija postolja
3.2.1Opšti podaci
3.2.2Pritisci na podlogu
3.2.3Prirubnice za mašine koje se vertikalno montiraju
3.3Pripreme mašine pre instalacije
Poglavlje 3.3.1 Merenja izolacijskog otpora
3.3.1Merenja izolacijskog otpora
3.3.2Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta
3.3.3Vrsta spojnice
3.3.4Sastavljanje polovine spojnice
3.3.4.1Balansiranje spojnice
3.3.4.2Montiranje
3.3.5Pogonski remen
3.3.6 Čepovi za odvod
3.4Instalacija na betonskoj podlozi
3.4.1Opseg isporuke
3.4.2Opšte pripreme
3.4.3Pripreme podloge
3.4.3.1Priprema podloge i rupa za učvršćivanje
3.4.3.2Priprema vijaka za podlogu i podmetnih pločica
Slika 3-1Tipično montiranje vijaka za podlogu
3.4.4Podizanje mašina
3.4.5Poravnanje
3.4.6Učvršćivanje
3.4.7Završna instalacija i kontrola
3.4.7.1Učvršćivanje stopala mašine
3.4.7.2Poklopci i zaštićen prostor
3.5Instalacija na betonskoj podlozi
3.5.1Opseg isporuke
3.5.2Kontrola podloge
3.5.3Podizanje mašina
3.5.4Poravnanje
3.5.5Konačna instalacija i kontrola
3.5.5.1Učvršćivanje stopala mašine
3.5.5.2Poklopci i zaštićen prostor
3.6Poravnanje
3.6.1Opšti podaci
3.6.2Grubo podešavanje
Slika 3-3Vertikalno pozicioniranje stopala mašine
3.6.3Grubo prilagođavanje
Slika 3-5Montiranje podmetača
Slika 3-6Oznake na vratilu i pokazivaču obrtnog centra
3.6.4Ispravka za termalni rast
3.6.4.1Opšti podaci
3.6.4.2Termalni rast
Slika 3-9Provera poravnanja uz pomoć indikatora sa brojčanikom
3.6.5.5Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja
Tabela 3-1.Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja
3.7Održavanje nakon instalacije
4.1Opšti podaci
4.2Mehanička povezivanja
4.2.1Priključnice za rashladni vazduh
4.2.2Priključnice za rashladnu vodu
4.2.2.1Vazduh-voda hladnjaci
4.2.2.2Hlađenje ramova vodom
4.2.3Dovod ulja u klizno ležište
4.2.4Povezivanje cevi za čišćenje vazduha
4.2.5Montaža vibracionih transduktora
4.3Električna povezivanja
4.3.1Opšti podaci
4.3.2Bezbednost
4.3.3Merenja izolacijskog otpora
4.3.4Glavne opcije priključne kutije
4.3.4.1Isporuka bez glavne priključne kutije
4.3.5Razmak izolacije glavnih električnih priključaka
4.3.6Glavni električni kablovi
4.3.7Sekundarni kablovi za povezivanje kliznih prstenova
4.3.8Pomoćna kutija sa priključnicama
Slika 4-1Tipična pomoćna priključna kutija
4.3.8.1Povezivanje pomoćnih uređaja i instrumenata
4.3.8.2Povezivanje spoljnog kompresora
4.3.9Uzemljenja
4.3.10Zahtevi za mašine sa konvertorima frekvencije
4.3.10.1Glavni kabl
4.3.10.2Uzemljenje glavnog kabla
4.3.10.3Pomoćni kablovi
5.1Opšti podaci
5.2Provera mehaničke instalacije
5.3Merenja izolacijskog otpora
5.4Provera električnih instalacija
5.5Oprema za kontrolu i zaštitu
5.5.1Opšti podaci
5.5.2Temperatura namotaja statora
5.5.2.1Opšti podaci
5.5.2.2Detektori temperature otpora
5.5.2.3Termistori
5.5.3Kontrola temperature ležišta
5.5.3.1Opšti podaci
5.5.3.2Detektori temperature otpora
5.5.3.3Termistori
5.5.4Oprema za zaštitu
5.6Prvo probno pokretanje
5.6.1Opšti podaci
5.6.2Mere opreza pre prvog probnog pokretanja
5.6.3Pokretanje
5.6.3.1Smer rotacije
5.6.3.2Pokretanje mašina sa kliznim prstenovima
5.6.3.3Pokretanje Ex p mašina
5.7Pokretanje mašine prvi put
5.7.1Nadzor tokom prvog pokretanja
5.7.2Kontrole u toku rada mašine
5.7.3.1Mašine sa valjkastim ležištima
5.7.3.2Mašine sa kliznim ležištima
5.7.4Vibracije
5.7.5Temperaturni nivoi
5.7.6Razmenjivači toplote
5.7.7Klizni prstenovi
5.8Gašenje
6.1Opšti podaci
6.2Normalni uslovi za rad
6.3Broj pokretanja
6.4Nadgledanje
6.4.2Vibracije
6.4.3Temperature
6.4.4Razmenjivači toplote
6.4.5Jedinica kliznog prstena
6.5Nastavak
6.6Isključivanje
7.1Preventivno održavanje
7.2 Mere predostrožnosti
7.3Program za održavanje
7.3.1.1Opšta konstrukcija
7.3.1.2Priključnice za visoki napon
7.3.1.3‘Stator i rotor
7.3.1.4Pomoćni uređaji
7.3.1.5Jedinica kliznog prstena
7.3.1.6Sistem za podmazivanje i ležišta
7.3.1.7Rashladni sistem
7.4Održavanje konstrukcije mašine
7.4.1Zategnutost pričvršćivanja
Tabela 7-2.Opšti zatezni obrtni momenti
7.4.2Vibracija i buka
7.4.3Vibracije
7.4.3.1Procedure merenja i radni uslovi
Slika 7-1Tačke merenja
7.4.3.2Klasifikacija u odnosu na fleksibilnost držača
7.4.3.3Procena
7.5Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje
7.5.1Klizna ležišta
7.5.1.1Nivo ulja
7.5.1.2Temperatura ležišta
7.5.2Podmazivanje kliznih ležišta
7.5.2.1Temperatura ulja za podmazivanje
7.5.2.2Kontrola maziva
7.5.2.3Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje
7.5.2.4Kvalitet ulja
7.5.3.4Podmazivanje
7.5.3.5Mazivo za ležišta
7.5.3.6Održavanje ležišta
7.5.4Provera izolacije ležišta i njegove otpornosti
7.5.4.1Procedura
Slika 7-3Merenje otpornosti izolacije kliznog ležišta
Slika 7-4Merenje otpornosti izolacije valjkastog ležišta
7.5.4.2 Čistoća izolacije ležišta
Slika 7-5Izolacija ležišta i površine krajnjih štitova
7.6Održavanje namotaja statora i rotora
7.6.1Posebni propisi o bezbednosti za održavanje namotaja
7.6.2Vremensko planiranje održavanja
7.6.3Odgovarajuća radna temperatura
7.6.4Merenja izolacijskog otpora
7.6.4.1Konverzija izmerenih vrednosti izolacijskog otpora
7.6.4.2Opšte činjenice koje treba uzeti u obzir
7.6.4.3Minimalne vrednosti izolacijskog otpora
7.6.4.4Merenja izolacijskog otpora namotaja statora
Slika 7-7Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora
7.6.4.5Merenja izolacijskog otpora namotaja statora
Slika 7-8Merenje izolacijskog otpora namotaja rotora
7.6.5Merenje izolacijskog otpora na pomoćnim spravama
7.6.6Indeks polarizacije
7.6.7Drugi radovi na održavanju
7.7Održavanje kliznih prstenova i četkica
7.7.1Održavanje kliznih prstenova
7.7.1.1Period mirovanja
7.7.1.2Habanje
7.7.2Održavanje opreme četkice
7.7.2.1Pritisak četkica
Slika 7-9Proveravanje pritiska četkica pomoću opružnog kantara
7.8Održavanje rashladnih jedinica
7.8.1Uputstva za održavanje mašina sa hlađenjem slobodnim vazduhom
7.8.1.1 Čišćenje filtera
7.8.2Uputstva za održavanje vazduh-voda razmenjivača toplote
7.8.3Uputstva za održavanje vazduh-vazduh razmenjivača toplote
7.8.3.1Cirkulacija vazduha
7.8.3.2 Čišćenje
7.8.4Održavanje spoljnog kompresora
7.9Popravke, rastavljanje i sastavljanje
Poglavlje 8Rešavanje problema
8.1Rešavanje problema
8.1.1Mehaničko funkcionisanje
8.1.2Sistem za podmazivanje i ležišta
8.1.2.1Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta
Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta
8.1.2.2Sistem za podmazivanje i klizna ležišta
Sistem za podmazivanje i klizna ležišta
8.1.3Termalne performanse
8.1.3.4Termalne performanse, rebrasto hlađenje
8.2Curenje ulja kod kliznih ležišta
8.2.2Klizna ležišta
8.2.3Provera ležišta
8.2.4Kontejner za ulje i cevi
8.2.5Provera kontejnera za ulje i cevi
8.2.6Upotreba
8.2.7Provera upotrebe
8.3Električne performanse, eksitacija, kontrola i zaštita
8.3.1Zaštitni isključivači
8.3.2Pt-100 detektori temperature otpora
Tabela 8-1.Temperaturne vrednosti za Pt-100 elemente
8.4Klizni prstenovi i četkice
8.4.1Habanje četkica
8.4.2Varničenje četkica
8.5Termalne performanse i sistem za hlađenje
9.1Podrška kupcima
9.1.1Servisi
9.1.2Rezervni delovi
9.1.3Podrška i garancije
9.1.4Podrška za servisne centre
9.1.5Kontaktne informacije za podršku kupcima
9.2Rezervni delovi za rotacione električne mašine
9.2.1Opšte činjenice o rezervnim delovima koje treba uzeti u obzir
9.2.2Periodička zamena delova
9.2.3Potrebni rezervni delovi
9.2.4Izbor odgovarajućeg paketa rezervnih delova
9.2.5Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima
9.2.5.1Paket sa operativnim rezervnim delovima
9.2.5.2Paket sa preporučenim rezervnim delovima
9.2.5.3Glavni rezervni delovi
9.2.5.4Paket sa operativnim rezervnim delovima
9.2.5.5Paket sa preporučenim rezervnim delovima
9.2.5.6 Glavni rezervni delovi
9.2.5.7Paket sa operativnim rezervnim delovima
9.2.5.8Paket sa preporučenim rezervnim delovima
9.2.5.9 Glavni rezervni delovi
9.2.6Informacije o naručivanju
10.1Uvod
10.2Prosečan sadržaj materijala
10.3Recikliranje materijala za pakovanje
10.4Demontaža mašine
10.5Odvajanje različitih materijala
10.5.1Ram, kućište ležišta, poklopci i ventilator
10.5.2Komponente sa električnom izolacijom
10.5.3Stalni magneti
10.5.4Opasan otpad
10.5.5Otpad namenjen odlaganju na deponiji
Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon
Tipične priključnice za glavni električni kabel
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ABB-Upustvo Za Rad Sa Indukcionim Motorima i a

ABB-Upustvo Za Rad Sa Indukcionim Motorima i a

Ratings: (0)|Views: 541|Likes:
Published by Goran Krstic

More info:

Published by: Goran Krstic on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 47 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 51 to 74 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 78 to 88 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 92 to 120 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 151 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->