Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sedmo poglavlje

Sedmo poglavlje

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by zaphod_zaphod

More info:

Published by: zaphod_zaphod on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
 
7.
 
MatkoMarušić:Moja priča
7.1. Sažetak o napadima na urednike
č
asopisa Croatian Medi-cal Journal7.2. Kronologija napada na urednike CMJ-a7.3. Su
ñ
enje i pokušaj difamacije psihijatrijskim vješta
č
enjem7.4. Ograni
č
enje slobode govora radi prikrivanja korupcije iafera7.5. Napadi uprave Medicinskog fakulteta u Zagrebu na ured-nike CMJ-a7.6. Ne
č
asno postupanje Suda
č
asti Medicinskog fakulteta uZagrebu7.7. Pokušaj uprave MF-a u Zagrebu da preuzmu CMJ-a u go-dini 2009.7.8. Napomene
 
MATKO MARUŠIĆ: MOJA PRIČA
207
Akademska korupcija u mediciniAkademska korupcija u mediciniAkademska korupcija u mediciniAkademska korupcija u medicini
Slu
č
aj
č
asopisa Croatian Medical Journalilikako
č
ovjek ne može vjerovati što se doga
ñ
a u akademskoj zajednicipa treba provjeriti je li normalan
Izraz
medicina
odnosi se pretežno na struku, nastavu i znanost, a
 zdravstvo
 na njezinu prakti
č
nu primjenu, na sve oblike skrbi za bolesnike. Bez obzira nastvarne razlike tih pojmova oni se u praksi ne mogu razdvojiti, pa tema korupci- je u zdravstvu zahtijeva i osvrt na korupciju u medicini. Štoviše, budu
ć
i da me-dicinska naobrazba stvara zdravstvene radnike kojima je studij i ponašanje nje-govih u
č
itelja usadilo odgovaraju
ć
i vrijednosni sustav, mogu
ć
e je da je pozdravstvo pogubnija korupcija u medicini, negoli ona izravna, kakvu susre
ć
emou zdravstvenom sustavu. Budu
ć
i da je lije
č
nik klju
č
ni zdravstveni radnik, prois-tje
č
e da je za zdravstvo u cjelini iznimno važno da izobrazba koju pružaju me-dicinski fakulteti uklju
č
i i
č
vrst sustav poštenja, pravednosti, skromnosti, požrt-vovanja i
č
estitosti, jer
ć
e se to odraziti na bitne zna
č
ajke rada lije
č
nika u tijeku
č
etrdeset godina nakon što on diplomira.Medicinskim fakultetima u Hrvatskoj ne može se zanijekati primjerenostmoralne sastavnice izobrazbe koju propisuju studentima, ali rije
č
i i udžbenici nesamo što nisu dostatni, nego zna
č
e i manje od primjera koji nastavnici daju svo- jim radom i ponašanjem. U znanosti o medicinskoj izobrazbi to se naziva"nevidljivim kurikulumom", jednostavnije re
č
eno – onime što student nau
č
i iusvoji na fakultetu gledaju
ć
i svoje nastavnike i kolege i op
ć
e ozra
č
 je sredine ukojoj se obrazuje. Postoje
ć
i podatci su iznena
ñ
uju
ć
i, jer otkrivaju da se studen-tov medicinski svjetonazor ne formira prema onome što nau
č
i iz knjiga, negoprema onome što vidi u ponašanju onih koji ga podu
č
avaju.Osim navedenoga, nastavnici medicinskih fakulteta u pravilu i izravno radeu zdravstvu i to naj
č
ć
e na važnim, rukovode
ć
im i vrlo utjecajnim položajima.Zato
ć
u, pojednostavnjeno, re
ć
i da su upravo oni najodgovorniji za stupanj ko-rupcije koji gra
ñ
ani, administracija ili pravosudni
č
imbenici susre
ć
u u zdrav-stvu. Osim toga, sveu
č
ilišni profesori pripadaju u vrlo ugledan društveni slojkoji nazivamo akademskom zajednicom. A svi oblici ponašanja akademskezajednice, uklju
č
ivši naposljetku i mehanizme, putove, ciljeve i strategiju ko-rupcije druk
č
iji su, "finiji", vještiji i teže uo
č
ljivi od korupcije u manje u
č
enimstrukama. Osim toga, akademska je zajednica zašti
ć
ena svojim društvenim ug-ledom, vezama, poznanstvima, stvarnom važnoš
ć
u i onime što se naziva sveu
č
i-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->