Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Podgotovki VII Odd

Podgotovki VII Odd

Ratings: (0)|Views: 1,442|Likes:
Published by tpana

More info:

Published by: tpana on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
1
Operativen plan za ~as po angliski jazik
Одделение
 
VI
 
I
 
датум
 
17
.
09
20
10
Име
na
темата
:
Ревизија на материјалот од шесто одделение
Наставна
 
единица
:
Утврдување на минато просто време од глаголот be
 Тип на часот
:
 
утврдување
 
Цели на часот
Дa се утврдат јазичните структури на глаголот
BE
во
минато просто време
 
Очекувани исходи
Учениците ќе можат да согледаат колку формите на глаголот
BE
во минато просто време и ќеможат да
 
формираат потврдни, прашални и одречни реченици со употреба на тој глагол
 
Услови и средства за работаМетоди
 
структурален
Форми
 
фронтална
,
индивидуална
,
парови
Наставни средства
 
учебник
Организација и активности на часотВоведен дел
1.
Им давам на учениците задача во парови да напишат 3 нешта што ги знаат за минато простовреме.
 2.
Повикувам некои од паровите да кажат што запишале и тоа го пишувам на табла.
Главен дел
1.
 
Со учениците разговарам за наставката -ed и за нејзиниот изговор.
 2.
 
На табла пишувам глаголи. Повикувам ученици да ја напишат наставката и да го изговоратглаголот.
 3.
 
Со учениците ги разгледувам вежбите во учебникот.
 4.
 
Учениците самостојно ги изработуваат вежбите во тетратките
 5.
 
Проверка на одговорите со цело одделение.
 
Завршен дел
1.
 
Учениците со кревање рака се оценуваат колку запомниле/ заборавиле од минатата година
 
*
Методи на формативно оценување
 
следење
na
активноста
na
учениците
,
граматички
 
вежби од учебник, само оценување
NastavnikTatjana Panovska
 
2
Operativen plan za ~as po angliski jazik
Одделение
 
VI
 
I
 
датум
20/21
09
20
10
Наставник: Татјана ПановскаИме
na
темата
:
Ревизија на материјалот од шесто одделение
Наставна
 
единица
:
Потсетување на вокабулар: облека, клима, домови
Тип на часот
:
 
вежби
 
Цели на часот
Учениците да
 
се потсетат и да го извежбаат веќе познатиот вокабулар од минатата година
Очекувани исходи
Учениците ќе можат да согледаат колку го познаваат вокабуларот за облека, клима, и ќе можат даго користат во кратки и едноставни описни реченици
 
Услови и средства за работаМетоди
 
аудио- лингвален
Форми
 
фронтална
,
индивидуална
,
групи
Наставни средства
 
учебник
Организација и активности на часотВоведен дел
1.
Ги прашувам учениците какво беше времето вчера, какво е времето денес. Одговорите гипишувам на табла.
Главен дел
1.
 
Преку флеш карти го повторувам останатиот вокабулар -облека.
2.
 
Ги делам учениците во 4 групи. Секоја група добива задача да направи список на облека штосе носи во одредено годишно време. Група1 – есен, Група2- зима, Група3- пролет и Група4-лето.
 3.
 
Секоја група ги презентира своите листи.
 4.
 
Со учениците ги разгледувам вежбите во учебникот.
 5.
 
Давам задача да се напише краток состав за омилената облека. ( На послабите ученици им седава можност само да направат листа на омилената облека без да формираат реченици)
 
Завршен дел
1.
 
По желба учениците ги читаат составите. Другите ученици внимателно слушаат и на крајот гоизнесуваат своето мислење.
 2.
 
Ги собирам сите творби со цел да ги прочитам и да дадам повратна информација
 
Методи на формативно оценување
 
следење
na
активноста
na
учениците, усна/ писмена повратна информација
 
3
Operativen plan za ~as po angliski jazik
Одделение
 
VI
 
I
 
датум
 
22
.
09
20
10
Наставник: Татјана ПановскаИме
na
темата
:
Ревизија на материјалот од шесто одделение
Наставна
 
единица
:
Вежби за развивање на вештини: читање, слушање, пишување
Тип на часот
:
 
вежби
 
Цели на часот
Кај учениците се развиваат вештините читање и слушање за извлекување потребни информации, ивештината пишување на краток, контролиран состав
Очекувани исходи
Учениците да можат да одговорат на прашања поврзани со даден текст, да станат сигурни во себепри читање на текст на англиски и да не се грижат за непознатите зборови туку за сфаќање натекстот, да можат да напишат кратки и едноставни реченици за себе
 
Услови и средства за работаМетоди
 
текст
Форми
 
фронтална
,
индивидуална, парови
Наставни средства
 
учебник, касетофон
Организација и активности на часотВоведен дел
1.
Давам листа на зборови кои се среќаваат во денешната наставна единица (surf, necessary, slow,lazy, joke). Учениците работат во парови и претпоставуваат што значат дадените зборови.
 
Главен дел
1.
 
Во парови учениците ги читаат текстовите на стр. 10 и ги бараат дадените зборови. Утврдуваатдали се точни нивните преводи на зборовите.
2.
 
Учениците самостојно ги читаат текстовите и ги одговараат прашањата во вежба 1. ја следамнивната работа.
 3.
 
Учениците во парови си ги проверуваат одговорите.
 4.
 
Ја пушта снимката а учениците слушаат и го пополнуваат текстот со испуштените зборови.
 5.
 
Ги проверувам одговорите со целото одделение.
 6.
 
Со учениците ја разгледувам вежба 3 каде се дадени напатствија за пишување параграф.
 
Завршен дел
1.
 
Учениците ги следат насоките и пишуваат параграф со сопствените податоци.
 2.
 
Ги собирам параграфите и следниот час ги предавам со забелешки.
Методи на формативно оценување
 
следење
na
активноста
na
учениците, усна/ писмена повратна информација

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Mitev liked this
Sanja Ilova liked this
Anca Mitev liked this
Sonja Taskoska liked this
Anca Mitev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->