Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Hela skuldkrisens näringskedja blottad

Veckans tanke: Hela skuldkrisens näringskedja blottad

Ratings: (0)|Views: 228|Likes:
Published by SEB Group
Världen står inför stora utmaningar och läget är allvarligt. Ändå finns omständigheter som gör att dagens utmanande krisläge kan hanteras. I veckans tanke tror SEB:s chefekonom Robert Bergqvist att det blir centralbankerna som får göra det mesta jobbet.
Världen står inför stora utmaningar och läget är allvarligt. Ändå finns omständigheter som gör att dagens utmanande krisläge kan hanteras. I veckans tanke tror SEB:s chefekonom Robert Bergqvist att det blir centralbankerna som får göra det mesta jobbet.

More info:

Published by: SEB Group on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
 
Skuldkrisens hela ”näringskedja” är nu blottad
MÅNDAG
22 AUGUSTI 2011
Det går inte att blunda för världens problem och hoppaspå att de ska försvinna.
Läget är ofrånkomligt allvarligt.
 Det finns variabler i problemekvationen som innebär attsituationen är
mer bekymmersam i dag jämfört medhösten 2008.
Det finns samtidigt vissa element som göratt dagens
utmanande krisläge ändå kan hanteras
. Ibrist på ekonomisk-politisk ammunition ökar trycket
 
centralbankerna att gräva ännu djupare i verktygslådan.Regeringar och centralbanker hade före skuldkrisens ut-brott 2007 både underskattat den finansiella cykelns in-verkan på riskuppbyggnad och överskattat tillväxten ochekonomiers produktionsförmåga. Den asymmetriska ochprocykliska politiken baserades på överoptimism. Nu stårmånga av västvärldens
 
ekonomisk-politiska
 
beslutsfattare
 
inför
 
tre
 
problem:
 
överskottskapacitet i ekonomin, en än-nu
 
ofullständig
 
reparation
 
av 
 
finanssektorns
 
balansräkningoch nödvändig sanering av staters och hushålls skulder.
Grundproblemet som har varit med oss under de senastefyra åren, men som från tid till annan tagit sig olika skep-nader,
 
kan sammanfattas med 5 bokstäver:
SKULD
. Vi harnästan kommit till slutet på
skuldkrisens hela ”närings-kedja”
men inte till slutet på världens problem. En viktigslutsats är att det krävs insikt inte bara inom den politiskasfären att det kommer att kosta att lösa problemen oav-sett vilken väg vi väljer. Det är en prislapp vars siffror i daginte går att fastställa. Men som Bank of Englands chef ny-ligen sammanfattade lösningen på problemet:
”de senasteårens förluster måste fördelas mellan kreditgivare och kre-dittagare, i världsekonomin mellan Öst och Väst, och inomeuroområdet mellan Nord och Syd” 
.Den globala skuldkrisens ”näringskedja” började på allvarsommaren 2007. USA:s bolånekris blev nålsticket i denskuldballong som förr eller senare sannolikt ändå hadespruckit. Hushållens skuldproblem blev ”näring” till ban-kers och bolåneinstituts problem. Relativt snart blev ocksåfinanssektorns problem ”näring” till staters problem. I dagutgör staters problem ”näring” för problem i hela det glo-bala ekonomiska och finansiella systemet. Det är närhetentill slutet på ”näringskedjan” och därmed de växande pro-blemdimensionerna som gör läget olikt det vi hade 2008.Såväl marknad som politiker – främst de som inte sittermed akuta krisproblem – ställer hela tiden sina förhopp-ningar till kommande politiska möten. Men det handlar in-te bara om politiska beslut som har till uppgift att hanteraöverskott på produktionskapacitet i världsekonomin ochverka för en fortsatt reparation av finanssektorns balans-räkning och bantning av staters/hushålls skulder. Skynd-samma, trovärdiga och brett politiskt uppbackade beslutär en nödvändighet. Men samtidigt måste också anpass-ningar komma till stånd som ligger utanför den politiskasfären möjlighetsområde. Det finns en önskan och tro omatt politiska beslut snabbt ska ta oss tillbaka till den till-växtmiljö som rådde före krisens utbrott 2007.
Men detkommer att ta flera år att komma tillbaka till den mil- jön. Det är viktigt att det finns realistiska förväntnin-gar på hur framtiden kommer att gestalta sig.
 Det är oroande att
i stort sett ingen skuldminskningägt rum
för hushåll, företag och offentlig sektor i ländersom Spanien, Frankrike, Storbritannien och Japan sedanhösten 2008.
 
I
 
viss
 
mån
 
har den ekonomiska politiken medbl a nollräntor varit inriktad på att fördröja skuldanpass-ningar
 
och
 
underlätta reparation av finanssektorns balans-räkningar. Det har varit en del av krispolitiken. Det finnsdock en positiv utveckling när det gäller amerikanska hus-hålls och företags skulder som har minskat de senaste treåren, men det har å andra sidan ersatts av en federal skuldsom nu ligger nära 100 procent av BNP.Det som adderar unik kraft till problemet och utmaningar-na är tecken på
avtagande global ekonomisk tillväxt
 och inte minst närvaron av Europas ofullbordade ekono-miska och monetära union som ger inte bara en ekono-misk och finansiell problemdimension utan också en poli-tisk. Samtidigt visar de politiska systemen runt om i värl-den tecken på svag beslutskraft. Svagare tillväxtutsikterförsvårar den statsfinansiella saneringen och sätter växan-de tryck på de politiska systemen att agera med en politik

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->