Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1.1C¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1.2C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
1.2.1.1§Çu t
1.2.1.2Dù ¸n ®Çu t
1.2.2Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t
1.2.3.1§Þnh nghÜa
1.2.3.2C¸c thêi kú vµ c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh
1.2.4Vai trß cña dù ¸n ®Çu t
1.3.1§Þnh nghÜa
1.3.2Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
1.3.3Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
1.3.4.1C¬ së ph¸p lý vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
1.3.4.2 N«Þ dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n ®Çu t
1.4.1S cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu
1.4.2N«Þ dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t
1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n
1.5.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi
2.1.2.1 Bé m¸y tæ chøc cña Chi nh¸nh
2.1.3.1 KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2002:
2.1.3.2 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004
2.2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
2.2.2 T×nh h×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi
3. §¸nh gi¸ vÒ t¸c ®éng m«i trêng
4.1- VÒ ®Þnh híng ®Çu t
4.2- VÒ dù kiÕn s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng doanh
4.3- Nguån vèn ®Çu t cho tµi s¶n cè ®Þnh
4.4- VÒ vèn lu ®éng vµ nguån vèn
4.5- H¹ch to¸n thu nhËp
4.6- Dßng tiÒn vµ chØ tiªu hiÖu qu¶ cña dù ¸n
4.7- §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n
4.8- T¸c ®éng gi¸ ph«i thÐp vµ gi¸ b¸n thÐp tÊm ®èi víi hiÖu qu¶ (NPV) cña dù ¸n
4.9- T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®ãi víi NPV cña dù ¸n
4.10- T¸c ®éng cña tû gi¸ vµ gi¸ b¸n thÐp tÊm ®Õn NPV
4.11- T¸c ®éng cña gi¸ ph«i thÐp tÊm ®èi víi kh¶ n¨ng
4.12- T¸c ®éng cña tû gi¸ vµ gi¸ b¸n víi kh¶ n¨ng tr¶ nî
4.13- T¸c ®éng cña gi¸ ph«i vµ tû gi¸ víi kh¶ n¨ng tr¶ nî
5. NhËn xÐt:
6. §Ò xuÊt
7.Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cña NguyÔn H¶i S¶n, xuÊt b¶n n¨m 2001
9. C¸c luËn v¨n tèt nghiÖp c¸c kho¸ tríc
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NH001

NH001

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Huynh Ngoc Duc Thang on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 46 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 50 to 52 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 56 to 149 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->