Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
matematika_VI-novo

matematika_VI-novo

Ratings: (0)|Views: 552 |Likes:
Published by Gordana Andonova

More info:

Published by: Gordana Andonova on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 
МАТЕМАТИКА
-
НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА
VI
ОДДЕЛЕНИЕ
 
Л И С Т А
 
на
o
чекувани резултати
 
според нивоата на Блумовата таксономија
-
по наставни теми
Ниво
Наставна
 
тема
 
Конкретна наставна цел
 
   П   О   З   Н   А   В   А   Њ   Е
Операциисо дропки
 
Ги знае видовите дропки
;
искажува
 
 дефиниција за мешан број;
 
знае да прошири и да скрати дропка со даден број;
 
ги препознава поимите процент, основна вредност и процентен износ
.
Триаголники паралелниправи
 
Црта и означува триаголник и да ги именува неговите основни елементи;
 
препознава страна спроти теме, агол спроти страна и обратно;
 
соодветно означува и разликува внатрешни од надворешни агли на триаголник;разликува и именува триаголници според аглите и според страните
;
препознава и означува висина на триаголник;
 
препознава симетрала на отсечка и симетрала на агол
;
препознава и симболички запишува
 
складност на два триаголника
;
 
го искажува
 
признакот страна
-
агол
-
страна (САС) за складни триаголници;
 
го искажува
 
признакот агол
-
страна
-
агол (АСА) за складни триаголници;
 
го искажува признакот страна
-
страна
-
страна (ССС) за складни триаголници;
 
 ја искажува аксиомата за паралелни прави;
 
препознава агли со паралелни и агли со нормални краци;
 
 ја искаже теоремата за збир на внатрешни, односно за збир на надворешни агли на триаголник;
 
препознава и црта средна линија на триаголник; ја искаже теоремата за средна линија на триаголник
;
воочува
 
оска на симетрија кај некои рамнински фигури
(отсечка, агол, триаголник, квадрат, круг)
.
Цели ирационалниброеви
 
Чита координати на точка на бројна права;
 
препознава и одредува спротивен број на даден број;ги идентификува елементите на множеството цели броеви
(Z);
ги познава елементите на множеството рационални броеви;
 
го препознава записот на апсолутна вредност на број (
 
а
)
.
Четири
-
аголник
 
Препознава страни, агли и дијагонали на четириаголник;
 
го знае збирот на внатрешни и збирот на надворешни агли на четириаголник;
 
ги препознава и разликува видовите четириаголници (паралелограми, трапези и трапезоиди);
 
 
 1
препознава висини на паралеограм и дијагонали на паралелограм;ги искажува својствата и признаците на паралелограм
;
ги препознава и разликува видовите паралеограми (правоаголник, квадрат, ромб и ромбоид);ги искажува посебните својства на правоаголник, квадрат и ромб
;
препознава трапез и неговите основни елементи (основи, краци и висини);
 
ги препознава видовите трапези (рамнокрак трапез и правоаголен трапез);
 
ги искажува својствата на рамнокрак трапез;
 
препознава делтоид и ги искажува неговите својства;ги искажува
 
и запишува
 
формулите за периметар на правоаголник, ромб, квадрат ромбоид, рамнокрак трапез и делтоид
.
Работа соподатоци
 
Препознава податоци претставени со столбест дијаграм;
 
искажува дефиниции за аритметичка средина, ранг, мода и медијана
.
   Р   А   З   Б   И   Р   А   Њ   Е
Операциисо дропки
 
Објаснува што е дропка
 
и ја претставува на бројна права
;
споредува дропки со еднакви и со различни именители;
 
пресметува збир, односно разлика на дропки или мешани броеви со различни именители;
 
пресметува
 
производ, односно количник на дропки или мешани броеви;претставува
 
 децимална дропка и децимален број во процент и обратно;претставува величини преку процент и решава практични задачи;пресметува процент од даден број како дел од цело
.
Триаголники паралелниправи
 
Објаснува со што е зададена осна симетрија
 
и пресликува точка и отсечка при осна симетрија;објаснува со што е зададена централна симетрија
 
и пресликува точка и отсечка при централан симетрија;воочува и одредува центар на симетрија кај некои рамнински фигури
(отсечка, квадрат, круг)
;
одредува
 
ортоцентар на триаголник;
 
црта тежишна линија и одредува тежиште на триаголник
;
 
објаснува кои фигури се складни;
 
објаснува кои триаголници се складни, според секој од признаците;
 
ги објаснува својствата на рамнокрак триаголник
;
одредува големина на непознат внатрешен или надворешен агол на триаголник
;
 
го воочува односот меѓу страните и аглите во триаголник
;
решава едноставни задачи во кои се користи односот меѓу страните и аглите во триаголник
;
објаснува конструкција на триаголник според дадени елементи
(
трите
 
страни, две страни и аголот меѓу нив, една страна и аголот штолежи на таа страна)
;
 
објаснува конструкција на
 
рамностран триаголник со зададена висина или со зададена тежишна линија;
 
објаснува конструкција на
 
рамнокрак триаголник со
 
зададени
: -
основа и аголот на основата
,-
основа и висина
;
-
тежишна
 
линија кон основата;
 
објаснува конструкција на
 
правоаголен триаголник со зададени две катети или со зададени една катета и хипотенузата
.
 
 2
Цели ирационалниброеви
 
Претставува точка на бројна права;
 
наведува примери на елементите на множеството цели броеви
(Z)
и на множеството рационални броеви (
Q);
го објаснува заемниот однос меѓу множествата
N, Z
+
, Z
-
 
и
Z
;
претставува цел број како збир
 
и како разлика на два броја (со исти или со различни знаци
);
 
одредува збир и разлика на два и повеќе цели броеви со исти или со различни знаци;
 
решава задачи со употреба
 
на
 
загради;
 
наведува примери на елементи на множеството цели броеви и на множеството рационални броеви;
 
го објаснува поимот апсолутна вредност на број;
 
пресметува производ и количник на рационални броеви
 
со исти и со различни знаци
.
Четири
-
аголник
 
Црта паралелограм, висини на паралеограм и дијагонали на паралелограм;
 
црта правоаголник, квадрат, ромб
,
ромбоид, делтоид и трапез
;
објаснува конструкција на
 
паралелограм (квадрат, ромб, правоаголник) според дадени елементи;
 
објаснува конструкција на
 
опишана и впишана кружница кај квадрат
 
и кај правоаголник;
 
црта средна линија на трапез и да ја определи нејзината должина;
 
пресметува периметар на правоаголник, ромб, квадрат
,
ромбоид, рамнокрак трапез и делтоид
.
Работа соподатоци
 
Објаснува што е аритметичка средина, ранг, медијана и мода на податоци.
 
   П   Р   И   М   Е   Н   А
Операциисо дропки
 
Извршува повеќе аритметички операции со дропки и мешани броеви почитувајќи го редоследот на операциите;пресметува вредност на броен израз составен од дропки и мешани броеви
.
 
Триаголники паралелниправи
 
Конструира нормала на права;одредува растојание од точка до права;конструира симетрала на отсечка и симетрала на агол;
 
конструира симетрали на страните и на аглите на триаголник;
 
ги применува својствата на рамнокрак триаголник при решавање задачи
 
ги користи особините на агли со заемно паралелни/нормални краци
(дека се еднакви или суплементни)
 
решава задачи во врска со средна линија на триаголник
;
 
конструира центар на опишана и центар на впишана кружница кај триаголник;
 
конструира оска на симетрија кај некои рамнински фигури
(отсечка,
 
агол, триаголник, квадрат, круг)
;
конструира агол од 60
о
, 30
о
, 90
о
 
и 45
о
;
конструира тангента на кружница во дадена точка
;
конструира триаголник според дадени елементи
(
трите
 
страни, две страни и аголот меѓу нив, една страна и аголот што лежи на таастрана)
;
конструира рамностран триаголник со зададена висина или со зададена тежишна линија;
 
конструира рамнокрак триаголник со зададени
: -
основа и аголот на основата
;-
основа и висина
;
-
тежишна
 
линија кон основата;
 
конструира правоаголен триаголник
 
со зададени две катети или со зададени една катета и хипотенузата
.)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->