Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eustathius Thessalonicensis - Commentarii ad Homeri Iliadem i

Eustathius Thessalonicensis - Commentarii ad Homeri Iliadem i

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by andr3y7
Colectie de carti in limba greaca.
Colectie de carti in limba greaca.

More info:

Published by: andr3y7 on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
 Commentarii ad Homeri Iliadem i<
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙΕΙΣΤΗΝΟΜΗΡΟΥΙΛΙΑ∆Α
>
Τῶν
 
Ὁμήρου
 
Σειρήνων
 
καλὸν
 
μὲν
 
ἴσως
 
εἴ 
 
τις
 
ἀπόσχοιτο
 
τὴν
 
ἀρχὴν
 
 
κηρῷτὰς
 
ἀκοὰς
 
ἀλειψάμενος
 
 
ἀλλ
'
ἑτέραν
 
τραπόμενος
,
ὡς
 
ἂν
 
ἀποφύγῃ
 
τὸ
 
θέλγητρον
.
μὴ
 
ἀποσχόμενος
 
δέ
,
ἀλλὰ
 
διὰ
 
τῆς
 
ᾠδῆς
 
ἐκείνης
 
ἐλθών
,
οὐκ
 
ἄν
,
οἶμαι
,
οὔτεπαρέλθῃ
 
ῥᾳδίως
,
εἰ
 
καὶ
 
πολλὰ
 
δεσμὰ
 
κατέχοι
,
οὔτε
 
παρελθὼν
 
εἴη
 
ἂν
 
εὔχαρις
.
εἰ
 
 γάρ
 
που
,
ὥσπερ
 
θεάματά
 
τινα
,
ὁποῖα
 
τὰ
 
θρυλλούμενα
 
ἑπτὰ
 
ἐν
 
λόγοις
 
κεῖνται
,
ἀριθμήσει
 
τις
 
καὶ
 
ἀκούσματά
 
τινα
 
ἐπιστροφῆς
 
ἄξια
,
εἴη
 
ἂν
 
ἐν
 
αὐτοῖς
 
μάλιστακαὶ
 
 
Ὁμηρικὴ
 
ποίησις
,
ἧς
 
οὐκ
 
οἶμαι
 
εἴ 
 
τις
 
τῶν
 
πάλαι
 
σοφῶν
 
οὐκ
 
ἐγεύσατο
 
καὶμάλιστα
 
τῶν
 
ὅσοι
 
τῆς
 
ἔξω
 
σοφίας
 
ἠρύσαντο
.
ἐξ
 
Ὠκεανοῦ
 
μὲν
 
 γὰρ
 
ποταμοὶπάντες
,
πηγαὶ
 
πᾶσαι
,
φρέατα
 
πάντα
 
κατὰ
 
τὸν
 
πάλαι
 
λόγον·
 
ἐξ
 
Ὁμήρου
 
δέ
,
εἰκαὶ
 
μὴ
 
πᾶσα
,
πολλὴ
 
 γοῦν
 
παρεισέρρευσε
 
τοῖς
 
σοφοῖς
 
λόγου
 
ἐπιρροή
.
οὐδεὶςγοῦν
 
οὔτε
 
τῶν
 
τὰ
 
ἄνω
 
περιεργαζομένων
 
οὔτε
 
τῶν
 
περὶ
 
φύσιν
 
οὔτε
 
τῶν
 
περὶἦθος
 
οὔθ
'
ἁπλῶς
 
τῶν
 
περὶ
 
λόγους
 
ἐξωτερικούς
,
ὁποίους
 
ἂν
 
εἰπῇ
 
τις
,
παρῆλθετὴν
 
Ὁμηρικὴν
 
σκηνὴν
 
ἀξεναγώγητος
,
ἀλλὰ
 
πάντες
 
παρ
'
αὐτῷ
 
κατέλυσαν
,
οἱμὲν
 
ὡς
 
καὶ
 
διάγειν
 
παρ
'
αὐτῷ
 
μέχρι
 
τέλους
 
καὶ
 
τῶν
 
αὐτοῦ
 
συσσιτίων
 
ἀποτρέφεσθαι
,
οἱ
 
δὲ
 
ὥστε
 
χρείαν
 
ἀποπλῆσαί
 
τινα
 
καὶ
 
συνεισενεγκεῖν
 
ἐξ
 
αὐτοῦ
 
τῷ
 
λόγῳτι
 
χρήσιμον
.
ἐν
 
οἷς
 
καὶ
 
 
Πυθία
,
πολλοὺς
 
τῶν
 
χρησμῶν
 
πρὸς
 
Ὁμηρικὴν
 
μέθοδονἀποξέουσα
.
φιλόσοφοι
 
περὶ
 
αὐτόν
,
εἰ
 
καὶ
 
Ἵππαρχος
 
φθονεῖ 
,
ὡς
 
μετ
'
ὀλίγαἱστορηθήσεται
.
ῥήτορες
 
περὶ
 
αὐτόν
.
 γραμματικοὶ
 
δὲ
 
οὐκ
 
ἄλλως
 
εἰς
 
τέλος
,
εἰ
 
μὴδι
'
αὐτοῦ
.
ὅσοι
 
δὲ
 
μετ
'
αὐτὸν
 
ποιηταί
,
οὐκ
 
ἔστιν
 
ὃς
 
ἔξω
 
τι
 
τῶν
 
αὐτοῦ
 
μεθόδωντεχνάζεται
,
μιμούμενος
,
παραποιῶν
,
πάντα
 
ποιῶν
 
δι
'
ὧν
 
ὁμηρίζειν
 
δυνήσεται
.
ἄγουσιν
 
αὐτὸν
 
καὶ
 
 γεωγράφοι
 
διὰ
 
ζήλου
 
πολλοῦ
 
καὶ
 
θαύματος
.
 
περὶ
 
τὴνἈσκληπιαδῶν
 
δίαιταν
 
καὶ
 
τὰ
 
τραύματα
 
ἐρανίζεται
 
καὶ
 
αὐτὸς
 
ἐκεῖθεν
 
ἀγαθά
.
ἐφέλκεται
 
τὸ
 
πρᾶγμα
 
καὶ
 
βασιλεῖς·
 
καὶ
 
μαρτυρεῖ 
 
 
μέγας
 
Ἀλέξανδρος
,
κειμήλιον
 
εἴτε
 
καὶ
 
ἐφόδιον
 
καὶ
 
ἐν
 
αὐταῖς
 
μάχαις
 
τὴν
 
Ὁμηρικὴν
 
βίβλον
 
ἐπαγόμενος
1.2
καὶ
 
τὴν
 
κεφαλήν
,
ὅτε
 
ὑπνοῦν
 
δέοι
,
ἐπαναπαύων
 
αὐτῇ
,
ἵνα
 
τάχα
 
μηδὲ
 
ἐν
 
ὕπνοιςαὐτοῦ
 
ἀπέχοιτο
,
ἀλλὰ
 
καὶ
 
φανταζόμενος
 
εἴη
 
εὐόνειρος
.
καὶ
 
ἔστιν
 
ἀληθῶς
 
βασιλικὸν
 
πρᾶγμα
 
 
Ὁμήρου
 
ποίησις
 
καὶ
 
μάλιστα
 
 
Ἰλιάς
.
καὶ
 
παροιμία
 
μέν
 
τις
 
κακῶν
 
Ἰλιάδα
 
φησίν·
 
αὐτὴ
 
δὲ
 
καλοῦ
 
παντός
 
ἐστιν
 
Ἰλιάς·
 
δραματικώτερον
 
μὲν
 
σχηματιζομένη
 
διὰ
 
τῆς
 
μονοειδοῦς
 
μέν
,
πολυπροσώπου
 
δὲ
 
ἀφηγήσεως
,
 γέμουσαδὲ
 
μυρίων
 
ὧν
 
ἄν
 
τις
 
εἴποι
 
καλῶν
,
φιλοσοφίας
,
ῥητορείας
,
στρατηγικῆς
 
εὐτεχνίας
,
διδασκαλίας
 
τῆς
 
περὶ
 
ἠθικῶν
 
ἀρετῶν
,
τεχνῶν
 
ὅλως
 
παντοίων
 
καὶ
 
ἐπιστημῶν
.
ἔχει
 
τις
 
καὶ
 
δόλους
 
ἐπαινετοὺς
 
ἐκεῖθεν
 
μαθεῖν
 
καὶ
 
ψευδῶν
 
κερδαλέων
 
συνθέσειςκαὶ
 
σκωμμάτων
 
δριμύτητας
 
καὶ
 
ἐγκωμίων
 
μεθόδους
.
φρόνησιν
 
δὲ
 
οὐκ
 
ἔστινεἰπεῖν
 
ὅσην
 
περιποιεῖται
 
τῷ
 
προσέχειν
 
ἐθέλοντι
.
καὶ
 
ὅσα
 
δὲ
 
τῇ
 
ἱστορίᾳ
 
ἐπιθεωροῦνται
 
σεμνά
,
οὐκ
 
ἂν
 
οὐδὲ
 
τὴν
 
Ὁμήρου
 
τέχνην
 
τῶν
 
τοιούτων
 
ἀποστερήσῃ
 
τις
,
τῆς
 
πολυπειρίας
,
τοῦ
 
τὰς
 
ἀκοὰς
 
ἡδύνειν
,
τοῦ
 
τὰς
 
ψυχὰς
 
παιδεύειν
,
τοῦ
 
εἰς
 
ἀρετὴνἐπαίρειν
,
τῶν
 
ἄλλων
 
οἷς
 
 
ἱστορῶν
 
ἐνευδοκιμεῖ 
.
εἰ
 
δ
',
ὅτι
 
μύθων
 
 γέμει
,
ἐκπίπτειναὐτὸν
 
κίνδυνός
 
ἐστι
 
τοῦ
 
θαυμάζεσθαι
,
ἀλλὰ
 
πρῶτον
 
μὲν
 
οὐ
 
πρὸς
 
 γέλωτα
 
οἱὉμηρικοὶ
 
μῦθοι
 
ἀλλὰ
 
ἐννοιῶν
 
εὐγενῶν
 
σκιαί
 
εἰσιν
 
 
παραπετάσματα
,
οἱ
 
μὲν
 
ὑπ
'
αὐτοῦ
 
πλαττόμενοι
 
πρὸς
 
τὰ
 
ὑποκείμενα
,
οἳ
 
καὶ
 
πρὸς
 
αὐτὰ
 
οἰκείως
 
ἀλληγοροῦνται
,
πολλοὶ
 
δὲ
 
καὶ
 
ὑπὸ
 
τῶν
 
παλαιῶν
 
μὲν
 
τεθειμένοι
,
ἑλκόμενοι
 
δὲ
 
χρησίμως
 
καὶ
 
εἰςτὴν
 
τούτου
 
ποίησιν
,
ὧν
 
 
ἀλληγορία
 
οὐ
 
πάντῃ
 
πάντως
 
πρὸς
 
τὰ
 
Τρωϊκά
,
ἀλλὰὅπως
 
ἂν
 
ἐξ
 
ἀρχῆς
 
ᾐνίξαντο
 
οἱ
 
αὐτοὺς
 
πλασάμενοι
.
ἔπειτα
 
οὐδὲ
 
ἔχαιρεν
 
αὐτόθενμύθοις
 
 
τῆς
 
σοφίας
 
τρόφιμος
. (
 
Χρη
µ
ατοδότηση
:
ΚΠ
Interreg
ΙΙΙΑ
(ET
ΠΑ
75%,
Εθν
.
πόροι
25%).
Πανεπιστή
µ
ιο
 
 Αιγαίου
,
Τ
µ
ή
µ
α
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Τεχνολογίας
 
και
 
Επικοινωνίας
, © 2006.
 
Επιτρέπεται
 
η
 
ελεύθερη
 
χρήση
 
του
 
υλικού
µ
ε
 
αναφορά
 
στην
 
πηγή
 
προέλευσής
 
του
.
Ερευνητικό
 
έργο
:
∆ΡΟΜΟΙ
 
ΤΗΣ
 
ΠΙΣΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ
 
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
.
Εργαστήριο
 
∆ιαχείρισης
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Κληρονο
µ
ιάς
,www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
1
 
σοφία
 
τε
 
 γὰρ
 
θεωρία
 
ἐστὶν
 
ἀληθευτική·
 
καὶ
 
ὁσοφὸς
 
δὲ
 
τοιοῦτος·
 
οὐκοῦν
 
καὶ
 
 
Ὅμηρος;
)
ἀλλὰ
 
διὰ
 
τὸ
 
τῶν
 
πολλῶν
 
ἐπαγωγὸναὐτοὺς
 
τῇ
 
ποιήσει
 
παρεμπλέκων
 
τεχνάζεται
,
ἵνα
 
δελεάσας
 
καὶ
 
θέλξας
 
τῷπροφαινομένῳ
 
δικτύων
,
 
φασιν
,
ἔσω
 
λάβῃ
 
τοὺς
 
ὀκνοῦντας
 
τὸ
 
τῆς
 
φιλοσοφίαςγλαφυρόν
,
εἶτα
 
καὶ
 
 γεύσας
 
τῆς
 
ἐν
 
ἀληθείᾳ
 
 γλυκύτητος
 
ἀφήσει
 
σοφοὺς
 
πορεύεσθαικαὶ
 
θηρᾶσθαι
 
αὐτὴν
 
καὶ
 
ἄλλοθεν
.
ἔτι
 
δὲ
 
 γίνεται
 
καὶ
 
μεθοδευτὴς
 
οὕτω
 
τῆς
 
τῶνμύθων
 
πιθανῆς
 
πλάσεως
,
ἵνα
 
καὶ
 
τούτου
 
τοῖς
 
φιλομαθέσιν
,
ὡς
 
καὶ
 
τῶν
 
λοιπῶνεἰδῶν
 
τοῦ
 
λόγου
,
καθηγήσηται
.
ἐκεῖνο
 
δὲ
 
καὶ
 
μάλιστα
 
θαυμαστὸν
 
ἐν
 
τούτοιςὍμηρος
 
ἔχει
,
ὅτι
 
καὶ
 
μύθοις
 
μεμεστωμένος
 
ὅμως
 
οὐ
 
φεύγεται
,
ἀλλὰ
 
στέργεται
,
καὶ
 
οἱ
 
μισεῖν
 
αὐτὸν
 
προϊσχόμενοι
 
οὐκ
 
ὀκνοῦσιν
 
αὐτοῦ
 
ἄλλως
 
ἅπτεσθαι
,
καὶἀποδιοπομποῦντες
 
αὖθις
 
προσίενται
,
ὅμοιοι
 
τῷ
 
παροιμιακῷ
 
Σκύθῃ
,
ὃς
 
θεωμένωνμὲν
 
Ἑλλήνων
 
ἀπέσχετο
 
ἵππου
 
εὐγενοῦς
 
ἐκπεπνευκότος
,
ἀνακάμψας
 
δὲ
 
καθ
'
ἡσυχίαν
 
τὸ
 
σύνηθες
 
ἔπραττεν
,
ἀπολαύων
 
οὗ
 
ἤθελεν
.
εἰ
 
δὲ
 
καὶ
 
οἱ
 
χρώμενοι
 
δηλοῦσιτὸ
 
χρηστὸν
 
πρᾶγμα
,
οὐκ
 
ἔχει
 
ἀντιλογίαν
 
πολύχρηστον
 
εἶναι
 
χρῆμα
 
τὴν
 
Ὁμηρικὴνποίησιν
.
ἀλλ
'
ὅτι
 
μὲν
 
εὔχρηστος
 
 
ποιητής
,
οὕτως
 
ἀμυδρῶς
 
δηλοῦντες
 
ὑπεκρουσάμεθα
,
ὅτι
 
μηδὲ
 
πρόθεσις
 
ἡμῖν
 
Ὁμήρου
 
ὑπερλαλεῖν
.
ὡς
 
εἴγε
 
τις
 
ἐν
 
σκοπῷθήσει
 
τὸ
 
πρᾶγμα
,
οὐ
 
πολλῶν
 
δεήσεται
 
λόγων
,
ἀλλὰ
 
προβαλεῖται
 
τὰς
 
βίβλους
 
ἐκπροχείρου
,
ὧν
 
αἱ
 
μὲν
 
εἰς
 
αὐτόν
,
αἱ
 
δὲ
 
ἐξ
 
αὐτοῦ
 
συνεκροτήθησαν
,
καὶ
 
ἀνύσειῥᾳδίως
 
τὸ
 
προτεθέν
. 1.3
Λείπεται
 
δὴ
 
ἡμῖν
,
ἐπεὶ
 
ἀποπέφανται
 
μὴ
 
 γελοῖος
 
εἶναι
 
πάντῃ
 
 
πονησάμενοςπερὶ
 
τὴν
 
Ὁμήρου
 
ποίησιν
,
 γενέσθαι
 
οὗ
 
ἐσκοπήσαμεν
 
καὶ
 
μὴ
 
ἐπὶ
 
πλέον
 
συνιστᾶντὸν
 
ποιητήν
,
ἀλλὰ
 
ποιεῖν
 
ὅπερ
 
εἰς
 
αὐτὸν
 
οὐ
 
πρὸς
 
μεγιστάνων
 
τινῶν
 
ἐπετάχθημεν
,
ὁποῖά
 
τινα
 
πλάττονται
 
οἱ
 
κομψοί
,
ἀλλὰ
 
πρὸς
 
φίλων
 
ὁμιλητῶν
,
οἷς
 
ὑπολήψεώςτι
 
χρηστῆς
 
περὶ
 
ἡμῶν
 
ὕπεστιν
.
ἦν
 
δὲ
 
τὸ
 
φιλικὸν
 
θέλημα
 
διὰ
 
τῆς
 
Ἰλιάδος
 
ἐλθεῖνκαὶ
 
ἐκπορίσασθαι
 
τὰ
 
χρήσιμα
 
τῷ
 
διεξοδεύοντι
,
οὐ
 
λέγω
 
ἀνδρὶ
 
λογίῳ
,
ἐκεῖνονγὰρ
 
οὐδὲν
 
ἂν
 
τῶν
 
τοιούτων
 
εἰκὸς
 
λανθάνειν
,
ἀλλὰ
 
νέῳ
 
ἄρτι
 
μανθάνοντι·
 
τυχὸνδὲ
 
καὶ
 
μαθόντι
 
μέν
,
δεομένῳ
 
δὲ
 
ἀναμνήσεως
.
καὶ
 
δὴ
 
 γίνεται
 
τοῦτο·
 
καὶ
 
τὰχρήσιμα
 
κατὰ
 
ἀκολουθίαν
 
εὐσυνθέτως
 
ἐκλέγονται
,
οὐχ
'
ὥστε
 
μέντοι
 
τὰ
 
πάντωνἐνταῦθα
 
εἶναι
 
τῶν
 
πονησαμένων
 
εἰς
 
τὸν
 
ποιητήν
, (
τοῦτο
 
 γὰρ
 
καὶ
 
μόχθος
 
μάταιοςκαὶ
 
περιττὸς
 
καὶ
 
οὐδὲ
 
ῥᾷον
 
ἀνύσιμος
,)
ἀλλ
'
ὥστε
 
τὸν
 
 γινώσκειν
 
ἐθέλοντα
 
εὑρίσκεινκατὰ
 
τόπον
 
εὐτάκτως
 
τὰ
 
μὴ
 
παρέλκοντα
,
οἷον·
 
ἐννοίας
 
εὐχρήστους
 
τῷ
 
καταλογάδην
 
 γράφοντι
 
καὶ
 
βουλομένῳ
 
ῥητορικὰς
 
ποιεῖν
 
εὐκαίρως
 
παραπλοκάς·μεθόδους
,
ἐξ
 
ὧν
 
καὶ
 
ὠφελεῖταί
 
τις
 
μιμεῖσθαι
 
θέλων
 
καὶ
 
τῆς
 
εὐτεχνίας
 
θαυμάζειτὸν
 
ποιητήν·
 
λέξεις
,
τὰς
 
πλείους
 
μὲν
 
ὡς
 
πεζῷ
 
λόγῳ
 
προσηκούσας
,
πολλάκις
 
δὲκαὶ
 
σκληρὰς
 
καὶ
 
τραχείας
 
καὶ
 
ποιητικάς
,
ἃς
 
εἰ
 
μὴ
 
ἀναπτύξει
 
τις
 
ἐτυμολογικώτερον
,
οὐκ
 
εὔγνωστον
 
ἔσται
 
τὸ
 
χωρίον
,
 
παρεκβέβληται·
 
 γνώμας
,
αἷς
 
καὶ
 
αὐταῖςπολλαχοῦ
 
 
Ὁμηρικὴ
 
σεμνύνεται
 
ποίησις·
 
ἱστορίας
,
οὐ
 
μόνον
 
αἷς
 
 
ποιητὴςχρᾶται
 
κατὰ
 
κανόνα
 
οἰκεῖον
,
ἀλλ
'
ἔστιν
 
ὅπου
 
καὶ
 
πλατύτερον
,
ὡς
 
ἐξ
 
ὧν
 
ἱστόρησανἕτεροι·
 
ἔτι
 
δὲ
 
μύθους
,
τοὺς
 
μὲν
 
ἀκράτους
 
καὶ
 
ἀθεραπεύτους
 
καὶ
 
κατὰ
 
μόνονθεωρουμένους
 
τὸ
 
προφερόμενον
,
τοὺς
 
δὲ
 
καὶ
 
μετὰ
 
θεραπείας
 
ἀλληγορικῆς
 
εἴτε
 
καὶἀναγωγικῆς·
 
καὶ
 
ἕτερα
 
μυρία
 
καλὰ
 
εἰς
 
βίον
 
χρήσιμα·
 
καὶ
 
ταῦτα
 
οὐ
 
μόνον
 
συντόμως
,
ἀλλὰ
 
καὶ
 
ποικίλως
.
ὥστε
 
εἴ 
 
τις
 
ἀφθονήτως
 
τὸ
 
πᾶν
 
περιελθὼν
 
τοῦτο
 
πόνημαεἴποι
 
ἐπιεικέστερον
,
ὡς
 
οὐκ
 
ἀνωφελὲς
 
πάντῃ
 
ἐστὶ
 
τὸ
 
ἐγχείρημα
,
οἶμαι
,
οὐψεύσεται
.
νέων
 
 γὰρ
 
ἀγωγὴ
 
καὶ
 
διατριβὴ
 
ἀναγνώσεως
 
συντελοῦσα
 
εἰς
 
τὴνὉμηρικὴν
 
Ἰλιάδα
,
καλὴ
 
ἂν
 
καὶ
 
αὕτη
 
 γένοιτο
,
εἴτε
 
κατὰ
 
μόνας
 
τις
 
ἀπολαβὼν
 
τὸ
 
παρὸν
 
ἔργον
 
αὐτὸ
 
καθ
'
αὑτὸ
 
θεωροίη
 
εἴτε
 
καὶ
 
τὴν
 
Ἰλιάδα
 
χειριζόμενος
 
σκέπτεσθαι
 
τὴν
 
ἐργασίαν
 
ταύτην
 
βούλεται
,
εἴ 
 
τί
 
που
 
ἐν
 
χρῷ
 
ἐκείνης
 
παράπτεται
.
πρὸς
 
δὲτοῖς
 
ἄλλοις
 
οὐδὲ
 
ἐκτέταται
 
τὸ
 
προκείμενον
 
ἔργον
 
εἰς
 
ἓν
 
ὕφος
 
καὶ
 
σῶμα
 
κατὰσυνέχειαν
 
ἀδιάστατον
,
ἵνα
 
τῷ
 
ἀδιακόπῳ
 
ἀποκναίῃ
 
τὸν
 
ἐντυγχάνοντα
 
καὶ
 
δυσεύρετον
 
ἔχῃ
 
τὸ
 
κατάλυμα
,
ἀλλ
'
Χρη
µ
ατοδότηση
:
ΚΠ
Interreg
ΙΙΙΑ
(ET
ΠΑ
75%,
Εθν
.
πόροι
25%).
Πανεπιστή
µ
ιο
 
 Αιγαίου
,
Τ
µ
ή
µ
α
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Τεχνολογίας
 
και
 
Επικοινωνίας
, © 2006.
 
Επιτρέπεται
 
η
 
ελεύθερη
 
χρήση
 
του
 
υλικού
µ
ε
 
αναφορά
 
στην
 
πηγή
 
προέλευσής
 
του
.
Ερευνητικό
 
έργο
:
∆ΡΟΜΟΙ
 
ΤΗΣ
 
ΠΙΣΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ
 
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
.
Εργαστήριο
 
∆ιαχείρισης
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Κληρονο
µ
ιάς
,www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
2
 
ἕκαστον
 
τῶν
 
χρησίμων
 
καθ
'
αὑτὸ
 
ἰδίᾳ
 
κεῖται
 
καὶπερατωθέντος
 
αὐτοῦ
 
μετάβασις
 
ὡς
 
ἐξ
 
ὑπαρχῆς
 
ἐπὶ
 
ἕτερον
 
 γίνεται
.
καὶ
 
οὕτωςὁ
 
διὰ
 
τοῦ
 
συγγράμματος
 
τούτου
 
ἐρχόμενος
 
συχνὰ
 
οἷον
 
καταλύων
 
ἀναπαύεται
.
ὁποῖόν
 
τι
 
καὶ
 
ἐν
 
τοῖς
 
εἰς
 
τὸν
 
Περιηγητὴν
 
ἡμῖν
 
 γέγονε
 
καὶ
 
εἰς
 
τὴν
 
Ὀδύσσειαν
 
δέ
.
καὶ
 
ἐκεῖ 
 
 γὰρ
 
ὁμοίως
 
τὸ
 
ἔργον
 
μεθώδευται
 
παρεκβαλοῦσι
 
τὰ
 
εὔχρηστα
 
ὡς
 
ἐνἐκλογῇ
 
κατὰ
 
ἀκολουθίαν
 
εὐσύνθετον
,
οὐ
 
μὴν
 
πλατεῖαν
 
ποιησαμένοις
 
αὐτὸ
 
τοῦτο
 1.4
ἐξήγησιν
,
ἵνα
 
μή
 
τις
 
ἐκφλυαρίζων
 
τὸ
 
πρᾶγμα
 
μυκτηρίσῃ
 
μηδὲν
 
ἡμᾶς
 
καινότερονπραγματεύσασθαι
.
ὅπου
 
 γε
 
καὶ
 
νῦν
 
 
μὴ
 
πάνυ
 
εὐγνώμων
 
τοιοῦτος
 
ἴσως
 
ἔσταικαὶ
 
θαρρῶν
 
τὰ
 
παρ
'
ἄλλοις
 
ἀριζήλως
 
εἰρημένα
 
ἐξευρίσκειν
 
καὶ
 
ἐνταῦθα
 
κείμεναοὐδὲν
 
ἱερὸν
 
εἶναι
 
κατὰ
 
τὴν
 
παροιμίαν
 
τὸ
 
παρὸν
 
ἔργον
 
ἐρεῖ 
.
ἀλλ
'
 
τοιοῦτος
 
ἴστωκακῶς
 
κρίνων
,
ἵνα
 
μή
 
τι
 
πλεῖον
 
ἐροῦμεν
,
συνιστῶντες
 
ἑαυτοὺς
 
κατὰ
 
τὸν
 
παροιμιακὸν
 
Ἀστυδάμαντα
.
εἰ
 
δὲ
 
καὶ
 
τυχὸν
 
 
οὕτω
 
δοξάζων
 
ὀρθῶς
 
ἔκρινεν
,
ἀλλ
'
ἡμεῖςκαὶ
 
οὕτως
 
ἐπιβαλοῦμεν
 
τῷ
 
ἔργῳ
,
ἵνα
,
εἰ
 
μὴ
 
ἑτέροις
,
ἀλλὰ
 
τοῖς
 
 γοῦν
 
ἀγγαρεύσασινἀρέσωμεν
,
ἀγογγύστως
 
τὸ
 
ἐπιτεθὲν
 
φορτίον
 
ἄραντες
.
ὅσα
 
μὲν
 
οὖν
 
ἐκ
 
προθύρωνοἱ
 
σοφοὶ
 
τῆς
 
Ἰλιάδος
 
προγράφουσιν
,
ἐξ
 
ἐκείνων
 
ἀναλεκτέον
,
ὅτι
 
μηδὲ
 
πρόκειταιἡμῖν
 
ἀμαυρῶσαι
 
τὰ
 
τῶν
 
ἄλλων
 
καὶ
 
κενὴν
 
δόξαν
 
θηράσασθαι
 
καὶ
 
σκῶμμα
 
τοῦπάντῃ
 
τὰ
 
ἀλλότρια
 
μεταγράφειν
 
ἐφελκύσασθαι
.
Ἐκεῖνα
 
δὲ
 
καὶ
 
μόνα
 
πάνυ
 
συντόμως
 
προγραπτέον
 
ἐνταῦθα
,
ὅτι
 
τὴν
 
Ὁμήρου
 
ποίησιν
 
οἱ
 
μὲν
 
εἰς
 
τὸ
 
παντελὲςἐσκίασαν
 
καὶ
 
ὡς
 
οἷον
 
αἰσχυνόμενοι
,
ἐὰν
 
 
ποιητὴς
 
ἀνθρωπίνως
 
λαλῇ
,
ἀνήγαγονπάντα
 
καὶ
 
εἰς
 
ἀλληγορίαν
 
μετέθεντο
,
καὶ
 
οὐ
 
μόνον
 
εἴ 
 
τί
 
που
 
μυθικόν
,
ἀλλὰ
 
καὶτὰ
 
ὁμολογουμένως
 
ἱστορούμενα
,
τὸν
 
Ἀγαμέμνονα
,
τὸν
 
Ἀχιλλέα
,
τὸν
 
Νέστορα
,
τὸν
 
Ὀδυσσέα
,
τοὺς
 
λοιποὺς
 
ἥρωας
,
ὡς
 
δοκεῖν
 
τὸν
 
ποιητὴν
 
ἐν
 
ὀνείροις
 
ἡμῖνὁμιλεῖν
.
ἕτεροι
 
δὲ
 
ἀπεναντίας
 
πάντῃ
 
ἐκείνοις
 
ἐλθόντες
 
ἐξέσπασαν
 
τὰ
 
Ὁμηρικὰπτερὰ
 
καὶ
 
οὐκ
 
ἀφῆκαν
 
αὐτὸν
 
πτερύσσεσθαι
 
ὅλως
 
μετέωρον
,
ἀλλὰ
 
τοῦ
 
φαινομένουγενόμενοι
 
μόνου
 
καὶ
 
κατασπάσαντες
 
τοῦ
 
ἀναγωγικοῦ
 
ὕψους
 
τὸν
 
ποιητὴν
 
οὐδὲνοὐδ
'
ὅλως
 
ἀφῆκαν
 
ἀλληγορεῖσθαι
 
παρ
'
αὐτῷ
,
ἀλλὰ
 
καὶ
 
τὰς
 
ἱστορίας
 
ἀφῆκανοὕτως
 
ἔχειν
,
καλῶς
 
 γε
 
τοῦτο
 
ποιοῦντες
,
καὶ
 
τοὺς
 
μύθους
 
δὲ
 
ἀπαραποιήτουςεἰς
 
ἀλληγορίαν
 
εἶναι
 
προσέταξαν
.
ἐν
 
οἷς
,
ὡς
 
καὶ
 
ἐν
 
τοῖς
 
ἑξῆς
 
δηλωθήσεται
,
καὶὁ
 
Ἀρίσταρχος
,
οὐ
 
πάνυ
 
καλῶς
 
τοῦτο
 
νομοθετήσας
.
οἱ
 
δὲ
 
ἀκριβέστεροι
,
ὥσπερτὰς
 
ἱστορίας
 
ἐφ
'
ἑαυτῶν
 
μένειν
 
ἀφῆκαν
,
οὕτω
 
καὶ
 
τοὺς
 
μύθους
 
τὰ
 
πρῶτα
 
μὲντίθενται
 
οὕτως
 
ἔχειν
 
ὡς
 
λέγονται
,
καὶ
 
ἐπισκέπτονται
 
τὴν
 
πλάσιν
 
αὐτῶν
 
καὶ
 
τὴνἐν
 
αὐτῇ
 
πιθανότητα
,
δι
'
ἧς
 
ἐν
 
μύθοις
 
ἀλήθειά
 
τις
 
εἰκονίζεται
.
εἶτα
 
διὰ
 
τὸ
 
ἐναὐτοῖς
 
φύσει
 
ψευδὲς
 
ἀφέντες
 
τὸ
 
σωματικὸν
 
εἰκόνισμα
 
ἀνατρέχουσιν
 
εἰς
 
τὴν
 
ἐξἀλληγορίας
 
θεραπείαν
 
τοῦ
 
μύθου
 
 
φυσικῶς
 
ἐξετάζοντες
,
ὡς
 
ἄλλοι
 
δηλοῦσιπλατύτερον
,
 
κατὰ
 
ἦθος·
 
πολλαχοῦ
 
δὲ
 
καὶ
 
ἱστορικῶς
.
οὐκ
 
ὀλίγοι
 
 γὰρ
 
μῦθοι
 
καὶπρὸς
 
ἱστορίαν
 
ἐκθεραπεύονται
,
ὡς
 
ἀληθῶς
 
μὲν
 
 γενομένου
 
τοῦδέ
 
τινος
 
πράγματοςἐν
 
τῷ
 
καθ
'
ἡμᾶς
 
βίῳ
,
τοῦ
 
δὲ
 
μύθου
 
τὸ
 
ἀληθὲς
 
ἐκβιαζομένου
 
πρὸς
 
τὸ
 
τερατωδέστερον
.
ταύτης
 
τῆς
 
ὁδοῦ
 
ἐχομένη
 
καὶ
 
 
παροῦσα
 
πραγματεία
 
οὐδὲ
 
τοὺς
 
μύθουςἀνεπισκέπτους
 
εἰς
 
τὸ
 
πᾶν
 
ἀφήσει
,
ἀλλὰ
 
περιεργάσεταί
 
που
 
αὐτοὺς
 
ἀκολούθωςτοῖς
 
παλαιοῖς
.
οὐ
 
χρὴ
 
δὲ
 
ἀναπεσεῖν
 
οὐδὲ
 
νῦν
 
τὸν
 
ἀκούσαντα
 
τοῖς
 
παλαιοῖς
 
ἡμᾶς
1.5
καὶ
 
ἐν
 
τούτοις
 
ἀκολουθεῖν
,
ὡς
 
δυνατὸν
 
ὂν
 
καὶ
 
αὐτὸν
 
ἐκεῖθεν
 
τὰ
 
τοιαῦτα
 
ἐρανίσασθαι
.
πρῶτον
 
μὲν
 
 γάρ
,
καθάπερ
 
τοῖς
 
μαγειρεύουσι
 
χάρις
,
οὐχ
'
ὅτι
 
τὰ
 
μὴ
 
ὄνταδαιτρεύουσιν
,
ἀλλ
'
ὅτι
 
τὰ
 
ἐπιπόνως
 
ἔχοντα
 
τοῦ
 
συναγαγεῖν
 
αὐτοὶ
 
ἀγείραντεςεἰς
 
ἓν
 
παρέθεντο
,
οὕτω
 
καὶ
 
ἡμῖν
 
ἔσται
 
τι
 
χάριτος
,
ὅτι
 
πόνου
 
δίχα
 
οἱ
 
περιτυχόντεςἔχουσι
 
πολλαχόθεν
 
ἐπισυναχθὲν
 
τὸ
 
ζητούμενον
.
εἶτα
,
εἰ
 
καὶ
 
ἀγέρωχόν
 
τι
 
καὶγαῦρον
 
 
λόγος
 
ἔχει
,
οὐκ
 
οἶδα
,
εἰ
 
μή
 
τινες
 
τῶν
 
ὑπονώθρων
 
μόλις
 
περιτύχοιενἐκείνοις
,
ἐξ
 
ὧν
 
πολλὰ
 
τῶν
 
ἐνταῦθα
 
ἠράνισται
.
εἰ
 
δέ
 
τι
 
ἐν
 
διαφόροις
 
καὶ
 
προσεπινενόηται
,
αὐτό
,
φασί
,
δείξει
.
Ἐπεὶ
 
δὲ
 
ποιητὴν
 
μέγαν
 
περιεργαζόμεθα
,
σκοπητέον
 
τὸ
 
τοιοῦτον
 
ὄνομα
 
καὶσημειωτέον
,
ὅτι
,
Χρη
µ
ατοδότηση
:
ΚΠ
Interreg
ΙΙΙΑ
(ET
ΠΑ
75%,
Εθν
.
πόροι
25%).
Πανεπιστή
µ
ιο
 
 Αιγαίου
,
Τ
µ
ή
µ
α
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Τεχνολογίας
 
και
 
Επικοινωνίας
, © 2006.
 
Επιτρέπεται
 
η
 
ελεύθερη
 
χρήση
 
του
 
υλικού
µ
ε
 
αναφορά
 
στην
 
πηγή
 
προέλευσής
 
του
.
Ερευνητικό
 
έργο
:
∆ΡΟΜΟΙ
 
ΤΗΣ
 
ΠΙΣΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ
 
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
.
Εργαστήριο
 
∆ιαχείρισης
 
Πολιτισ
µ
ικής
 
Κληρονο
µ
ιάς
,www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->