Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar

Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar

Ratings:
(0)
|Views: 873|Likes:
Published by Siti Matnor
Program tahunan sekolah demi memantapkan pengetahuan, sahsiah dan emosi murid.
Program tahunan sekolah demi memantapkan pengetahuan, sahsiah dan emosi murid.

More info:

Published by: Siti Matnor on Aug 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
[IDELGM DIFGNC[GGN AGVGFGZIX@ [YVGX 6:;, =0=:= FIGYOEVX,[GFGM! AGLGP[@G:=3!=376;9
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  U 
DIVXG[ DIVBG LGSGXGN [GAF@L FILGBGV DI AYR@YA AGV@N, GDYGV@YA HGNCGLIV@ YA[, HISGN FGMG[G HGN ZY[XGDG [GFGM, XGAGN ZIVHGNG HGN XGAGNXYN OYGH DEXG D@NGFGLY [GFGM.7.7Zinhgmylygn.
Lgsgxgn {gaf`l filgbgv aivyzgdgn {glgm {gxy gdx``x` pgnc hgzgx aiafiv` zinhihgmgn dizghg ayv`h xivyxgagnpg fivdg`xgn hincgn zivdiafgncgn {g`n{hgn xidnelec` ag{g d`n`, h` {gaz`nc `xy bycg hgzgx ailgm`vdgn zilgbgpgnc a`ngx xivmghgz {g`n{ {ivxg aincmgvcg` {yafgncgn {g`n{ hgn xidnelec`xivmghgz agny{`g. [imyfyncgn `xy Z`mgd [idelgm Difgnc{ggn [d. Agvgfg,Figyoevx aincgaf`l `n`{`gx`o aivinkgngdgn zvecvga Lgsgxgn [gaf`lFilgbgv {ifgcg` ziagncd`n hglga aiaf`ng zilgbgv pgnc kiaivlgnc,cia`lgnc hgn xivf`lgnc.
7.6 Vg{`engl
[ilgvg{ hincgn zivdiafgncgn Zinh`h`dgn h` Aglgp{`g, z`mgd {idelgm fivmg{vgx ynxyd aincghgdgn lgsgxgn `n` ghglgm fivxybygn ynxyd aiafiv` zinhihgmgn dizghg ayv`h!ayv`h {yg{gng f`hgnc h`{gaz`nc ain`ncdgxdgndiogmgagn `lay zincixgmygn zgvg ayv`h pgnc fivdg`xgn hincgn Glga{id`xgv 
Aisybyhdgn {yg{gng ziafilgbgvgn hgn zincgbgvgn {ikgvg x`hgd lgnc{ync hglga aiafinxy hgn aiafgnxy aiazivdgpgdgn zincixgmygn ayv`h.
Ayv`h!ayv`h hgzgx ail`mgx di{gn!di{gn {ibgvgm ynxyainhglga` zincixgmygn hgn aingafgmdgn zincglgagn.
Ayv`h!ayv`h hgzgx h`hihgmdgn hincgn di`nhgmgn hgndi`{x`aisggn pgnc xivhgzgx hglga niciv` [gfgm.
 
7.;
Agxlgagx
Aiazivlyg{dgn zincixgmygn ayv`h!ayv`h xinxgnc ziv{id`xgvgnhgn ziafgncyngn Nicgvg.
Aiafelimdgn ayv`h!ayv`h aincixgmy` hgn aincmgpgx`di`nhgmgn Nicgvg.
Aiafiv ayv`h!ayv`h {gxy zincglgagn fgvy xinxgnc hyn`g lygv h` {gaz`nc hgzgx ain`afg `lay zincixgmygn h` xiazgx pgnc h`lgsgx`.
6. Efbidx`o.
6.7 Ailgm`vdgn zilgbgv pgnc fiva`ngx xivmghgz dim`hyzgn glga {id`xgv.6.6 Aiafiv` zinhihgmgn dizghg ayv`h aincing` dizilfgcg`gn dim`hyzgnh` hglga lgyx.6.; Ailgm`vdgn ayv`h pgnc aincmgvcg` glga {id`xgv hgn {yafgncgn {g`n{xidnelec` xivmghgz agny{`g.6.8 Aingafgmdgn zincixgmygn hgn zincglgagn ayv`h aincing`dim`hyzgn glga {id`xgv hgn {g`n{ hgn xidnelec`.6.9 Aiafiv` di{ihgvgn dizghg ayv`h xinxgnc dizinx`ncgn glga {id`xgv hgn {g`n{ hgn xidnelec` dizghg agny{`g.6.? Ailgm`vdgn zilgbgv pgnc a`ngx xivmghgz agxg zilgbgvgn [g`n{ hgnAgxiagx`d.
;. [g{gvgn.
;.7 Ayv`h Xgmyn Inga [idelgm Difgnc{ggn Agvgfg, Figyoevx {ivgag`;: evgnc hgn 7? evgnc cyvy zinc`v`nc.
8. Xgv`dm, ag{g hgn xiazgx lgsgxgn
Xgv`dm2 ;: [izxiafiv m`nccg :7 Edxefiv 6:77Mgv`2 Byaggx hgn [gfxyAg{g2 3.:: zgc` - Byaggx ) 8.:: zixgnc - [gfxy)Xiazgx2 Ayr`ya Agv`n, Gwygv`ya hgn Cgliv` YA[, HisgnFgmg{g Hgn Zy{xgdg, Xgagn Zivhgng, Xgagn XynOygh. 
 
9. Gml` Bgsgxgndyg{g Zvecvga Lgsgxgn [gaf`l Filgbgv .ZINGYNC
Zicgsg` Zinh`h`dgn Hgivgm Figyoevx.
ZING[@MGX
In. Bg`h`n Mb X`afgnc -Cyvy Fi{gv)In. Agxy{`n -Pgnc H`zivxyg Z@FC)
ZINCIVY[@
Zn. Nev{`nc{gnc Mb @n{`a -CZD Dyv`dylya)
NG@F ZINCIVY[@
K`d Nevaglg Mb [gllim -CZD De!Dyv`dylya)
ZINPILGVG[
Zn. G{`ngm Bgaly{
[IX@GY[GMG
Zn. [`x` Ay{`gm Agxnev 
ZIN. [IX@GY[GMG
Zn. Rev`ag{ Aemh Dyh`n
FINHGMGV@
K`d Nevaglg Mb [gllim 
GBD [ingagnGBD [elgx
Bg`n`i Mb Py{eooK`d [`x` Nen` Gfh VgmagnIn. Aemh Neev`agn [yagvh`n Zn, Nyvgh`lgm
GBD Agdgngn%BgaygnGBD H`{`zl`n
Zn. Lgazg` Mb [glga Zn. Verl`ngm Mb Ve{l`Zn. Rg`ngm GhngnZn. Ag`ayngm Mb F`h`nZn. Dmga`{gm Gc KmykmyZn. Gving Gl`K`d Zgx`agm Aemgagh

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zulaikha Mohd liked this
Dolphin Lip liked this
rozziana liked this
Siti Matnor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->