Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VI -Planirawe za sesto oddelenie

VI -Planirawe za sesto oddelenie

Ratings: (0)|Views: 487|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Гордана Андонова on Aug 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
 ДРУШТВОЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
А Л Б И
 
С к о п ј е
 
ПРЕДЛОГ
 
 ТЕМАТСКОПРОЦЕСНОПЛАНИРАЊЕПО
 
МАТЕМАТИКА
 
ЗА
ШЕСТООДДЕЛЕНИЕ
 
Скопје, септември 2009 г.
 
 
Оваа
конкретизација
на наставната про-грама по математика за VI одделение со-држи:
-
 Цели на наставата во VI одделение- Годишен глобален план- Тематско процесно планирање- Наставни методи- Ресурси (Наставни и материјално-технички средства и помагала).
 Првите три елементи се целосно разра-ботени и Ви ги даваме како наш предлог за реализацијата на наставата по мате- матика во VI одделение. Секако, Вие мо- жете да вршите подобрувања во тиетри елементи, за да ги прилагодите на условите во кои работите.
Уредник,
Јово СтефановскиЦели на наставата во VI одделение
Ученикот:
да го разбере поимот дропка, да ги извршува операциите со дропки и гикористи при решавање на задачи
да претставува величини преку процент, да користи процентна сметка и дарешава проблемски задачи од праксата
да го разбере поимот пресдликување и да пресликува фигури при осна ицентралнасиметрија
да разликува осносиметрични од централносиметрични фигури и да одредуваоски на симетрија и центар на симетрија на фигури
да ги разбере карактеристиките на триаголник и четириаголник, нивнитеповажни својства, нивната класификација,
да пресметува периметар на триаголник и четириаголник 
да ја разбере релацијата складност на триаголници и признаците за складностги користи во едноставни задачи
да ја сфати потребата од докажување теорема и докажува некое теореми
да ги разбере признаците за складност на триаголници и да ја сфати потребата од докажување и doka`uva teoremi
да ја сфати потребата од воведување негативни броеви и формирањето на множеството цели броеви
да ја разбере градбата на множеството на рационалните броеви и да решава бројни изрази
да ги користи операциите и нивните својства при решавање задачи со рационални броеви
да ги разбира поимите равенство и равенка и да решава линеарни равенки соодредување непознат собирок, множител, деленик или делителда решава текстуални задачи и равенки со користење на опера¬ции¬те и својстватана операциите во множеството рационални броеви
да собира систематски, да организира, чита и претставува податоци одексперименти, мерења и слично
да пресметува мод, медијана, ранг и аритметичка средина на податоци, да вршиедноставни експерименти и истражувања и елементарна анализа на податоци
да решаваат едноставни проблемски ситуации преку работа со податоци
да користи математичка терминологија при усно и писмено искажување
да го развива математичкото (логичко, аналитичко, просторно-шематско,
ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН
НАСТАВНА ТЕМА
 
Број на часови заОбра-боткаАктив-ности
тематскитестови
вкупно
ОПЕРАЦИИ СО ДРОПКИ
17122
31
ТРИАГОЛНИК ИПАРАЛЕЛНИ ПРАВИ
21192
42
ЦЕЛИ ИРАЦИОНАЛНИБРОЕВИ
23172
42
ЧЕТИРИАГОЛНИК
15122
29
Број на часови вкупно
76608
144
2
 Изборот на
наставни мето -ди
треба да биде Ваша опре-делба и за секоја тема тоатреба да го вне сете , по про-цесното планирање на тема-та. На ист начин постапетеи во врска со изборот што ќего направите за
 ресурсите.
 Така надополнета оваа кон-кретизација (со изборот нанаставните методи и ресур-сите) би била комплетно пла -нирање на наставата по ма -тема тика за VI одделение. 
Издавачот – дид „Алби“ при-фаќа соработка за сите вашидилеми во врска со користење-то на ова планирање, вклучу-вајќи и доставување на елек-тронска верзија на планира-њето – по Ваше барање.
Уредник,Јово Стефановски
 
функционално и творечко) мислење и неговите квалитети (еластичност, активност, помнење и готовност на мислата, критичност и самокритичност,точност, јасност и концизност)да се однесува критички кон сопствената работа и кон работата на другитеда размислува и одговорно да ги извршува своите обврскида ја доживува математиката како пријатно искуствода користи ИКТ во содржини од математика
ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ
ТЕМА 1: ОПЕРАЦИИ СО ДРОПКИ
Содржина - нас-тавна единицаОчекувани исходи. АктивностиОценување на постигањата на ученикот
Реа-ли-заци- ја
ЦЕЛИ:
Ученикот
да го разбира поимот дропка и видовите дропки; да претставува дропка на бројна права
1.
 
 Дропки. Видови дропки
(повторување)
Препознава правилни дропки, т.е. дропки помали од 1 инеправилни дропки, т.е. дропки поголеми од 1;Запишува природен број во вид на дропка со одреденименител;Претвора дропка поголема од 1 во мешан број и обратно.
Формативно оценување (ФО):
Истакнува цели и исходи. Rазговор иусна повратна информација (УПИ); меѓуученичко оценување исамооценување .
Сумативно оценување (СО):
Бодовна листа (наставно ливче) запроверка на постигнатоста на очекуваните исходи (ОИ) Математика +,(М+)
   С   Е   П   Т   Е   М    В   Р   И
2.
Претставување дропки на бројна пра-ва. Еднаквост на дропки
Црта бројна права;Претставува дропки на бројна права;Со помош на правилото за еднаквост на дропки проверува далидве дропки се еднакви.
ФО:
Истакнува цели и исходи. Ја следи и поттикнува работата научениците да проши¬ру¬¬ва¬ат и да скратуваат дропки низ УПИ.Натпревар (меќууче¬ни¬чко оценување) во препо¬зна¬вање на(не)скратливи дропки
ЦЕЛИ:
Ученикот
да проширува дропка со даден број; да скратува дропка со даден број; да споредува дропки;
3.
Проширување искрaтување дропки
Проширува дропка со даден број;Скратува дропка со даден број;Утврдува која дропка е нескратлива.
ФО:
Истакнува цели и исходи. Разговор за проширувањее искратување на дропки.; УПИ; проверка на постигнатоста наочекуваните исходи преку разговор за задачите од М+ .
4.
Активностиод 1, 2 и 3
 Активности за постигнување на очекуваните исходи од 1, 2 и 3.
ФО:
Следење и поддршка на самостојната работа преку УПИ иразговор.
СО:
Меѓуученичко оценување со бодовни листи на задачи од Збир-ката задачи за VI одделение (понатаму: Збирка) и примена воформативни цели
5.
Сведување дропкина заедн. именител.Споредување на дропки
Сведува дропки на најмал заеднички именител;Споредува дропки со различни именители.
ФО:
Истакнува цели и исходи. Procenka na osposobenosta na u~eniciteda сведuvaat dropki на еднакви именители преку следење на нивнатаработа и УПИ. Натпреварна задачи од М +, со бодовни листи
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ilinka Pop-Icova liked this
Vesna Gashoska liked this
bugmenotpls1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->