Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

I. NGOÂN NGÖÕ VAØ MAÙY AÛO, MAÙY TÍNH NHIEÀU CAÁP:
II. PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM:
III. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN MAÙY TÍNH:
1. Theá heä khoâng:
2. Theá heä thöù nhaát:
3. Theá heä thöù hai:
4. Theá heä thöù ba:
5. Theá heä thöù tö:
I. CAÙC BOÄ XÖÛ LYÙ
1. Thöïc hieän leänh
f. Thöïc hieän leänh
2. Toå chöùc CPU
3. Thöïc hieän leänh song song:
II- BOÄ NHÔÙ CHÍNH:
1. Bit
2. Ñòa chæ boä nhôù:
3. Traät töï cuûa byte:
4. Maõ söûa loãi:
5. Boä nhôù chính trong caùc IBM PC
III- CAÙC THIEÁT BÒ LÖU TRÖÕ (BOÄ NHÔÙ PHUÏ):
1. Baêng töø:
2. Ñóa töø
3. Ñóa meàm
4. Ñóa quang
IV - CAÙC THIEÁT BÒ VAØO / RA
1. Baøn phím:
2. Maøn hình:
3. Modem:
4. Chuoät:
5. Maùy in :
6. Ngoõ ra noái tieáp chuaån RS–232–C
I. CAÙC CHIP VI XÖÛ LYÙ VAØ CAÙC BUS
1. Caùc chip vi xöû lyù:
2. Caùc bus cuûa maùy tính
3. Bus ñoàng boä
4. Bus khoâng ñoàng boä
5. Phaân xöû bus
II. THÍ DUÏ VEÀ CHIP VI XÖÛ LYÙ VAØ BUS
1. Chip vi xöû lyù 8088 cuûa hoï Intel
2. Thí duï veà bus
III. Boä nhôù
1. Phaân loaïi boä nhôù baùn daãn
Hình 3.11: Phaân loaïi boä nhôù baùn daãn
2. Toå chöùc boä nhôù:
3. Moät soá khaùi nieäm veà boä nhôù khaùc:
IV. Giao tieáp
1. Caùc chip I/O
2. Giaûi maõ ñòa chæ
CHÖÔNG 4 LÔÙP VI CHÖÔNG TRÌNH
I. NHAÉC LAÏI LÔÙP VAÄT LYÙ:
1. Caùc thanh ghi:
2. Bus noäi:
II. MOÄT VÍ DUÏ VEÀ VI CHÖÔNG TRÌNH:
I. CAÙC THÍ DUÏ VEÀ LÔÙP MAÙY QUI ÖÔÙC:
II. CAÙC KHUOÂN DAÏNG LEÄNH
III. KIEÅU ÑÒNH VÒ ÑÒA CHÆ :
1. Ñònh ñòa chæ töùc thôøi:
2. Ñònh ñòa chæ tröïc tieáp
Ñònh ñòa chæ thanh ghi
4. Ñònh ñòa chæ giaùn tieáp
. Ñònh ñòa chæ ngaên xe
2. Thuû tuïc
. Ñoàng thuû tuïc
4. Baãy
5. Ngaét
CHÖÔNG 6: LÔÙP MAÙY HEÄ ÑIEÀU HAØNH
I. BOÄ NHÔÙ AÛO
1. Caùc taäp tin tuaàn töï
2. Caùc taäp tin truy xuaát ngaãu nhieân
. Hieän thöïc caùc leänh vaøo/ra aûo
4. Caùc leänh quaûn lyù thö muïc
III. CAÙC LEÄNH AÛO DUØNG TRONG XÖÛ LYÙ SONG SONG
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cau truc may tinh

cau truc may tinh

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by lovevalley123

More info:

Published by: lovevalley123 on Aug 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 77 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 105 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 109 to 114 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 118 to 126 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->