Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Architectuur Lokaal #16

Architectuur Lokaal #16

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by archlokaal

More info:

Published by: archlokaal on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2011

pdf

text

original

 
A
R
c
H
I
T
E
c
T
u
u
R
pl
at
fo
rm
v
oor
ge
m
ee
n
te
l
jk
arch
te
ctu
u
rbe
le d
Rivieroevers Blerick-VenloOpen Kaart: NederlandregionaalDe salon van EindhovenBerlage & stadsvernieuwing
nieuwe
stijlNaoorlogse
wijken
in
EmmenArchiprix 1996Kunstenaars
in
het
projectteam
in
Brabant
u n
997
nr
...
 
Informatie
Inlichtingen over
het
debat
Open Kaartzijnverkrijgbaar
bij
Architectuur
Lokaal
Muriël
HendrikseMuseumpark 253015
C8
Rotterdamtel,010-4369000fax 010-4362234
Van
het
debat
wordt
eenverslag
gemaakt
dat
aande deelnemersvan
het
debat
wordt
toegezonden
en
dat
wordt
gepubliceerdin
het
volgende
nummer
van
deze kr
ant
(september),Andere belangstellenden kunnen deze
krant
opvragen
door
overmaking
van
f
7,50
op
postbankrekening 5510706
t.n,1/.
Architectuur
Lokaal, Rotterdam,
0,
v, v,
'verslag open
kaart'
De
bundel
publicaties die voor
het
debat
is
samengesteld kan worden opgevraagd
door
overmaking
van
f
12,50
op
het
hierbovengenoemde rekeningnummer,
0,
v,
I/.
'Publi
ca-
tiesOpenKaart',Stichting
De
Nieuwe Kaart
van
NederlandPostbus308332500
GV
Den Haagtel,070-3028470fax 070-3625017
Open Kaart
Muriël
Hendrikse
De Nieuwe Kaart van Nederland regionaal bekeken
Op
20
juniorganiserenArchitectuur Lokaal
en
het
NederlandsArchitectuurinstituut
het
debat
Open
Kaart,
plannen voor
de
regio,
Aanleiding hiervoor is
de
tentoonstelling van
De
Nieuwe
Kaart
vanNederland
in
het
NAi,
die daar
te
zienis
totdat
zijis versleten.
De
discussie dieisopgelaaidnaaraanleidingvan de presentatie van de Nieuwe Kaart
op
20maart in Utrecht
heeft
zichvooralgeconcentreerd
op
de rol van de
ontwerpende
disciplinesin
de
ruimtelijke ordeningvan Nederland.
Omdat
bestuurders
ook
een
belangrijke,
en
misschien
wel
een
belangrijkere, rolspelenbij
de
ruimtelijke ordeningvan Nederland, willen Architectuur Lokaal
en
het
NAi
met
dit
debat de
discussie verbreden.
De
belangrijkste doelgroepen van
het
debat
zijndan
ook
bestuurders
en
opinie-leiders.Doel is
het
in de discussiebrengen van
een
nieuw
onderwerp:
de
mogelijkheden
en
onmogelijkhedenvanregionale planning.
In
het
NAi kansinds
27
maart
de
Nieuwe
Kaart vanNederland
worden
bezichtigd,
totdat
dezeisversle
ten.
De
Nieuwe
Kaart, een
initiatief
van de
BNS,
BNP,
deNVTLen
het
NIROV,
geeft
een overzichtvandeplannen
voor
s
tedelijke
in-en
uitbreiding,
verbeteringvan
het
verkeers-envervoersnetwerk,en ver
nieuwing
van
het
landschap
tot
2005.
De
kaart
is
gemaakt
ominzi
ch
t
te
gevenin deplannendiede
komende
jaren
worden
uitgevoerd,
zodat
iedereenzich kanmengen indediscussieover de
ruimtelijkeordening
vanNederland.Daarbij
gaat
hetvolgens de makers
uitdrukkelijkniet
alleen over
groteinfra
structurele
werken
zoals Schiphol,deH
SL
en deBetuwelijn, maar
ook
over dekleinere plannen,diemisschien ni
etingrijpend
zijn
op
nationaal
niveau,maar
wel
op
lokaalenregio
na
al niveau.
Het
verschijnen vande
Nieuwe
Kaart
heeft
veelreacties losgemaaktinde pers.
Er
verschenen
koppen
als:
'Solerende
gemeenten
vernielenlandschap', 'Neder
land
groeit
heel
snel dicht',
'Landkaart
van 2005
toont
de
vergroeiing'
en
'Beeld van
volgebouwdNederland
grotesk'.
Vooral
hetgrote
aantalplannen
dat
op
de
kaart
te
zien
is,
tr
e
kt
de aandacht. Veel
journali
sten
komen
tot
deconclusie
dat
Nederland
wordt
volgebouwd.
Ontwerpersleggenvooralde
nadruk
op
de slechte
kwaliteit
vandeplannen en
pleiten
voor ontwerpen
op
regionaalschaalniveau.
De
vraag
is
of
met
dezereacties de kernvan
het
pro-
bleem
wordt
geraakt.
De
gegevens van
het
CBS
tonen
immersaan
dat
het met
de
'volheid'
van Nederland
wel
meevalt.
Het
percentage van
het
Nederland
se
landschap
dat
is
bebouwd bedraagt
8%, de
infra-
structuur
beslaat 4%,
het water
15%en
het
groen
maar liefst 73%.
En
de roep
om
regionale
ontwerpen
is
wellicht
zinloos
wanneer
geen aandacht
wordt
besteedaan
het
proces
dat
aanregionaal
ontwerpenvooraf
zou
moeten
gaan,
namelijk
regionale planning.Grenzenversus samenhangIn Nederland
wordt
de
ruimtelijkeordening
geken
merkt
door
de
inflexibiliteit
van grenzen.
De
bestuurlijkegrenzenvan
gemeenten
enprovincies bepalen
het
schaalniveau
waarop
de plannen
worden
gemaakt.
De
afdelingsgrenzen
binnengemeenten
bepalen de mate vansamenhangtussen deverschil lende plannen.Ruimtelijke
ontwikkelingen
beperkenzichechter zelden
tot
degemeentegrenzen.Boven
dien
hangt
alles
met
alles samen.
Een
nieuweweg
blijft
bijvoorbeeld
niet
zonder
gevolgen
voor
deeconomische
ontwikkeling
van een
gemeente
en beïn
vloedt wellicht
deeconomische
ontwikkeling
vanandere gemeenten.
De
eerste vraag bij
het
makenvan plannen zoudan
ook
moeten
zijn:
metwelke
opgavenen maatschappelijke trends hebben
we
te
maken,
op
welk
schaalniveau
doen
deze zich
voor
en
metwie
moeten
we
samenwerken om
tot
het
besteplan
te
komen?Regionale
planning
Regionale
planning,
datwil
zeggen
planning
ophet
niveauvan de opgave,
lijkt
een oplossing
te
bieden.
De
vraag
is
dan:
wat
is
eenregio prec
ies?De
DikkeVan Dale
omschrijft
de regio
als
een streek
of
gebied
met
een bepaald
karakter
en
als
levens-
of
verspreidingsgebiedvan dieren
of
planten
,Regio's
kunnen
op
verschillende manieren
worden
gedefiniëerd,bij
voorbeeld
aande handvande fysieke kenmerken
2
(bodemtype,
ligging
tussen rivieren, klimaat),
cultuur-
histori
sc
he kenmerken(polderlandschap),
soc
iaalgeografischekenmerken
(mobiliteit
ss
tromen,
verhuis
bewegingen
,economische
ontwikkeling)
en sociaalculturelekenmerken (taal,
gewoonten
en gebruiken).Op basisdaarvan
kunn
enplannen
ophet
juiste(vaakregionale)schaalniveau
worden ontwikkeld.
En
bovendieninaansluiting
ophet
Rijksbeleid.Opgaven die zichbij
uitstek
lenen
voor
eenregionale aanpak zijnde
woningprogrammering
endeaanlegvanbedrijventerreinen.Het
gebrek
aan samenhangin de
woningbouwprogrammeringleidt
ernu
toe
dat
deverschillende
gemeenten
elkaartegenwerken.
De
provincieGroningen
moet
ingrijpen
in de
woningpro-
ductievan de
omliggende
gemeenten,
omdat
dezezo
groot
is
dat
de
productie
vandestad Groningenin gevaar
komt
(Cobo
uw
7-4-1997).
De
provincie
Noord
Holland
doet het
omgekeerde:deenorme
productie
vande kleine
gemeenten
heeft
ertoe geleidde
taak
stelling
te
verruimen. Tegelijkertijdlopende VINEXlocatiesachter
op
de
taak
stelling (Cobouw, 11-4-1997).Ookde
planning
vanbedrijventerreinen laat
te
wen-
sen
over.In iederegemeente
waar
een stukje snelweg
binnen
de gemeentegrenzen valt,
wordt
als
vanzelfsprekend een bedrijventerrein aangelegd,
ook
al
zijner
geen
gegadigden
endoen buurgemeenten
het
zelfde.
Afstemmingvoorkomt
overaanbod, verspillingvan
ruimte
endubbelwerk.
Zo
zijner
talloze
voorbeelden
te
noemenvan opgaven die
het
best
op
boven okaal
sc
haalniv
ea
u
kunnen
worden
aangepakt. Datbetekentechter
niet dat
oo
kalle opgavenregionaal moeten
worden
vormgegeven.In bovengenoemdevoorbeelden van
woningen
enbedrijventerreinen
gaathet
omafstemming vanaantal,
typen
enfasering.
De
vormgeving
blijft
eenzaak vandegemeente,hoeweleenregionaalarchi
tectuurbeleid
sterkkanbijdragen aande
ruimtelijkekwaliteit
vaneen gebied. Vooralregio'swaarvande grenzenkunnen
worden
gedefiniëerd
doorhet
verschijnsel
'witte
schimmel'kunnendaar
hun
voordeelmee doen.Open
kaart
Deze
krant
van
Architectuur
Lokaalverschijnt
om-
streeks
het momentdathet debat
OpenKaartplaatsvindt,
op
20
juni
van15.00
tot
17.00
uur
in
het
NAi inRotterdam.
Onderleiding
van Ole Bouman,
hoofdre-
dacteurvan Archis,
houdt
JoostSchrijnen,
voorzitter
BNS,
een
inleiding
overde
Nieuw
eKaarten zal Vincentvan
Rossem
ingaan
op
devraag:
wat
is
nueigen
lijk
eenregioenhoe
kunnen
regio'
s
worden
gedefiniëerd?Daarna gevendeschrijverKoosvan Zomeren en de
journalisten
TracyMetz, Tom Maas
en
Sietsevan
der
Hoek
hun
visie
op
deopgaven vande Nederlandse
ruimtelijke
ordening,
aande hand vande
re
sp.
kleuren rood, groen,
zwart
enblauw.Op
basis
vandeze
inleidingen
wordt
door
een aantal(voormalige)bestuurders,
waaronder
YpkeGietema(vm.
wethou-der
Groningen),Nellie Jacobs-Aarts (waarnemend burgemeestervan
Mierlo
en vm. gedeputeerde vande provincie Noord-Brabant)en Vincent van
Ro
sse
mbekeken
welke
mogelijkheden
voor
regionaleplan
ning
bestaanenhoe de verschillendebestuursniveaus endeverschillende opgaven
met
elkaarinverband
kunnen
worden
gebracht. Aande d
ee
lnemersvan
het
debat
wordt
eenbundel
met
relevantepublicaties
uitgereikt
en zij ontvangen een verslag vandediscus
sie.
Voor
niet
deelnemerszijn beideuitgaven losver krijgbaar.
 
Niet Grijs!
11
Vernieuwd handboek voorarchitectuur enbeleid
Ruim
twee
jaar
na
het
verschijnen van
Niet
Grijs! Handboek
voor gemeentelijk
architectuurbeleid,
zal dezezomer een tweede, geheel herziene
editie het daglicht
zien.
In
de tussenliggende periode hebben zich belangrij
ke
ontwikke
lingen voorgedaan.
Het
lokalearchitectuurbeleid
is
verder gegroeid en
krijgt,
gezien
het
aantalgemeentelijke architectuurnota's en plannen, vaste
voet
aan de grond. Daarnaasti
s,
zoals in de
tweede
architec
tuurnota
De
architectuur
van de
ruimte
uit
1996
al
werd
opgemerkt, de aandacht
voorhet
professioneleopdrachtgeverschap in de marktsector geïntensiveerd.Daarop volgend
heeftArchitectuur
Lokaal
het informe-
ren
en
documenteren
ten
behoeve van zowel
het
gemeentelijk
als
het
particulier opdrachtgeverschap
tot
haar
takenpakket
gekregen.
Niet
Grijs!
11
is
dan
ook voor
beide groepen opdrachtgevers bedoeld. Hethandboek
is
thematisch
geordend
.Het
zwaartepunt
van de
tweede
editie van
Niet
Grijs!
ligt
bij
hetthema
'specifieke'opgaven.
De
veleinnovatievevoorbeeldengeven aan
dat
steeds meer
gemeenten
inNederlandeenactief architectuurbeleid voeren en de resultaten die zijboektendienenals inspiratiebron
voor
andere
opdracht-
gevers.
Om
eenbeeld
te
geven van
hetkarakter
van
het
handboek
is
hiernaast een overzicht van de
opgenomen
tref-
woorden
afgedrukt.
Het
handboek
geeft
bij elk
tref
woord
de volgende elementen:
-inleiding:
een inleiding
waarin
wordt
aangegeven
wat
de belangr
ijk
ste aandachtspunten zijn bij
het
tref
woord.
-standpunten:
paragrafen
waarin
zoveel
mogelijk
deverschillende discussiethema's en
standpuntenworden
weergegeven.
-voorbeelden:
in de meeste gevallen zijn diverse
voor
beelden
ter
illustratie
opgenomen.
-organisaties:
een overzicht van organisaties die
voorhet
betreffende
onderwerp
rele
vant
zijn.
-publicaties:
een overzicht van relevante publicaties,waarbij vooral gestreefd
is
naar
actualiteit
en veelzijdigheid.In sommige gevallen zijn overzichtswerken
of
standaardwerken opgenomen.
De
publicaties zijnzoveel mogelijk voorzien van een besteladres.
In
aansluiting op de
trefwoorden
zijn achterin
het
handboek enkele praktische registers en adressenlijs
ten
opge-nomen:
-excursiebureaus;
eenlijstvan bureaus die excursies enrondleidingen
ve
rzorgen
op het
gebied van architec
tuur
en stedenbouw.
lokale architectuurcentra;
adressen en contactpersonen
va
nalle lokale architectuurcentrainNederland.
europese architectuurcentra;
adres
sen
van diversearchitectuurcentrainEuropa.
fondsen;
adressen
en
doeleinden van fondsen
waartoe
opdrachtgevers zichkunnen
wenden voor
financiëlesteun.
organisatieregister;
alle organisaties die
door
het
handboek heengenoemd
worden op
alfabetische
volgorde
.
trefwoordenregister.tijdschriften;
lijst vanrelevante tijdschriftenen
hun
redactieadressen.
int
ernet;
interessanteWorld Wide Web adressen
met
een
korte
inhoudsbeschrijving.
De
trefwoorden
die zi
jn
opgenomen in
hethandboek
zi
jn
geselecteerd
op
bas
is van deinformatievragendie aan
Architectuur
Lokaal
worden
gesteld
door
gemeenten
en
particulieren.
Soms
gaat het
om concreteinstrumenten,soms
betreft
hetnieuwe
thema's
of
aangrijpingspun
ten voor
het
gemeentel
ijk
arc
hit
ectuurbeleid.
Wat
voor
het
eigen architectuurbeleid
za
l
worden
gebru
ikt
issterkafhankeli
jk
va
ndelokale
situat
i
e.
De
een zal zich
willen
in
formeren
over
hetbeeldkwaliteitplan,
de ander oriën
teert
zi
ch
opinrichting
vanbedrijventerreinenen de volgende
wil
meer
weten
overde
ruimtelijke
inpassing van
windturb
in
es
.Sommigenzullen veertig
trefwoorden
kunnengebruiken, anderenmaarvier.
Met
het handboek
is
daarom alles toegestaan.
Er
mag in
worden
geschreven, getekend,
geplakt
en gekn
ipt
.
Door
de handigeringbandkunnen erbladen
worden uitgelicht
om
ze
te
kopiërenen
kunnen
erknipselsen
aantekeningen
aan
toeworden
gevoegd.All
es
mag, behalve
het
indekast latenstaan.
Trefwoorden Nietgrijs!
11
handboek
voorarchitectuur
en
beleidbeleidgemeentelijk architectuurbeleidgrondbeleidmilieubeleid
monumentenbeleid
openbareruimteprovinciaal architectuurbeleidregionaal architectuurbeleidrijksarchitectuurbeleidruimtelijkbeleidvormgevingsbeleidwelstandsbeleid
8ade/ochNo/dus
opdrachtgevers
en
opdrachtgeverschapopdracht (opgave,randvoorwaardenen programmavaneisen)opdrachtgevers (gemeenten/provincies/ontwikkelaars/incidentele/particulieren/woningcorporaties)plan-en bouwprocespubliek/private samenwerking
ontwerpende
disciplinesarchitectuurbeeldende kunstomgevings-design/urban-design
stedenbouw
tuin-, park-en landschapsarchitectuurselectie van ontwerpers /architecten
keuze
documentatiebronnenEuropese Richtlijn Dienstenselectiecriteriaselectieproceduresbeleidsinstrumentenarchitectuurnotabeeldkwaliteitplanbeheerbestemmingsplancommissie stedelijke kwaliteitcultuurhistorische verkenningkap-en sloopvergunningontwerpwedstrijdenopenbare ruimte-planprijzenstads-
of
dorpsonderzoekstadsontwerperstedenbouwkundig planstructuurplanvoorlichting en architectuureducatiespecifieke opgavenbadplaatsenboerderijen en ervenbruggenbuitengebiedcentrumgebiedendakendijken
gemeentehuizen
groeninfrastructuurjonge
bouwkunst
kinderdagverblijven en
peuter
speelzalenlandgoederen en buitenplaatsenouderenhuisvestingparkeergaragespleinenreclamerecreatiegebiedenrivier-oeversschoolgebouwenspeelplaatsensportaccommodatiesstationsgebiedenstraatmeubilairuitbreidingswijkenvrije sectorvroeg na-oorlogse wijkenwerklocatieswindturbineswinkelgebieden
Informatie
Niet
Grijs!
11
Handboek
voor
architectuur
en
beleid
verschijnt
najaar
1997.
Architectuur
LokaalMuseumpark
25
3015
CB
Rotterdamtel.
010-4369000
fax
010-4362234

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->