Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tajemne zapiski magów Hitlera - Francois Ribadeau - Dumas

Tajemne zapiski magów Hitlera - Francois Ribadeau - Dumas

Ratings: (0)|Views: 830|Likes:
Published by Dok Daniel

More info:

Published by: Dok Daniel on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
FRANCOIS RIBADEAU-DUMASTAJEMNE ZAPISKI MAGÓW HITLERAPrze³o¿y³y:Zofia Siewak-SojkaTeresa Papis-GruszeckaWYDAWNICTWO 4 & F© Francois Ribadeau-Dumas Libraire Plon, 1970© Copyright pour Tedition polonaip >ajM nictwo 4 & F, Warszawa 1992 * "Tytu³ orygina³uHitler et la sorcellerieBiblioteczka Zagadek Wszech
wiataSk³ad Spó³ka
Domino"Projekt ok³adki: Aleksander Dawidziukiw-Printed in Francef\ rPorzuæcie w¹tpliwo
ci, bowiem jest to dziel¹ diabla.DeuteronomiumSzatan istnieje: tak orzek³a wiara chrze
cijañska...Bogobójstwo dope³nione zostanie w dumnej sferze ducha.
Satan", Etudes carmelitains 1948WSTÊPPsychika Hitlera nadal stanowi dla nas zagadkê. Proces norymberski nie ujawni³ ¿adnejukrytej w niej tajemnicy. Najbardziej powierzchowna obserwacja wskazuje cz³owiekao niepewnym pochodzeniu, niskiej kulturze, niewielkich mo¿liwo
ciach intelektualnych, topornej, wrêcz nieciekawej fizjonomii, a te cechy jak¿e kontrastuj¹ z bohaterem wielkiej awantury
wiatowej, który najpierw zwyciê¿one Niemcy doprowadzi³ do szczytu wielko
cpotem rzuci³ je w przepa
æ, burz¹c ³ad w Europie i w imiê w³asnych mitów spowodowa³
mieru milionów ludzi. Mamy wiêc prawo zadaæ sobie pytanie, jakimi to si³ami nadnaturalnymi dysponowa³, skoro osi¹gn¹³ takie rezultaty.Po
wiadczone dowody oraz tajne dokumenty, które jednak stopniowo, choæ z trudem, docieraj¹ do wiadomo
ci publicznej, ukazuj¹ ten aspekt dzia³alno
ci Hitlera w do
æ niezwyk³ym
-":".:. ; t : :
 

: .'
'.. r;. '.y- :;.

/;./,
.'.'.\;.-'v ''"* :. . : '.'
'"
: -. . ./'
. v
:' : '

' t.. "
!'
-
.
'
 ' >y -
;

' .

;'.'.:

"
-<: ;:

;

'
'' '^..-'.> ;? '
:
:. '.'J ;

-,.'
' :-.;, :;J JiK:
,-
; ,' ' :." .^"i -').:
'

«
<
-.
.-v. ,.:v.v.;i-:r/

.. /'
:'/ ;.-.?
'.'

;. ." ,-
*-
:
 
,,.
"';;
.
''
;
:. ' "
'
.. ^ .>/ < '.:
-"-
, ' .'.\; . .
.
'.. .
 

;

:<;.

. "
' '
"
 

''

'p ,-.t . ..;
: .-.
;-»^
:
'! '
 
-
-. .
"
'

.,
"/.

'. "'
- iO -r.,-, -s/ROZDZIA£ lSTUDENT Z WIEDNIAJak w podejrzanym opactwie w Lambach ;, Adolf Hitler slu¿yl do mszyZ pewno
ci¹ fakt, ¿e urodzi³ siê w lichej mie
cinie le¿¹cej na granicy austriacko-bawarskij lini¹ podzia³u pomiêdzy dwoma du¿ymi krajami, powodowa³ w ma³ym Adolfie Hiedlerze czy Hierze brak poczucia stabilizacji.Jego ojciec, Alois, by³ najpierw szewcem. W 1864 zosta³ powo³any do s³u¿by w urzêdzie celni w tym¿e samym roku zacz¹³ pe³niæ swoje obowi¹zki. Z trzech ma³¿eñstw urodzi³o mu siê sz. Cieszy³ siê s³aw¹ awanturnika i piwosza, który przy lada okazji szczodrze obdziela³ swojpociechy têgimi razami.Pe³ni³ s³u¿bê w Braunau am Inn na granicy bawarskiej, ale po stronie austriackiej, czyli wGór-Tajemne zapiski magów Hitleranej Austrii, w czasie kiedy urodzi³ siê Adolf, to jest dnia 20 kwietnia 1889 roku opó³ do siódmej wieczorem. Po roku otrzyma³ przeniesienie do Gross-Schonau w Dolnej Austrii, w dwa lata pó
niej do Passau, a przed przej
ciem na emeryturê, 25 czerwca 1895 roku,do Linzu. Przeprowadza³ siê wiêc bardzo czêsto.Pochodzenie rodu jest nader niepewne. Jeden z wujów, Johann Nepomuk Hiittler, jak
 
siê zdaje, mia³ w sobie nieco czeskiej krwi. S¹ tacy, którzy utrzymuj¹, ¿e Adolf z racji piadania spiczastego nosa i p³askiego czo³a faktycznie przypomina³ S³owianina. Mówiono tak¿o dziadku
serbskim wêdrownym rêkodzielniku". Natomiast jego drugi dziadek, Johann Georg Hiedler, by³ wêdrownym m³ynarzem i powiadali ludzie z okolic, ¿e jego rodzina nie nale¿a³a do szanowanych w Austrii. Niemieccy historycy Walter Górlitz i Herbert A. Quintpisz¹:
Uwa¿ano ich za ludzi zacofanych, niezbyt inteligentnych, zdegenerowanych z racji alkoholizmu i ma³¿eñstw pomiêdzy krewnymi, co by³o w zwyczaju u Hiedlerów."Ale jest jeszcze gorsza sprawa: istniej¹ powa¿ne w¹tpliwo
ci co do pochodzenia ojca Adolfa, to znaczy Aloisa, który w³a
ciwie powinien nazywaæ siê Schicklgruber, jako ¿e pochodzinieprawego ³o¿a, bêd¹c synem naturalnym Marii Anny Schicklgruber, a którego do
æ pó
no przm³ynarzowi Hiedlerowi na podstawie oszukañczego dokumentu - je
li mamy wierzyæ PhilippeBernetowi.10Student z WiedniaOtó¿ babka ma³ego Adolfa, Maria Anna Schickl-gruber, s³u¿¹ca, panna, dnia 7 czerwca 1837 ru urodzi³a syna imieniem Alois, w przysz³o
ci ojca Adolfa. Podejrzewano, ¿e dziecko by³o owocem mi³ostek z synem jej pana, u którego s³u¿y³a we dworze w Gratzu, zamo¿nego ‾yda nazwem Frankerberger. By³ to wiedeñski baron, cz³onek rodziny Otteristein z dystryktu Waldviertel w Dolnej Austrii - w jego to domu zasz³a w ci¹¿ê s³u¿¹ca, któr¹ pó
niej nak³onionoa³¿eñstwa z m³odym m³ynarzem, Johannem Georgiem Hied-lerem o przezwisku Hitler, zatrudnionym w gospodarstwie do mielenia zbo¿a.
lub m³odzi wziêli w maju 1842 roku.Istniej¹ niezbite dowody, ¿e rodzina Frankerberger regularnie p³aci³a pensjê Marii Annie rnie¿ i wtedy, kiedy opu
ci³a s³u¿bê i wysz³a za m¹¿ za Hitlera. Tê tajemnicz¹ pensjê wyp³a1903 roku, czyli przez sze
ædziesi¹t sze
æ lat; po
mierci Marii Anny dalej p³acono j¹ Hiei, a potem Aloisowi.Natomiast 6 czerwca 1876 roku mia³o miejsce dziwne zdarzenie: do notariusza w Spital przyby³ Johann Nepomuk Hiittler wraz z dwoma
wiadkami, aby w imieniu nie¿yj¹cego m³ynarza uzyskaæ in extremis po
wiadczenie ojcostwa uznaj¹ce za syna tego¿ m³ynarza dziecko p³cmêskiej urodzone dnia 17 czerwca 1837 roku, syna naturalnego m³ynarza i samotnej matki, s³u¿¹cej we dworze, Anny Marii Schicklgruber, z któr¹ wymieniony zawar³ zwi¹zek11Tajemne zapiski magów Hitlerama³¿eñski dopiero w 1842 roku. W dokumencie zapisano, i¿ ów syn naturalny Alois otrzymujenazwisko Hitler. Ta spó
niona spowied
i po
miertne uznanie ojcostwa po tylu latach budz¹szczerze zdumienie.Mówi³o siê, i¿ cz³onkowie rodzin o nazwisku Hiedler b¹d
Hiittler ¿yli w lasach, znajduj¹cenie w byle jak skleconych chatach: nazywano ich równie¿ le
nymi lud
mi. Jeszcze inni zapewniaj¹, ¿e jest to nazwisko ¿ydowskie.Bardzo mo¿liwe, ¿e m³ody Hitler zna³ sekrety swojej rodziny.Otto Strasser powiada, ¿e Adolf Hitler mia³ przyrodniego brata o imieniu, podobnie jak ich wspólny ojciec, Alois i ten¿e Alois pracowa³ jako maitre w restauracji Hunt przy Postdamer Platz w Berlinie. Przy wielu okazjach Alois wspomina³, i¿ maj¹ wraz z Adolfem ¿ydowskich przodków (!). Na dodatek posiada³ on listy dziadka ‾yda adresowane do panny Schicklgruber, które pochodzenie to potwierdza³y. Zamierza³ nawet sprzedaæ owe listyprasie w roku 1927 za, jak siê spodziewa³, wiêksz¹ sumê, ale zaalarmowany Adolf przy pomocy swojego adwokata, p³ac¹c s³ono, w porê wykupi³ kompromituj¹ce dowody, po czym kaza³ je sTakie pochodzenie mog³o wprawiæ w kompleksy: w jego ¿y³ach p³ynê³a ¿ydowska krew i to wiedbarona. Po wydaniu swych okrutnych dekretów skierowanych przeciwko ¿ydowskiej rasieryzykowa³, ¿e kto
z jej spo³eczno
ci odkryje prawdê12Student z Wiedniai za¿¹da, aby zgodnie z prawem, jego w³asnym, on sam zosta³ uwiêziony, co wywo³a³oby wielkandal.Wiadomo te¿, ¿e pó
niej uczyni³ wszystko, aby usun¹æ nawet najdrobniejsze dowody i by³ w tlêdzie nadzwyczaj zapobiegliwy, do tego stopnia, ¿e rozkaza³ pozacieraæ napisy na nagrobkach wszystkich zmar³ych nosz¹cych nazwisko Hiedler oraz Hiittler. Ponadto wyda³ rozporz¹dzenie, aby nikt nie zajmowa³ siê badaniem pochodzenia jego przodków i
miertelnie znienawidzi³ swoje rodzinne miasteczko.Mo¿liwe, ¿e w owym w
ciek³ym ataku na ‾ydów, a wcze
niej w akcjach o charakterze antysemicznalaz³ uj
cie dla swych kompleksów i udrêk. Ta za¿arta odraza, charakterystyczna dla kog
 
o
, kto odcina siê od swych korzeni, byæ mo¿e
wiadczy o wyrzutach sumienia dr¹¿¹cych jegoo
æ. Bo czy¿ nie jest perfidi¹ i
cie szatañsk¹ uczyniæ owym apokaliptycznym pos³añcem, któiezgodê pomiêdzy lud
mi, aby przelewali krew i umierali w cierpieniach - pó³-‾yda?Serge Hutin twierdzi, ¿e Hitler jest nazwiskiem pochodzenia czysto ¿ydowskiego, którego
lady znajduj¹ siê
w ¿ydowskiej mie
cinie", miejscu urodzenia Hitlera,
st¹d te¿ pochodstyczna hipoteza, jakoby dyktator by³ ‾ydem ¿yj¹cym obsesyjnym rozpamiêtywaniem
mierci ierpienia Chrystusa i jego pragnieniem by³ ów holokaust, pomsta na swym ludzie."13Tajemne zapiski magów HitleraOtto Strasser, jego najdawniejszy towarzysz, nigdy nie w¹tpi³ w ¿ydowskie pochodzenieHitlera. On te¿ twierdzi, ¿e kanclerz Dollfus oraz minister Schuschnigg wiedzieli otym. Dollfus zosta³ zastrzelony w 1934 roku.
Braunau - pisze Philippe Bernet - magiczne miejsce, miasto, któremu by³o pisane wydaæ na
wiat wspó³czesne wcielenie Szatana w osobie Hitlera."Natomiast sam Hitler mawia³, ¿e by³o to ma³e miasteczko,
rodem z Bawarii, tylko ¿e politynie przynale¿a³o do Austrii". A Hitler mia³ obsesjê na punkcie Bawarii. Jedn¹ z jego ambicji by³o uzyskanie statusu obywatela Bawarii. Natomiast gardzi³ Austri¹, ojczyzn¹ swoichprzodków, których bardzo chcia³ zapomnieæ.A nad jego g³ow¹ walczy³y o lepsze rozmaite znaki.Konjunkcja gwiezdna wskazuje, ¿e urodzi³ siê pod znakiem Byka, podobnie jak Robespierre. Astrologowie dowodz¹, ¿e dominuj¹cy na pocz¹tku tego znaku charakter ¿eñski przechodziw³adczo
æ i nieokie³znan¹ porywczo
æ, co ju¿ oznacza dzia³anie mêskiej mocy popêdliwego,Mino-taura, u którego Hezjod odkrywa
pychê i porywczo
æ nieujarzmionej bestii".Byk symbolizuje grzmot, deszcz i ksiê¿yc. Staro¿ytno
æ ³¹czy³a byka z piorunem.W Azji Mniejszej taurobol s³u¿y³ obrzêdowi inicjacji za po
rednictwem ofiary krwi. W k¹piekrwi14Student z Wiednianastêpowa³o odrodzenie; krew byka czyni³a, i¿ poddany temu obrzêdowi wchodzi³ w ¿ycie duchw ¿ycie nie
miertelne.Byka sk³adano w ofierze ku czci boga Mitry, dlatego posiada on s³oneczn¹ rozetê pomiêdzy rogami. Wiêkszo
æ symboli zwi¹zanych z bykiem oznacza
mieræ. Czcili go Egipcjanie, a w Mems obchodzono uroczy
cie
wiêta, podczas których grzebano martwego byka. Niekontrolowanasi³a tego zwierzêcia prowadzi go do zguby. Wed³ug Paula Diela jego
przewrotna moc", jego dech
niszcz¹cego ognia" rozsiewa wokó³ okrucieñstwo i z³o.W roku 1895 celnik Alois Hitler kupi³ dom w Hafeld, w wiosce po³o¿onej niedaleko Lambach w Górnej Austrii. Sze
cioletniego ch³opca pos³ano najpierw do szko³y podstawowej w Fischlham, a nastêpnie do klasztoru w Lambach.Alois Hitler przeszed³ na emeryturê. By³ ¿onaty najpierw z Ann¹, potem z Franciszk¹, którer³y, a nastêpnie z Klar¹ Doelzel, swoj¹ kuzynk¹, która pracowa³a jako s³u¿¹ca, matk¹ Adolfobrali, on liczy³ sobie czterdzie
ci osiem lat, ona dwadzie
cia piêæ. Mia³ z ni¹ piêcioro, troje umar³o w dzieciñstwie. Powiadano, ¿e piek³a wspania³e ciastka z kremem, Adolf ogromnie je lubi³ i zajada³ siê nimi przez ca³e swoje ¿ycie.Niedaleko Linzu, w kantonie Wels w Lambach nad rzek¹ Traun znajduje siê opactwo benedyktynów za³o¿one w 1056 roku. Posiada piêkny ko
ció³ z malowid³ami barokowego artysty Joa15Tajemne zapiski magów Hitleravon Sandrat, ogromn¹ bibliotek¹ wype³nion¹ tysi¹cami ksi¹g i wspania³e sale ozdobione wielrenesansowymi obrazami. Do tego¿ opactwa pod wezwaniem
wiêtego Benedykta przybywa³y pielgrzymki z miejscowo
ci nawet bardzo odleg³ych.Jak siê wydaje, ch³opiec ca³ymi godzinami wpatrywa³ siê w bizantyjskie freski i z³ocone gzsy retabulum. Nale¿a³ do chóru, a tak¿e grzecznie s³u¿y³ do mszy. Muzyka ko
cielna zaw³adnicie.
piewa³ pod batut¹ nauczyciela muzyki, ojca Bernarda Griinera. Adolf nie kry³ siê zeswoimi upodobaniami do ¿ycia klasztornego, zachwyca³y go wspania³e ceremonie zakonnikówi wierzy³, ¿e jak ju¿ bêdzie du¿y, wst¹pi do zakonu. Przez dwa lata uczy³ siê w szkole klnej.Ch³opiec bez w¹tpienia zwróci³ uwagê na rze
by kazalnicy, sk¹d przeor wyg³asza³ swoje homiz na tajemnicze gammadiony i krzy¿e zakoñczone ma³ymi kotwiczkami na stallach chóru - rzeczy zupe³nie dla niego nowe. I oczywi
cie zapyta³, co one znacz¹.Trzydzie
ci lat temu - odpowiedziano mu - Teodor Hagen, erudyta, hebraista, znawca

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
DianaPogodna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->