Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
113Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong Bai Giang Logic Hoc Dai Cuong.doc

De Cuong Bai Giang Logic Hoc Dai Cuong.doc

Ratings:

4.83

(23)
|Views: 22,244 |Likes:
Published by congcanh_coltech

More info:

Published by: congcanh_coltech on Oct 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
 nguyÔn anh tuÊn
L«gÝc häc ®¹i c−¬ng
S¸ch gi¸o khoa dïng trong c¸c tr−êng ®¹i häcHµ néi 2006
 
 
2Lêi nãi ®Çu
 Bµi më ®Çu
.
NhËp m«n l«gÝc häc
(3tiÕt)
1. §èi t−îng cña l«gÝc häc
 
1.1. §Æc thï cña l«gÝc häc nh− lµ khoa häc
 Gi¶i thÝch 3 nghÜa kh¸c nhau cña thuËt ng÷ “l«gÝc”.Kh¸ch thÓ cña l«gÝc häc lµ t− duy. §©y lµ khoa häc vÒ t− duy.Cã nhiÒu khoa häc kh¸c còng nghiªn cøu t− duy, riªng l«gÝc häc lµ
khoahäc vÒ c¸c h×nh thøc vµ c¸c quy luËt cña t− duy ®óng ®¾n dÉn ®Õn ch©n lý.1.2. T− duy víi t− c¸ch lµ kh¸ch thÓ cña l«gÝc häc
 Nªu c¸c tiÒn ®Ò sinh häc vµ x· héi cho sù h×nh thµnh t− duy ë con ng−êi.Tõ ®ã nªu ®Þnh nghÜa:
t− duy lµ sù ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp vµ kh¸i qu¸t hiÖnthùc kh¸ch quan vµo ®Çu ãc con ng−êi, ®−îc thùc hiÖn bëi con ng−êi x· héitrong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn c¶i biÕn thÕ giíi xung quanh
.- Nªu 4 ®Æc ®iÓm cña t− duy mµ ®Þnh nghÜa trªn ®Ò cËp ®Õn (tr. 3-4 Gi¸otr×nh).
1.3. Mèi quan hÖ gi÷a t− duy vµ ng«n ng÷ 
 Ng«n ng÷ lµ
hÖ thèng tÝn hiÖu toµn diÖn ®Ó thÓ hiÖn c¸c t− t−ëng 
- ®Çutiªn d−íi d¹ng c¸c tæ hîp ©m thanh, sau ®ã d−íi d¹ng c¸c ký tù.Ng«n ng÷ gi÷ vai trß lµ ph−¬ng tiÖn thu nhËn vµ cñng cè c¸c tri thøc, l−ugi÷ vµ truyÒn b¸ chóng cho nh÷ng ng−êi kh¸c, lµ vá bäc vËt chÊt cña t− t−ëng.
 1. 4. Néi dung vµ h×nh thøc cña t− t−ëng 
 
PhÇn hiÖn thùc kh¸ch quan ®−îc ph¶n ¸nh vµo ®Çu ãc con ng−êi chÝnh lµnéi dung cña t− duy. VÒ thùc chÊt nã lµ hÖ thèng tri thøc ®−îc kÕt thµnh tõ nh÷ng ý nghÜ, t− t−ëng.H×nh thøc cña t− duy hay, h×nh thøc l«gÝc, lµ kÕt cÊu cña t− t−ëng, lµph−¬ng thøc liªn hÖ c¸c bé phËn cña t− t−ëng. Nh÷ng h×nh thøc t− t−ëng chungvµ réng nhÊt lµ kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy luËn, vµ chøng minh. Còng nh− néidung, c¸c h×nh thøc nµy kh«ng ph¶i do chÝnh t− duy sinh ra, mµ lµ sù ph¶n ¸nhc¸c mèi liªn hÖ cÊu tróc cña c¸c ®èi t−îng hiÖn thùc.
 
3
1.5. Mèi liªn hÖ cña c¸c h×nh thøc l«gÝc. Quy luËt cña t− duy
 
Quy luËt nãi chung lµ mét d¹ng liªn hÖ mang tÝnh
bÒn v÷ng 
,
bªn trong 
,
b¶n chÊt 
tÊt yÕu
gi÷a c¸c ®èi t−îng, lu«n lÆp l¹i kh¾p n¬i ë nh÷ng ®iÒu kiÖnx¸c ®Þnh.T− duy còng cã tÝnh chÊt liªn hÖ. §ã lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c t− t−ëng ®Ót¹o ra c¸c h×nh thøc l«gÝc, nh− ®· biÕt ë trªn. Nh−ng c¸c h×nh thøc l«gÝc còngliªn hÖ víi nhau. §ã chÝnh lµ mèi liªn hÖ l«gÝc trong t− duy.Mét sè mèi liªn hÖ l«gic ®Æc biÖt hîp thµnh
quy luËt cña t− duy
. Chóngcòng mang tÝnh chÊt chung, phæ biÕn. Vµ nÕu chóng l¹i t¸c ®éng ë mäi h×nhthøc t− duy, chi phèi toµn bé ho¹t ®éng t− t−ëng, th× lµ nh÷ng
quy luËt c¬ b¶ncña t− duy
.C¸c quy luËt c¬ b¶n cña t− duy l¹i ®−îc ph©n ra lµm hai nhãm:
c¸c quyluËt t− duy h×nh thøc
c¸c quy luËt t− duy biÖn chøng.
C¸c quy luËt t− duyh×nh thøc c¬ b¶n lµ luËt ®ång nhÊt, luËt m©u thuÉn, luËt bµi trung, luËt lý do ®Çy®ñ.
1. 6. TÝnh ch©n thùc vµ tÝnh ®óng ®¾n cña t− duy
C¸c kh¸i niÖm “tÝnh ch©n thùc” vµ “tÝnh ®óng ®¾n” g¾n liÒn t−¬ng øngvíi néi dung vµ h×nh thøc cña c¸c t− t−ëng.
 TÝnh ch©n thùc cña t− duy
thuéc tÝnh cña t− duy t¸i t¹o l¹i hiÖn thùcnh− nã vèn cã
, t−¬ng thÝch víi nã vÒ néi dung, biÓu thÞ kh¶ n¨ng cña t− duy ®¹ttíi ch©n lý.Cßn
tÝnh ®óng ®¾n cña t− duy
l¹i lµ thuéc tÝnh c¨n b¶n kh¸c biÓu thÞ
kh¶n¨ng t− duy t¸i t¹o trong cÊu tróc cña t− t−ëng cÊu tróc kh¸ch quan cña hiÖnthùc
.Trong t− duy viÖc ®¶m b¶o tÝnh ch©n thùc vµ tÝnh ®óng ®¾n cã ý nghÜa tolín. Chóng lµ hai ®iÒu kiÖn c¨n b¶n ®Ó thu ®−îc kÕt qu¶ suy luËn x¸c thùc.L«gÝc h×nh thøc quan t©m chñ yÕu ®Õn tÝnh ®óng ®¾n cña t− duy. §ã lµvÊn ®Ò c¬ b¶n cña nã. Nh−ng tÝnh ®óng ®¾n kh«ng ph¶i ®−îc dÉn xuÊt tõ c¸cquy t¾c l«gÝc häc, mµ lµ dÉn xuÊt tr−íc hÕt tõ “tÝnh ®óng ®¾n” cña tån t¹i kh¸ch

Activity (113)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Van Truong liked this
Do Nguyen liked this
Hai Dang Nguyen liked this
Súp Lơ Xanh liked this
Vân Gấu liked this
Hoang Bach liked this
Hieu Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->