Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yaskawa V1000 TiengViet-muopdang48

Yaskawa V1000 TiengViet-muopdang48

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Muopdang Nguyen

More info:

Published by: Muopdang Nguyen on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2011

pdf

text

original

 
 YASKAWA
TOTAL
SOLUTION
YASKAWA
MOTION CONTROL
V1000
SERIESINVERTER
HƯNGDNSDNG
ƯNGDNSDNG
 
HƯNGDNSDNG
ƯNGDNSDNG
 
HƯNGDNSDNG
ƯNGDNSDNG
 
BOÄ GIAO DIEÄN HIEÅN THÒ SOÁ
V1000 Inverter
Moâ taû caùc nuùt chöùc naêng vaø maøn hình hieån thò
Hieån thò döõ lieäuNuùt taêng
Di chuyeån chöùc naêngvaø taêng giaù trò caøi ñaët
Nuùt Reset
Trôû laïi hieån thò ñieàu khieån
Nuùt ESC
Reset loãi vaø di chuyeåncaøi ñaët döõ lieäu
Nuùt RUN
Nhaán kích chaïy motorÑeøn RUN saùng leân
Nuùt giaõm
Di chuyeån chöùc naêngvaø giaõm giaù trò caøi ñaët
Nuùt STOP
Ngöøng hoaït ñoäng motor
Led ALARMLed REVLed FOUT
Giaùm saùt taàn soá ngoõ raLed hieån thò caûnh baùo
Hieån thò chieàu quay ngöôïc
Led DRV
Led ñieàu khieån
RS232
Coång keát noái maùy tính
Nuùt LO/RE
Xaùc nhaän thoâng soá caøi ñaët
ENTER
Choïn cheá ñoä Lo/Re
 
UX+2 +1MCCBRSTR/L1S/L2T/L3
M
U/T1V/T2W/T3S1S2S3S4S5SCMCMBMARP+V A2
2KW
DC REACTOR(OPTION)
Forward run/stopReverse run/stopExternal faultFault reset
DIGITALINPUT(DEFAULTSETTING)
SHIELDED GROUNDTERMINAL
Main speedfrequency referenceMulti-functionprogrammableDigital output250VAC, 10 mA to 1A 30VDC, 10 mA to 1A (default setting)
Shielded line Twisted-pair shielded line
Standard Wiring
 V1000
Jumper
Multi-step speed 1main/aux switch
 _ 
Thermal Relay (option)
Braking resistor(option)
B1 B2S6S7
Multi-stepspeed 2Jog reference
 A1 AC
JumperSafety switchSafety DisableInput
HCH1
 AM
Pulse train output0 to 32 kHz0 to +10 VDC(2 mA)+
-
 Analog monitoroutput
MP AM AC
FaultGround10 W or less (380V)100W or less (220V)
Control terminalMain circuit terminal
Monitor output

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->