Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thirumanthiram vilakkam

thirumanthiram vilakkam

Ratings: (0)|Views: 961|Likes:
http://thirumanthiraminpictures.blogspot.com
http://thirumanthiraminpictures.blogspot.com

More info:

Published by: Namasivayam Muthuthevar on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
தரமல வலறதரமலன இயபய சநதத
.
தகளதனயவ
.
வபரட
,
நதடஉபத பவ
.
அஷட தக அகவபவ
.
இவ அகதயட கணடஅனப அவரடன லகல தஙவத எண
,
தன வழநத தரகலயலரந பபதக லய அட பர தன தக ன
.
கவ கயள பவடத பசடஙக கத அவத கணட
.
ஆ ஆயகய மலன எனபவன தன வத
 
நத கத உய ஙக இந கடநதன
.
மலன இநதத கணட பசக அவஉடப ச ச வந வரநத கணவட
.
பசகளன யகணட வயகய அவனனப டக எண உணடயற
.
எவதடய உடல வ இடதகடதவ
,
 வ  பத
(
பகயபவ
)
என பவ வயல த உயஅநத இடய உடப ற ததரமல எநத
.
மலன எநதத கணட பசக கழநஅனப அவ உடல க
,
ந
,
களப ள தத
.
தரமல கழந பசகள னக தரள
.
வய
 
நத அபசக கவயன யலஇஙக தண பரக கய த கடநத
.
அவ தடந ன வயகயபசக தத க னத கணட
.
அத ய லரந வளய வநத மலனவ
,
மலன வவலரநத வயகய அத
.
தரமல தன அவடயகவன அலன எனற
,
அவன இநவடனஎனற 
.
அவ அ பயவகளடயட
,
மல தன ஏரநத உடலலரநவலக தன ஒர வயகய எனபத ரபத
.
றப மலன உடப நத
.
இதகணடனக மலன வய த ஆறதவ ன
.
வயகய தன உடல த னற அகடகதத மலன உடலலய தஙகதரவவ தரகவல அடநத
.
யகத ரந
,
னகள வள‘தரநத’ எ ல ஓண ஒர படலகமவய படகள பயரள
.
இவ

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zamrisamz liked this
Kchinmathi liked this
The script alone is beautiful - wish I could read this in English!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->