Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
warszawskie steny

warszawskie steny

Ratings:
(0)
|Views: 971|Likes:
Published by walther38_12
Description of Polish copies of famous Sten SMG produced with Polish markings by undergrouund resistance in 1944.
Description of Polish copies of famous Sten SMG produced with Polish markings by undergrouund resistance in 1944.

More info:

Published by: walther38_12 on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
,
kuacjiokrazonychwojskbrytyjsko-francuskich,za-konczonejkleskapodDunkierkq,ktore]efektembylozatopienielubuszkodzenie243okretowistatkow
sprzyrnterzencow
orazpoteznestratywIqdowymsprzecieciezkirn-Niemcyzdobyliwtedy2460dzialroznychkalibrow,okolo700czolqow,ponad45000samochodow,ponad20000motocykliiokolo11000sztuknajrozniejszejbronimaszynowej.Anglikomza-czatsiepalicgruntpodnogami:postracieniemalca-legowyposai:eniapotrzebowali[esliniernilionow,toprzynajmniejsetektysiecyjednostekbroni,ktoremo-glibyotrzymacwszyscyobywatelezdolnidojejno-szenia.ZarnowiliwUSAThompsony,ale
0
szybkiej
CzypodczasOrugiejWojnySWialowejbytwokupowanejEuropiejakiskraj,wklorvmnieslrzelanodoNiemcowzeSiena...
?
Tenangielskipeemsialsiesymbolemantyhillerowskiegoruchuoporuiuczeslnikiemwleluwydarzeflohislorvcznymznaczeniu:Slenbyt27maja1942rokuwPradze,nazakrecieullcyVHolesoviCkach,gdziewzamachusmiertelneranyodnioslszefgigantycznejhillerowskiejorganizacjipolicyjnejorazProleklorCzechiMoraw,SS-Ober-gruppenfiihrerHeydrich(choCluSlenakuralniewyslrzelilisialsiejedynieniemymswiadkiemtychchwil...),byl26marca1943rokupodArsenalem,wpierwszejzbrojnejakciiprzeprowadzonejnalakwielkilskalewokupowanejWarszawie,byl1lulego1944rokuwAlejachUjazdowskich,gdziezginill"KalWarszawy",SS-BrigadefiihrerFranzKulschera,bylwselkachinnychoperaciiwszedzielam,gdziewalczonozokupanlem,bytwkoflcuiwPowslaniuWarszawskim...
WARSZAWSKIESTENY
WOJCIECHWEILER
NARODZINY
Gdypodczashiszpanskiejwojnydomowej(1936-39)-wielkiegopoligonowegotestuniezliczonychro-dzajowuzbrojenia-peemyznakomiciepotwierdzilySWqprzydatnoscwboju,wiekszosckrajowzrozumia-la,zekolejnawojnabedzie"wojnqpistoletowmaszy-nowych"inatychmiastprzystapitadopracnadrodzi-mymikonstrukcjamitejbroniiorganizacjqjejproduk-cjinaskaternasowaDoAnqlikowtoniedotarlo.WprawdzierozpoczelitestyimportowanychThornpsonowpodkatemrnozli-wosciwprowadzeniaichdouzbrojeniaarmiibrytyj-skiej,aletestowtychszybkozaniechano-zewzqle-dunawysokacenearnerykanskichpistoletow,jakinieodpowiednieskojarzenia
"TommyGuna":
prze-ciezwojskaJegoKrolewskie]Moselniemoglystrze-laczbroni,ktorejwAmerycetakchetniejuzodcza-sowWielkiejProhibicji(1920-1933)uzywalidorozwia-zywaniaswychproblernowpanowietacy,jakAICa-poneijemu
podobni..
1wrzesnia1939rokuwybuchlaDrugaWojnaSwia-towa,azarazpoznie]rozpoczelasie
"droledeguerre"
-.dziwnawojna'...Niebawemnadszedldzienzakon-czeniatejze-10majaroku1940,wktoryrnodpoteqiniemieckiegouderzeniazadrzalawposadachcalaEuropaZachodnia;wreszcie,pokilkutygodniach,naprzelomiemajaiczerwcaprzyszedlczasostatniegoetaputzw..BitwyFlandryjskiej",czylipanicznejewa-
~-~....
__........__,._
--
"-_
,
~
-
---
/."
.
.).
..
,
~
W:.
#.
'I
~.~i:..
'j~('
.I
PolskiSten
z
fabrykiJarnuszkiewiczaprzygotowanydoprzenoszeniawukryciu(np.podplaszczem
czy
wteczce)-peemzabezpieczony,kolbaimagazynekodlqczone.
3
w
~
c
o,
o·
dostawieniebylomowy,boAmerykanieniebyliwstanienatychmiastzreallzowactakogromnegoza-rnowienia.Nalezalostworzycwiecwtasnabron:jaknaiprostsza,jaknajtansza,jaknajbardziejtechnolo-qicznaidotegotrzebabylozrobictojaknajszybciej,awiecniebawicsieznowakonstrukcja,tylkooprzecsienagotowychrozwiqzaniach.PierwszybylGeorgeLanchesterzeswoimpistole-temMkI,czyliangielskqkopianiemieckiegoMP28.11.Peemnieodpowiadaljednakwymogomwojennejprodukcji:znakomiciewykonanyipiekniewykonczo-nymialskomplikowanqtechnoloqiewytwarzania,adohistoriiprzeszlomasywnegniazdomagazynkatejbroni,ktorewykonanebylo
ZOo.
mosiqdzu!!!Pracowanowiecdalej.Zakolejnywzorpostanowio-nowziacnajbardziejchybaznanabronDrugiejWojnySwiatowejirownoczesnienajlepszypistoletmaszy-nowy-bedacysymbolemarmiiniemieckiejMP40(akonkretniekilkajegoegzemplarzyzdobytychwe
wrzesier'l
2004
37
 
,
Francji).Niestety-niedalosili!wiernieskopiowac.ernpi":glli!bokietloczenie,kuciematrycowe,skom-plikowanedetale,znakomiteibardzostarannewy-konczenie...Toniebylabronnaszybkiewdrozeniedoprodukcji.Angliapotrzebowalapeemumaksymal-nieuproszczonego,taniego,technologicznego-ja-kieqosnowego!TworzeniembronizajelisiekonstruktorzyzEnfield:majorReginaldVernonShepperd-dyrektorBirming-hamSmallArmsCompanyiHaroldJohnTurpin.Stadnazwanowopowstalegopistoletumaszynowego,be-dacazlepkiempierwszychliternazwiskjegotworcoworazdwochpierwszychliterznazwymiasta.Prototypdziwacznegoitopornegopeemuqotowbyl10stycz-niaroku1941,tydzienpoznie]rozpoczetoskroconedominimumprobyzywotnoscibroniwroznychwa-lettenpowstawalrownieznatereniePolski.Wszyst-kichpolskich,ba!-nawettylkowszystkichwarszaw-skichproducentow
stenow
niesposobprzedstawicwjednejkr6tkiejopowiesci,wlecdzisqawedatylkooniektorychznich.Jednakzebymacsprobowacopowiedzieccosotychpolskichpistoletach,trzebanajpierwchocbykrociutkoprzedstawic,jakibyl
STENMKII
AutornatykedzialaniapistoletumaszynowegoSten(podobnie,jakiwiekszoscipistolet6wmaszynowych)opartonazasadziewykorzystaniaenergiiodrzutuswobodnegozamka:przyprowadzeniuogniaciqgle-go,ponacisnieciuspustuzamekruszaldoprzodu,wybieralnabojzmagazynka,wprowadzalgodoko-
PolskiSten
z
fabrykiJamuszkiewicza-widok
z
lewejstrony,magazynekodlqczony.Widoknacentralnyfragmentbrani
z
komorqspustOWq,zabezpieczony
w
tylnympoloieniu:rsczk«zamkowawbagnetowewycifi/ciezabezpieczajqce.
runkach,aodczerwcaruszylamasowaprodukcja.WszystkichStenowAnglicywyprodukowalidokoncawojnyok.3750000egzemplarzy,wtymponad2000000sztuknajpopularniejszegoStenaMkII,kto-rypostuzytpoznie]zawzorpolskimkonstruktorombroni.ZamowionawUSAdostawa,
TommyGun6w"
dotarladoAngliiwpolowie1941roku.Itakwyglqdalabywtelegraficznymskrociehistoriapowstaniabroni,kt6ratobrorturostapoznie]doran-gisymboluantyhitlerowskiegoruchuoporupraktycz-niewcalejEuropie.Szczeqolowaopowiesc
0
StenieCzytelnicyznajdanapewnow.Arsenale",chocniecopoznie]-terazskrawekpolskiejkartytejhistorii;histo-riipeemuscislezwiqzanegotakzPowstaniemWar-szawskim,kt6regoszescdziesiatarocznicewtasnieobchodzimy,jakigeneralniezcatawalkaprzeciwkookupantowi.Byernozeniewszyscywiedza,zepisto-morynabojowejiodpalal.Cisnienieqazowprocho-wych,dzialajqcychnazamekzaposrednictwernden-kaluskipowodowalowstecznyruchzamka.Cofajqcysili!zameknapinalsprezynepowrotna,luskauderza-la
0
staty,umieszczonywkomorzezamkowejwyrzut-nikizostawalawyrzuconanazewnatrzbroniprzezoknowyrzutowelusek,umieszczonepoprawejstro-niekomoryzamkowej.Zamekkontynuowalswo]ruchdotylu,dopokinieosiaqnalskrajnegotylnegopolo-zenia-tupodwplywemenergiizgromadzonejwsci-sniete]sprezyniepowrotnejnastepowatazmianakie-runkuruchuzamka:zamekruszaldoprzodu,acalycyklpowtarzalsieodsamegopoczatkuitrwalazdozojeciapalcazjezykaspustowego,calkowitegooproznieniamagazynka,badztezzacieciabroni.Wprzypadkuprowadzeniaogniapojedynczego,kie-dypostrzalezamekdocieralwtylnepotozenie,zosta-walzatrzymanynazaczepiezamkowymdzwiqnispu-stowej-cyklkolejnegostrzalunastepowatdopieropozojeciunaciskuzjezykaspustowegoiponownymjegowcisnieciu,
38
wrzesier'l
2004
 
Stenzasilanybylzprostego,dwurzedoweqomaga-zynkapudelkowego
0
pojernnosci32nabojow,ktoryumieszczonowbardzocharakterystycznysposob:poziomo,zlewejstronybroni.MagazynekwStenietoprawdziwa"zywalegendaDzikiegoZachodu"-zro-dlonierzadkozdarzajqcychsiezaciecbroniinarze-kanstrzelcow.Problemzaczynalsiejuzprzyladowa-niu:sprezynamagazynkajesttakmocna,zeladowa-niegotociezkafizycznapraca,awepchnieciedonostatnichkilkunabojowniesprawilobyklopotuchybatylkouczestnikomzawodow"StrongMan"...BylwprawdzieprzewidzianydoStenanakladanynama-gazynekspecjalnydzwiqniowyladownik,alejakgoktosniemial,toniewqtpliwiemusialzatorniecbardzomocnepaluchy...Jakjuzszczesliwieudalosienapelnicmagazynek,touzytkownikbronirnoq!spodziewacsiekolejnychproblernow,jeslitylkopodczasstrzelaniatrzymalle-warekazamagazynek(aczynilatakogromnawiek-szoscstrzslcow,zgodnieznaturalnymodruchemta-kiegowtasnieuchwyceniabroni,mimosurowegoza-kazuzawarteqowinstrukcjiobslugi,ktoranakazywa-latrzymaniepeemuzablaszana,perforowanqostonelufy).Otozdelikatne,niewlasciwieskonstruowaneszczekimagazynkabylystosunkowolatwoodksztal-caine(nietylkosprezvscie,aleiplastycznie,nawetpodwplywemniezbytduze]sily),wzwiazkuzczymtrzymaniezamagazynek,ktorewskutekpotequiace-gonaciskdzialaniadzwiqninieznaczniezmienialoustawienieteqozmagazynkawstosunkudoqtowne]osibroni,czestodoprowadzalodoodksztalceniaszczek,cozkoleiskutkowaloutozeniernnabojupodzlymkaternwzqledernzamka.Wtejsytuacjinabo]al-bowoqoleniebylwybranyzmagazynka,albotezzlesieukladalpodczastransportudolufy,naodcinkuporniedzyszczekarnimagazynkaawslizqierndoko-morynabojowej-takczyowak-efektembylozazwy-czajzacieciebroni.Stenmialukladcelowniczystaly,bezrnozliwoscija-kiejkolwiekregulacji,ustawionyna
100
jardow(okolo91,5m),ktoryskladalsiezokrqglegocelownikaprze-ziernikowegoiumieszczonejnakomorzezamkowejtrojkatnej,nieostoniete]muszki.Pomijajqcjuzniewiel-kadluqoscliniicelowniczej,napewnoniesprzyjajqcqcelnosci,Stenymiewalyczestojeszczejedna.celow-niczaprzypadlosc'':muszkadokomoryzamkowejby-lapoprostuprzyspawana.Wiadomo,zeprzytakiejtechnologiitaczenia(tu-zamocowaniamuszki)nie-trudno
0
przesunlecieelernentowikrzyweichzespa-wanie,czegoskutekwtymprzypadkubyloczywisty...Podpartysrubowasprezynapowrotno-uderzeniowqzamek,zosadzonanieruchomoiqlica,sprezynowyrnwyciqgiemlusekiraczkazarnkowa,poruszalsiewko-morzezamkowej,bedace]okrqglqrura,wktore]odprzoduzamocowanabylalufazperforowanqostonarnaiacazabezpieczacrekestrzelcaprzedoparzeniem,aodtyluzamykalajqoporasprezynypowrotnej.Poprawejstroniekomoryznajdowalasi~szczelinaraczkizamkowejzbagnetowymwycieciern,wktorewsuwa-10sieraczkezabezpieczajqcwtensposobpistoletznapietyrnzamkiem.Dozabezpieczeniabronizezwolnionymzamkiemsluzylotworwyci~tyzlewejstro-nywsciancekomoryzamkowej(niektorepartieSte-nowMkIItegootworuniemialy).Gdyzamekznajdo-walsiewprzednimpotozeniu,wystarczylowcisnacraczkezarnkowawkierunkujejosi.Haczkazaqtebialasiewswym
qniezdzte
wzamku,ajej
.wewnetrzne"
za-konczenie(sworzen)wysuwalosiezlewejstronyzam-kaiwchodzilowewspomnianywyze]otworwkomo-rzezamkowej,unieruchamiajqctymsamymzamek.Poprawejstroniekomoryzamka,nawysokosciumocowanegoobrotowonakomorzemasywnegogniazdamagazyrika,znajdowalosieduzeoknowy-rzutowelusek.Wpolozeniumarszowym,zodtaczo-nymmagazynkiem,istnialarnozliwoscobroceniagniazdamagazynka
0
90
0
(pionowowdol)itymsa-mymzastonieciaoknawyrzutowegowceluzabezpie-czeniawnetrzabroniprzedzanieczyszczeniami,ktoremoglybytarntedydostacsiedosrodkakomoryzam-kowej.Obracanegniazdomagazynkatowtymprzy-padkutrochetakasztukadlasztuki,bowiemrowno-czesnieniczymniezabezpieczonoszczelinyraczkizamkowej,pozostawiajactymsamymotwartadroqedownetrzapeemudlakurzu,piasku,biotaiwszelkie-goinnegobrudu...Dokomoryzamkowejumocowanabylaodspodukomoraspustowa(skladajacasiezprzyspawanejdokomoryzamkowejobudowyurzadzeniaspusto-wegoiodejmowanejoslonykomoryspustowej)
StenodJarnuszkiewicza-oznaczenianagornejpowierzchnigniazdamagazynka.Zamekzwolnionywprzedniepoloienie.
3
cc
~
c
Q_
o·
wrzesier'l
2004
39

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hercio Moyses liked this
Hercio Moyses liked this
strzaua liked this
angelines123 liked this
Михаил Гоухштейн liked this
scout50 liked this
angelines123 liked this
angelines123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->