Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vo Thuc Hanh Hoa Hoc 12 Nang Cao

Vo Thuc Hanh Hoa Hoc 12 Nang Cao

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2012

pdf

 
Bµi thùc hµnh sè 1§iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat
I. Môc tiªu
Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®iÒu chÕ este vµ chøng minh mét sè tÝnh chÊt ho¸häc cña glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét.
Lµm ®îc mét sè thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n vÒ ®iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊtcña cacbohi®rat.
Cñng cè mét sè kÜ n¨ng thÝ nghiÖm vµ liªn hÖ víi lÝ thuyÕt.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt 
C
2
H
5
OH 96
0
, CH
3
COOH, dung dÞch NaCl b·o hoµ, dung dÞch NaOH 10%, dung dÞchCuSO
4
5%, dung dÞch glucoz¬ 5%, dung dÞch H
2
SO
4
®Æc, NaHCO
3
tinh thÓ, dungdÞch hå tinh bét, dung dÞch I
2
(I
2
hoµ tan trong cån), dung dÞch saccaroz¬ 5%.
2. Dông cô
èng nghiÖm to : 6 c¸i ;
Cèc thuû tinh 250ml : 1 c¸i ;
èng hót nhá giät : 1 c¸i ;
§òa thuû tinh : 1 c¸i ;
§Ìn cån : 1 c¸i ;
Líi kim lo¹i : 1 c¸i ;
Th×a xóc ho¸ chÊt : 2 c¸i ;
KÑp èng nghiÖm : 1 c¸i ;
Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
Nót cao su : 1 c¸i ;
èng dÉn khÝ th¼ng
 
: 1 c¸i ;
KiÒng s¾t : 1 c¸i.
III. Thùc hµnhPhiÕu thùc hµnh
Thø 
……
ngµy 
……
th¸ng
……
.n¨m 200
.
ThÝ nghiÖm 1 : ®iÒu chÕ etyl axetat
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm to 1ml C
2
H
5
OH 96
0
, 1ml CH
3
COOH nguyªn chÊt vµ vµiba giät H
2
SO
4
®Æc. L¾c ®Òu hçn hîp ph¶n øng trong èng nghiÖm, l¾p vµomiÖng èng nghiÖm mét nót cao su cã c¾m èng thuû tinh, ®Æt èng nghiÖm vµocèc thuû tinh dung tÝch 250ml ®un c¸ch thuû kho¶ng 5 ®Õn 6 phót ë nhiÖt ®ékho¶ng 65 – 70
0
C (hoÆc ®un nãng nhÑ trªn ngän löa ®Ìn cån, hoÆc ng©m èngnghiÖm ®ùng hçn hîp ph¶n øng trong cèc níc s«i).Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, lµm l¹nh hçn hîp ph¶n øng, rãt thªm vµo èngnghiÖm kho¶ng 2ml NaCl b·o hoµ. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ngtr×nh.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
 
 hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖmM« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îckhi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
..................................................................................................................................................
3
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................
5. C©u hái
T¹i sao khi ®iÒu chÕ etyl axetat ngêi ta l¹i ph¶i cho thªm vµo hçn hîpph¶n øng vµi ba giät H
2
SO
4
®Æc ?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, t¹i sao ngêi ta l¹i cho thªm vµo hçn hîp ph¶nøng dung dÞch NaCl b·o hoµ ?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña glucoz¬ víi Cu(OH)
2
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm to 2 – 3 giät CuSO
4
5% vµ 1ml NaOH 10%. L¾c nhçn hîp ph¶n øng, ®Ó l¾ng, g¹n bá phÇn dung dÞch gi÷ l¹i Cu(OH)
2
kÕt tña. Thªm vµo èng nghiÖm ®ã 2ml dung dÞch glucoz¬ 5%, l¾c n, nn xÐt hiÖn tîngx¶y ra. Thªm tiÕp vµo hçn hîp mét Ýt NaOH 10%, l¾c nhÑ hçn hîp ph¶n øng, nhËnxÐt hiÖn tîng x¶y ra, gi¶i thÝch. §un nãng hçn hîp ph¶n øng, ®Ó nguéi. NhËnxÐt hiÖn tîng, gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
....................................................................................................................................................
4
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Dù ®o¸n cña häc sinh vÒhiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖmM« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îckhi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. C©u hái
Trong thÝ nghiÖm nµy kh«ng ®îc dïng d lîng Cu(OH)
2
hoÆc thiÕu. T¹isao ?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh chÊt cña saccaroz¬
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
a. Rãt 1,5ml dung dÞch saccaroz¬ 5% vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)
2
(®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c nhÑ, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Thªm tiÕpvµo hçn hîp ph¶n øng mét Ýt dd NaOH 10%, l¾c hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖntîng vµ rót ra kÕt luËn.b. Cho thªm 0,5ml dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng vµo èng nghiÖm cã chøa 1,5mldung dÞch saccaroz¬ 10%. §un nãng hçn hîp ph¶n øng kho¶ng 2 – 3 phót, ®Ónguéi, cho tõ tõ tõng lîng nhá NaHCO
3
tinh thÓ vµo vµ khuÊy ®Òu b»ng ®òathuû tinh cho ®Õn khi kh«ng cßn bät khÝ CO
2
tho¸t ra. Rãt hçn hîp ph¶n øng võathu ®îc vµo èng nghiÖm cã chøa Cu(OH)
2
(®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->