Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evrensel Yasalar

Evrensel Yasalar

Ratings:
(0)
|Views: 121|Likes:
Published by Tamer Akın
www.tamerakin.com
www.tamerakin.com

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Tamer Akın on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
Teklik
YaSaSi
Evreninbazitemelyasalanvardrrvebunlarherzamandegismezveduzenlibirsekildeislerler,Evreninyasalanrubilmekdemek,evrenselguclerianlamakvedogrubirsekildekullamnakdemektir.Gercekbirbilgeevreninyasalanmanlayanveevrenleuyumluolarakyasayabilenkisidir,Blogumdaevrenin10yasasmitumdetaylanilebulabilirsinizveuygulamaomeklerinigorebilirsiniz,Buyasalannbuyukbirkisrmm
ilk
kezogreneceginizitahminediyorum,bunedenlebazilannmiizerindedusunmenizvehayatmizanasiluygulayacagimzlailgilipratikleryapmamzgerekecektir.Bu
ilk
baslardasize
WI
gelebiliramadenemeyedevamedin.Sonuclanbeklediginizdencokdahagozkamastmciolacaktrr..BiLGi:BLOGDAKiBiLGiLERHERHANGiBiRKiTAPTANYADAKAYNAKTANALINMI~DEGiLDiR.LtrIFENDAHADETAYLIBiLGiBULABiLECEGiMBiRKAYNAKVARMIDIRDiYESORMAYIN,
<;UNKD
BUYASALARLAiLGiLiKAYNAKisMiBENDEBiLWYORUM.BiLGiLERTAMAMENiNCELEMELERiM,ARA~TIRMALARIMVEGOZLEMLERi:MLEOLU~TURULMU~11JR.ilkolarakiizerindedurmamizgerekenyasa"TeklikYasasi''dir,Evrendeherseybirvebuttmdur,Bizlerevreninenerjialanmdan
ayn
yadakopukdegiliz.Evrendekibiitiinenerjilerlebuttmuz,Herbirimizbagrmsizolarakvanzamahepbirliktebirbutunuolusturuyoruz,Bunubirsarkmmnotalangibidustmebilirsiniz,Herbirnotanmbagimsizolarakvarolduguamabirarayagelerekbirsarkiyiolusturduklanbirevrendeyasiyoruz.Evrenbirsarkiise,bizleronuolusturannotalanzvehepbirliktebutununparcalanyiz.Hayatnuzdaisteklerinizitezahiirettirebilmenizicinoncelikleteklikyasasimanlamahvekaynagabaglanmahsrmz,Bizlerfizikselboyuttatezahuretmisenerjivarhklanz,Herbirirnizmiikemmelvetamamlanrmsbirozesahibiz.Ancakkendikorkularnruzla,
simrlayici
inanclannnzlaveevrenselyasalaraaykmdavramslanrmzlamiikemmelolanoznmnzdenuzaklasiyorvebiranlamdakendisorunlanrmzikendimizolusturuyoruz,Hayatmizdaistediginizbirseyesahipolmakicinyapmamzgerekenseyoznnuzedonmekveashndatamamlanrmsbirvarhkoldugunuzuhatrrlamaktrr.Bizlervarolmusvevarolacakherseylebirvebiitliniiz.Hicbiristekbizimdisnmzdadegil,hicbiramacuzaklardabiryerlerdedegil,hicbirinsanbizdenayndegil....Egerkaynagabaglanabilirsek,birseyistememizegerekdekalmayacakttr,Sadeceistegimizinzatenbizimleoldugunuhatirlamanuzyetecektir.
 
Evrenselteklikyasasimanladigmizzamanhicbirseyinsizindl~1111Zdaolmadigmiveherseyleaslmdabirbutunoldugunuzudaanlayacaksmiz.Bukonudakuantum
fizigi
alanmdayapilnusbilimselcahsmalarvardirvebugunkuantum
fizigi
de"AlanTeorisi"iletekligeisaretetmektedir,Evrentekbirenerjialanmdanolusmustur,bualanaynlmazveparcalanmazbirsekildebutundur,Bizlerbualanmbirparcasryizveevrendekibutunvarhklarilebirbtttnnuolusturuyoruz,Kuantumkonusunda"Refah
icinde
bir
yasamsurdurmeisimli"
kitabunda
onemli
bilgiler
verilmistir,Eger
bukitabihalaokumadiysaruzhttp://www.reikiturk.comlreikiturk-ebooklrefah-icinde-bir-yasam-surdurme-rehberi.pdflinkindenkayrtederekokuyabilirsiniz.BukitaptanonceRefahicindebiryasamsurdurmeisimli
kitabi
okumamzioneririm.Teklikyasasnuanlamaksizenekazandiracak?1.Evrendekiherseylebirvebutunoldugunuzutamolarakanladigmiz
zaman,
evrendekiherseylebaglantiholdugunuzuvesizdegistiginizzaman
tum
evrenindedegiseceginianlayacaksimz.Bunusoyledii~iintinebilirsiniz,sizevrenlebirbttttmsunuzveevreninyapismdasizinvarhguuzcokonemli.Egersizdegislrsenizevrenidedegistirmisolacaksuuz.Sizsifalamncayanidahasaghkh,dahahuzurlu,dahadengelivedahamutluolunca
evrende
debir
seylerdegisecek,
Kendimiz
icinyapacagmnzher
iyisey,uretecegimizherpozitifdusunceveeylemevrenideolumluolaraketkileyecektir.Busekildebutunundahaiyiolmasmabirkatkimzolacak,2.Teklikyasasmianladignuzzamanaslmdasizintamamlanmisvemukemmelbirvarhkoldugunuzu
da
anlayacaksmiz,Evrendeherseymukemmelbirsekildeislervetamamlanrmstrr,BubiitiiniinicindekusurluyadaeksikolmamzmiimkUndegildir,Hayatmizdakiyoksunluklar,eksilikliklervesorunlaraslmdasizinolusturdugunuzseylerdir,Evrendebollukvebereketheryerdedir,egerhayatimzdakrthkvarsabukorkulanmzla,sunrlayiciinanclanmzlaveyabilincalnmzdakihatahkayrtlarlasizinevrenselyasalarauygunolarakyasamamamzsonucundaolusmusbirdurumdur.Evrendekendiniyenileme,iyilestirmevecanlandrrmasistemiherzamanislemektedir,lnsanbedenindekendisiniiyilestirmemekanizmasicoketkilidir.AncakbirtUriuiyilcsmeyensaghksorunlanrnzm
OImaSI,
bumekanizrnarnnsizdecahsmamasiyinesizinkendi
icinizde
olusturdugunuzblokajlaryUziindendir.'Ieklikyasasimanlayinca,ashndaevreninmiikemmelsisteminesahipoldugunuzuvebunauygunyasaymcatamamlanrmshalinizegeridoneceginizidegoreceksiniz,3.Evrendebirtekliginoldugunuanlaymcaaslmdaistediginizhicbir~eyinsizdenuzakolmadigim,butiinisteklerinizlebirbutunoldugunuzudafarkedeceksiniz.Bir~yistediginizzamandisarrdansizegelecekbirolgu,nesne
ya
da
duygu
yoktur.SizzatenbunlarmhepsiiletekbirbfitiinsfinUz.Ancakbilincdurumunuzvetekligianlamakyerinecoklukdu~tincesiicindeolmamzisteklerinizinsizindisnuzdaolduguinancmasahipolmamzayolacmaktadir,Egerteklikyasasmitamolarakanlarsamzbudurumdegisecektir,Bir~eyistediginizzamansizegelmesinibeklemeyeceksiniz,zatensizinleolanbir~eyifarkedecekvealacaksnuz.
Teklik
yasasnn
kullanma
Bukonudayapilabilecekeniyicahsmaher
gun
15-20dakikahkbirzamandilimindeicinizedonmenizvekendinizesurekli"Benevrenletekimve
birim"
diyetekraretmenizolacaktrr.Bunuyaparkengercektenbutekligihissetmeyecahsm,
tumdunyayi
hattaevrenidu~tintin.Tiimcanhlan,dtlnyanmbaskayerlerini,hayvanlan,bitkileri,yildizlan,evrenihissetmeyecahsm.Icinizdenbenevrenletekimvebirimderkengercektentekoldugunuzukalbinizdehissedeceksiniz,Zihninizsakinvedinginbitsekildebucahsmayiyapm.Birsureduzenliolarakyaparsarnz,teklikyasasimanlamayadahadaonemlisiyasamayabaslayacaksirnz.
 
TitresimYasasl
Cekimyasasmibircokkisiduymushattahayatmdauygulamaya
cahsrmsnr,
Ancaktitresimyasasnubileninsansayisidahaazdirveuygulanmasikonusunda
fikir
sahibiolanlardafazlasayIda
degildir,
Cekimyasasibenzerenerjilerbirbirinicekerderken,titresimyasasi,herseybirmuziknotasigibititresirvesizkendititresimizeuygunseylerihayatmizacekersinizder.ikisiilkbakistabirbirinecokbenzergibigorunsedeaslmdaaralarmdaciddibirfark
vardir,
Cekimyasasmdaistediginizbirseyihayanruzacekmekicinbunaodaklanmakzorundasimzdir,Neistediginizibilmeli,isteginizesureklienerjigondermeli,zihniniziodaklamalivepozitifzihindurumunuzukorumahsunz,Olumlamalarlaveimgelemelerlecahsmamzveistediginizseyicekmekicinbenzerenerjileriuretmenizgereklidir.Oysatitresimyasasmdasizinozelbircahsmayapmamzagerekyoktur.Amacbirseyiistemekvebunuhayatnnzacekmekdegildir,Amacpozitifbirtitresimesahipolmakveguzelseylerihayatmizaotomatikolarakcekmektir,Buradabellibiramacyoktur,sadecekendinizigelebilecekherturluiyive
giizel
herseyeacrnakvardrr.Baziinsanlarcekimyasasiilecahsmalannaragmenbirturluistedigimseylerihayatimacekemiyorumseklindesikayetlerederler,Budurumdacekimyasasiiseyararmyorsonucunavanrvecahsmalanmbirakirlaryadaneredehatayaptiklanrnanlayamayacahsirlar,Aslmdabudurumunnedenioldukcabasittir.Kisititresimyasasmagore,kendititresimineuygunolanseylerihayatmacekmektedir,Titresimyasasmibelirleyenseylerenfazlabilincaltmdadirlar,Bunasoylebirornekvermemdogruolacaktir.Bilincaltmdayoksunluk,parasizlikkorkusugibiduygulanolanbirinsanmsahipoldugutitresimbunauygunolacaktir,Kisihicbir§eyyapmasabilemaddisorunlanveborclanhayatmacekecektir.Bukisinincokistedigibirevisatmalmakicincekimyasasiilecahsryoroldugunuvarsayahm,Evialmakicineveodaklamyorveevikendisinecekecekenerjileriuretiyor,yanicekimyasasimisletiyor.Ancakbirtaraftandatitresimyasasiaymanda
isliyor,
Evibilincliolarakhayatrnacekmeyecahsirkenbirtaraftandabilincsizolarakborclanhayatmacekiyor,Budurumdaeniyiihtimallebuenerjilerbirbirininotrleyecektir.Ancakkisibirsuresomaistedigimolmuyordiyerekcahsmayibirakacakvetitresimyasasmauygunbirsekildeyasamayadevamedecektir.Birihtimaldecekimyasasiilecahsrrkenistikrarhveazimlibirsekildedevametrnesivecahsmayibirakmamasidir.Budurumdaistedigievigercektenhayatmacekebilirarnatitresimyasasiislemeyedevamedecegiicinyineborclarhayatmdaolacaktrr,yaniistedigirefahaulasmasikolayolmayacaknr,Titresimyasasmmisleyisinde,auramzmyanienerjialammzmnekadarpozitifoldugu,dogaldusunceseklinizinenkadarolumluolduguvebilincaltmizdaneleroldugucok6nemlidir.Tiresimyasas1111am

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Şöhret Olgaç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->