Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geology July 2009 Kan

Geology July 2009 Kan

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Prasad C M

More info:

Published by: Prasad C M on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
Code No.
37
Total No. of Questions : 43
June/July, 2009
GEOLOGY 
Time : 3 Hours 15 Minutes Max. Marks : 100( Kannada Version )
‚ ͺ » 
     
i)
Ø£ÊY …ÂX‡
  
 R
π
 Â›Â»ÂÈR ©
 ÂOàö.
ii)
•Õ‡ÂWê«ÂQëY •¢«ÂÕÊ«Â Ñ
 ÂXÕ»ÂÈR ì
  
íÈà.
ü˘Ê
π 
 Â - Ø
I.
 
Ø£ÊY …ÂX‡
  
 R
π
 Â›Â»ÂÈR ©
 ÂOàö. …ÂXã ©
 ÂO¬ÂÕÂÌ
¢«ÂÈ ÕÊ
 WÄ@¢
 Â
  
ºÊEǬÂüʬ«ÂÈ :
10
×
1 = 101)
ò£
  
Ø¢«Â¬Ò»Â È ?
2)
ÆÂȬ›ÂÈ æ‹æ ò£
  π
 
¢«ÂÈ ©«Ê„¬Â}
  
xÍâ.
3)
‚ÂÈ
 N«Â
ëY»Â ¬ÂÍ…Ê¢
 ÂàË
¬Â
墫©¢|Ê
π
 ÂÈÕÂ ò£
  
ŒÈ»ÂÈR „
  
‚Âàö.
4)
Œ⁄ÕÂê«˘Â«Â ò£
  π
 Â›ÂëY è˘ãO (ÆÂÈÈW¬Ê£˜Ô) öË›ÂÈ
π
 Â›ÂÈ
¢
 ÂÈìÂÈ
 ÂOÕ
  
?
5)
ÆÂÈâxŒÈ ò
¬Â Ø¢«Â¬Ò»ÂÈ ?
6)
Œ⁄Õ…› 
  
ŒÈÈúxŒÈëY ü
  
  XËČȣ˜ •öP…¢æ¬Â
π
 Âú¬ÂÈ
 ÂOÕ
  
?
 
7)
•»ÂȬÂÍ…Â
∆
Ø¢«Â¬Ò»ÂÈ ?
8)
‚Âà˂ ΅Â
π
 Â›Â È Œ⁄Õ yÊ‹«ÂëY „Ҭ›ÂÕÊÇ«ÂQÕÂÏ ?
9)
yÊW£
  √
 ÛËçŒÈ»˜ ©
 Êm¢ã Œ⁄ÕÂŒÈÈ
π
 Â«Â£ÊYíÈ
 ÂÈ ?
10)
х ϠS…ÊXä
π
 Â›Â (£
  
êÈëYüÊX W¢y˜)
ÕÊ¡
π
 Â›Â»ÂÈR „
  
‚Âàö.
ü˘Ê
π 
 Â - è
II.
® x›ÂÇ»ÂÕÂÏ
π
 Â›ÂëY Œ⁄ÕÂϫʫ¬ÂÍ
„Â
 Â ÈO
…ÂX‡
  
 R
π
 Âú
π
©
 Â Oàö :
10
×
2 = 2011)
‚ÂÆÂÈyÊ›ÂÈ
›Â¬ÂºÂ»
  
Ø¢«Â¬Ò»ÂÈ ?
12)
æ‹æ ò£
  
ŒÈ»ÂÈR ÕÊWzÊWçö.
13)
…Â«Â¬Â È ¬ÂºÂ»
  
Ø¢«Â¬Ò»ÂÈ ?
14)
¬ÂÍ…Ê¢
 ÂàË
¬Â
ò£
  
ŒÈ ê«˘Â
π
 Â›Â»ÂÈR ©£
  
 YËÅö.
15)
yÊ‹ÈÆ
  
 È£ÊY Ø¢«Â¬Ò»Â È ?
16)
«Ò„Â xÍË}
  
ŒÈ»ÂÈR ÕÊWzÊWçö.
17)
öË›ÂÈ
π
 Â›Â Œ⁄ÕÂ Ï«Ê«Â¬Â Í Ø¬Â
 ÂÈ ©…ÂûÍË
π
 Â
π
 Â›Â»ÂÈR ©£
  
 YËÅö.
18)
„ÂÕ› …Ê
∆
  XŒÈ»ÂÈR (xËëy˜Ô ]) ÕÊWzÊWçö.
19)
ÆÂÈâx Ø¢«Â¬Ò»Â È ?
20)
 Â›Â
‹ÈY (ö£˜)
 Èà
 ÂÈ ÕÊWzÊWçö.
21)
©
 Â O¬Ê«˘Â¸ …ÊXÑ˻ŒÈÈ
π
 Â«Â yÊ‹
π
 Â›Â»ÂÈR „
  
‚Âàö.
22)
êü˘Êæ
è˘ãO (‚
  
…ÊJ) Ø¢«Â¬Ò»ÂÈ ?
 
ü˘Ê
π 
 Â - ö
III.
® x›ÂÇ»ÂÕÂÏ
π
 Â›ÂëY Œ⁄ÕÂϫʫ¬ÂÍ
¢«ÂÈ
…  X‡
  
 R
π
©
 Â Oàö :
1
×
5 = 523)
•ÇR ò£Ê¬ÂÍ…Â
π
 Â›Â •‚¢
π
 Â
 Â •¢
 Â‚Â]¬Â
Õ»ÂÈR êÕÂàö.
24)
ÕÂä¸ö :
a)
  
 YË|˜
 b)
π
 ÊX»
  
 Ú|˜
IV.
® x›Âǻ Œ⁄ÕÂϫʫ¬ Í
جÂ
 ÂÈ
…  X‡
  
 R
π
 Âú
π
©
 Â Oàö :
2
×
5 = 1025)
ü
  
‚Ê£˜J»Â 
›Â¬ÂºÂ»
  
,
çæ ‚Â¢ûÍËæ»
  
ÆÂÈ
 ÂÈO ©…ÂûÍË
π
 Â
π
 Â›Â»Â ÈR ì
  
íÈà.
26)
∑≈π
 Ê
 ÂX«Â ¶«˘ Ê¬Â«Â Æ
  
 ÈË£
  
æ‹æ ò£
  π
 Â›Â»ÂÈR ÕÂÇ˸
àö.
27)
¬ÂÍ…Ê¢
 Â¬Â ÄXûÈŒÈ ÆÂÈ«˘ ÂWÕÂã¸
π
 Â›Â»ÂÈR ÕÂä¸ö.
 V.
® x›Âǻ Œ⁄ÕÂϫʫ¬ Í
جÂ
 Âx@
©
 Â Oàö :
2
×
5 = 1028)
ÆÂÈêÈVË
¬Â
ÆÂÈ
 ÂÈO ò£Ê
¬Â
Õ» ÈR ÕÂä¸ö.
29)
‚ÂÆÂÈÈzÊÕ»Â
 Â ÆÂÈ
 ÂÈO •‚ÂÆÂÈÈzÊÕ»Â
 Â ÆÂÈâx
π
 Â›Â»ÂÈR êÕÂàö.
30)
"‚ÂO¬Â yʣʻÂÈ
  XÆÂÈ ö«ÊQM¢
 Â#Õ» ÈR ÕÂä¸ö.
 VI.
® x›ÂÇ»ÂÕÂÏ
π
 Â›ÂëY Œ⁄ÕÂϫʫ¬ÂÍ
Æ ÈͬÂx@
©
 Â Oàö :
3
×
5 = 1531)
•ÇR ò£
  π
 Â›Â»ÂÈR ‡Ò
∑√
 ÊÕʬÂÈ öëyÊ ¶«˘Ê¬Â«ÂÆ
  
 ÈË£
  
ÕÂÇ˸
¬Â
Õ»ÂÈR
 Èà
 ÂÈ êÕÂàö.
32)
‚ P¬Âü˘ Â¢
π
 ÂØ¢«Â¬Ò»ÂÈ ? ‚ÂP¬Âü˘Â¢
π
 Â«Âü˘Ê
π
 Â
π
 Â›Â»ÂÈR êÕÂàö.
33)
Œ⁄ÕÂÏ«Ê«Â¬Â Í Ø¬Â
 ÂÈ …ÊX«˘˚ÂêÈ
¬ÂºÂ»
  π
 Â›Â»Â ÈR ÕÂä¸ö.
34)
…ÂXÆÂ⁄
ëÂQM ü˘ÂÍ-yÊ‹ÆÂ⁄…»« Ñ
 ÂX
Õ»ÂÈR xÍâ.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->