Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Schonenvaert

Schonenvaert

Ratings: (0)|Views: 286|Likes:
publicatiedatum: 1990
auteur: [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland en Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland
publicatiedatum: 1990
auteur: [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland en Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Aug 28, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
L
ndinrichting in Amstelland
In Noord-Holland spelen een groot aantal landinrichitingsprojec-
ten.
De
Landinrichtingsdienst van tiet Ministerie van LNV begeleidt landinrictitingscomnnissies bij voorbereiding
en
uitvoeringvan landinrictitingsprojecten.
Door:
R.F, de Vries,Districtsingenieurbij de Landinrichtingsdienst
Or
nderscheid wordtgemaakt tussen ruilverkavelir^genen herinrichtingen. Ruilverkavelingvindt plaats in overwegend agrarische gebieden, herinrichting
in
gebieden waar naast de
land
bouw ook natuur en recreatiebelangrijke vormen van grondgebruik
zijn,
Een voorbeeld van eenherinrichting in voorbereiding isAmstelland.
Herinrichting Annstelland
Amstelland bestaat uit
4.000
haplatteland dot ingeklemd ligt tussen Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en Diemen.Het gebied wordt doorsnedendoor autosnelwegen en spoorlij
nen.
Hierdoor staat het helegebied onder zware stedelijkedruk.Het dreigt langzaam dicht tegroeien en het karakteristiekeopen landschap en de natuurwaarden dreigen te verdwijnen.Ook de landbouw krijgt het dooral deze ontwikkelingen steedsmoeilijker.Door herinrichting zal de structuurvan Amstelland voor landbouw,natuur en landschap en voor deopenluchtrecreatie versterkt
wor
den.
Landinrichting binnen
de
stedelijke
invloedssfeer.
X
,V.-«»r, i^ftVlv,.»
lou*^
ZZ^'Z^'^'^Z^
i*n*nhanQpndB
vooriwwiQef
™™i4Mr!irb^"
^^'•Z^!^
'«**"«
"1"
^^•irwnhimgandt
voaimr^^
*>JrTvnnangvndt wfK^rannigraiVDome.™.« voor lüewij/iny
^^
*.B.OE 0*0C( aHN.OT«nu gediDBiMino van «iBmiiiDfii «n rogoüngBndvmwervng .nonMnji tltii12)SUMdxatKhMIlHtpac>iiGi«ng«li)(artiiacfil Ganmni*)tcfwfrn'Vb'vt^nl •
OdmÊÊ
LamluMvmiMnSwntnMhHf l«<i<*rMnaiuufbcidwrn >nai>nli>)
l*r(pacM
CiomgabiMl)[itfpKhiGaTiMn»!ofilavnng nwoffonitioMnp moQrinrioM^aWaMmg,t.KIk
71
 
Oïï-
CO
os
CD
>
O
verzoek tot londinrichtinq ingediend J "''^^"
a 3
SjJWOORL
positieve zienswijzelandinrichting in voorbereidinglandinrichting in uitvoeringlandinrichting tot stand gekomen[_!^] reeds eerder tot stand gekomenI I ruilverkaveling:::.'! herinrichtingG6 Aalsmeer1020km
=1
72
 
Herverkaveling
In de herinrichting l<an door ruiiingvan gronden het gebied beterworden ingedeeid. Dit is vanbeiong voor de melkveehouderij.Om efficiënt te kunnen v^/erken ishet erg belangrijk dat de grond,het liefst aan één stuk, zo dichtmogelijk bij de bedrijfsgebouwenligt.Door aankoop en ruiling kunnenook gronden worden vrijgemaaktvoor bosaanleg, recreatie, aanlegvan fiets- en wandelpaden, reservaatsvorming, natuurontwikkelingen vergroting van landbouwbedrij
ven.
Ook het verplaatsen vanboerderijen kan hier een bijdrageaan leveren.
Wegen
Een flink aantal wegen zal in deherinrichting verbeterd worden.Deze verbetering betreft vooralhet versterken van de constructie.Daarnaast zullen fiets- en wandelpaden worden aangelegd, waardoor de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van hetplatteland toenemen.
Waterbeheersing
Voor landbouw, bosaanleg envoor intensief te gebruiken recreatiegebied wordt in een deel vanhet gebied het waterpeil verlaagd.Voor natuur is in het algemeen een hoog slootpeil gewenst.Voor extensieve recreatie is hethuidige peil wel toereikend.Voor de polder De Ronde Hoepzijn twee alternatieve plannen uitgewerkt, plan A en pion B.In pion A vindt peilverlaging plaatsin
70%
van de polder De RondeHoep. Hierdoor stijgt de arbeidsop-bréngst in de landbouw.In plan
B
vindt geen peilverlagingin De Ronde Hoep plaats.Daardoor kan het aantal weidevogels toenemen. Voor de landbouwbestaat de mogelijkheid voor eenfinanciële vergoeding.
Bos en recreatie
In Amstelland is grote behoefteaan recreatiemogelijkheden.Naast fiets- en wandelpaden worden ook speciale recreatiegebieden aangelegd. Deze zijn zo dichtmogelijk bij de bebouwinggepland.In de herinrichting zalgeprobeerd worden de grondenhiervoor vrij te maken en in te
richten.
Bij Diemen zal een bos wordenaangelegd. Dit krijgt zowel eenfunctie voor het landschap, voorde recreatie, voor de houtproductie als voor de natuur.
Natuur en landschap
Karakteristiek voor Amstelland zijnde rivierlinten van Amstel, Waver,Gaasp en Gein met bebouwingen beplanting daarlangs en de uitgestrekte open polders daartus
sen.
De herinrichting probeert ditbeeld te versterken door beplan
ting.
Langs het riviertje deHolendrecht wordt een strook speciaal voor de natuur ingericht. Deoeverlandjes in de riviertjes wordenbeschermd. Ook worden langsveel sloten piasbermen aange
legd.
Dit zijn brede, geleidelijkoplopende oevers, waar veelplanten en dieren zich kunnen ves
tigen.
Zo onstaan verbindingszóneswaarlangs planten en dieren zichweer kunnen verspreiden doorAmstelland.
Er
zal 200 ha reservaat ingerichtworden voor weidevogels. Er is ook170 ha beheersgebied waar boeren een overeenkomst kunnen
sluiten.
Tegen vergoeding kunnen zedan in hun bedrijfsvoering meerrekening houden met natuurwaar
den.
73

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->