Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Hay Va Kho Ve Nhom

Bai Tap Hay Va Kho Ve Nhom

Ratings:
(0)
|Views: 930|Likes:
Published by hoagaist

More info:

Published by: hoagaist on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...……..
……..
BÀI T 
 Ậ 
P TR
 Ắ 
C NGHI
 Ệ 
M ON PHAN Al 
 Phần A:
Câu 1 :
Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al . –Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H
2
(đktc). –Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H
2
. Cô cạn dung dịch Y thu được66,1 gam muối khan. m có giá trị là :A. 36,56 gam B. 27,05 gam C. 24,68 gamD. 31,36 gam
Câu 2:
Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl
3
0,4M thu đượcm–3,995 gam. m có giá trị là :A.7,728gam hoặc 12,788 gam B.10,235 gam C. 7,728 gam D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam
Câu 3:
Cho m gam Al tác dụng với m gam Cl
2
(giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu được chất rắn A. Chochất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch B thu được baonhiêu gam chất rắn khan?A. 56,7375 gam B. 32,04 gamC. 47,3925 gam D. 75,828 gam
Câu 4:
Cho m gam hỗn hợp X gồm Al,Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y trong đókhối lượng của FeCl
2
31,75 gam và 8,064 lít H
2
(đktc). Cô cản dung dịch Y thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếucho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan?A. 242,3 gam B. 268,4 gam C. 189,6 gam D. 254,9 gam
Câu 5:
Dung dịch X gồm AlCl
3
a mol/l và Al
2
(SO
4
)
3
b mol/lCho 400 ml dung dịch X tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424 gam kết tủa.Mặt khác nếu cho 400 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl
2
dư thu được 83,88 gam kết tủa.Tsa/b là :A.2 B. 0,75C. 1,75D. 2,75
Câu 6:
Cho m gam hỗn hợp X gốm Na và Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H
2
(đktc) và 3,51 gam chất rắnkhông tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl
2
(đktc)?A. 9,968 lítB. 8,624 lítC. 9,520 lítD. 9,744 lít
Câu 7
: Rót từ từ 200 gam dung dịch NaOH 8% vào 150 gam dung dịch AlCl
3
10,68% thu được kết tủa và dung dịch X.Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17 gam kết tủa và dung dịch Y. Nồng độ % của NaCltrong dung dịch Y là :A.6,403% hoặc 6,830% B. 5,608% hoặc 6,830% C. 5,608% hoặc 8,645% D. 6,403% hoặc 8,645%
Câu 8:
Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ thu được dung dịch A và khí H
2
. Thêm m gam Na vàodung dịch A thu được 3,51 gam kết tủa.Khối lượng của dung dịch A là :A. 70,84 gamB. 74,68 gamC. 71,76 gamD. 80,25 gam
Câu 9:
Trộn m gam dung dịch AlCl
3
13,35% với m’ gam dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
17,1% thu được 350 gam dung dịch A trongđó số mol ion Cl
 – 
bằng 1,5 lần số mol SO
42– 
. Thêm 81,515 gam Ba vào dung dịch A thu được bao nhiêu gam kết tủa?A. 75,38 gamB. 70,68 gamC. 84,66 gamD. 86,28 gam
Câu 10:
Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe
2
O
3
. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch thu được 5,376 lít H
2
(đktc). Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm. thu được chất rắn Y. Hòa tan hết chất rắnY với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít lít H
2
(đktc). Để hòa tan hết m gam hỗn hợp X cần bao nhiêu ml dung dịchhỗn hợp HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M?A. 300mlB. 450 ml C. 360 mlD.600ml
Câu 11:
Cho 38,775 gam hỗn hợp bột Al và AlCl
3
vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch A (kết tủa vừatan hết) và 6,72 lít H
2
(đktc). Thêm 250ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu được 21,84 gam kết tủa. Nồng độ M củadung dịch HCl là :A. 1,12M hoặc 2,48M B. 2,24M hoặc 2,48M C. 1,12M hoặc 3,84M D. 2,24M hoặc 3,84M
Câu 12:
Cho m gam hỗn hợp Al, Al
2
O
3
, Al(OH)
3
tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
19,6% vừa đủ thu được dung dịch X cónồng độ % là 21,302% và 3,36 lít H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 80,37 gam muối khan. m có giá trị là : A.25,08gamB. 28,98 gamC. 18,78 gamD. 24,18 gam
Câu 13:
Cho 7,872 gam hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO
3
)
3
0,4M thu được 4,992 gam kết tủa. Phầntrăm số mol K trong hỗn hợp X là :A. 46,3725%B. 48,4375%C. 54,1250%D. 40,3625% hoc 54,1250%
Câu 14:
Cho 23,45 gam hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125 ml dung dịch AlCl
3
1M thu được V lít khí H
2
(đktc); dung dịch A3,9 gam kết tủa. V giá tr: A. 10,08 tB. 3,92 tC. 5,04 t D.6,72 t
Câu 15:
Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 180 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
1Mthu được 15,6 gam kết tủa; khí H
2
và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung dịch HCl18,25% thu được dung dịch B và H
2
. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng củakim loại kiềm có khối lượng phân tử nhỏ làA. 28,22%B. 37,10%C. 16,43%D. 12,85%
 
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...……..
……..
Câu 16:
Cho V
1
ml dung dịch AlCl
3
1M và V
2
ml dung dịch Na[Al(OH)
4
] 0,75M thu được V
1
+V
2
ml dung dịch X chứa 2muối NaCl, AlCl
3
và 37,44 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được 42,42 gam chất rắn khan. V
1
+V
2
có giá trị là : A.700 mlB. 760 mlC.820mlD.840 ml
Câu 17:
Cho m gam Al
2
O
3
vào 200 gam dung dịch hỗn hợp X gồm NaOH a% và KOH b % đun nóng. Sau khi phản ứngkết thúc dung dịch Y và m–69,36 gam chất rắn không tan. Nếu cho 200 gam dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịchHNO
3
12,6% thu được dung dịch Z trong đó nồng độ % cùa NaNO
3
5,409%.. Giá trị của b : A. 11,2%B. 5,6%C.22,4%D. 16,8%
Câu 18:
Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO
3
)
3
trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chấtduy nhất là Al
2
O
3
.Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?A. 255,60 gamB. 198,09 gamC. 204,48 gamD. 187,44 gam
Câu 19
: Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)
2
0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X . Cho từ từdung dịch X vào 200ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị m làA. 1,170 B. 1,248 C. 1,950 D. 1,560
Câu 20:
Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A ; 0,4687m gam chất rắnkhông tan và 7,2128 lít H
2
(đktc).Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến 0,64mol vào dung dịchA ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945 gam chất rắn khan. m có giá trị là : A.18 gamB. 20 gamC.24 gamD.30 gam
Câu 21:
Hỗn hợp A gồm Na và Al
4
C
3
hòa tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C. Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là: A. 0,15g B. 2,76g C. 0,69g D. 4,02g
Câu 22
Cho 200 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi dùng 220 ml dung dịch NaOH hay dùng 60 ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa bằng nhau.. Tính nồng độ M của dung dịchAl
2
(SO
4
)
3
ban đầuA. 0,125MB. 0,25MC. 0.075MD. 0,15M
Câu 23
Cho 11,15 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dungdịch B và và 9,52 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc vàcân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là :A. LiB. NaC. KD. Rb
Câu 24
Hòa tan hoàn toàn 5,64 gam Cu(NO
3
)
2
và 1,7 gam AgNO
3
vào nước được 101,43 gam dung dịch A. Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần rắn B và dungdịch D chỉ chứa 2 muối. Ngâm B trong dung dịch H
2
SO
4
loãng không thấy có khí thoát ra. Nồng độ mỗi muối có trongdung dịch D là :A. C%Al(NO
3
)
3
= 21,3% và C%Zn(NO
3
)
2
= 3,78%B. C%Al(NO
3
)
3
= 2,13% và C%Zn(NO
3
)
2
= 37,8%C. C%Al(NO
3
)
3
= 2,13% và C%Zn(NO
3
)
2
= 3,78% D. C%Al(NO
3
)
3
= 21,3% và C%Zn(NO
3
)
2
= 37,8%
Câu 25
Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dungdịch B và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được 1 lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cânkết tủa được 7,8 gam . Kim loại kiềm M là :A. LiB. NaC. KD. Rb
Câu 26:
Dung dịch X chứa AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dungdịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8,12 gam chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được0,672 lít khí (đktc). Tổng nồng độ của 2 muối là :A. 0,3MB. 0,8MC. 0,42MD. 0,45M
Câu 27:
Hỗn hợp A gồm Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nước dư thu 2,24 lít khí (đktc) , còn nếu cho vào dung dịch NaOHdư thu 3,92 lít khí ( đktc) . % Al trong hỗn hợp ban đầu ?A. 59,06%B. 22,5%C. 67,5 %D. 96,25%
Câu 28:
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na
2
O và Al hoà tan hết vào H
2
O dư thu được 200 ml dung dịch A chỉ chứa 1 chất tanduy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là :A. 2,32B. 3,56C. 3,52D. 5,36
Câu 29:
Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al vào nước dư sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A; 3,024 lítkhí (đktc) và 0,54 gam chất rắn không tan. Rót 110 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A thu được 5,46 gam kết tủa. m giá trị là :A. 7,21 gamB. 8,74 gamC. 8,2 gamD. 8,58 gam
Câu 30:
Cho một hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hóa trị không đổi. Khối lượng X là 10,83 gam. Chia X ra làm phần bằng nhau:Phần I tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 3,192 lít H
2
(đktc).Phần II tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng dư cho ra khí duy nhất là NO có thể tích là 2,688 lít (đktc) và dung dịch A.Kim loại khối lượng M và % M trong hỗn hợp X là :A. Al, 53,68%B. Cu, 25,87%C. Zn, 48,12%D. Al 22,44%
 
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...……..
……..
Câu 31:
Khối lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy, biếtrằng lượng khí oxi tạo ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO và CO
2
có tỉ khối so với hỗn hợp H
2
S và PH
3
là 1,176 là :A.
;
306,45 kgB.
;
205,83kgC.
;
420,56 kgD.
;
180,96 kg
Câu 32
: Cho 16,5 gam hỗn hợp Al và Al
2
O
3
có tỉ lệ về số mol
23
AlAlO
n:n12:13
=
tác dụng với dung dịch HNO
3
loãngvừa đủ thu được dung dịch X và 1,792 lít NO(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A.80,94gamB.82,14 gamC.104,94 gamD. 90,14 gam
Câu 33 :
Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X(tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl
2
và FeCl
3
.vàonước) Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Tỉ lệ số mol FeCl
3
:CuCl
2
trong hỗn hợp Y là :A.2:1B.3:2C. 3:1D.5:3
Câu 34
: Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol của NaOH đã dùng là? A. 1,2M B. 2,8M C. 1,2 M 4M D. 1,2M hoặc 2,8M
Câu 35
Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M . Xác định nồng độ mol/l NaOHtrong dung dịch sau phản ứng. A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
Câu 36
Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc Vml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta đượcmột kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn. Nếu V= 200ml thì a có giá trị nào? A.2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M
Câu 37
Hoà tan a(g) hỗn hợp bột Mg- Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lit khí H2 (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trênhoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 ( đkc). a có giá trị là:A. 3,9 B. 7,8 C. 11,7 D. 15,6
Câu 38
Cho a mol AlCl3 vào 200g dung dịch NaOH 4% thu được 3,9g kết tủa. Giá trị của a là:A. 0,05 B. 0,0125 C. 0,0625 D 0,125
Câu 40
Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa. Giá trị của a là:A. 0,025 B. 0,05 C. 0,1 D. 0,125
Câu 41:
Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 7,84 lít Cl2(đktc). Lấy sản phẩm thu được hòa tan vàonước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M. Thể tích NaOH cần dùng để lượng kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhấtlần lượt là?A. 0,7 lít 1,1 lít B. 0,1 lít 0,5 lít C. 0,2 lít 0,5 D. 0,1 lít 1,1
Câu 42:
Có một dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau đó lại thêm vào13,68gam Al2(SO4)3. Từ các phản ứng ta thu được dung dịch A có thể tích 500ml và kết tủa. Nồng độ mol các chất trongdung dịch A là? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1)A. [Na2SO4=0,12M], [NaAlO2=0,12M] B. [NaOH=0,12M], [NaAlO2=0,36M]C. [NaOH=0,6M], [NaAlO2=0,12M] D. [Na2SO4=0,36M], [NaAlO2=0,12M]
Câu 43:
Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch(lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)A. 2,4 B. 2,4 hoặc 4 C. 4 D. 1,2 hoặc 2
Câu 44
: Hòa tan 3,9 gam Al(OH)3 bằng 50ml NaOH 3M được dung dịch A. Thể tích dung dịch(lít) HCl 2M cần cho vàodung dịch A để xuất hiện trở lại 1,56 gam kết tủa là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)A. 0,02 B. 0,24 C. 0,06 hoặc 0,12 D. 0,02 hoặc 0,24
Câu 45:
Cho 200 ml gồm MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45 M; HCl 0,55M tác dụng hoàn toàn với V(lít) gồm NaOH 0,02M vàBa(OH)2 0,01M. Gía trị của V(lít) để được kết tủa lớn nhất và lượng kết tủa nhỏ nhất là?(Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1;Mg=24;Ba=137)A. 1,25lít 1,475lít B. 1,25lít 14,75lít C. 12,5lít 14,75lít D. 12,5lít 1,475lít
Câu 46:
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 tác dụng với H2O cho phản ứng hoàn toàn thu được 200 ml dungdịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A được a gam kết tủa. Gía trị củam a là? A. 8,2g 78g B. 8,2g 7,8g C. 82g 7,8g D. 82g 78g
Câu 47
Rót 150 ml dung dịch NaOH 7M vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3. Tìm khối lượng chất sau thí nghiệm A.16g B. 14g C. 12g D. 10g
Câu 48
Cho 8 gam Fe2(SO4)3 vào bình chứa 1 lít dung dịch NaOH a M, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn; tiếp tụcthêm vào bình 13,68g Al2(SO4)3. Cuối cùng thu được 1,56 gam kết tủa keo trắng. Tính giá trị nồng độ a? A. 0,2MB. 0,4M C. 0,38M D. 0,42M
Câu 49
Hòa tan 5,34gam nhôm clorua vào nước cho đủ 200ml dung dịch. Thêm tiếp dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịchtrên, phản ứng xong thu được 1,56 gam kết tủa. Nồng độ mol dung dịch HNO3 là?A. 0,6M 1,6M B. 1,6M hoặc 2,4M C. 0,6M hoặc 2,2M D. 0,6M hoặc 2,6MCâu 50 Cho 200Ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam.Gía trị lớn nhất của V là? A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anh Xtanh added this note
:))
Minh Đức Nguyễn liked this
Hung Ngo liked this
Phương Âu liked this
dothanhnam70 liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
Bé Hoài liked this
namk50s_991701387 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->