Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
35. Schite Din Viata Mea 2

35. Schite Din Viata Mea 2

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

 
37. ACTIVITATEA PUBLICÃ DIN ANUL 1877
În data de 11 mai 1877, am plecat din Oakland, California, pentrua ne întoarce la Battle Creek, Michigan. Soþul meu primise otelegramã în care i se cerea sã meargã la Battle Creek pentru a tratacâteva probleme importante legate de lucrare. Ca rãspuns la aceastãsolicitare, el s-a dus ºi s-a angajat într-o activitate serioasã depredicare ºi de scriere ºi a condus ºedinþe de comitet la biroul deediturã Review, la colegiu ºi la sanatoriu, lucrând deseori pânãnoaptea târziu. Aceastã activitate l-a obosit îngrozitor. Stareacontinuã de tensiune psihicã pregãtea calea pentru o nouã cãdere.Amândoi am simþit pericolul ºi am decis sã mergem la Coloradopentru a beneficia de o perioadã de liniºte ºi de odihnã.În timp ce plãnuiam cãlãtoria, mi s-a pãrut cã aud o voce care îmi spunea: „Puneþi-vã armura. Am pentru voi o lucrare de fãcut înBattle Creek”. Vocea mi s-a pãrut atât de clarã, încât m-am întorsfãrã sã vreau pentru a vedea cine îmi vorbeºte. Nu am vãzut penimeni, dar, simþind prezenþa lui Dumnezeu, inima mea s-a umplutde duioºie înaintea Lui. Când soþul meu a intrat în încãpere, i-amrelatat frãmântarea mea. Am plâns ºi ne-am rugat împreunã. Planulnostru era sã plecãm peste trei zile, dar acum se schimbase.
L
UCRÃRILE
 
SPECIALE
 
PENTRU
 
STUDENÞII
 
COLEGIULUI
Încheierea anului ºcolar la Colegiul de la Battle Creek eraaproape. Am fost foarte îngrijoratã pentru studenþi, deoarece mulþidintre ei fie erau neconvertiþi, fie se îndepãrtaserã de Dumnezeu.Am petrecut o sãptãmânã lucrând pentru ei, organizând adunãri înfiecare searã, în Sabat ºi în prima zi a sãptãmânii. Inima mea a fostmiºcatã când am vãzut cã locul de închinare era aproape plin de
 
208
______________________________Schiþe din viaþa mea
studenþii
[220]
de la ºcoala noastrã. Am încercat sã-i conving cã oviaþã de curãþie moralã ºi de rugãciune nu vor constitui o piedicãpentru obþinerea unei educaþii vaste în domeniul ºtiinþei, ci maidegrabã vor îndepãrta multe piedici din calea progresului lorintelectual. Dacã se vor angaja într-o relaþie personalã cuMântuitorul, dacã vor intra în ºcoala lui Hristos ºi dacã vor fi niºteelevi sârguincioºi în aceastã ºcoalã, viciul ºi imoralitatea vor fialungate din mijlocul lor, iar rezultatul va fi o cunoaºtere mai mare.ªcoala noastrã trebuie sã aibã un nivel educaþional mai înaltdecât toate celelalte instituþii de învãþãmânt, oferindu-le tineriloridei nobile ºi þinte pentru viaþã ºi educându-i în aºa fel încât sã aibão cunoaºtere corectã a îndatoririlor omului ºi a binecuvântãrilorveºnice. Marele scop al înfiinþãrii colegiului nostru a fost acela dea oferi concepþii corecte, arãtând armonia dintre ºtiinþã ºi Biblie.Domnul m-a întãrit ºi a binecuvântat eforturile pe care le-amfãcut pentru tineri. Un mare numãr a venit în faþã pentru rugãciune.Din cauza lipsei de rugãciune ºi de veghere, unii dintre ei îºi pier-duserã credinþa ºi dovada relaþiei personale cu Dumnezeu. Mulþiau mãrturisit cã, în urma acestei deciziei, au primit binecuvântarealui Dumnezeu. Ca rezultat al adunãrilor, un mare numãr de tineris-a prezentat pentru primirea botezului.
A
DUNÃRILE
 
PENTRU
 
PREZENTAREA
 
SUBIECTELOR
 
MEDICALE
Dar lucrarea mea în Battle Creek încã nu se încheiase. Am fostsolicitatã în mod insistent sã iau parte la o adunare publicã pe tematemperanþei, o acþiune demnã de apreciat, la care participa un numãrdestul de mare de locuitori din Battle Creek. Aceastã acþiune aimplicat asociaþia Battle Creek Reform Club, cu ºase sute de membriputernici, ºi Woman’s Christian Temperance Union, cu douã suteºaizeci de membri.
[221]
Pentru toþi aceºti lucrãtori sârguincioºi,Dumnezeu, Domnul Hristos, Duhul Sfânt ºi Biblia erau cuvintefamiliare. Se realizase deja mult bine, iar activitatea celor implicaþi,sistemul în care lucrau ºi spiritul întrunirilor lor, promiteau o lucraremai mare în viitor.
 
 Activitatea publicã din anul 1877_____________________
209
Cu ocazia marii expoziþii Barnum din oraº, în data de 28 iunie,doamnele de la Woman’s Christian Temperance Union au avut oiniþiativã cu un efect covârºitor în favoarea cumpãtãrii ºi a reformeisãnãtãþii. Ele au organizat un restaurant uriaº cu produse culinaresãnãtoase pentru a servi mulþimea nenumãratã de participanþi,adunaþi din toatã þara spre a vizita expoziþia, împiedicându-i în felulacesta sã viziteze barurile ºi cofetãriile, unde ar fi fost expuºiispitelor. Cortul gigantic, capabil sã adãposteascã cinci sute depersoane, care fusese folosit de Conferinþa Michigan în scopuladunãrilor de tabãrã, a fost ridicat special pentru aceastã ocazie.Aici au fost aºezate între cincisprezece ºi douãzeci de mese pentruservirea oaspeþilor.În data de 1 iulie, duminicã dimineaþa, am fost invitatã în marelecort sã vorbesc despre cumpãtarea creºtinã în prezenþa unuiauditoriu de aproape cinci sute de persoane.
A
DUNÃRILE
 
DE
 
TABÃRÃ
 
DIN
I
NDIANA
În perioada 9-14 august, am participat la adunãrile de tabãrã delângã Kokomo, Indiana, însoþitã de nora mea, Mary K. White.Soþului meu i-a fost imposibil sã plece din Battle Creek. La aceastã întrunire, Domnul m-a întãrit pentru a lucra în modul cel mai serios.El mi-a dãruit o gândire limpede ºi puterea de a mã adresa poporului.În timp ce priveam înfãþiºarea nobilã ºi impunãtoare a bãrbaþilor ºia femeilor care s-au adunat aici ºi îi comparam cu micul grup decredincioºi de acum ºase ani,
[222]
dintre care cei mai mulþi erausãraci ºi lipsiþi de educaþie ºcolarã, nu puteam decât sã exclam:„Iatã ce minune a fãcut Domnul!”Influenþa înnobilatoare pe care o are adevãrul asupra vieþii ºicaracterului celor ce îl primesc a fost exemplificatã aici foarteconvingãtor. În timp ce vorbeam, i-am invitat sã se ridice în picioarepe toþi aceia care fuseserã dependenþi de tutun ºi renunþaserãdefinitiv la folosirea acestuia datoritã luminii adevãrului. Ca rãspuns,s-au ridicat aproximativ treizeci ºi cinci, patruzeci de persoane,dintre care zece sau douãsprezece erau femei. Apoi i-am invitat sãse ridice în picioare pe toþi aceia cãrora medicii le spuseserã cã

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
nickname777333 liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->