Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
40. Solii pentru tineret

40. Solii pentru tineret

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
 SOLII PENTRU TINERETCuprins
PREFA
ŢĂ
 
În vremurile de demult, când Ierusalimul urma s
ă
fie reconstruit, profetul a auzit într-o viziune unmesager ceresc spunându-i altuia: „Gr 
ă
 be
ş
te-te
ş
i vorbe
ş
te acestor tineri”. A
ş
a c
ă
,
ş
i în acesteultime zile, tinerilor b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei ai mi
ş
c
ă
rii advente le-a fost dat s
ă
joace un rol important îndrama sfâr 
ş
itului istoriei acestui p
ă
mânt.„Domnul a hot
ă
rât ca tineretul s
ă
constituie mâna Sa dreapt
ă
.” – 7 T 64„Cu o a
ş
a armat
ă
de lucr 
ă
tori ca tinerii no
ş
tri, bine antrena
ţ
i, înzestra
ţ
i cu putere, curând mesajulcrucific
ă
rii, al în
ă
l
ţă
rii
ş
i al apropiatei reveniri a Mântuitorului va putea fi purtat în întreaga lume,cât mai grabnic!” – Ed. 271Astfel de mesaje, au fost transmise tineretului acestei mi
ş
c
ă
ri prin Spiritul Profetic înc
ă
de laînceputurile lucr 
ă
rii noastre. Instrumentul ales de Dumnezeu pentru manifestarea acestui dar,Ellen G. White, a fost o tân
ă
ă
de numai 17 ani, atunci când
ş
i-a început lucrarea. Ea a cunoscutluptele copil
ă
riei
ş
i tinere
ţ
ii cu puterile întunericului
ş
i de asemenea via
ţ
a de biruin
ţă
în Hristos.Multe solii de instruire, mesaje de simpatie, mustrare
ş
i încurajare, scrise de peni
ţ
a ei, au fostadresate direct tinerilor. Aceste solii au îndreptat întotdeauna mintea tinerilor c
ă
tre Hristos
ş
iCuvântul S
ă
u, ca unic
ă
surs
ă
de putere în formarea unor caractere cre
ş
tine nobile,
ş
i au ajutat lacultivarea spiritului de consacrare care i-a caracterizat pe atât de mul
ţ
i dintre tinerii no
ş
tri.Soliile care sugerau ca tinerii s
ă
fie organiza
ţ
i în grupuri
ş
i societ
ăţ
i, în scopul de a lucra pentruHristos, au fost transmise în 1892
ş
i 1893. În urma acestor sugestii s-a dezvoltat „Societateatinerilor voluntari
ş
i misionari”, care s-a dovedit a fi o putere în
ă
l
ţă
toare
ş
i, în acela
ş
i timp, unsprijin sus
ţ
inut în via
ţ
a tinerilor din mi
ş
carea adventist
ă
din întreaga lume.În r 
ă
stimpul îndelungat în care Ellen White a scris pentru tineri, soliile sale au fost publicate înc
ă
ţ
i; multe articole au ap
ă
rut în
 Îndrum
ă 
torul tinerilor 
, iar în alte locuri nu au fost p
ă
strate într-oform
ă
organizat
ă
. Aceste sfaturi sunt o mo
ş
tenire pre
ţ
ioas
ă
 
ş
i ar trebui s
ă
fie în mâinile tuturor tinerilor no
ş
tri de ast
ă
zi. De aceea, Departamentul Misionarilor Voluntari al Conferin
ţ
ei Generalea rev
ă
zut toate scrierile lui Ellen White de la începutul lucr 
ă
rii sale,
ş
i a selec
ţ
ionat soliile care serefereau la solu
ţ
ionarea problemelor tinerilor no
ş
tri. De
ş
i nu a fost întotdeauna posibil s
ă
se p
ă
streze tot articolul, a fost exercitat
ă
o grij
ă
deosebit
ă
pentru a face acele selec
ţ
ii care s
ă
redeacu claritate
ş
i exactitate ideea autoarei cu privire la subiectul tratat. De aceea, pentru a se realiza oîmbinare echilibrat
ă
a sfaturilor, noi am inclus mult material prezentat deja sub forma unor c
ă
ţ
i,dar care nu a fost distribuit tinerilor de pretutindeni.Munca de adunare
ş
i aranjare a articolelor cuprinse în acest volum a fost finalizat
ă
de comunacord între Trustul de Publica
ţ
ii Ellen White
ş
i secretarii Departamentului Misionarilor Voluntarial Conferin
ţ
ei Generale. Prin eforturile sus
ţ
inute ale Asocia
ţ
iei pentru Publicia
ţ
ii de Sud, aceast
ă
 solie este transmis
ă
mai departe într-o form
ă
atractiv
ă
. Sper 
ă
m ca interesul tinerilor no
ş
tri pentru
 
aceast
ă
carte s
ă
-i conduc
ă
la un studiu atent al tuturor soliilor care au fost transmise bisericii
ă
m
ăş
i
ţ
ei prin Spiritul Profetic.Rug
ă
ciunea noastr 
ă
cea mai fierbinte
ş
i st
ă
ruitoare este ca aceste solii s
ă
reprezinte o putere real
ă
  pentru tinerii mi
ş
c
ă
rii advente din întreaga lume, în încercarea de perfec
ţ
ionare
ş
i cizelare acaracterului cre
ş
tin,
ş
i s
ă
dea un nou
ş
i impetuos impuls de ascultare, pentru încheierea
ş
ides
ă
vâr 
ş
irea m
ă
re
ţ
ei noastre misiuni. – „Mesajul advent pentru întreaga lume din aceast
ă
 genera
ţ
ie”
M.E. Kerk 
 Secretarul
 DepartamentuluiMisionarilor Voluntari
al Conferin
ţ
ei Generale
 
INTRODUCERE
 
1
CL
Ă
DIND UN CARACTER PENTRU ETERNITATE
Am un interes profund în ceea ce-i prive
ş
te pe tineri
ş
i cea mai mare dorin
ţă
a mea este s
ă
-i v
ă
dstr 
ă
duindu-se s
ă
-
ş
i perfec
ţ
ioneze caracterele cre
ş
tine, c
ă
utând ca prin studiu plin de râvn
ă
 
ş
irug
ă
ciune st
ă
ruitoare s
ă
dobândeasc
ă
acea preg
ă
tire esen
ţ
ial
ă
pentru a sluji cu demnitate cauza luiDumnezeu. Sper 
ş
i îmi doresc din tot sufletul s
ă
-i v
ă
d ajutându-se unul pe cel
ă
lalt s
ă
ating
ă
unnivel mai înalt al experien
ţ
ei cre
ş
tine.Hristos a venit s
ă
ne înve
ţ
e pe noi, familia uman
ă
, care este calea spre mântuire
ş
i a f 
ă
cut caaceast
ă
cale s
ă
fie atât de neted
ă
 
ş
i clar 
ă
, încât
ş
i un copila
ş
s
ă
poat
ă
merge pe ea. Hristos îiimplor 
ă
pe discipolii S
ă
i s
ă
mearg
ă
înainte pentru a-L cunoa
ş
te pe Dumnezeu;
ş
i urmând zilnicsub pov
ăţ
uirea Sa, vor înv
ăţ
a c
ă
ie
ş
irea Lui este preg
ă
tit
ă
la fel ca
ş
i diminea
ţ
a.A
ţ
i privit soarele în
ă
l
ţ
ându-se
ş
i zorile rev
ă
rsându-se peste p
ă
mânt
ş
i cer. Pu
ţ
in câte pu
ţ
in,lic
ă
rirea cre
ş
te pân
ă
când soarele apare; apoi lumina cre
ş
te constant, tot mai puternic
ă
 
ş
i maiclar 
ă
pân
ă
când este atins
ă
deplina m
ă
re
ţ
ie a miezului zilei. Aceasta este o ilustrare frumoas
ă
aceea ce Dumnezeu dore
ş
te s
ă
fac
ă
pentru copiii S
ă
i, în procesul de perfec
ţ
ionare a experien
ţ
ei lor cre
ş
tine. Umblând zi de zi în lumina pe care El ne-o transmite, în ascultare supus
ă
 
ş
i de bun
ă
voiefa
ţă
de toate poruncile Sale, experien
ţ
a noastr 
ă
 
[15]
va cre
ş
te
ş
i se va extinde pân
ă
când vomajunge la statura deplin
ă
de b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei în Isus Hristos.Tinerii au nevoie s
ă
p
ă
streze mereu înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. La fiecare pas,aceasta a fost o cale a biruin
ţ
ei. Hristos nu a venit pe p
ă
mânt ca un împ
ă
rat care s
ă
conduc
ă
toatena
ţ
iunile. El a venit ca un om umil ca s
ă
fie ispitit
ş
i s
ă
biruie ispita, pentru a merge înainte, a
ş
acum trebuie s
ă
facem
ş
i noi pentru a-L cunoa
ş
te pe Dumnezeu. Studiind via
ţ
a Lui, vom înv
ăţ
a câtde mult face Dumnezeu pentru copiii S
ă
i, prin Fiul S
ă
u. Vom înv
ăţ
a c
ă
, oricât de mari ar fiîncerc
ă
rile noastre, ele nu pot dep
ăş
i ce a îndurat Hristos, pentru ca noi s
ă
putem cunoa
ş
te calea,adev
ă
rul
ş
i via
ţ
a. Printr-o via
ţă
în conformitate cu exemplul S
ă
u, ne vom ar 
ă
ta aprecierea fa
ţă
desacrificiul pe care El l-a f 
ă
cut în favoarea noastr 
ă
.Tinerii au fost r 
ă
scump
ă
ra
ţ
i cu un pre
ţ
infinit: sângele Fiului lui Dumnezeu. Gândi
ţ
i-v
ă
lasacrificiul Tat
ă
lui de a-I permite Fiului S
ă
u s
ă
fac
ă
acest sacrificiu. Gândi
ţ
i-v
ă
la ce a renun
ţ
atHristos când a p
ă
ă
sit cur 
ţ
ile cere
ş
ti
ş
i tronul împ
ă
ă
tesc pentru a-
ş
i da via
ţ
a, o jertf 
ă
zilnic
ă
  pentru oameni. El a îndurat repro
ş
uri
ş
i batjocuri. A suportat toate insultele
ş
i b
ă
taia de joc pecare oameni plini de r 
ă
utate le-au putut îngr 
ă
m
ă
di asupra Lui.
Ş
i dup
ă
ce
Ş
i-a îndeplinit misiuneade pe p
ă
mânt, a suferit moartea pe cruce. Gândi
ţ
i-v
ă
la suferin
ţ
ele pe care le-a îndurat pe cruce – cuiele p
ă
trunzându-I în mâini
ş
i picioare, batjocura
ş
i
[16]
ocara din partea celor pe care El venises
ă
-i salveze, gândi
ţ
i-v
ă
la fa
ţ
a ascuns
ă
a Tat
ă
lui S
ă
u. Dar, trecând prin toate acestea, Hristos a
ă
cut posibil, ca to
ţ
i cei care doresc s
ă
poat
ă
avea o via
ţă
comparabil
ă
cu a lui Dumnezeu.
Un prieten credincios
Atunci când S-a în
ă
l
ţ
at la Tat
ă
l, Hristos nu
Ş
i-a l
ă
sat urma
ş
ii f 
ă
ă
ajutor. Spiritul Sfânt, careprezentant al S
ă
u,
ş
i fiin
ţ
ele cere
ş
ti, ca îngeri p
ă
zitori, sunt trimi
ş
i pentru a da ajutor celor care,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->