Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen tap bai tap ve Andehit - Xeton

Tuyen tap bai tap ve Andehit - Xeton

Ratings: (0)|Views: 2,228 |Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
Lý thuyÕt tr¾c nghiÖm an®ehit – Xeton
I. §Þnh nghÜa - Ph©n lo¹i - c«ng thøc
C©u 1:
C©u nµo sau ®©y lµ c©u
kh«ng ®óng?
A. Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm, chøc CHO liªn kÕt víi H lµ an®ehit.B. An®ehit võa thÓ hiÖn tÝnh khö, võa thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa.C. Hîp chÊt R -
CHO cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc tõ R
- CH
2
OH.D. Trong ph©n tö an®ehit c¸c nguyªn tö chØ liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt
.
C©u 2:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ
®óng
khi nãi vÒ an®ehit?
 
A. Mét an®ehit no ®¬n chøc khi ch¸y cho sè mol H
2
O b»ng sè mol CO
2
 
B. BÊt kú an®ehit nµo khi ph¶n øng víi l­îng d­ 
AgNO
3
 /NH
3
lu«n cho: n
Ag
= 2.n
an®ehit
 C. CTTQ cña mét an®ehit no m¹ch hë bÊt kú lµ C
n
H
2n+2-2x
O
x
(x lµ sè nhãm -CHO).D. C¶ A, C ®Òu ®óng.
C©u 3:
Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo kho¶ng trèng (
) trong c©u sau:
………………
lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã nhãm chøc -CHO liªn kÕt víi gèc hi®rocacbon th¬m.A. Axit cacboxylic B. An®ehit th¬m C. Phenol D. Lipit
C©u 4:
C«ng thøc chung cña axit cacboxylic no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ:A. C
n
H
2n
O
2
B. C
n
H
2n+2
O
2
C. C
n
H
2n+1
O
2
D. C
n
H
2n-1
O
2
C©u 5:
C«ng thøc tæng qu¸t cña an®ehit no ®¬n chøc cã thÓ lµ c«ng thøc nµo trong sè c¸c c«ng thøc sau:A. C
x
H
y
CHO (x
0; y
2x + 1) B. C
x
H
2x
O (x
1, nguyªn)C. C
x
H
2x+1
CHO (x
0, nguyªn) D. B C ®Òu ®óng.
C©u 6:
Chøc X lµ mét andehit m¹ch hë chøa
a
nhãm chøc andehit vµ
b
liªn kÕt ®«i C = C ë gèchi®rocacbon. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt X cã d¹ng nµo sau ®©y?
 
A. C
n
H
2n-2a-2b
O
a
B. C
n
H
2n-a
O
a
C. C
n
H
2n+2a-b
O
a
D. C
n
H
2n+2-2a-2b
O
a
C©u 7:
Hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc chung lµ C
n
H
2n
O cã thÓ thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo sau ®©y?
A. R­îu no, ®¬n chøc
B. Andehit no, ®¬n chøc.C. Ete no, ®¬n chøc D. Xeton kh«ng no.
C©u 8:
Cho hîp chÊt h÷u c¬ cã c«ng thøc chung C
n
H
2n
O. C«ng thøc nµy lµ c«ng thøc chung cña lo¹i hîpchÊt nµo?A. Andehit no, ®¬n chøc B. Xeton no, ®¬n chøc.
C. R­îu kh«ng no, ®¬n chøc, chøa 1 liªn kÕt ®«i.
D. C¶ A, B, C
C©u 9:
Mét andehit no (Z) m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh cã c«ng thøc nguyªn lµ (C
2
H
3
O)
n
. C«ng thøc ph©n tö cña (Z) lµ chÊt nµo sau ®©y?A. C
2
H
4
(CHO)
2
B. CH
3
CHO C. C
2
H
5
CHO D. C
4
H
8
(CHO)
2
 
C©u 10:
Mét andehit no cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C
2
H
3
O)
n
, cã mÊy CTCT øng víi CTPT cña andehit ®ã?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 11:
NhËn xÐt nµo
d­íi ®©y
kh«ng ®óng?
A. TÊt c¶ c¸c andehit no, ®¬n chøc m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.B. TÊt c¶ c¸c xeton no ®¬n chøc, m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.C. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch hë cã mét liªn kÕt kÐp ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehitD. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch vßng no ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc xeton.
C©u 12:
Hîp chÊt A cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ C
n
H
2n-2
O
2
.
VËy A thuéc d·y ®ång ®¼ng:
 A. Axit ®¬n chøc 1 liªn kÕt C = C B. An®ehit nhÞ chøc, noC. Xeton nhÞ chøc, no D. A, B C ®Òu ®óng.
C©u 13:
Chän ph¸t biÓu
sai:
A.
T­¬ng tù l
iªn kÕt C = C, liªn kÕt C=O trong ph©n tö HCHO gåm mét liªn kÕt
vµ mét liªn kÕt
π
 kÐm bÒn, tuy nhiªn kh¸c víi liªn kÕt C = C, liªn kÕt C = O ph©n cùc m¹nh.B. Fomon hay fomanlin lµ dung dÞch chøa kho¶ng 37 -
40% HCHO trong r­îu.
 
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
C.
ë ®iÒu kiÖn th­êng th× c¸c andehit ®Çu d·y ®ång ®¼ng lµ chÊt khÝ vµ tan rÊt tèt trong n­íc
 D.
Xiclohexanon ®­îc
ding
®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt mét sè polime nh­ t¬ capron, nilon
-6,6
C©u 14:
XÐt c¸c lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë sau:
 
Ancol ®¬n chøc no (X); an®ehit ®¬n chøc no (Y), ancol ®¬nchøc kh«ng no cã 1 nèi ®«i (Z), an®ehit ®¬n chøc, kh«ng no cã 1 nèi ®«i (T). øng víi c«ng thøc tæng qu¸t C
n
H
2n
OchØ cã 2 chÊt, ®ã lµ nh÷ng chÊt nµo?
 
A. X, Y B. Y, Z C. Z, T D. X,
C©u 15:
Cho c¸c c©u sau:
 
a. Andehit lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö chØ chøa nhãm cacbonyl >C = O.b. Andehit no ®¬n chøc cã c«ng thøc chung C
n
H
2n+1
CHO (n
0).c. Xeton lµ nh÷ng hîp chÊt mµ trong ph©n tö cã nhãm >C = O liªn kÕt víi hai gèc hi®rocacbon.d. Andehit lµ xeton lµ hai d¹ng ®ång ph©n cña nhau.
Ph­¬ng ¸n gåm nh÷ng c©u
®óng
lµ:A. a, b, d B. b, c, d C. b, c D. TÊt ®Òu ®óng.
C©u 16:
C©u nµo
kh«ng
®óng khi nãi vÒ nhãm cacbonyl (>C = O)?A. Trong nhãm –CHO, liªn kÕt C=O gåm mét liªn kÕt
  
bÒn vµ mét liªn kÕt
 
kÐm bÒnB. Liªn kÕt > C = O bÞ ph©n cùc vÒ phÝa nguyªn tö C.C. Nhãm cacbonyl (>C = O) trong ph©n tö Xeton
®­îc liªn kÕt trùc tiÕp víi hai nguyªn tö cacbon
 D. Nhãm cacbonyl > C = O ®Òu cã trong an®ehit vµ xeton.
II. ®ång ph©n - danh ph¸p
C©u 1:
Tªn ®óng cña chÊt: CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO lµ g×?A. Propan-1-al. B. Propanal. C. Butan-1-al. D. Butanal.
C©u 2:
 
An®ehit propionic cã CTCT nµo trong sè c¸c c«ng thøc d­íi ®©y?
 A. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH
2
-CHO.C. CH
3
-CH(CH
3
)-CHO. D. H-COO-CH
2
-CH
3
.
C©u 3:
ChÊt CH
3
-CH
2
-CH
2
-CO-CH
3
cã tªn lµ g× trong sè c¸c chÊt sau:A. Pentan- 4-on. B. Pentan-4-ol. C. Pentan-2-on. D. Pentan-2-ol.
C©u 4:
 
Gäi tªn hîp chÊt cã c«ng thøc cÊu t¹o nh­ sau:
223
CHCHCOCHCH
 A. ®ietyl xeton B. etylvinyl xeton C. pentanol - 3 D. vinyletyl xeton
C©u 5:
Cho 5 tªn gäi: axetophenon ; propan - 2 - on, metyl phenyl xeton, ®imetyl xeton vµ axeton.
 
H·y cho biÕt ®ãlµ tªn gäi cña mÊy chÊt:A. 2 chÊt B. 3 chÊt C. 4 chÊt D. 5 chÊt
C©u 6:
Hîp chÊt cã tªn gäi: 4 - metylpent - 2 - en -1 - al. H·y x¸c ®Þnh CTCT 
®óng
trong sè c¸c CTCT sau:A. CH
2
=CH-CH(CH
3
)-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CHO)=CH
2
.C. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CHO. D. CH
3
-CH(CH
3
)-CH=CH-CHO.
C©u 7:
Chän tªn ®óng cña chÊt sau: CH
3
-CH
2
-CO-C
6
H
5
.A. Etylphenyl xeton. B. Etanphenyl xeton.C. Etanbenzen xeton. D. Etyl cacbonylphenyl.
C©u 8:
Cho hîp chÊt HCHO, tªn gäi nµo sau ®©y cña hîp chÊt trªn lµ
kh«ng ®óng?
A. An®ehit fomic B. Metanal C. Fomon D. Foman®ehit
C©u 9:
ChÊt CH
3
- CH
2
- CH
2
- CO - CH
3
cã tªn lµ g×?A. Pentan - 4 - on B. Pentan - 4 - ol C. Pentan - 2 - on D. Pentan - 2- ol
C©u 10:
Cho xeton cã c«ng thøc ph©n tö:
3265
CHCOCHCH
. Tªn gäi cña xeton nµy lµ:A. Phenyl axeton B. axetophenonC. Benzyl metyl xeton D. A C ®óng
C©u 11:
 
Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh­ sau theo danh ph¸p IUPAC:
 
3
CHCH(OH)CHClCHO
 A. 1-clo- 1- oxo- propanol-2 B. 2-clo-3-hi®roxi-butanalC. 3-hi®roxit-2-clobutanal D. 2-hi®roxi-1-clo-1-oxopropan
 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
C©u 12:
Andehit X (cã sè 
 
trong ph©n tö < 4) cã tØ khèi h¬i so víi H
2
b»ng 36. Sè c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cñaX lµ:
 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 13:
øng víi c«ng thøc ph©n tö C
3
H
6
O ta cã sè ®ång ph©n an®ehit, sè ®ång ph©n xeton vµ tæng sè ®ång
ph©n m¹ch hë tån t¹i ®­îc lÇn l­ît lµ:
A. 1, 2, 4 B. 1, 1, 5 C. 1, 1, 4 D. 1, 2, 6
C©u 14:
øng víi CTPT C
4
H
8
O cã tæng sè ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 15:
Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o cña xeton cã c«ng thøc ph©n tö C
5
H
10
O?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 16:
øng víi CTPT C
5
H
10
O cã bao nhiªu ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
C©u 17:
Cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë C
2
H
4
O
2
 
cho ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
A. 3 B. 2 C. 4 D. KÕt qu¶ kh¸c.
iii. tÝnh chÊt vËt lý
C©u 1:
 
Dung dÞch fomalin ®­îc dïng ®Ó ng©m x¸c ®éng
vËt, da, tÈy uÕ vµ diÖt trïng. Dung dÞch fomalin lµdung dÞch b·o hßa cña andehit fomic cãA. 37 - 40% axetan®ehit. B. 37 - 40% foman®ehit. C. 27 - 30% foman®ehit. D. 27 - 30% axetan®ehit.
C©u 2:
Thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt: an®ehit propionic (X), propan (Y), ancol etylic (Z) vµ®imetyl ete (T) ë d·y nµo lµ
®óng?
A. X < Y < Z < T B. T < X < Y < Z C. Z < T < X < Y D. Y < T < X < Z
C©u 3:
ChiÒu gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i (tõ tr¸i qua ph¶i) cña c¸c chÊt: CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, H
2
O lµ:A. H
2
O, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO B. H
2
O, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH.C. CH
3
CHO, H
2
O, C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, H
2
O.
C©u 4:
So s¸nh nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt sau: propanol - 1(1), propanal (2), 1 - clo - propan (3). NhiÖt ®é s«i t¨ngdÇn theo d·y:A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) <(1) B. (2) < (3) < (1) D. (3) < (1) < (2)
C©u 5:
 
D·y gåm c¸c chÊt ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lµ:
 A. CH
3
COOH, HCOOH, C
2
H
5
OH CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
COOHC. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
CHO D. HCOOH, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO
C©u 6:
Cho c¸c chÊt sau: CH
3
CHO (1), C
2
H
5
OH(2), CH
3
CH
3
(3) , CH
3
CH
2
Cl (4). D·y nµo s¾p xÕp ®óng thø tù gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt trªn?A. (3) > (2) > (1) > (4) B. (2) > (3) > (1) > (4)C. (1) > (2) > (3) > (4) D. (2) > (1) > (4) > (3)
C©u 7:
Cho c¸c chÊt sau: cloro benzen (1), Phenol (2), andehit benzoic (3). NhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn theo d·y:A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) < (1) B. (3) < (1) < (2) D. (1) < (3) < (2)
iv. tÝnh chÊt ho¸ häc
C©u 1:
Andehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng
g­¬ng vµ ph¶n øng víi H
2
(Ni, t
0
). Qua hai ph¶n øng nµychøng tá andehit:A. ChØ thÓ hiÖn tÝnh khö B. Kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö tÝnh oxi ho¸C. ThÓ hiÖn tÝnh khö tÝnh oxi ho¸. D. ChØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸.
C©u 2:
NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ
®óng?
A. An®ehit vµ xeton ®Òu lµm mÊt mµu dd Br
2
. B. An®ehit xeton ®Òu kh«ng lµm mÊt mµu dd Br
2
 C. Xeton lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn an®ehit th× kh«ng. D. An®ehit lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn xeton th× kh«ng.
C©u 3:
T×m c©u
sai
trong sè c¸c c©u sau:
A. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch an®ehit th× mµu cña n­íc brom bÞ mÊt.
 
B. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch xeton th× mµu cña n­íc brom kh«ng bÞ mÊt.
 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bui Hang added this note
sao down về không mở được là sao nhỉ?
Lưu Ly Tím liked this
danglananh liked this
Trương Pham liked this
vanhieu013 liked this
thanhliem87 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->