Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen tap bai tap ve Andehit - Xeton

Tuyen tap bai tap ve Andehit - Xeton

Ratings:
(0)
|Views: 2,290|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
Lý thuyÕt tr¾c nghiÖm an®ehit – Xeton
I. §Þnh nghÜa - Ph©n lo¹i - c«ng thøc
C©u 1:
C©u nµo sau ®©y lµ c©u
kh«ng ®óng?
A. Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm, chøc CHO liªn kÕt víi H lµ an®ehit.B. An®ehit võa thÓ hiÖn tÝnh khö, võa thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa.C. Hîp chÊt R -
CHO cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc tõ R
- CH
2
OH.D. Trong ph©n tö an®ehit c¸c nguyªn tö chØ liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt
.
C©u 2:
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ
®óng
khi nãi vÒ an®ehit?
 
A. Mét an®ehit no ®¬n chøc khi ch¸y cho sè mol H
2
O b»ng sè mol CO
2
 
B. BÊt kú an®ehit nµo khi ph¶n øng víi l­îng d­ 
AgNO
3
 /NH
3
lu«n cho: n
Ag
= 2.n
an®ehit
 C. CTTQ cña mét an®ehit no m¹ch hë bÊt kú lµ C
n
H
2n+2-2x
O
x
(x lµ sè nhãm -CHO).D. C¶ A, C ®Òu ®óng.
C©u 3:
Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo kho¶ng trèng (
) trong c©u sau:
………………
lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã nhãm chøc -CHO liªn kÕt víi gèc hi®rocacbon th¬m.A. Axit cacboxylic B. An®ehit th¬m C. Phenol D. Lipit
C©u 4:
C«ng thøc chung cña axit cacboxylic no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ:A. C
n
H
2n
O
2
B. C
n
H
2n+2
O
2
C. C
n
H
2n+1
O
2
D. C
n
H
2n-1
O
2
C©u 5:
C«ng thøc tæng qu¸t cña an®ehit no ®¬n chøc cã thÓ lµ c«ng thøc nµo trong sè c¸c c«ng thøc sau:A. C
x
H
y
CHO (x
0; y
2x + 1) B. C
x
H
2x
O (x
1, nguyªn)C. C
x
H
2x+1
CHO (x
0, nguyªn) D. B C ®Òu ®óng.
C©u 6:
Chøc X lµ mét andehit m¹ch hë chøa
a
nhãm chøc andehit vµ
b
liªn kÕt ®«i C = C ë gèchi®rocacbon. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt X cã d¹ng nµo sau ®©y?
 
A. C
n
H
2n-2a-2b
O
a
B. C
n
H
2n-a
O
a
C. C
n
H
2n+2a-b
O
a
D. C
n
H
2n+2-2a-2b
O
a
C©u 7:
Hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc chung lµ C
n
H
2n
O cã thÓ thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo sau ®©y?
A. R­îu no, ®¬n chøc
B. Andehit no, ®¬n chøc.C. Ete no, ®¬n chøc D. Xeton kh«ng no.
C©u 8:
Cho hîp chÊt h÷u c¬ cã c«ng thøc chung C
n
H
2n
O. C«ng thøc nµy lµ c«ng thøc chung cña lo¹i hîpchÊt nµo?A. Andehit no, ®¬n chøc B. Xeton no, ®¬n chøc.
C. R­îu kh«ng no, ®¬n chøc, chøa 1 liªn kÕt ®«i.
D. C¶ A, B, C
C©u 9:
Mét andehit no (Z) m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh cã c«ng thøc nguyªn lµ (C
2
H
3
O)
n
. C«ng thøc ph©n tö cña (Z) lµ chÊt nµo sau ®©y?A. C
2
H
4
(CHO)
2
B. CH
3
CHO C. C
2
H
5
CHO D. C
4
H
8
(CHO)
2
 
C©u 10:
Mét andehit no cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C
2
H
3
O)
n
, cã mÊy CTCT øng víi CTPT cña andehit ®ã?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 11:
NhËn xÐt nµo
d­íi ®©y
kh«ng ®óng?
A. TÊt c¶ c¸c andehit no, ®¬n chøc m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.B. TÊt c¶ c¸c xeton no ®¬n chøc, m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.C. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch hë cã mét liªn kÕt kÐp ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehitD. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch vßng no ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc xeton.
C©u 12:
Hîp chÊt A cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ C
n
H
2n-2
O
2
.
VËy A thuéc d·y ®ång ®¼ng:
 A. Axit ®¬n chøc 1 liªn kÕt C = C B. An®ehit nhÞ chøc, noC. Xeton nhÞ chøc, no D. A, B C ®Òu ®óng.
C©u 13:
Chän ph¸t biÓu
sai:
A.
T­¬ng tù l
iªn kÕt C = C, liªn kÕt C=O trong ph©n tö HCHO gåm mét liªn kÕt
vµ mét liªn kÕt
π
 kÐm bÒn, tuy nhiªn kh¸c víi liªn kÕt C = C, liªn kÕt C = O ph©n cùc m¹nh.B. Fomon hay fomanlin lµ dung dÞch chøa kho¶ng 37 -
40% HCHO trong r­îu.
 
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
C.
ë ®iÒu kiÖn th­êng th× c¸c andehit ®Çu d·y ®ång ®¼ng lµ chÊt khÝ vµ tan rÊt tèt trong n­íc
 D.
Xiclohexanon ®­îc
ding
®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt mét sè polime nh­ t¬ capron, nilon
-6,6
C©u 14:
XÐt c¸c lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë sau:
 
Ancol ®¬n chøc no (X); an®ehit ®¬n chøc no (Y), ancol ®¬nchøc kh«ng no cã 1 nèi ®«i (Z), an®ehit ®¬n chøc, kh«ng no cã 1 nèi ®«i (T). øng víi c«ng thøc tæng qu¸t C
n
H
2n
OchØ cã 2 chÊt, ®ã lµ nh÷ng chÊt nµo?
 
A. X, Y B. Y, Z C. Z, T D. X,
C©u 15:
Cho c¸c c©u sau:
 
a. Andehit lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö chØ chøa nhãm cacbonyl >C = O.b. Andehit no ®¬n chøc cã c«ng thøc chung C
n
H
2n+1
CHO (n
0).c. Xeton lµ nh÷ng hîp chÊt mµ trong ph©n tö cã nhãm >C = O liªn kÕt víi hai gèc hi®rocacbon.d. Andehit lµ xeton lµ hai d¹ng ®ång ph©n cña nhau.
Ph­¬ng ¸n gåm nh÷ng c©u
®óng
lµ:A. a, b, d B. b, c, d C. b, c D. TÊt ®Òu ®óng.
C©u 16:
C©u nµo
kh«ng
®óng khi nãi vÒ nhãm cacbonyl (>C = O)?A. Trong nhãm –CHO, liªn kÕt C=O gåm mét liªn kÕt
  
bÒn vµ mét liªn kÕt
 
kÐm bÒnB. Liªn kÕt > C = O bÞ ph©n cùc vÒ phÝa nguyªn tö C.C. Nhãm cacbonyl (>C = O) trong ph©n tö Xeton
®­îc liªn kÕt trùc tiÕp víi hai nguyªn tö cacbon
 D. Nhãm cacbonyl > C = O ®Òu cã trong an®ehit vµ xeton.
II. ®ång ph©n - danh ph¸p
C©u 1:
Tªn ®óng cña chÊt: CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO lµ g×?A. Propan-1-al. B. Propanal. C. Butan-1-al. D. Butanal.
C©u 2:
 
An®ehit propionic cã CTCT nµo trong sè c¸c c«ng thøc d­íi ®©y?
 A. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH
2
-CHO.C. CH
3
-CH(CH
3
)-CHO. D. H-COO-CH
2
-CH
3
.
C©u 3:
ChÊt CH
3
-CH
2
-CH
2
-CO-CH
3
cã tªn lµ g× trong sè c¸c chÊt sau:A. Pentan- 4-on. B. Pentan-4-ol. C. Pentan-2-on. D. Pentan-2-ol.
C©u 4:
 
Gäi tªn hîp chÊt cã c«ng thøc cÊu t¹o nh­ sau:
223
CHCHCOCHCH
 A. ®ietyl xeton B. etylvinyl xeton C. pentanol - 3 D. vinyletyl xeton
C©u 5:
Cho 5 tªn gäi: axetophenon ; propan - 2 - on, metyl phenyl xeton, ®imetyl xeton vµ axeton.
 
H·y cho biÕt ®ãlµ tªn gäi cña mÊy chÊt:A. 2 chÊt B. 3 chÊt C. 4 chÊt D. 5 chÊt
C©u 6:
Hîp chÊt cã tªn gäi: 4 - metylpent - 2 - en -1 - al. H·y x¸c ®Þnh CTCT 
®óng
trong sè c¸c CTCT sau:A. CH
2
=CH-CH(CH
3
)-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CHO)=CH
2
.C. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CHO. D. CH
3
-CH(CH
3
)-CH=CH-CHO.
C©u 7:
Chän tªn ®óng cña chÊt sau: CH
3
-CH
2
-CO-C
6
H
5
.A. Etylphenyl xeton. B. Etanphenyl xeton.C. Etanbenzen xeton. D. Etyl cacbonylphenyl.
C©u 8:
Cho hîp chÊt HCHO, tªn gäi nµo sau ®©y cña hîp chÊt trªn lµ
kh«ng ®óng?
A. An®ehit fomic B. Metanal C. Fomon D. Foman®ehit
C©u 9:
ChÊt CH
3
- CH
2
- CH
2
- CO - CH
3
cã tªn lµ g×?A. Pentan - 4 - on B. Pentan - 4 - ol C. Pentan - 2 - on D. Pentan - 2- ol
C©u 10:
Cho xeton cã c«ng thøc ph©n tö:
3265
CHCOCHCH
. Tªn gäi cña xeton nµy lµ:A. Phenyl axeton B. axetophenonC. Benzyl metyl xeton D. A C ®óng
C©u 11:
 
Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh­ sau theo danh ph¸p IUPAC:
 
3
CHCH(OH)CHClCHO
 A. 1-clo- 1- oxo- propanol-2 B. 2-clo-3-hi®roxi-butanalC. 3-hi®roxit-2-clobutanal D. 2-hi®roxi-1-clo-1-oxopropan
 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
C©u 12:
Andehit X (cã sè 
 
trong ph©n tö < 4) cã tØ khèi h¬i so víi H
2
b»ng 36. Sè c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cñaX lµ:
 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 13:
øng víi c«ng thøc ph©n tö C
3
H
6
O ta cã sè ®ång ph©n an®ehit, sè ®ång ph©n xeton vµ tæng sè ®ång
ph©n m¹ch hë tån t¹i ®­îc lÇn l­ît lµ:
A. 1, 2, 4 B. 1, 1, 5 C. 1, 1, 4 D. 1, 2, 6
C©u 14:
øng víi CTPT C
4
H
8
O cã tæng sè ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 15:
Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o cña xeton cã c«ng thøc ph©n tö C
5
H
10
O?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 16:
øng víi CTPT C
5
H
10
O cã bao nhiªu ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
C©u 17:
Cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë C
2
H
4
O
2
 
cho ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
A. 3 B. 2 C. 4 D. KÕt qu¶ kh¸c.
iii. tÝnh chÊt vËt lý
C©u 1:
 
Dung dÞch fomalin ®­îc dïng ®Ó ng©m x¸c ®éng
vËt, da, tÈy uÕ vµ diÖt trïng. Dung dÞch fomalin lµdung dÞch b·o hßa cña andehit fomic cãA. 37 - 40% axetan®ehit. B. 37 - 40% foman®ehit. C. 27 - 30% foman®ehit. D. 27 - 30% axetan®ehit.
C©u 2:
Thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt: an®ehit propionic (X), propan (Y), ancol etylic (Z) vµ®imetyl ete (T) ë d·y nµo lµ
®óng?
A. X < Y < Z < T B. T < X < Y < Z C. Z < T < X < Y D. Y < T < X < Z
C©u 3:
ChiÒu gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i (tõ tr¸i qua ph¶i) cña c¸c chÊt: CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, H
2
O lµ:A. H
2
O, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO B. H
2
O, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH.C. CH
3
CHO, H
2
O, C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, H
2
O.
C©u 4:
So s¸nh nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt sau: propanol - 1(1), propanal (2), 1 - clo - propan (3). NhiÖt ®é s«i t¨ngdÇn theo d·y:A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) <(1) B. (2) < (3) < (1) D. (3) < (1) < (2)
C©u 5:
 
D·y gåm c¸c chÊt ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lµ:
 A. CH
3
COOH, HCOOH, C
2
H
5
OH CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
COOHC. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
CHO D. HCOOH, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO
C©u 6:
Cho c¸c chÊt sau: CH
3
CHO (1), C
2
H
5
OH(2), CH
3
CH
3
(3) , CH
3
CH
2
Cl (4). D·y nµo s¾p xÕp ®óng thø tù gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt trªn?A. (3) > (2) > (1) > (4) B. (2) > (3) > (1) > (4)C. (1) > (2) > (3) > (4) D. (2) > (1) > (4) > (3)
C©u 7:
Cho c¸c chÊt sau: cloro benzen (1), Phenol (2), andehit benzoic (3). NhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn theo d·y:A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) < (1) B. (3) < (1) < (2) D. (1) < (3) < (2)
iv. tÝnh chÊt ho¸ häc
C©u 1:
Andehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng
g­¬ng vµ ph¶n øng víi H
2
(Ni, t
0
). Qua hai ph¶n øng nµychøng tá andehit:A. ChØ thÓ hiÖn tÝnh khö B. Kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö tÝnh oxi ho¸C. ThÓ hiÖn tÝnh khö tÝnh oxi ho¸. D. ChØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸.
C©u 2:
NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ
®óng?
A. An®ehit vµ xeton ®Òu lµm mÊt mµu dd Br
2
. B. An®ehit xeton ®Òu kh«ng lµm mÊt mµu dd Br
2
 C. Xeton lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn an®ehit th× kh«ng. D. An®ehit lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn xeton th× kh«ng.
C©u 3:
T×m c©u
sai
trong sè c¸c c©u sau:
A. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch an®ehit th× mµu cña n­íc brom bÞ mÊt.
 
B. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch xeton th× mµu cña n­íc brom kh«ng bÞ mÊt.
 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
Bui Hang added this note
sao down về không mở được là sao nhỉ?
1 hundred reads
1 thousand reads
Lưu Ly Tím liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org added this note
Thanks
Mây Trinh added this note
hay
danglananh liked this
Trương Pham liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this
vanhieu013 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->