Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
P. 1
KODEKS DROGOWY

KODEKS DROGOWY

Ratings: (0)|Views: 1,596|Likes:
Published by Dorota Walas

More info:

Published by: Dorota Walas on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/29/2011

pdf

text

original

 
©Kancelaria Sejmu s. 1/1252009-01-22
 
USTAWAz dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym
1)
 Dzia
ł
IPrzepisy ogólneArt. 1.
1)
Niniejsza ustawa wdra
ż
a postanowienia nast
ę
 puj
ą 
cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli
ż
enia ustawodawstw pa
ń
stwcz
ł
onkowskich odnosz
ą 
cych si
ę
do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z
ź
n. zm.),2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbli
ż
enia ustawodawstw pa
ń
stwcz
ł
onkowskich odnosz
ą 
cych si
ę
do homologacji typu ko
ł
owych ci
ą 
gników rolniczych luble
ś
nych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z pó
ź
n. zm.),3) dyrektywy 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z24.08.1991, z pó
ź
n. zm.),4) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbli
ż
enia ustawodawstw pa
ń
stwcz
ł
onkowskich odnosz
ą 
cych si
ę
do obowi
ą 
zkowego stosowania pasów bezpiecze
ń
stwa w pojazdach poni
ż
ej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z pó
ź
n. zm.),5) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urz
ą 
dze
ń
 ograniczenia pr 
ę
dko
ś
ci w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z
ź
n. zm.),6) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiaj
ą 
cej dla niektórych pojazdów ko
ł
owych poruszaj
ą 
cych si
ę
na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchukrajowym i mi
ę
dzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obci
ąż
enia w ruchumi
ę
dzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z
ź
n. zm.),7) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbli
ż
enia ustawodawstw pa
ń
stwcz
ł
onkowskich dotycz
ą 
cych bada
ń
przydatno
ś
ci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych iich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z pó
ź
n. zm.),8) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnosz
ą 
cej si
ę
do mas i wymiarów niektórychkategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniaj
ą 
cej dyrektyw
ę
70/156/EWG (Dz.Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z pó
ź
n. zm.),9) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z pó
ź
n. zm.),10) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op
ł
at za u
ż
ytkowanieniektórych typów infrastruktury przez pojazdy ci
ęż
arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999),11) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatno
ś
ci doruchu pojazdów u
ż
ytkowych poruszaj
ą 
cych si
ę
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z10.08.2000, z pó
ź
n. zm.),12) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lubtrzyko
ł
owych pojazdów mechanicznych i uchylaj
ą 
cej dyrektyw
ę
92/61/EWG (Dz. Urz. WE L124 z 09.05.2002).Dane dotycz
ą 
ce aktów prawa Unii Europejskiej, og
ł
oszonych przed dniem 1 maja 2004 r.,zamieszczone w niniejszej ustawie, dotycz
ą 
og
ł
oszenia tych aktów w Dzienniku Urz
ę
dowym UniiEuropejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano napodstawie tj. Dz. U. z2005 r. Nr 108, poz.908, Nr 109, poz, 925,Nr 175, poz. 1462, Nr179, poz. 1486, Nr180, poz. 1494 i 1497,z 2006 r. Nr 17, poz.141, Nr 104, poz. 708i 711, Nr 190, poz.1400, Nr 191, poz.1410, Nr 235, poz.1701, z 2007 r. Nr 52,poz. 343, Nr 57, poz.381, Nr 99, poz. 661,Nr 123, poz. 845, Nr176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr100, poz. 649, Nr 163,poz. 1015, Nr 209,poz. 1320, Nr 220,poz. 1411 i 1426, Nr223, poz. 1461 i 1462,Nr 234, poz. 1573 i1574, z 2009 r. Nr 3,poz. 11.
 
 
©Kancelaria Sejmu s. 2/1252009-01-22
 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamiesz-kania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunkudo osób kieruj
ą 
cych pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroliruchu drogowego.2. Przepisy ustawy stosuje si
ę
równie
ż
do ruchu odbywaj
ą 
cego si
ę
poza drogami publicznymi, je
ż
eli jest to konieczne dla unikni
ę
cia zagro
ż
enia bezpiecze
ń
stwauczestników tego ruchu.3. Zadania samorz
ą 
du województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art.97 ust. 3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art.113 ust. 1, art. 114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1-3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, s
ą 
zadaniami z zakresuadministracji rz
ą 
dowej.
Art. 2.
U
ż
yte w ustawie okre
ś
lenia oznaczaj
ą 
:1) droga – wydzielony pas terenu sk 
ł
adaj
ą 
cy si
ę
z jezdni, pobocza, chodnika,drogi dla pieszych
 
lub drogi dla rowerów,
łą 
cznie z torowiskiem pojazdówszynowych znajduj
ą 
cym si
ę
w obr 
ę
 bie tego pasa, przeznaczony do ruchulub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub p
ę
dzeniazwierz
ą 
t;2) droga twarda – drog
ę
z jezdni
ą 
o nawierzchni bitumicznej, betonowej,kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z p
ł
yt betonowych lubkamienno-betonowych, je
ż
eli d
ł
ugo
ść
nawierzchni przekracza 20 m; innedrogi s
ą 
drogami gruntowymi;3) autostrada – drog
ę
dwujezdniow
ą 
, oznaczon
ą 
odpowiednimi znakamidrogowymi, na której nie dopuszcza si
ę
ruchu poprzecznego, przeznaczon
ą 
 tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdnimog
ą 
rozwin
ąć
pr 
ę
dko
ść
co najmniej 40 km/h, w tym równie
ż
w razieci
ą 
gni
ę
cia przyczep;4) droga ekspresowa – drog
ę
dwu - lub jednojezdniow
ą 
, oznaczon
ą 
odpowied-nimi znakami drogowymi, na której skrzy
ż
owania wyst
ę
 puj
ą 
wyj
ą 
tkowo, przeznaczon
ą 
tylko do ruchu pojazdów samochodowych;5) droga dla rowerów – drog
ę
lub jej cz
ęść
przeznaczon
ą 
do ruchu rowerów jedno
ś
ladowych, oznaczon
ą 
odpowiednimi znakami drogowymi;6) jezdnia – cz
ęść
drogi przeznaczon
ą 
do ruchu pojazdów; okre
ś
lenie to nie do-tyczy torowisk wydzielonych z jezdni;7) pas ruchu – ka
ż
dy z pod
ł
u
ż
nych pasów jezdni wystarczaj
ą 
cy do ruchu jed-nego rz
ę
du pojazdów wielo
ś
ladowych, oznaczony lub nieoznaczony zna-kami drogowymi;8) pobocze – cz
ęść
drogi przyleg
łą 
do jezdni, która mo
ż
e by
ć
przeznaczona doruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierz-chem lub p
ę
dzenia zwierz
ą 
t;9) chodnik – cz
ęść
drogi przeznaczon
ą 
do ruchu pieszych;10) skrzy
ż
owanie – przeci
ę
cie si
ę
w jednym poziomie dróg maj
ą 
cych jezdni
ę
,ich po
łą 
czenie lub rozwidlenie,
łą 
cznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przeci
ę
cia, po
łą 
czenia lub rozwidlenia; okre
ś
lenie to nie dotyczy przeci
ę
cia, po
łą 
czenia lub rozwidlenia drogi twardej z drog
ą 
gruntow
ą 
lubstanowi
ą 
c
ą 
dojazd do obiektu znajduj
ą 
cego si
ę
przy drodze;
 
©Kancelaria Sejmu s. 3/1252009-01-22
 11) przej
ś
cie dla pieszych – powierzchni
ę
jezdni, drogi dla rowerów lub torowi-ska przeznaczon
ą 
do przechodzenia przez pieszych, oznaczon
ą 
odpowied-nimi znakami drogowymi;12) przejazd dla rowerzystów – powierzchni
ę
jezdni lub torowiska przeznaczo-n
ą 
do przeje
ż
d
ż
ania przez rowerzystów, oznaczon
ą 
odpowiednimi znakamidrogowymi;13) przystanek – miejsce zatrzymywania si
ę
pojazdów transportu publicznego,oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi;14) tunel – budowl
ę
na drodze, oznaczon
ą 
odpowiednimi znakami drogowymi;15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowy-mi;16) strefa zamieszkania – obszar obejmuj
ą 
cy drogi publiczne lub inne drogi, naktórym obowi
ą 
zuj
ą 
szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjaz-dy oznaczone s
ą 
odpowiednimi znakami drogowymi;17) uczestnik ruchu – pieszego, kieruj
ą 
cego, a tak 
ż
e inne osoby przebywaj
ą 
ce w poje
ź
dzie lub na poje
ź
dzie znajduj
ą 
cym si
ę
na drodze;18) pieszy – osob
ę
znajduj
ą 
c
ą 
si
ę
poza pojazdem na drodze i niewykonuj
ą 
c
ą 
naniej robót lub czynno
ś
ci przewidzianych odr 
ę
 bnymi przepisami; za pieszegouwa
ż
a si
ę
równie
ż
osob
ę
prowadz
ą 
c
ą 
, ci
ą 
gn
ą 
c
ą 
lub pchaj
ą 
c
ą 
rower, moto-rower, motocykl, wózek dzieci
ę
cy, podr 
ę
czny lub inwalidzki, osob
ę
poru-szaj
ą 
c
ą 
si
ę
w wózku inwalidzkim, a tak 
ż
e osob
ę
w wieku do 10 lat kieruj
ą 
c
ą 
 rowerem pod opiek 
ą 
osoby doros
ł
ej;19) kolumna pieszych – zorganizowan
ą 
grup
ę
pieszych prowadzon
ą 
przez kie-rownika lub dowódc
ę
;20) kieruj
ą 
cy – osob
ę
, która kieruje pojazdem lub zespo
ł
em pojazdów, a tak 
ż
eosob
ę
, która prowadzi kolumn
ę
pieszych, jedzie wierzchem albo p
ę
dzizwierz
ę
ta pojedynczo lub w stadzie;21) kierowca – osob
ę
uprawnion
ą 
do kierowania pojazdem silnikowym;22) szczególna ostro
ż
no
ść
– ostro
ż
no
ść
polegaj
ą 
c
ą 
na zwi
ę
kszeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniaj
ą 
-cych si
ę
na drodze, w stopniu umo
ż
liwiaj
ą 
cym odpowiednio szybkie re-agowanie;23) ust
ą 
 pienie pierwsze
ń
stwa – powstrzymanie si
ę
od ruchu, je
ż
eli ruch móg
ł
 byzmusi
ć
innego kieruj
ą 
cego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnejzmiany pr 
ę
dko
ś
ci, a pieszego – do zatrzymania si
ę
, zwolnienia lub przy-spieszenia kroku;24) ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomoc
ą 
sygnalizacji
ś
wietlnej albo przez uprawnion
ą 
osob
ę
;25) niedostateczna widoczno
ść
– widoczno
ść
wyst
ę
 puj
ą 
c
ą 
od zmierzchu do
ś
wi-tu, a tak 
ż
e w warunkach zmniejszonej przejrzysto
ś
ci powietrza od
ś
witu dozmierzchu;26) wymijanie – przeje
ż
d
ż
anie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ru-chu poruszaj
ą 
cego si
ę
w przeciwnym kierunku;27) omijanie – przeje
ż
d
ż
anie (przechodzenie) obok nieporuszaj
ą 
cego si
ę
pojaz-du, uczestnika ruchu lub przeszkody;28) wyprzedzanie – przeje
ż
d
ż
anie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnikaruchu poruszaj
ą 
cego si
ę
w tym samym kierunku;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->