Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Godisno Globalno Planiranje Za VI Odd 2011-2012 God.

Godisno Globalno Planiranje Za VI Odd 2011-2012 God.

Ratings: (0)|Views: 1,732|Likes:
Published by Matilda Bajkova

More info:

Published by: Matilda Bajkova on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНОПЛАНИРАЊЕ ЗА ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕИдентификациони податоци
1.
Училиште________________________________________________  _ 
2.
Општина_________________________________________________  _ 
3.
Наставен предмет – Македонски јазик
4.
Одделение на изучување – шесто5. Име и презиме на предметен наставник_______________________ Реден бројПрограмскоподрачјеНаставнисодржиниВреме нареализација1.ЈАЗИКФонетикаМорфологијаСинтаксаРечник и стилПравопис 502. ЛИТЕРАТУРА И ЛЕКТИРАПоезијаПрозаДрамаЛектира 503.ИЗРАЗУВАЊЕИ ТВОРЕЊЕПисмено иусноизразување 344.МЕДИУМСКАКУЛТУРА 10144Септември -
 
 јуниТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ 
СЕПТЕМВРИ
1.ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 12. Наставен предмет – Македонски јазик3. Одделение на изучување – шесто4. Конкретни цели-
да се запознае со појавата на варијантите на старословенскиот јазик, сонагласување на македонската варијанта (основните нејзини белези)- да ја согледа разликата меѓу двете словенски азбуки заради согледувањена специфичноста на македонската варијанта- да ги споредува македонските народни говори-да ги објасни белезите на авторската и на народната поезија во споредба сонародната поезија- да знае да прераскажува содржини од прочитаните хумористичнинародни македонски приказни ( од лектирата)- да умее да трансформира директен исказ во индиректен и обратно
Ред.бр.нанаставниединициСтруктура натематскта целина – наставни единициБројначасови Време на реализација1.
Варијанти настарословенскиот јазикМакедонска варијанта
Појава на варијанти настарословенскиот јазикМакедонска варијанта настарословенскиот јазик
2 Септември2.
Македонски народниговори
 Читање, преведување исогледување накарактеристиките нанародните творби прекутекстовите Дељимсторивме, Јано, вера иклетва и Лошата макеаПрераскажување напрочитани народни
3Септември
 
приказни Читање и обработка напрочитани народнипесни
3.
Белези на авторската инародната поезија
Рецитирање и анализа напесните На Татковината-М.Ангеловски,Македонија – А.Поповскии Билјана платнобелешеСпоредба на белезите напесната Изворот нажелбите и на Силата наКрале МаркоСпоредба на двете песнисо примена на ученитесодржини Читање и анализа напесни за Крале Марко – Марко купува сабја
4Септември4. 
ЛектираМакедонски народнихумористичниприказни
Прераскажување напрочитани македонскинародни хумористичниприказни
2Септември5.
Прераскажување
Прераскажувањепрочитани македонскинародни приказни софантастична содржинаАнализа на ликовите одпрочитаните приказни
2 Септември6.
Проверка на знаењатана учениците
Наставно ливче забелезите на авторската и

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->