Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
609 #8 Hans Maarten Van Den Brink

609 #8 Hans Maarten Van Den Brink

Ratings: (0)|Views: 388 |Likes:
Published by denieuwereporter

More info:

Published by: denieuwereporter on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
NA DE BEZUINIGINGEN
Publieke waardenop dehuwelijksmarkt
De bezuinigingen op de publieke media en op de kunsten gaan door. Daar wordtin beide sectoren heel verschillend op gereageerd. Ook het Mediafonds levert in,en moet over een fusie gaan nadenken.
Door Hans Maarten van den Brink
De regering en de Kamer hebben ge-sproken. Op een hete dag in juni werd inDen Haag aan de hand van twee nota’shet beleid voor de Media en de Kunstenbehandeld en agehamerd. Maandenlanghadden kunstenaars en kunstlieheb-bers gediscussieerd en geprotesteerd,wat uitmondde in een nachtelijke mars van Rotterdam naar Den Haag en eendemonstratie die uiteindelijk door deMobiele Eenheid bij het parlementsge-bouw op otogenieke wijze uiteen werdgeslagen. Bezorgde omroepmedewer-kers waren er niet, op die dag in DenHaag, behalve van de Wereldomroep(die zo goed als geheel verdwijnt).
Actiebereidheid
Toch wordt op de Publieke Omroep enop de bijdrage van de Rijksoverheid aancultuur hetzelde bedrag bezuinigd: opelk 200 miljoen. Ook de gevolgen zijn vergelijkbaar, al zullen ze pas over tweetot drie jaar in volle omvang te merkenzijn: minder geld voor talentontwikke-ling en experiment, een minder gevari-eerd aanbod voor het publiek, minderwerk voor zelstandige makers enontslag voor honderden medewerkersin vaste dienst, zowel bij de PubliekeOmroep als bij kunstinstellingen.Het verschil in actiebereidheid laatzich lastig verklaren. In de discussieover de bezuinigingen op de kunstentrokken de belangenbehartigers vooreen groot deel gezamenlijk op en verzonnen alternatieven, die overigenssoms wel tegenstrijdig waren. Maar hetging daarbij niet alleen over de makersen wat zij wilden, ook het belang van het publiek kwam steeds aan de orde. In hetdebat over de publieke omroep stondtraditiegetrouw de organisatievorm vanhet Hilversumse bestel op de voorgronden niet zozeer de aard van de program-mering o de betrokkenheid van deluisteraars en de kijkers.Behalve dan wanneer die betrokken-heid te maken had met het lidmaatschap van een omroepvereniging. Terwijl erin de kunstenwereld geen principiëlebezwaren bestaan tegen de gedachtedat bezoekers aan een concert o toneelvoorstelling een behoorlijkeeigen bijdrage moeten betalen voor elkkaartje en er alom werd gepleit voorhet oprichten van vriendenverenigingenen crowdunders werden gezocht,bracht het voornemen van minister Van Bijsterveldt om de minimumprijs voor het lidmaatschap van een omroep- vereniging te verhogen in Hilversumeen storm van verontwaardigingteweeg. TROS-directeur Peter Kuijpers verwoordde het aldus: “Door 15 euro per jaar te vragen is lid worden vaneen publieke omroep alleen nog maarweggelegd voor mensen met een dikke portemonnee.” En ledenaantallen zullen volgens het kabinet ook in de toekomstbepalend zijn voor de verdeling vanzendtijd en overheidsgeld.
Huwelijksmarkt
 Al eerder had de minister bekendgemaakt dat zij het aantal omroeporga-nisaties terug wil brengen van eenen-
NIEuWE IDEEëN VOOR MEDIA EN CuLTuuR
Wereldomroep zet etalagepoppen in bij een protestactie in Den Haag, 27 jni 2011. Foto: Marcel Scheffers
2
609 – cultuur en media
september 2011
Mediafonds

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->