Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings: (0)|Views: 17,375|Likes:
Published by api-25885201

More info:

Published by: api-25885201 on Oct 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
 1
‰Ì©ý : ôÒò ôö Õ ôÒ
‰Ì©ý‰Ì©ý‰Ì©ý‰Ì©ýôÒò ôö Õ ôÒôÒò ôö Õ ôÒôÒò ôö Õ ôÒôÒò ôö Õ ôÒ
÷- 1....................................................................2÷- 2....................................................................9÷ - 3...................................................................15÷ - 4...................................................................23÷ - 5...................................................................30÷ - 6...................................................................37÷ - 7...................................................................45÷ - 8...................................................................55÷ - 9...................................................................62÷- 10..................................................................71÷- 11..................................................................81÷- 12..................................................................89÷- 13..................................................................97÷- 14.................................................................106÷- 15.................................................................113÷- 16.................................................................120÷- 17.................................................................130÷- 18.................................................................138÷- 19.................................................................148÷- 20.................................................................157÷- 21.................................................................166÷- 22.................................................................174÷- 23.................................................................183÷- 24.................................................................191÷- 25.................................................................198÷- 26.................................................................205
 
 2
‰Ì©ý : ôÒò ôö Õ ôÒÌôÒ - 1: ýŠì÷ ì ý÷«ä«ø ìð«ðÎ ŠðÊí ¤÷÷òÐì ò¤Õì÷ ò¤ý.¤ËýÚ Õ û ý ûò ¬ ò©î ó¤ì÷. Ðò¤«õ öÐ ¦ôî øû û. û ¥ ñÎÕòôÎõ ò¤, û «ò íòÐìû÷. óìð ÚÐ  ñ Òò¤ø. ÎòÐ ÚìÌîøÖõ ò¤ý íÔõ ò©ô ÷òЫÎ÷.ôÎ û.ó¥¨ø ò¤¨ý ýŠì÷ ñý ¤‰,  ñÒò¤ø Õ  ó¤Õô×õ ó ÂðÊø Õó Ðò¤ìð òÐ ì  Ðò¤ «üÌõ ñö¤Õìõ ýÚ óôÎ×õ ÜÚ÷. ø ò©¨ý¾Ð ¤Ë÷ óõ ØÐ ò¤ìÌ. û «òÐìÌ ýÚ ÷òøíÌ ò© ý ©ø û Õ ñ£ý Ó© ýÚ©Ð. ¯ ø Íõ....
÷ ÷ ÷ ÷ ---- 1111
ò©..!' ¨ªýÚõ ôðÎ Š ìÌ... ì ýÎ ¨ôâ÷ ôì ÌòÐ  ¦ð÷§ø ñÎò àìì ñÎ ÷ì ÷ì óÐ ñÊÕó ó ÕòÐ ãýÚ Ðõ õÐ  Ôõ ñ ò©ý î øª  Üô¦Î ÷óÐ ¤Õõ¦ô ÷òû.ìø ó ý ©óý.
 
 3
‰Ì©ý : ôÒò ôö Õ ôÒñø Ì÷ ñÊÔõ ü®ø Öõ¦ì ñÊÕó ì ÓõÛ ÓòÐìÌ  ÕóÐ. ÖðÊø ðÊ ¾.ò© ¥ýÚ ÷òÐõ ý ì Šñð ðÎ ¥Úò¤«ðÎìÌ÷ ñÊì ü® ìðÊø ðÎìñÎ Õíý.ðÊø Õ 70 õ.õ. Òý. “¼í ò©..?“...”“ý ÷Û íÙìÌò ©Ô?”“©.. ©..!“ïõ ý¯ô ý Óòô ÷òÐ Š ñ£îøìÜ?”ò© Û Óòò »÷ìöî  «Êû ÷òЫðÎòðÊû. “© ô©... ©..!“¼í ò¤ ÷ ìñ© ŠÜø ôŠÞ ìÌõÊî·í..?“...”Ûõ  ŠÜøý Êîý... ý ÷ òý.øÕõ ýî "òõ... òõ'ýÛ Üô¦Îí. ¼íðÎõ ýî "ò¤... ò¤'ýÛ Üô¦ÎÂí.ô íÙìÌ õ ó¤ÕìÌ...ò©¨ý ñø ôÐ ÜÎø ôÒ. Óò¤ø ü÷âÐ ý÷î. Îû ÷ò¤ø ÐÊò. “¼í... ó"ò¤'? ... ..!” ýÚ øª ý ö«ðÎî ©òÐ¨ý ø ©¨ø  üÚôø î ò¤ýýÚ ðÊì ÎòÐ. ò©ìÌ ô ÷ìô ÷ì «ô¦øãîòÐ.

Activity (1)

You've already reviewed this. Edit your review.
SridharAnnamalai liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
vinoth851986 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->