Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Nhanh Bai Toan Hop Den

Giai Nhanh Bai Toan Hop Den

Ratings:
(0)
|Views: 248|Likes:
Published by lenguyenhungthinh

More info:

Published by: lenguyenhungthinh on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
1
S
Ử 
D
Ụ 
 NG S
PH 
Ứ 
C TÍCH H 
Ợ 
 P TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS)
 ĐỂ 
GI 
 Ả 
 I NHANH BÀI TOÁN TR
 Ắ 
C NGHI 
 Ệ 
 M H 
 P
 Đ
 EN 
 Đ
 I 
 Ệ 
 N XOAY CHI 
 Ề 
 I. C 
ơ 
s
ở 
lí thuy
ế 
 t và cách cài
đặ
 t s
ố 
ph
ứ 
 c trên máy tính1. C 
ơ 
s
ở 
lí thuy
ế 
 t
Ph
ươ 
ng trình: x=Acos(
ω
t +
ϕ
) s
bi
u di
n d
ướ 
i s
ph
c v
ớ 
i hai d
ng:x = A e
i(
ω
t +
ϕ
)
ho
c x= a + biD
ng th
c D
ng ph
c trong máy FX 570ES,570MSC
m kháng Z
L
 L
iZ 
 Dung kháng Z
C
 
C
iZ 
 T
ng tr
ở 
:
( )
2CL2
ZZRZ
+=
 
 Z 
= R +
i
( Z
L
-Z
C
)C
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
ni=I
o
cos()
i
ω ϕ
+
i=
i
iooi
 Ie
ϕ
ϕ
=
 
Đ
i
n áp:u=U
o
cos
( )
u
ω ϕ
+
 u=
u
ioou
Ue
ϕ
ϕ
=
 
Đị
nh lu
t ÔM
uiui Z 
= =
 
 2. Cách cài
đặ
 t máy tính 570ES d 
 ng s
ố 
ph
ứ 
 c
để 
vi
ế 
 t u,i
+B1: Shift 9 3 = = (
Để
cài
đặ
t ban
đầ
u)+B2: Mode 2----> xu
t hi
n ch
CMPLX (cài
đặ
t tính toán s
ph
c)+B3: Shift mode 2
3 2 (
Để
cài
đặ
t d
ng m
ũ
ph
c khi vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
i
ho
c
u
)* N
ế
u tìm R,L, C thì b
ướ 
c 3 thay b
ng: Shift mode 2
3 1 (
Để
cài
đặ
t d
ng s
ph
c
aib
+
)
*
Có th
cài
đặ
t
đế
n b
ướ 
c 2, sau
đ
ó b
n nh
p các phép tính vào máy r
i :+ b
m shift 2 3 = s
ra k
ế
t qu
d
ng m
ũ
ph
c
oi
 I 
ϕ
(ho
c
ou
ϕ
) khi vi
ế
t ph
ươ 
ngtrình
i (
ho
c
u).
 + b
m shift 2 4 = s
ra k
ế
t qu
d
ng s
ph
c
aib
+
khi c
n tìm R, L ho
c C.S
d
ng s
ph
c tích h
ợ 
p trong máy tính có th
gi
i nhanh bài toán tr
c nghi
m nh
ư
:t
ng h
ợ 
p dao
độ
ng
đ
i
u hòa và r
t nhi
u bài toán khác trong ph
n
đ
i
n xoay chi
u. Trongkhuôn kh
bài vi
ế
t này tôi ch
xin gi
ớ 
i thi
u cách : ’’
S
ử 
 ng s
ố 
ph
ứ 
 c tích h
ợ 
 p trên máy tính (Casio fx570ES, 570MS)
để 
gi
i bài toán tr
ắ 
 c nghi
ệ 
 m h
 p
đ 
en
đ 
i
ệ 
 n xoay chi
ề 
u’’ II. Gi
i nhanh các câu tr
ắ 
 c nghi
ệ 
 m bài toán h
 p
đ 
en
Ph
n ki
ế
n th
c v
n d
ng
để
gi
i bài toán h
p
đ
en b
ng các ph
ươ 
ng pháp khác tôikhông trình bày
ở 
 
đ
ây. Tôi ch
 
đư
a ra ví d
và cách s
d
ng máy tính
để
tìm nhanh cácbài tr
c nghi
m
đ
ó.
1. Tìm các ph
 n t
ử 
trong h
 p
đ 
en R và Z
 L
(suy ra L) ho
 c R và Z
(suy ra C)
d
1:
M
t h
p kín (
đ
en) ch
ch
a hai trong ba ph
n t
R, L, C m
c n
i ti
ế
p. N
ế
u
đặ
tvào hai
đầ
u m
ch m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
2006cos(100)()6
ut
π= π +
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua h
p là
22cos(100)()6
itA
π= π
.
Đ
o
n m
ch ch
aA.
4
2.10150;
 RC
= =
π
B.
1,5503;
 RL
= =
π
.C.
3150;2
 RL
= =
π
D.
4
10503;1,5
 RC
= =
π
 
 
2
*
Đầ
u tiên ta làm nh
ư 
sau:
+B1: Shift 9 3 = = (
Để
cài
đặ
t ban
đầ
u)+B2: Mode 2----> xu
t hi
n ch
CMPLX (cài
đặ
t tính toán s
ph
c)+B3: Shift mode 2
3 1 (
Để
cài
đặ
t d
ng s
ph
c
aib
+
)
* Sau
đ
ó ti
ế
n hành nh
p vào máy:
( ) ( )
2006302230¸¸:200630 : (2230):86,6150503150
u Z i Thaot cm y SHIFT SHIFT KÕtqu i i
= ==+ = +
 H
p kín ch
ch
a hai ph
n t
nên hai ph
n t
 
đ
ó là R và Z
L
. V
y
1,5503;150
 L
 RZL
π
= = =
 
d
2:
M
t h
p kín (
đ
en) ch
ch
a hai trong ba ph
n t
R, L, C m
c n
i ti
ế
p. N
ế
u
đặ
tvào hai
đầ
u m
ch m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
1202cos(100)()4
π= π +
ut
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua h
p là
3cos(100)()2
π= π +
itA
.
Đ
o
n m
ch ch
aA.
3
1040;4
π
= =
 RC
B.
240;5
π
= =
 RL
.C.
3
10202;22
π
= =
 RC
. D.
2202;5
π
= =
 RL
 
( ) ( )
120240390¸¸:120245 : (390)¶:4040
u Z i Thaot cm y SHIFT SHIFT KÕtqu i
= ==
 H
p kín ch
ch
a hai ph
n t
nên hai ph
n t
 
đ
ó là R và Z
C
(tr
ướ 
c i có d
u tr
).V
y
3
1040;404
π
= = ⇒ =
 RZC
 
d
3.
H
p kín X ch
ch
a m
t trong ba ph
n t
R, L, C. N
ế
u
đặ
t vào hai
đầ
u h
p kín
đ
i
n áp xoay chi
u
2202cos(100)()3
ut
π= π
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua h
p
2cos(100)()3
itA
π= π
. H
p X ch
aA.
4
10.
C
= π
B.
1.
 L
= π
C.
110.
 R
=
D.
220.
 R
=
 
( ) ( )
220260260¸¸:220260 : (260):220
u Z i Thaot cm y SHIFT SHIFT KÕtqu
= ==
 H
p kín ch
ch
a m
t ph
n t
nên ph
n t
 
đ
ó là R=200
 
 
3A BR
0
X
 
Ví d
4.
H
p kín X ch
ch
a m
t trong ba ph
n t
R, L, C. N
ế
u
đặ
t vào hai
đầ
u h
p kín
đ
i
n áp xoay chi
u
2202cos(100)()6
ut
π= π +
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua h
p
2,22cos(100)()3
π= π
itA
. H
p X ch
aA.
4
10.
C
= π
B.
1.
 L
= π
C.
110.
 R
=
D.
220.
 R
=
 
( ) ( )
2202302,2260¸¸:220230 : (2,2260):100
u Z i Thaot cm y SHIFT SHIFT KÕtqu i
= ==
 H
p kín ch
ch
a m
t ph
n t
nên ph
n t
 
đ
ó là Z
L
=100
hay
1.
 L
= π
 
Ví d
5.
M
ch
đ
i
n nh
ư
hình v
: Bi
ế
t
0
100
=
 R
, h
p kín Xch
ch
a hai trong ba ph
n t
R, L, C. N
ế
u
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
đ
i
n áp xoay chi
u
1006cos(100)()12
π= π +
ut
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua m
ch là
2cos(100)()12
π= π
itA
.H
p X ch
aA.
3
10150;53
π
= =
 RC
. B.
3150;2
π
= =
 RL
.C.
3
1050;53
π
= =
 RC
. D.
350;2
π
= =
 RL
 
( ) ( )
100615215¸¸:100615 : (215):15086,6150503
u Z i Thaot cm y SHIFT SHIFT KÕtqu i i
= ==+ = +
 
đ
ây là m
ch có c
R và h
p X nên ta có
00
1505015035032
 L
 R R R R Z L
π
= = + ===
 
Ví d
6.
M
ch
đ
i
n nh
ư
hình v
:Bi
ế
t
40
10
=π
C
, h
p kín X ch
ch
a hai trong ba ph
n t
R, L, C. N
ế
u
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
đ
i
n áp xoay chi
u
1006cos(100)()4
π= π +
ut
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua m
ch
2cos(100)()12
π= π
itA
. H
p X ch
aA.
3
10503;15
π
= =
 RC
. B.
1,5503;
π
= =
 RL
.C.
3
10503;5
π
= =
 RC
. D.
1503;2
π
= =
 RL
 
A BC
0
X
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->