Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

M ð U
1. Lý do ch n ñ tài
2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài
3. Ph m vi nghiên c u
4. Câu h i nghiên c u và gi thuy t nghiên c u
5. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u:
6. Phương pháp ti p c n nghiên c u
6.1 D ng thi t k nghiên c u:
6.2 Công c thu th p d li u, các bi n s và các tư li u:
7. Quy trình ch n m u nghiên c u
Chương 1. CƠ S LÝ LU N
1.1 Quan ni m v ch t lư ng d ch v
Hình 1.1 Mô hình ch t lư ng d ch v
1.2.1 ð nh nghĩa s hài lòng c a khách hàng
1.2.2 Các mô hình ño lư ng s hài lòng c a khách hàng
Chương 2. T NG QUAN NGHIÊN C U
Hình 2.1: Mô hình ch t lư ng d ch v ñào t o
Chương 3. B I C NH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U
3.1 Ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ðH KHTN
Hình 3.1: Sơ ñ t ch c trư ng ðH KHTN
3.2 Phương pháp nghiên c u
3.2.1 Thi t k công c ñi u tra kh o sát (b ng h i)
Hình 3.2: C u trúc th b c các tiêu chí s hài lòng c a sinh viên
B ng 3.1: Các thành ph n c a b ng h i
3.2.2 Thi t k nghiên c u
ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ðH KHTN
4.1 ð c ñi m c a m u nghiên c u
B ng 4.1: ð c ñi m v nơi cư trú c a m u nghiên c u
B ng 4.2: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u
Hình 4.1: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u
Hình 4.2: Phân b t n s v x p lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u
4.2 ðánh giá b ng h i
4.2.1 H s tin c y Cronbach Alpha
4.2.2 Phân tích nhân t khám phá (EFA - exploratory factor analysis)
B ng 4.3: Ma tr n nhân t ñã xoay trong k t qu EFA l n 1
4.2.3 Ki m ñ nh s phù h p c a mô hình – phân tích h i quy
B ng 4.4: K t qu h i quy ña bi n
B ng 4.5: K t qu ki m ñ nh Pearson c a ph n dư chu n hóa
KHTN, ðHQG TPHCM
khóa h c
B ng 4.6: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t k năng chung
4.3.2 S hài lòng c a SV ñ i v i Trình ñ và s t n tâm c a GV
B ng 4.7: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i Gi ng viên
H p 4.2: Ph ng v n sâu ý ki n c a sinh viên v kh năng truy n ñ t
trình ñào t o
ñáp ng c a chương trình ñào t o
c a chương trình ñào t o
B ng 4.11: K t qu ñánh giá c a sinh viên v ñi u ki n h c t p
c a Nhà trư ng
H p 4.5: Kỳ v ng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng
4.3.7 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i 7 nhân t còn l i
B ng 4.14: ðánh giá c a sinh viên v Phương pháp gi ng d y và ki m tra
B ng 4.14 cho th y k t qu ñánh giá c a sinh viên v phương pháp gi ng d y
H p 4.6: Ý ki n c a sinh viên ñ i v i phương pháp gi ng d y và ki m tra
4.3.7.2 S hài lòng c a SV ñ i v i nhân t Công tác ki m tra, ñánh giá
B ng 4.15: ðánh giá c a sinh viên v Công tác ki m tra, ñánh giá
H p 4.7: Nh n xét c a sinh viên v công tác ki m tra, ñánh giá
B ng 4.16: ðánh giá c a sinh viên v S phù h p trong t ch c ñào t o
H p 4.8: Ý ki n c a sinh viên v s phù h p trong t ch c ñào t o
4.3.7.4 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thư vi n
H p 4.9: Nh n xét c a sinh viên v Thư vi n
B ng 4.17: ðánh giá c a sinh viên ñ i v i Thư vi n
4.3.7.5 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Giáo trình
B ng 4.18: ðánh giá c a sinh viên v Giáo trình
H p 4.10: Ý ki n c a sinh v giáo trình
4.3.7.6 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thông tin ñào t o
B ng 4.19: ðánh giá c a sinh viên v Thông tin ñào t o
H p 4.11: Ý ki n c a sinh viên v Thông tin ñào t o
hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN m c ý
B ng 4.24: M i liên h gi a ngành h c v i s hài lòng c a sinh viên
ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN theo năm h c c a sinh viên
B ng 4.25: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên theo năm h c
ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN
B ng 4.26: M i liên h gi a k t qu h c t p và s hài lòng c a sinh viên
ñào t o t i trư ng ðH KHTN
B ng 4.27: M i liên h gi a h kh u thư ng trú và s hài lòng c a sinh viên
viên v i vi c l a ch n l i ngành mà sinh viên ñang h c
viên ñ i v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng
4.5 T ng h p k t qu
B ng 4.32: S hài lòng c a sinh viên qua 13 nhân t
K T LU N VÀ KHUY N NGH
1. K t lu n
2. Khuy n ngh
ð i v i chương trình ñào t o
ð i v i ñ i ngũ gi ng viên
TÀI LI U THAM KH O
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lv- Nguyen Thi Tham_ Dldg2008-Hcm

Lv- Nguyen Thi Tham_ Dldg2008-Hcm

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Minh Tiến

More info:

Published by: Minh Tiến on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 63 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 127 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->