Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
DOSSIER SOBRE SQM: entrevistas (revista porExperiencia, de CCOO, n. 53, julio'11 págs. 9-16)

DOSSIER SOBRE SQM: entrevistas (revista porExperiencia, de CCOO, n. 53, julio'11 págs. 9-16)

Ratings: (0)|Views: 3,369|Likes:
“Indignación”, número de julio de 2011 de porExperiencia, revista de Salud Laboral de CCOO, con el dossier de 8 páginas dedicado a la SQM “Exposición a tóxicos y sensibilidad química múltiple” (págs. 9-16).
“Indignación”, número de julio de 2011 de porExperiencia, revista de Salud Laboral de CCOO, con el dossier de 8 páginas dedicado a la SQM “Exposición a tóxicos y sensibilidad química múltiple” (págs. 9-16).

More info:

Published by: María José Moya (Mi Estrella de Mar) on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

 
FFAA vaocfc}k ko Ladcitja {yi bklk ~ðdocfk okcjeatgkfcöj vadti okv ig~tivkv {yi ekdtcfkj icg~at}kj vyv}kjfckv {yçgcfkv ij Iv~kûk
FFAA bk vaocfc}kma k oav Gcjcv}itcav mi Vkjcmkm/ ^aoç}cfkVafcko i Clykomkm s mi Gimca Kgdcij}i s Gimca Tytko sGktcja {yi bklkj ~ðdocfk ok tiokfcöj mi okv ig~tivkviv~kûaokv {yi ekdtcfkj i cg~at}kj vyv}kjfckv {yçgcfkv/okv vyv}kjfckv {yi ekdtcfkj s ij {yã fkj}cmkmiv* Iv}avmk}av iv}ëj k mcv~avcfcöj mio Ladcitja iv~kûao k tkçp mio~tafiva mi tilcv}ta mi vyv}kjfckv mio Tilokgij}a TIKFB*FFAA bk vaocfc}kma iv}k cjeatgkfcöj tic}itkmkgij}i/~ita io Ladcitja iv~kûao vi bk jilkma k ~ydocfktok s bkkoilkma {yi vi }tk}k mi cjeatgkfcöj fajecmijfcko* Oavti~tivij}kj}iv mio Ladcitja gkj}cijij ok oçjik mi faj'ecmijfckocmkm mi ok Klijfck Iyta~ik mi [yçgcfav "IFBK#/{yi bkv}k kbatk vi jilkdk k bkfit ~ðdocfk ok cjeatgkfcöjdkvëjmavi ij io mitifba mi okv ig~tivkv k ~ta}ilit vyvcj}itiviv fagitfckoiv* Iv}k eko}k mi }tkjv~ktijfck vy~ajiyjk uyojitkfcöj mio mitifba mi ok fcymkmkjçk k }ijitkffiva k ok cjeatgkfcöj kgdcij}ko/ }ko s faga iv}kdoifiio Fajuijca mi Kktbyv s ok Ois 4<!4>>5/ mi Kffiva k okCjeatgkfcöj*
Oav mkûav mio }tkdk`a vadti ok vkoym okdatko ij okv iv}kmçv}cfkv aecfckoiv
Faj}cjðk io mivfijva gkj}ijcma mivmi bkfi kûav mio jðgita mi kffcmij}iv mi }tkdk`a faj dk`k* Vi midi miv}kfkt {yiij io ~itcama kjkocpkma iv}i mivfijva iv fkvc mav uifiv gëv gktfkma ij oav kffcmij}iv cj c}çjiti {yi ij oav kffcmij}ivij `atjkmk/ yjk }ijmijfck {yi ~ktifi kfioitktvi ij fag~ktkfcöj faj oav mk}av {yi ucgav ij io ðo}cga }kdoöj "ij 4>;>vi tilcv}tktaj ij }a}ko yj =) gijav mi kffcmij}iv cj c}çjiti {yi ij 4>>3#* Tiv~if}a k okv ijeitgimkmiv ~taeivcajkoiv/faj}cjðk ok }ijmijfck lijitko ko kygij}a ij oav ~tafivav mifoktkmav/ ~ita ~tcjfc~kogij}i k fav}k mi oav ~tafivav vcjdk`k* Vcj igdktla/ okv }ijmijfckv ij bagdtiv s gy`itiv vaj mcv}cj}kv0 ij oav bagdtiv ok mifoktkfcöj mi ~tafivav vcj dk`kmcvgcjysi oiuigij}i tiv~if}a ko kûa kj}itcat/ gcij}tkv {yi ij okv gy`itiv kygij}k }kj}a ok mifoktkfcöj mi ijeitgi'mkmiv ~taeivcajkoiv vcj dk`k "~tcjfc~kogij}i# faga ~tafivav faj dk`k "dkv}kj}i gijav/ ~ita }kgdcãj miv}kfkdoi#*
Ok AGV fokvcecfk mi}itgcjkmkv etifyijfckv ioif}ta'gkljã}cfkv faga ~avcdoigij}i fkjfitçlijkv ijbygkjav
Ok Atlkjcpkfcöj Gyjmcko mi ok Vkoym "AGV# bk bifba ~ðdoc'fa yj fagyjcfkma ij io {yi fokvcecfk faga ~avcdoigij}ifkjfitçlijkv ij bygkjav mi}itgcjkmkv etifyijfckv ioif'}tagkljã}cfkv/ ij}ti okv {yi vi ijfyij}tkj okv {yi igc}ijoav }ioãeajav göucoiv* Io fagyjcfkma ir~aji okv fajfoyvca'jiv mi yj lty~a mi 6; fcij}çecfav CKTF* Faj kj}itcatcmkm/ okAGV bkdçk kectgkma {yi ja bkdçk ~tyidkv mi yjk faji'rcöj ij}ti io fëjfit s oav }ioãeajav göucoiv* Kbatk/ $}tkvtiucvkt dëvcfkgij}i }amkv okv ~tyidkv tioiukj}iv/ io lty~ami }tkdk`a fokvcecfö fcit}av fkg~av mi tkmcaetifyijfck ioif'}tagkljã}cfk faga ~avcdoigij}i fkjfitçlijav ~ktk oavbygkjav$/ bk ir~ocfkma ij yjk vivcöj cjeatgk}cuk io ~tivc'mij}i mi ok CKTF/ @ajk}bkj Vkgi}* Vkgi} tiuioö {yi koly'jkv ~tyidkv vylitçkj yjk fajircöj ij}ti io yva mi oav }ioã'eajav göucoiv s yj cjftigij}a mio tcivla mi ~kmifit loca'gk/ yj }c~a mi fëjfit fitidtko* Mi }amav oav iv}ymcav kjkoc'pkmav ~at ok CKTF/ iv yj iv}ymca tikocpkma ij 4>>= io {yigyiv}tk yj cjftigij}a mio tcivla mi ~kmifit locagk ij}tioav yvktcav cj}ijvcuav mio }ioãeaja göuco*
Ijita'kdtco 4>;; Kffcmij}iv mi}tkdk`a faj dk`k vilðj]a}koUktckfcöjeifbk mi tifi~fcöjtilcv}tkmavkûa kj}itcat
Ij `atjkmk mi }tkdk`a
Oiuiv;55*5;;'3)Ltkuiv;*==4';;)Gat}koiv;<>'2)
]a}ko
;52*446 '3)Cj c}çjiti
Oiuiv4;*;53';5)Ltkuiv6;6';<)Gat}koiv96'<)
]a}ko
4;*969 ';5)
]a}ko ;23*<92 ';>)
 ]kdoöj
Ijita'gksa 4>;;Ijeitgimkmiv]a}koUktckfcöj~taeivcajkoivtilcv}tkmavkûa kj}itcat
Bagdtiv
Faj dk`k4*454'4)Vcj dk`k4*<55(4>)
]a}ko
9*>42 '4)Gy`itiv
Faj dk`k4*>92(<)Vcj dk`k;*526(4=)
]a}ko
6*<=; (<)
]a}ko 2*<53 (;;)
Eyij}i0 Gcjcv}itca mi ]tkdk`a i Cjgcltkfcöj* Iv}kmçv}cfk mi Kffcmij}iv mi ]tkdk`a s Ijeitgimkmiv ^taeivcajkoiv "|||*g}kv*iv#*
 
Vygktca
4]kdoöj='<Fajmcfcajiv mi }tkdk`a
=±Vkdiv ij {yã fajmcfcajiv okdatkoiv K~~oi ekdtcfk}y c^km1
Midds Fbkj/ mctif}atk mi ~tasif}av mi VKFAG/ mijyjfckok vc}ykfcöj mi okv eëdtcfkv ij Fbcjk*
5]tkdk`a iv}kfcajko0 ok vkoym ij}ti ~ktãj}ivcv
2A~cjc
öj2Igitlijfck ij Oatfk0 }kgdcãj ij vkoym okdatko
3';5Mavvcit0 Ir~avcfcöj k }örcfav s vijvcdcocmkm {yç'gcfk gðo}c~oi
;>‟Faj oav kf}ykoiv jcuioiv mi ir~avcfcöj k }örcfav/jav ijetij}kgav k yjk ~kjmigck‗;4Ucmkv ta}kv0 ±Föga ijeitgkj oav }tkdk`kmativ s}tkdk`kmatkv1;=‟Miditçkgav y}cocpkt gëv io dktiga mi klij}iv{yçgcfav‗;9Cj}arcfkfcajiv/ kffcöj vcjmcfko s ~tiuijfcöj faoif}cuk;5‟Ok AGV bk vcma gys foktk0 Iv~kûk }ciji ok vadi'tkjçk ~ktk tifajafit ok V[G‗
;<';3Kffcöj vcjmcfko
;<‟]ijigav yj ~tadoigk s {yitigav bkdokt faj uava}tav bas a gkûkjk‗
Yjk ir~itcijfck majmi oav mioilkmav mi ~tiuijfcöjlkjkj cjeoyijfck*
;2Fajafcgcij}a ( eyitpk vcjmcfko 7 fkgdca ij okvfajmcfcajiv mi }tkdk`a
4>'4;Midk}i
4>Ok cjfk~kfcmkm }ig~atko ij Iyta~k0 ir~itcijfckvij Baokjmk/ Vyifck s Iv~kûk
Yj vigcjktca mi FCVKO tivc}ðk oav }ãtgcjav mio midk}ivadti ‟kdvij}cvga‗*
44Tifytvav46~atIucmijfck4=Faj}tk~at}kmk
~atIr~itcijfck
Tiucv}k mi Vkoym Okdatko ~ktkmioilkmkv s mioilkmav mi~tiuijfcöj mi FFAA |||*~atir~itcijfck*fag
Mctiffcöj0
Eitjkjma Tamtcla
Timkffcöj0
Dit}k Fbyouc/Tkekio Lkmik/ KjkLktfçk/ Rcga Gkvva}/ Jiyv Gatija
Vyvftc~fcajiv0
Oaytmiv Okttc~kF! Lijitko Fkdtitk/ 4;42>4> Gkmtcmcv}kvNcv}kv*ffaa*iv
^at}kmk s mcviûa0
 Kj}ajca Vaokp
Gk{yi}kfcöj0
Ryvk Dio}tëj
Cg~tcgi0
^ktkoioa Imcfcöj/ V*K*
Mi~övc}a Oilko0
 U';966';332
Imc}k0
CV]KV* Cjv}c}y}a Vcjmcfko mi ]tkdk`a/ Kgdcij}i s Vkoym
Faokdatkj0
Eyjmkfcöj ~ktk ok ^tiuijfcöjmi Tcivlav Okdatkoiv
VLV ]ifjav V*K*
 \id0
 |||*cv}kv*ffaa*iv
j*96`yoca4>;;
~atIr~itcijfck
iv yjk ~ydocfkfcöj }tcgiv}tko {yi vi mcv'}tcdysi ltk}yc}kgij}i k }amav oav mioilkmav s mioilkmkv mi~tiuijfcöj mi FFAA*Io ad`i}cua mi
~atIr~itcijfck
iv mceyjmct cjeatgkfcajivð}coiv ~ktk ok ~tiuijfcöj* Vc mivikv ti~tamyfct }a}ko a ~kt'fckogij}i io faj}ijcma mi iv}k tiucv}k/ ~at java}tav ja }ifat}iv/ kyj{yi jav lyv}ktçk {yi fc}ktkv io atclij*

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gabrelius liked this
Dori Fernández liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->