Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jn 17,1-8

Jn 17,1-8

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Gyimóthy Zsolt

More info:

Published by: Gyimóthy Zsolt on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
 Jn 17:1-8
 
Kereszthivatkozások
1
17:1
Mt 26:18
Ő ezt válaszolta: „Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mond- játok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a hús-véti vacsorát tanítványaimmal.”
 Jn 11:41
Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta:„Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.
 Jn 12:23
 Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia.
 Jn 13.31-32
 Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Istendicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is meg-dicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt.
17:2
Dán 7:14
Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvűnép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, éskirályi uralma nem semmisül meg.
Mt 25:46
És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.
Mt 28:18
 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom meny-nyen és földön.
 Jn 3:35
 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
 Jn 5:21
 Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiúis életre kelti azokat, akiket akar.
 Jn 6:37.39
 Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt énnem küldöm el; … Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogyabból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam azutolsó napon.
 Jn 13:3
 Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött,és az Istenhez megy:
17:3
 Jn 3:17
 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
Fil 3:8
Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek min-dent, hogy Krisztust megnyerjem.
1Jn 5:20
De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a JézusKrisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.
17:4
 Jn 4:34
 Jézus ezt mondta nekik: „Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akara-tát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.
 Jn 5:36
Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a feladatok,amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cseleke-detek, amelyeket elvégzek: maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el.
1Protestáns Újfordítás; Magyarázatos Károli
1/6
 
 Jn 17:1-8
 Jn 13:31
 Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Istendicsőült meg őbenne;
 Jn 19:30
 Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét le-hajtva, kilehelte lelkét.
17:5
 Jn 1:2
Ő kezdetben az Istennél volt.
Fil 2:6-11
mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhezhasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát,és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is ma- gasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amelyminden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy JézusKrisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Zsid 1:3
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas sza-vával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított,a mennyei Felség jobbjára ült.
17:6
2Móz 3:13
De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mon-dom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdeziktőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik?
 Jn 1:18
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
17:8
 Jn 3:17
 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
 Jn 13:3
 Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött,és az Istenhez megy:
 Jn 14:24
 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, ame-lyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.
 Jn 16:27
hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek,hogy én az Istentől jöttem.
2/6
 
 Jn 17:1-8
 
Dr. Bolyki János: „Igaz tanúvallomás” Kommentár János evangéliumához, Osiris, Bp.2001.
3. §. Jézus főpapi imája (17:1-26)
2
• 
Bevezető megjegyzések
A főpapi ima leginkább a zsidó imádságirodalom úgynevezett „törvényszék előtti” imái-val mutat rokonságot. Ezeknek három alkotóeleme volt:1.megszólítás2.az előterjesztendő kérés jogosságának bizonyítása3.kéréseiketMindig az ima középső része volt a legrészletesebb. Ebben életrajzú vonatkozású
3
és taní-tói elemek voltak találhatók. Mindezt megfigyelhetjük a főpapi imában.1.Életrajzi vonatkozású mozzanatok: 4
4
. 6
5
. 12
6
. 14
7
. 18
8
. 22
9
.2.Didaktikus elem: a 13.
10
3.A „törvényszék előtti” ima megszólítás eleme: 1
11
. 5
12
. 11
13
. 24-25
14
4.A jogosság bizonyítása elemhez tartoznak a hivatkozások Jézus tetteire, arra,hogy elvégezte az Atya által rábízott munkát, dicsőítette őt
15
, átadta a tanítványa-inak az Atyától kapott kijelentést
16
, és megőrizte azokat, akiket az Atya nekiadott.
17
5.A kérés elemet bizonyítja formailag a négy előforduló imperativus
18
és a 20 kérés
iJ v na
+ conj. szerkezettel.Ami az ima szerkezetét illeti, annak zárt egysége a legfeltűnőbb. … A szöveg könnyen há-rom részre tagolható.
2III. rész. Jézus tanítványai körében (13-17. fejezetek) – 2. §. Búcsúbeszédek (13:31-16:33) – A Pa-raklétosz ígérete és a tanítványi gyülekezet jövője (16:4-33)3. 2Móz 15:2-17 Mózes éneke4
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvé- gezzem”
5
„Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtadőket, és ők megtartották a te igédet.”
6
„Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, éssenki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.”
7
„Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok avilágból való.”
8
„Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba”.
9
„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk”.
10
„ezeket elmondom a világban”
11
„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg ate Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,”
12
„és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tená-lad, mielőtt még a világ lett.”
13
„Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsdmeg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!”
14
„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák azén dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, avilág nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem.”
15Jn 17:4
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál,hogy elvégezzem.”
16Jn 17:8
„mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, ésvalóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.”
17Jn 17:12
„Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztemőket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.”
3/6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->