Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bacon, Fransis-nova Atlantida

Bacon, Fransis-nova Atlantida

Ratings:
(0)
|Views: 386|Likes:
Published by ivanam1212

More info:

Published by: ivanam1212 on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
FRANSIS BEKONESEJIsaveti politički i moralni NOVA ATLANTIDA APOFTEGMEUrednik RADONJA VESOVICOmotUUBICA TOSKOVICO DELUPRANSIS BBKON2 i v o IRuđen u Lundonu22. januara 1561Slmlcnl u Kembridžu573Advokat582Poslanik Donjeg doma1584Lord kancelar161SBaron od Vcrulama1618Vikont od ScntAlbana1621Osuđen u Gornjern domu1621Umro9. aprila 1626DelaEseii. 1597; Vnapređenje nauka, 1605; Dt Sapientia Veterum, 1609nova Atlantida,16141618; Novum Organum. 1620; Zivot Henrija VII, 1622; De AugntentisScienltarum. 1623; Eseji, 1625; Svtva Svtvarum. nezavrsenu delo, prekinuto smrću.Prvo izdanje Bekonovih Eseja Stampano je u Londonu 1597, a sadržalo je samo ovihdesel BMtel 0 tkinju iz knjiga; O razgovoru; O uljudnosti i lepom ponaSanju; Opratiocima i prijateljima; O moliteljima; O izdacima; 0 čuvanju zdravlja; O Časti iuglcdu; O strančarenju; i0poslovanju. Već sledeće godine delo jc bilo prtampano, a 1604 književnetvorevine budući nczaStićene pojavilo se jedno gusarsko izdanje. Drugo pisčevoizdanjc je iz 1612. i ono je, pored već objavljcnih eseja bez cseja O časti i ugledu, kojisu sad bili prerađeni1prircni, sadalo joS dvadeset i devet novih, dakle svcga trideset i osam eseja. Još dva gusaiska izdanja pojavila su sc 1613, i jedno 1624, a jcdno izdanjc objavIjeno je u Edinburgu 1614. Trećc i poslcdnjc piŠčcvo izdanje je iz 1625, i ono sadrzi dvadesctnovih cseja, dok su ostali prerađeni i prosircni. a njiho ukupan broj iznosi pedcset iosam. Fragment eseja O zlu glasu nađen je mcđu Bekonovim hartijama posle njegovesmrti.Eseji su, još za Bekonova života, bili prcvcdcni na italijanski, francuski i latinski jezik.Italijanski prevod, sa piščcva drugog izdanja, objavljen je u Londonu 1618, iprcštampan je u Firenci 1619; francuski prevod objavIjen jc iste godine, 1619;Štampanje latinskog prcvoda bilo je prijavljeno Knjižarskom udruJcnju 1625, ali dclo jeiziSlo tek 1638. pod naslovom bermones tideles. Autoii svih ovih prevoda bili su,izglcda, Englezi, a onaj do kojega jc Bekon najviše drao lalinski radilo jcviše ljudi pod Bekonovim nadzorom, među njima Ben Džonson. pesnik i dramski pisac iprjjatclj SeJtpirov, i filozof Tomas Hobs, sekreiar Bckonov. U jednom svom pismu, 1623,Bekon veli: Zaisla, sada se najvisc Irudim da ona moja dcla, kao šio su Unapređenjenauka, Henri Vll i Eseji, koje sam ranijc objavio, ponovo prcgledam i popravim, i da ihna latinski prevedu neki Ijudi koji valjano rukuju perom... Jer knjigc napisanc ovimmodernim jezicima propašćc pre ili posle.. Bekon je latinski jcik smairao zajedniCkim jcikoni ućcnih Ijudi cclog svcta, i zeleo je da njegova dcla, prcvcdena na iatinski,postanu kulturno naslcdstvo ćitavog covečanstva. On nije bio svestan ogromnc snagcnarodnoga jezika, najbitnijeg izraza života i stremljenja narodnih masa, i držao je daknjige napisane na engleskom jeziku,nikad nećc moei da postanu gradani sveta. Kolikosu u lomc bili vidovitiji oni glumci, koji su, 1623, izdali prro izdanje celokupnihSekspirovih dramskih dela i posve tili ga najumnijim. kao i onima koji jedva umeju dasriću, ili učitclj RičajMuiKasIcr, neSto malo stariji savremenik Bekonov, koji je u svojoj
 
Odbrani englcskog jezika napisao, Volim Rim. ali visc volim London; naklonjen samlialiji, ali više sam naklonicn F.ngleskoj; poslujcm latinski, ali obožavam cngleski!Podsticaj da svome prvom delu da oblik 1 naziv cseja Bekon je dobio od tontejija,koji je 1580. u Bordou, objavio svojc Escjc: Montcnj jc svojc delo nazvao iskrenomknjigom, pa otuda vcrovaino i naslov latinskoga prevoda Bekonovih Eseja, Sermoncsfideles. Ali dok Montenj veli da je on sam predmet svoje knjigc i da žcli da bude viđcn usvomc prostom. prirodnom. i svakidašnjem ruhu. bcz izveštačenosti ili usiljenosti,Bekon, u Posveti II izdanja 1612. kaze da je.ta reč esejj novoga postanja. ali samastvar vrlo jc siara; jer Šenekine Poslanice Luciliju. ako ih dobro razmotrilc. nisu nistadrugo do cseji, to jcst. rasuta razmišljanja izražena u obliku poslanica. Oluda, iakoobojica često piSu o istim stvarima na primer, o strahu, navici, prijateljstvu. starosti,knjigama, smrti, gnevu, itd. njihov je stav veoma različan. Montcnj, doslcdan svomenačclu:Ja ne poučavam; ja pričam, opsiran je, prisan i neposredan, i, saopštavajućisvojc poglcdc, miSljcnja i raspolozenja, otkriva čitaocu svoju ličnost, svoju duhovnufizionomiju, i gotov jekad bi živco u slatkoj slobodi Prirodinih prvih zakona, da sepojavi.sasvim go, i da,da svoj nortret u prirodnoj vclićini. Bekon, pak. koji svojc esejenazivaaypma j neprestano poučava čitaoca, jezgrovit je i sažel do krajnjih granica, iozbiljan je i golovo svečan. Jcdan posmntra po jave u svetu sa slanovista svog ličnog,subjektivnog poimanja i raspoložcnja; drugi gleda na njih kao na objckivna bivanja.F.scj, k;u knjižcvni rođ, ailr.io ji 00 danas tu oprečnost stava svojih prvih tvoraca, iprema tome da li je on izraz piščcvog subjcktivnog miŠIJcnja ili raspoloženja, ili pakpredstavlja njegov.pokusaj da dođc do objektivnog saznanja o nekoj istini. on jc, uprvomc slučaju, iz roda Montenjeva, u drugomc, iz Bekonova.Premda je Bokon smatrao pisanje svojih cseja razonodom od drugih studija. on jenesumnjivo bio svestan njihovc vrcdnosti, jer pisao ih je, popravljao, dopunjavao inadgtedao njihovo prevođcnjc od poćelka svoga književnog rada pa sve do svojesmrti; a u Posvcti on izrićno veli da su Eseji najcitaniji od svih njegovih radova, jerbliski su Ijudskomsrcu, i on veruje da ćc trajati doklc god knjige budu trajale. Oni supostali iz Bekonovc navike da svoje misli belcži u knjigu, i da ovima potom dodajedruge, po istovetnosti ili srodnosti predmcta, a zatim da ih dalje dopunjava, ilustrujeslikama i porcđenjima, primerima iz savremenog života ili iz istorije, i čestim navodimaiz Sv. pisma ili iz dcla klasičnih pisaca. Ti cscji čcsto su niskc maksimaUi aforizama. povczanih lankom nili zajednicke ideje i izraženih ćudesnom saželoscu,gde nijedna reč nije suvisna; ali isto tako oni su plod raziniŠIjanja jcdnog džinovskoguma, i opažanja i iskustva jednog svetsko;: čoveka, koji je stajao na vrhu drušivenih,političkih i naučnih Iestvica svoga vremena. U nekima od njih ogleda se mudrostfilozofa, kao na primer u esejima: 0 istini, 0 smrti, O sreći; u drugima, na primer, 0visokom potožaju. O bunama, O sarnodržavlju ogleda sc lukavosl politićara idvoranina; ncki opet, kao oni 0 putovanju,0prijateljstvu, 0 enju iz knjiga puni su razboritih1korisnih saveta; i najzad u ponckom cseju, kao na primcr u cscju O atcizinu, jošživi poncka predrasuda, poneki,idol ili utvara, Ćije je uništenje Bekon propovedao, akojih ni sam uvck nijc mogao da sc oslobodi.Bckonovo ime pripada istoriji nauke i filozofije, jer on jc jasnije ncgo iko prc njcgauvidco polrcbu retorme tjajika, i njegov rad u tome pravcu s pravom mu daje naziv josnivjjaerrmjrijske fjlpzrfije novoga doba. Po Marksovoj oceni, on je pravi rodonačelnikcnglcskog matcrijalizma i svake moderne okspcrimentalne naukc. Jer on jc nauci ifilozofiji postavio nov oilj, praktiČan i koristan: službu Ijudskome dobru: oostavio im jenove temelje: proućavanje prirodc; i dao im je nov mctod:inAikciju, osnovanunaopaaj7juismtjvanju i ekSaegmgntu; To su zaista velike 1 istori jske zasluge, i Bckon jc s pravom mogao reći da,ime i sećanje oa sebe oslavlja milostivim rećima drugihljudi. stranim narodima i budućcm dobu. Ali knjige u kojima je on izložio svoju filozofijuodavno su zastarele i pripadaju istoriji, a naročito one kojc je napisao na latinskom jeziku..Novum Organum i Dc Augmentis, kaže Makoličesto sc pominju u razgovoru, alimalo se Čitaju. Te su knjige doisla proizvele ogromno dcjstvo na ljudsko mišIjenje, alionc su to učinile preko posrcdnika. One su pokretalc umove koji su pokrcnuli svet.
 
Njegovi Eseji, mcđutim, napisani na cngleskom jeziku, postali su klasično deloengleske proze, i doneli su besmrlnost piscu koji je prezreo svoj maiernji jezik. Jer odsvih dela Bckonovih jedino Eseji žive u najširem krugu ćitalaca. koji njihove misli iaforizme navode u svakodncvnom razgoraru isto onako ćesto kao i Sekspirove stihove,i verovatno jc da cngleska knjižcvnost nema dela koje je dalo više posloiica živome jeziku nego što su to učinili Bekonoi EseJL Malo je knjiga, kaže H. Halam, koje se ĆcŠćcnavode, i, 5lo nijc uvck slučaj sa takvim knjigama, možemo dodati malo ih jc takvihkoje se toliko čitaju. U tom pogledu Eseji StOr je na Ćelu naše prozne književnosti, jeriako se školovan ćovck ne stidi da pri.na da nije pročitao pisce EHzabctine cpohc, bilobi ipak malo zazorno za onoga koji polaže makar i najmanjc pravo na književnoobrazovanje ako bi mu Bekonovi Eseji bili nepoznati. Ti Eseji, kazao jc drugi jedanuglcdan pisac i filozof, Dugald Stjuart, mogu sc za nekoliko sati proćitali od početka dokraja; pa ipak. i posle dvadeselog čitanja. Čovek u njima uvek nalazi ncšto novo, Štoranije nije opazio. A to dolazi otuda sto su Eseji jedna od onih retkih knjiga koje nisunapisane za sat ili dva dokone zabave, ncgo su napisane za sva vremena i za sveIjude.Nova Atlantida i Apoftegme napisani su na englcskom jeziku, i oba spisa bili suobjavljeni posmrtno. Nova Atlantida je posledak Mdrove Utopije, imaginarna slika jedne naučne ustanove. akademije ili hrama nauke, osnovane u svrhu naučnogistraživanja. Kao što je Tomas Mor. 1516, smatrao da će preporod drustva i ljudskasreća u njemu uslediti tek sa društvenom revolucijom, koja će ukinuti privatnu svojinui svim Ijudima dati jednaka prava, tako je i Bekon, sto godina docnije, 1614. verovaoda će Ijudski naprcdak, a timc blagostanje, uslediti ne samo sa reformom društvenihodnosa vcć i sa naprcfkom nauka i ustrojstvom zivola na naučnim osnovamaU istoriji engleskog renesansa. kaze S. Li. Nova Atlantidazauzima značajno mesto. To jc, u jcdnom smislu, epilog drame. To je poslcdnjeoglasenje u nastojanju renesansa da postignc savrsenstvo u Ijudskim životnimposlovima. Delo je, na žalost, ostalo nczavrscno.Apoftegme je Bekon beležio kao zabavu ili razonodu od ozbiljnijih studija. Njegovsekretar, Roli, kaže da ih je pisao po scćanjune listajući nikakvu knjigu. Bekon njihnaziva mucrones verborumšiljatim rečima. koje sluze,da se ubace u pripovedanje ili dasc,ispričaju same za se, ili, uzmete li njihovo jezgro, mogu da vam poslue kao vaševlastite. Ciccron ih je, kzfe Bckon, nazivao salinas. solane, iz kojih se moze izvaditi so, ipo volji poprskati gde god se hoce. iBorivoje NEDIcESEJI ILI SAVETI POLITICKI I MORALNIPOSVETANjegovoj milnsti, vrto plemenitom i dobrom gospodinu vojvodi od Bakingama. tordttvclikom admiralu Engleske.OMJCNI GOSIODARV,Sulomun veti, Dubro je ime kao mirisavo ulje: i ja sam uveren da će ime vaše mitostitako osfatD potomstvu. Jcr i vaš potoiaj i vasa zostuga bili su uzviŠeni. I vi sie jyustavitidela koja če nesutnnjivo trajati. Ja sad objavIjujem moje Eseje; a oni su, između svihmojih radova, najviše biti čitani; jer, izgleda, bliski SU Ijudskome srcu i poslovanju.Proširto sam ih brojetn i sadrtajem; i sad sti oni zaista novo dclu. Zato sam pomislio daće biti u skladu sa mojom tjubavtjtt i zahvatnoSću prema vašvj ntilosti aku pred njihstavim vaSe itne, kako u engleskum izdanju tako i II latinskom. Jer ia zaista mistim dattjihovo latinsko izdanje budttći na opitem jeziktt mole trajati dokle gud kttjige budu jtustojale. Moju Obnovti josvclio sam kralju; moju Istoriju Henrija VII tkoju sam sadaisto taku prcvco na tatinski i dclove moje P rir odnc istorije, princu; a ove Esejeposvećujem vašoj milosti, budući da sti oni najbotji rud koji satn dobrom plodnošću Što je Bug daruje mome pcru, i sopstvcnim trudum, mogau da donesem. Neka Bog za rukuvodi vaStt milost. VaSe tnilosti najzahvatniji i verni sluga,FR. ST. OLBANI.O ISTINI

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
dobridobrica liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sonja Martić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->