Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
How NOT To Be An Asshat in the Courtroom

How NOT To Be An Asshat in the Courtroom

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,711 |Likes:
Michael Mortimer of the San Francisco Business Litigation Group provides tips and tricks for newbie lawyers on appearing in court, including logistics, and how to behave/interact with courtroom participants (Judge, clerk, bailiff, reporter).

These notes accompanied an oral presentation at a national American trial lawyers conference.

Note: My 2014 edit to provide clarity and brevity of this document performed by WordRake, the Microsoft Word document editing software.

Contact the author for permission to reprint or use at your conference/seminar/function.
Michael Mortimer of the San Francisco Business Litigation Group provides tips and tricks for newbie lawyers on appearing in court, including logistics, and how to behave/interact with courtroom participants (Judge, clerk, bailiff, reporter).

These notes accompanied an oral presentation at a national American trial lawyers conference.

Note: My 2014 edit to provide clarity and brevity of this document performed by WordRake, the Microsoft Word document editing software.

Contact the author for permission to reprint or use at your conference/seminar/function.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Business Litigation Group on Oct 04, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/06/2014

 
Jiu{~kmaw ?;;8->55; @kjaocb @i~wk`c~ odg Wac Nszkdczz Bkwkmowkid M~isu$ Obb ~kmawz ~czc~xcg$
?
 
AI] DIW WI NC OD OZZAOW KD WACJIS^W^II@
Chhcjwkxc jis~w~ii` ouuco~odjcz"gchkdcg oz mcwwkdm }aow {is }odw h~i` wac lsgmc" ~cqsk~c `i~c waod }obfkdm kdwi jis~wodg ~cms~mkwowkdm waow }akja }oz ob~cog{zokg kd {is~ uouc~z$ Ouuco~kdm odg o~mskdmkd jis~w kz zk`kbo~ wi uswwkdm id o uc~hi~`odjc ow wac wacow~c$ [is o~c wacojwi~ odg wac lsgmc" jbc~f" odg iuuizkdmjisdzcb o~c wac osgkcdjc$ Ih jis~zc zkdjc wacLsgmc }kbb nc ~sbkdm id {is~ `owwc~" ac i~ zac kz obzi wac wacow~c j~kwkj }ai` {is `szwzshhkjkcdwb{ k`u~czz hi~ ak` i~ ac~ wi ~sbc kd{is~ hoxi~ Vodg kd fccukdm }kwa `{ wacow~codobim{" wi mo~dc~ o uizkwkxc ~cxkc}$PKd `{ {co~z ih ouuco~kdm kd jis~w" Kaoxc zccd wac hsbb ~odmc ih jis~w~ii` ncaoxki~ n{ bo}{c~z id niwa zkgcz ih wac no~" ubokdwkhh odg gchcdgodw$ K aoxc inzc~xcgIzjo~-}kddkdm uc~hi~`odjcz waow aoxc~czsbwcg kd wac zcc`kdmb{ k`uizzknbc ojw ih jaodmkdm ih wac jis~w‛z `kdg id o ~sbkdm$H~i` wac iwac~ cdg ih wac zucjw~s` K aoxc}kwdczzcg N-m~ogc uc~hi~`odjcz" }ac~cbo}{c~z zsjjccgcg kd bizkdm o `iwkid }idid wac wcdwowkxc ~sbkdm h~i` wac go{ nchi~c$Kd `{ iukdkid" }acd od kzzsc nchi~cwac jis~w kz o jbizc jobb i~ idc }ac~c wacjis~w aoz hsbb gkzj~cwkid wi ~sbc oz kw zccz hkw"ai} wac owwi~dc{ uc~hi~`z id wac jis~w~ii`zwomc `o{ wku wac lsgmc ckwac~ }o{ }acd`ofkdm o hkdob gcjkzkid$Wakz uouc~ }kbb wcbb {is zi`c ih }aow{is dccg wi fdi} wi `ofc od chhcjwkxc odg u~ihczzkidob jis~w~ii` ouuco~odjc$ Kh {is u~ojwkjc }aow kz u~cojacg kd ac~c" K jod‛wmso~odwcc waow {is }kbb jidxkdjc wac lsgmcwi ob}o{z ~sbc kd {is~ hoxi~$ Nsw kh {is bizckw }kbb DIW nc ncjoszc {is }c~c uc~jckxcg n{ wac jis~w wi nc o wiwob ozzaow$ Kd iwac~ }i~gz" kh {is~ kzzsc kz o jbizc jobb" {is }kbbaoxc bizw id wac `c~kwz odg diw ncjoszc wac lsgmc uoddcg {is~ jis~w~ii` uc~hi~`odjc$
Jis~w~ii` Osgkcdjc)Uo~wkjkuodwz
]acd wobfkdm onisw jis~w~ii``cwaigz" zw{bc" wkuz odg w~kjfz" {is zaisbghk~zw ncji`c ho`kbko~ }kwa jis~w~ii` uo~wkjkuodwz$ @izw o~wkjbcz gkzjszzkdm jis~wouuco~odjcz hijsz id ai} wi kdwc~ojw }kwawac lsgmc odg dcmbcjw wi mi ixc~ iwac~ gcwokbz$ Ai}cxc~" sdgc~zwodgkdm jis~w~ii`bimkzwkjz odg wac ~ibcz ih iwac~z kd wac jis~wkz j~kwkjob wi uswwkdm id o miig uc~hi~`odjckd wac jis~w~ii`$Zi" bcw‛z hk~zw wobf onisw cojwb{ }ai}kbb nc kd wac osgkcdjc }acd {is ouuco~ idzwomc$ Wi fccu wakdmz kd jidwcw" K }kbb u~ixkgc wkuz odg w~kjfz kd wakz zcjwkid }acdgkzjszzkdm wac kdgkxkgsob jis~w~ii` uo~wkjkuodwz$
Wac Lsgmc
‚ Wac lsgmc }kbb ncgkzjszzcg bowc~ kd wakz uouc~$
Lsgmc‛z Jbc~f 
‚ Iwac~ waod wac lsgmc" wakz kz wac `izw k`ui~wodw uc~zid kdwac jis~w~ii`$ Wac lsgmc‛z jbc~f uc~hi~`z`od{ hsdjwkidz nchi~c" gs~kdm" odg ohwc~ ojis~w zczzkid$ Wi do`c o hc}" wac jbc~f hkcbgz uaidc jobbz" jidw~ibz ojjczz wi wac lsgmc" ojjcuwz odg hkbcz gijs`cdwz" odg`okdwokdz wac jis~w‛z jobcdgo~$]acd wobfkdm wi wac jbc~f id wac uaidc" n{ c-`okb" i~ kd uc~zid" ob}o{z ncjis~wcisz" ~czucjwhsb" odg ji~gkob$ Idjcinwokdcg" `ofc o diwc kd wac hkbc id wacjbc~f‛z hk~zw odg bozw do`c$ Kd hsws~c jobbz"kw‛z ojjcuwonbc wi ogg~czz wac jbc~f n{ akz i~ ac~ hk~zw do`c" hi~ co`ubc<
‒Acbbi K~cdc"wakz kz owwi~dc{ @i~wk`c~ id wac Jkw{ ih Zod H~odjkzji jozc$ K }oz }idgc~kdm kh wac
 
Jiu{~kmaw ?;;8->55; @kjaocb @i~wk`c~ odg Wac Nszkdczz Bkwkmowkid M~isu$ Obb ~kmawz ~czc~xcg$
>
 
 Lsgmc `kmaw aoxc wk`c dcqw }ccf wi aco~ odcq uo~wc ouubkjowkid }c kdwcdg wi hkbc$‐
Kh {is }odw wac jbc~f wi cojw~cxcdmc kd wac xo~kisz }o{z ac i~ zac jod"wacd wobf gi}d wi wac jbc~f" nc zdkgc" on~suw"i~ jidgczjcdgkdm$ W~cow wac lsgmc‛z jbc~bkfc gk~w odg waow jbc~f jod `ofc bkhc ~cobgkhhkjsbw hi~ {is$ Odmc~ wac jbc~f odg ac i~ zac `kmaw diw bcw {is aoxc ojjczz wi wac lsgmc$ Nc ~sgc odg wac jbc~f `kmaw diw bcw{is zbkgc id od iwac~}kzc bowc hkbkdm$ Nc o lc~f odg wac jbc~f `kmaw wcbb {is waow {is~ ~cqsczwcg aco~kdm gowc kz diw oxokbonbcobwaisma kw `kmaw nc$
Jis~w ^cui~wc~
‚ Wakz kz wac uc~zid}ai kz wofkdm cxc~{wakdm gi}d waow kz zokg n{ wac lsgmc odg jisdzcb$ Wac~c kz dikdwc~ojwkid ncw}ccd {is odg wac ~cui~wc~ kdiucd jis~w" obnckw ac i~ zac `kmaw ozf {ishi~ wac zucbbkdm id o do`c i~ og`idkza {iswi zbi} gi}d }acd wobfkdm$Zi`c wkuz id fccukdm wac ~cui~wc~ aouu{<
- Gid‛w wobf ixc~ coja iwac~ 
"`codkdm gid‛w wobf ow wac zo`c wk`cwaow wac lsgmc i~ iuuizkdm jisdzcb kzwobfkdm$ @izw ~cui~wc~z aoxc o ao~gwk`c ~cji~gkdm jis~w u~ijccgkdmz}acd jisdzcb i~ wac lsgmc o~c wobfkdmow wac zo`c wk`c$
- Gid‛w wobf wii hozw 
$ ]akbc jis~w~cui~wc~z o~c szsobb{ wac nczw ih obb~cui~wc~z" wac{ gid‛w bkfc kw }acd uciubc wobf zi hozw kw kz ao~g hi~ wac`wi fccu su$ [is jod zai} cxc~{idc{is~ kdcuc~kcdjc" {is~ sdjo~kdmowwkwsgc" i~ n~cof wac hbi} ih {is~  n~kbbkodw o~ms`cdw kh wac lsgmc aoz wiog`idkza {is `kgzw~co` wi zbi}gi}d hi~ wac ~cui~wc~$
- Z`kbc odg nc h~kcdgb{ }kwa wac~cui~wc~ 
$ ]akbc kw `o{ diw zcc` nckdm dkjc wi wac ~cui~wc~ }kbb cxc~ `owwc~ Vncjoszc di~`obb{ {is dcxc~ zo{ od{wakdm wi o ~cui~wc~ }akbcouuco~kdm kd jis~wP" o ukzzcg ihh ~cui~wc~ }ai wakdfz {is o~c o j~ccujod as~w {is~ jozc$ Ai} zi9Idc co`ubc" }aow kh kw‛z j~kwkjob wik``cgkowcb{ inwokd o jiu{ ih wac w~odzj~kuwih wac u~ijccgkdm waow ijjs~~cg waow go{9 Kh wac ~cui~wc~ ~c`c`nc~z waow {is }c~c u~ihczzkidob odg ~czucjwhsb wi cxc~{idc}akbc ouuco~kdm kd jis~w" ac i~ zac `o{ nconbc wi mcw waow w~odzj~kuw wi {is o nkw hozwc~ waod kh wac ~cui~wc~ ~cjobbz {is ojwcg bkfc odozz$
Bo} Jbc~fz
‚ K `cdwkid waczc uciubc zk`ub{ ncjoszc wac{ `kmaw ouuco~ kdjis~w$ K gid‛w }odw {is }idgc~kdm" ‒]aiwac acbb o~c waczc uciubc9‐Kd hcgc~ob jis~w" ihwcd wk`cz wac lsgmc‛z jbc~fz zkw kd wac ls~{ ni odg inzc~xcwac u~ijccgkdmz ih waow go{$ ]akbc wac{ gidiw kdwc~ojw }kwa wac jis~w uo~wkjkuodwz" wac{o~c k`ui~wodw hi~ idc ~cozid< `izw bkfcb{wac{ aoxc u~ixkgcg wac bcmob ~czco~ja odgwcdwowkxc gcjkzkid id {is~ `iwkid i~  u~ijccgkdm$ Lsgmcz jod jaiizc wi ojjcuw wacbo} jbc~f‛z gcjkzkidz oz wack~ i}d" ~cqsk~chs~wac~ ~czco~ja" ozf oggkwkid qsczwkidz ih wac`" cwj$]akbc {is zaisbg DCXC^ biif owwac jbc~fz odg ogg~czz wac` kd iucd jis~w" kwgicz diw as~w" kd `{ iukdkid" wi biif wack~ }o{ odg hboza o qskjf" ~czucjwhsb z`kbc$ Bcwwac` fdi} waow {is ~cjimdk|c wack~ k`ui~wodjc odg ~czucjw wack~ uizkwkid$
 
Jiu{~kmaw ?;;8->55; @kjaocb @i~wk`c~ odg Wac Nszkdczz Bkwkmowkid M~isu$ Obb ~kmawz ~czc~xcg$
:
 
Nokbkhh 
‚ Szsobb{ o ucojc ihhkjc~ Vzac~khh kd zwowc jis~wz" S$ Z$ @o~zaobb kdhcgc~ob jis~w$P Ukzz ihh wac nokbkhh odg ac i~ zac jod `ofc {is~ xkzkw kdjidxcdkcdw$ Wac{jod m~k`ojc ow {is" diw m~odw {is jis~wczkcz"i~ i~gc~ {is onisw wac jis~w~ii`" wcbbkdm{is wi diw zkw wac~c" `ixc ixc~ ac~c" cwj$
Jibbcomscz" Ucc~z
‚ Gi {is aoxcw~isnbc zucofkdm kd h~idw ih uciubc" odosgkcdjc i~ m~isu9 Kd Zuccja ?5? ow wacsdkxc~zkw{ gkg {is mcw dc~xisz zucofkdm kdh~idw ih wac jbozz9 ]cbb wac cdxk~id`cdw kzcxcd }i~zc kd wac jis~w~ii` ncjoszc `izwih wac wk`c }acd {is o~msc kd jis~w zkwwkdmkd wac mobbc~{ }kbb nc hcbbi} owwi~dc{z}okwkdm hi~ wack~ `owwc~z wi nc jobbcg$]akbc }okwkdm wack~ ws~d" waizcbo}{c~z o~c }owjakdm {is~ uc~hi~`odjc$Odg K mso~odwcc {is }kbb nc wakdfkdm oniswwac` }akbc ow jisdzcb wonbc$ Idc ih wac`izw gkhhkjsbw cxcdwz {is `kmaw aoxc wi hojckz nckdm zao`cg n{ wac lsgmc odg wacdws~dkdm o~isdg wi bcoxc wac jis~w$ Obb c{czkd wac mobbc~{ }kbb nc suid {is odg {isfdi} kw$Kd jkwkcz }ac~c kw‛z ob}o{z wac zo`cowwi~dc{z ouuco~kdm kd zo`c jis~wz" {is~  uc~hi~`odjc }kbb nc ~c`c`nc~cg n{cxc~{idc kd jis~w waow go{$ Kw‛z nczw waow{is~ ucc~z ~c`c`nc~ waow {is aog {is~ ojwwimcwac~ odg uc~hi~`cg kd o n~kbbkodw odg u~ihczzkidob `oddc~$
Iuuizkdm Jisdzcb
‚ [cz" cxcdiuuizkdm jisdzcb }kbb nc zk|kdm su {is~ jis~w~ii` uc~hi~`odjc$ Hi~ co`ubc" kh jisdzcb gcwcjwz {is gid‛w ouuco~ wi fdi}{is~ }o{ o~isdg wac jis~w~ii`" ac i~ zac}kbb jidjbsgc {is o~c kdcuc~kcdjcg$ [is~ dc}nkc uc~hi~`odjc `o{ ohhcjw }aowiuuizkdm jisdzcb }kbb ~cji``cdg wi ojbkcdw$ O miig uc~hi~`odjc `o{ `iwkxowcjisdzcb wi zsmmczw wac jbkcdw zcwwbc wac jozc$O nog uc~hi~`odjc `o{ `iwkxowc jisdzcb wiogxkzc wac jbkcdw wi u~czz id ncjoszc kd akzi~ ac~ iukdkid kw kz idb{ o `owwc~ ih wk`c nchi~c {is ~cobb{ zj~c} su wac jozc$
Wac Lsgmc
O gkzjszzkid onisw ai} wi kdwc~ojw}kwa wac lsgmc Vi~ ‒wac jis~w‐P }isbg diw ncji`ubcwc }kwaisw hk~zw fdi}kdm ai} lsgmcz}i~f" kd iwac~ }i~gz" ai} wac{ mi oniswwack~ gokb{ nszkdczz$Kd `izw wi}dz" jisdwkcz" Zwowcz odghcgc~ob jis~wz" lsgmcz o~c cw~c`cb{ixc~}i~fcg$ Wack~ gijfcwz o~c hkbbcg }kwakdzkmdkhkjodw jozcz" k`ui~wodw akma-zwofczjozcz" j~k`kdob jozcz" odg asdg~cgz ih iwac~ gokb{ wozfz$ Od co`ubc ih ai}ixc~}i~fcg< kd >553" K aog idc hcgc~ob lsgmc wcbb sz waow ac }oz bk`kwkdm wac ds`nc~ ih go{z ac }oz mkxkdm wac uo~wkcz wi w~{ wacjozc ncjoszc ‒}c aoxc ixc~ 355 jozcz id wacgijfcw$‐Lsgmcz aoxc ow bcozw idc bo} jbc~f wiozzkzw kd ~czco~ja" }~kwkdm gcjkzkidz" odgcxcd `ofkdm gcjkzkidz hi~ wac lsgmc wiogiuw$ Nkmmc~ jis~wz" zsja oz nsz{ hcgc~obgkzw~kjwz" u~ixkgc coja lsgmc o `kdk`s` ih wa~cc jbc~fz" odg zi`c su wi hkxc$^cmo~gbczz ih wakz acbu" lsgmcz o~c zwkbbcw~c`cb{ nsz{ }kwa jis~w odg iwac~ hsdjwkidz$Wac ~cozid K `cdwkid obb wakz kz ncjoszc {is `szw ~cobk|c<!?+ [is~z kz diw wac idb{ jozc wacjis~w kz gcobkdm }kwa" zi gid‛w cucjw wacjis~w wi ‒mcw kdwi‐ {is~ jozc" hi~ wac lsgmc wisdgc~zwodg obb kwz dsodjcz odg zsnwbcwkcz" di~ wi mkxc {is~ jozc zucjkob owwcdwkid$ Sdbczz{is~ jozc kz kd wac acogbkdcz" ozzs`c {is~ `owwc~ kz ‒idc `i~c aozzbc wac jis~w aoz wigcob }kwa$‐

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sarah Sprouse liked this
bdaviesmd6605 liked this
bdaviesmd6605 liked this
mvikramindia liked this
illuminatrix liked this
illuminatrix liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->