Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Aikido Ghid 1 Grad General p1 2011-08-16

Manual Aikido Ghid 1 Grad General p1 2011-08-16

Ratings: (0)|Views: 636|Likes:
Published by Alex Andr
Universitatea din Bucureşti

Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate
"CASA"


Aikido Educativ -
Ghid pentru candidaţii la examenele de gradaţie


Sistemul de grade şi centuri
Kyu 5 – 10 Dan


Cunoştinţe cerute la examene

Numai pentru UZ INTERN !

Întocmit: Şerban Derlogea (2009), actualizat 2010/2011

www.derlogea.ro

download - format .pdf
Universitatea din Bucureşti

Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate
"CASA"


Aikido Educativ -
Ghid pentru candidaţii la examenele de gradaţie


Sistemul de grade şi centuri
Kyu 5 – 10 Dan


Cunoştinţe cerute la examene

Numai pentru UZ INTERN !

Întocmit: Şerban Derlogea (2009), actualizat 2010/2011

www.derlogea.ro

download - format .pdf

More info:

Published by: Alex Andr on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
1
Universitatea din BucureştiUniversitatea din BucureştiUniversitatea din BucureştiUniversitatea din BucureştiCentrul de Arte MarŃiale şi Studii Asociate
CASACASACASACASA
 
Aikido Educativ = Aikido pentru toŃiAikido Educativ = Aikido pentru toŃiAikido Educativ = Aikido pentru toŃiAikido Educativ = Aikido pentru toŃi
Proiectul:
„Un Dojo în fiecare şcoală românească” 
 
CunoştinŃe cerute la examenCunoştinŃe cerute la examenCunoştinŃe cerute la examenCunoştinŃe cerute la examenele deele deele deele degradaregradaregradaregradare
GHID GHID GHID GHID 
 pentru candidaŃi 
Volumul 1Volumul 1Volumul 1Volumul 1 ---- SisteSisteSisteSistemul de grade şi centurimul de grade şi centurimul de grade şi centurimul de grade şi centuriKyu 5 ... 4 DanKyu 5 ... 4 DanKyu 5 ... 4 DanKyu 5 ... 4 Dan A.E.
 
Alcătuit de prof. Şerban Derlogeaprof. Şerban Derlogeaprof. Şerban Derlogeaprof. Şerban Derlogea
 
Numai pentru UZ INTERN !
2020202011111111VVVVariantaariantaariantaarianta 3333gggg
 
 2
AIKIDO EDUCATIV – Ghid pentru candidaŃii la examene de grad – Vol. 1
 
Cuprinsul Vol. 1Cuprinsul Vol. 1Cuprinsul Vol. 1Cuprinsul Vol. 1
 
1. Strategia curriculară2. Desfăşurarea examenului3. Aikido Educativ şi exerciŃiile cu arme4. CerinŃe la examenele pentru grade
3.1. Gruparea cerinŃelor pe materii de studiu3.2. Gruparea cerinŃelor pe grade
5. DicŃionar japonez-român pentru Aikido6. InformaŃii – Organizarea ghidurilor şi Bibliografie
 
3
1. Strategiacurriculară
1.1. Aikido Educativ 
(pe scurt 
 A.E 
.) este
ometodă de educaŃie fizică şi morală patriotică,
accesibilă majorităŃii populaŃiei.
  A.E.
este o variantă de
 Aikido
(o Artă marŃială japoneză) adaptată pentru necesităŃile noastre.Ea urmăreşte punerea în practică aîndemnului 
„deşteaptă-te române!”.1.2.
Pe lângă o mare varietate de exerciŃii corporale specifice,
 A.E.
include în mod explicit 
morala
drept componentă de bază astrategiei de acŃiune, iar 
educaŃia morală
caactivitate distinctă şi integrată în cadrul tuturor lecŃiilor (antrenamentelor) şi ca un capitol debază al cerinŃelor la examenele de gradare.
 
1.3. Teoria şi practica
 A.E.
constituiecurricula de bază/ programul de studiu propus pentru proiectul „
Un Dojo în fiecare şcoalăromânească
” [11].Până la bacalaureat, un elev care a practicat 
 A.E.
în gimnaziu şi liceu poate ajungela gradul 1 Kyu (centura maro). Gradele Dan A.E. nu se pot obŃine înainte de bacalaureat (examenul de maturitate).
Din cele de mai înainte rezultă că:1.4. Examenul de gradare serveştescopului strategic al
A.E.
şi contribuie larealizarea lui.Examenul nu e o verificare a vitejiei(adrenalinei, testosteronului etc.), nici atalentului, vigorii sau memoriei candidatului, cia nivelului de
educaŃie totală
la care a ajunsel – fără însă a neglija aspectul marŃial şieficienŃa. Pe lângă performanŃele corporalestrict necesare, cum ar fi capacitatea motrică şicompetenŃa tehnică, se apreciază purtarea,morala şi capacitatea de gândire acandidatului.Examenul verifică cunoştinŃele şi compe-tenŃele tehnice multilaterale plus bunul simŃ şimorala/ purtarea candidatului (cerinŃe specificeAikido), nu capacităŃile sau performanŃele saleatletice (caracteristici mai degrabă specifice
 Aikijutsu 
) cum ar fi: viteza mare de execuŃie,vigoarea (
Kime
) etc. În general evoluŃia oricărui om sedesfăşoară pornind de la nivelul inferior = celcare nu face/ practică Aikido (= copil/ animalbiped/ maimuŃă / sau echivalent) - ridicându-sede la
Kyu 
5 la 8 Dan - şi putând ajunge la 9Dan = valoare (comoară) naŃională/ maestru(sau echivalent).(Există şi excepŃii: oameni evoluaŃi care nupractică Aikido, după cum există şi Aikidoka,chiar cu grade mari, dar bolnavi mintal - deorgoliu, egoism etc.)1.5. CompetenŃele cerute şi problemelepuse de curriculă au ca scop dezvoltareacapacităŃilor fizice, mintale şi morale alecandidaŃilor. În acest scop sunt folosite ovarietate mare de exerciŃii cu mâna goală şi cuarme albe (
Jo, Boken, Tanto
) tradiŃionale dinAikido. În plus, pentru lărgirea orizontuluicultural şi profesional al gradelor superioare (3şi 4 Dan) se prevăd exerciŃii şi cu armetradiŃionale din Budo (însă nu şi în Aikido):
Hanbo
şi
Wakizashi 
.1.6. Examenul verifică şi capacitatea candi-datului de a
gândi
corect.
A.E.
dezvoltă capacitatea de gândireindependentă (logică, constructivă, inovatoare,creativă, responsabilă, critică etc.) şi spiritul deiniŃiativă. Elevul ajunge la aceasta citind (celpuŃin cărŃile indicate în capitolul 5/ Bibliografie,apoi cărŃile indicate în bibliografia cărŃilor respective) şi analizând cele citite, saudiscutând cu alŃii (cu colegii sau instructorul,pe forumuri din Internet etc.) subiecte legatede tehnica şi morala Aikido. El trebuie să-şipună (şi eventual să răspundă) la întrebăricum ar fi:
ce e Aikido? cum funcŃionează(tehnica) Aikido? de ce fac eu Aikido
? şamd.Toate aceste activităŃi mintale reprezintă pânăla urmă transferul, sau aplicarea practică a,celor trei întrebări esenŃiale/ existenŃiale aleomului:
ce/ cine sunt eu? de unde vin/ cum(de) am apărut? încotro mă duc (ce e cu moartea mea
?) la condiŃiile personale/specifice ale elevului.Pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice, laexamen se cere candidatului fie discutareacritică a unor subiecte/ idei luate din manualelerecomandate, fie prezentarea unor idei şilucrări originale (vezi indicaŃiile din
Ghidurile
 corespunzătoare).1.7. Examenul ajută candidatului să înŃeleagă unde a ajuns el cu studiul Artei (peCale/
Do
). Gradele nu constituie un scop însine, fiind doar repere care trebuie depăşite deelev în cursul studierii ÎnvăŃăturii. Calea/
Do
 este continuă şi nu are sfârşit, cel mult niştepopasuri de scurtă odihnă şi reculegere, deevaluare a bucăŃii parcurse şi de planificare aefortului necesar pentru ce urmează/ restuldrumului.Gradul obŃinut nu e un rezultat, un sfârşit –ci un nou început, un stimulent pentru

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Boicu Iuliana liked this
nelu49 liked this
kmmishu9495 liked this
nemuritorul liked this
sumomanus liked this
nickname777333 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->