Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC DẠNG TOÁN CON LẮC ĐƠN

CÁC DẠNG TOÁN CON LẮC ĐƠN

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,571 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
http://vatlylamdong.com
 
1
 
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CHU KỲ
 
CON LẮC ĐƠ 
NKHI THAY
ĐỔI CHIỀU DÀI
 
VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG
. 
B
t
đầ
u t
n
ă
m h
c 2005- 2006 B
GD&
Đ
T quy
ế
t
đị
nh chuy
n t
 hình th
c t
t
lu
n sang hình th
c thi tr
c nghi
m khách quan trong các
thi qu
c gia nh
ư
thi T
t Nghi
p và thi Tuy
n sinh
đạ
i h
c
đã
yêu c
us
 
đổ
i m
ớ 
i m
nh m
v
ph
ươ 
ng pháp d
y và h
c c
a giáo viên và h
csinh.Th
c t
ế
, trong quá trình gi
ng d
y và ôn luy
n thi tôi th
y vi
cd
y h
c theo ph
ươ 
ng pháp tr
c nghi
m khách quan
đò
i h
i ng
ườ 
i giáoviên ph
i nghiên c
u c
chi
u sâu l
n chi
u r
ng c
a ki
ế
n th
c nh
mgiúp h
c sinh không nh
ng hi
u k 
lý thuy
ế
t mà còn xây d
ng
đượ 
c h
 th
ng các công th
c gi
i nhanh và t
i
ư
u trong các câu h
i tr
c nghi
mnh
t là các câu h
i
đị
nh l
ượ 
ng
để
 
đạ
t
đượ 
c k 
ế
t qu
cao trong các k 
thi.Ch
ương “ Dao độ
ng c
ơ”
là ch
ươ 
ng m
ở 
 
đầ
u c
a ch
ươ 
ng trình chu
n V
tlý 12 và là ch
ươ 
ng có s
câu tr
c nghi
m chi
ế
m t
l
l
ớ 
n trong c
u trúc
đề
thi qu
c gia. Vì v
y vi
c d
y và h
c c
a ch
ươ 
ng này
nh h
ưở 
ng r
tl
ớ 
n
đế
n quá trình h
c t
p c
a h
c sinh
đố
i v
ớ 
i b
môn. Và Bài toán v
 chu k 
con l
c
đơ 
n là m
t d
ng bài ph
bi
ế
n và quan tr
ng c
a ch
ươ 
ng.
Để
giúp cho vi
c d
y và h
c v
d
ng bài t
p này
đượ 
c t
t, t
o
đ
i
uki
n cho h
c sinh có ph
ươ 
ng pháp nhanh
để
làm bài t
p, trong chuyên
đề
này tôi
đã
 
đư
a ra m
t s
d
ng bài t
p v
s
thay
đổ
i chu k 
con l
c
đơ 
n khi chi
u dài và gia t
c tr
ng tr
ườ 
ng thay
đổ
i. Hy v
ng chuyên
đề
 này s
giúp ích cho quá trình d
y và h
c t
p.
 
http://vatlylamdong.com
 
2
 
 I. TÓM 
TẮT 
LÍ 
THUYẾT 
 
1.Khái ni
m con l
c
đơ 
n.
- Con l
c
đơ 
n g
m m
t v
t nh
, kh
i l
ượ 
ng m, treo
ở 
 
đầ
u m
t s
ợ 
idây m
m không dãn,
 
kh
i l
ượ 
ng không
đá
ng k 
, dài
l
.
 
- Trong h
quy chi
ế
u quán tính, v
trí cân b
ng c
a con l
c
đơ 
n làv
trí dây treo có ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng, v
t n
ng
ở 
v
trí th
p nh
t.- Khi dao
độ
ng c
a con l
c
đơ 
n v
ớ 
i góc l
ch nh
( sin
α
 
(rad)),con l
c dao
độ
ng
đ
i
u hoà v
ớ 
i chu k 
:
gl
 
2
 Trong
đó
:
l
là chi
u dài c
a con l
c
(đơ 
n v
là mét); g là gia t
c tr
ngtr
ườ 
ng t
i v
trí 
đặ
t con l
c (
đơ 
n v
m/s
2
).
2. Con l
c
đồ
ng h
.
 -
Đồ
ng h
qu
l
c có con l
c làm b
ng thanh kim lo
i m
nh vàdao
độ
ng c
a con l
c có th
coi nh
ư
dao
độ
ng
đ
i
u hoà c
a con l
c
đơ 
n.- Chu
ch
y
đú
ng c
a
đồ
ng h
là T (th
ườ 
ng T =2s); trong m
ts
tr
ườ 
ng h
ợ 
p do nhi
t
độ
môi tr
ườ 
ng thay
đổ
i và v
trí 
đặ
t con l
c thay
đổ
i nên
đồ
ng h
ch
y sai. G
i chu k 
ch
y sai c
a
đồ
ng h
T
2
(cònchu k 
ch
y
đú
ng T =T
1
) và
độ
bi
ế
n thiên chu k 
T = T 
2
 
 – 
1
. N
ế
u:+
T> 0:
2
> T 
1
: Chu k 
t
ă
ng,
đồ
ng h
ch
y ch
m.+
T< 0:
2
< T 
1
:Chu k 
gi
m,
đồ
ng h
ch
y nhanh.+
T= 0
. Chu
không
đổ
i, con l
c ch
y
đú
ng.- Th
ờ 
i gian con l
c
đồ
ng h
ch
y sai sau kho
ng th
ờ 
i gian
 
:+ Th
ờ 
i gian bi
u ki
ế
n con l
c ch
y sai ch
là:
1'
nT 
 
.V
ớ 
i n là s
chu k 
con l
c ch
y sai
2
trong kho
ng th
ờ 
i gian
 
:
2
n
 
.+ Th
ờ 
i gian ch
y sai:
12'
     
 N
ế
u T
2
thay
đổ
i không
đá
ng k 
so v
ớ 
i T
1
thì:
1
  
 
 
http://vatlylamdong.com
 
3
 
 II. CÁC 
 DẠNG 
BÀI TOÁN VÀ
 PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
 
 D
 ng 1: Chu k
 ỳ
con l 
ắ 
 c
đơ 
 n thay
đổ 
i theo chi
ề 
u dài l.1.1/ Con l 
ắ 
 c
đơ 
 n có chi
ề 
u dài c
ắ 
 t ghép.1.2/  
Chu kỳ của con lắc vướng đinh
.
1.3/  
Chiều dài 
 
con lắc đơn thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
 
1.4/  
Chiều dài con lắc thay đổi do cắt (hoặc thêm) một lượng rất nhỏ
l
 
 Dạng 2: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo gia tốc trọng trường 
 g. 2.1/  
Gia tốc g thay đổi theo độ cao.
  2.2/  
Gia tốc trong trường g thay đổi theo độ sâu.
  2.3/  
Thay đổi vị trí địa lí đặt con lắc.
 
 Dạng 
3:
Thay đổi đồng thời cả chiều dài l và gia tốc trọng trường g.
  3.1/  
Thay đổi nhiệt độ môi trường và thay đổi gia tốctrọng trường g.
  3.2/  
Chiều dài con lắc thay đổi do cắt (hoặc thêm) một lượng 
l
 
và thay đổi gia tốc g.
 
 Dạng 4: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi khi có thêm lực lạ
 . 4.1/  
 Lực lạ là lực đẩy Acsimet 
 . 4.2/  
 Lực là lực điện.
  4.3/  
 Lực là là lực quán tính.
 

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
KathyNguyen25 liked this
La Kít added this note
con lac don
Abriel Hans liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ho xuan cong liked this
Kao Cao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->