Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC DẠNG TOÁN CON LẮC ĐƠN

CÁC DẠNG TOÁN CON LẮC ĐƠN

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,568 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
http://vatlylamdong.com
 
1
 
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CHU KỲ
 
CON LẮC ĐƠ 
NKHI THAY
ĐỔI CHIỀU DÀI
 
VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG
. 
B
t
đầ
u t
n
ă
m h
c 2005- 2006 B
GD&
Đ
T quy
ế
t
đị
nh chuy
n t
 hình th
c t
t
lu
n sang hình th
c thi tr
c nghi
m khách quan trong các
thi qu
c gia nh
ư
thi T
t Nghi
p và thi Tuy
n sinh
đạ
i h
c
đã
yêu c
us
 
đổ
i m
ớ 
i m
nh m
v
ph
ươ 
ng pháp d
y và h
c c
a giáo viên và h
csinh.Th
c t
ế
, trong quá trình gi
ng d
y và ôn luy
n thi tôi th
y vi
cd
y h
c theo ph
ươ 
ng pháp tr
c nghi
m khách quan
đò
i h
i ng
ườ 
i giáoviên ph
i nghiên c
u c
chi
u sâu l
n chi
u r
ng c
a ki
ế
n th
c nh
mgiúp h
c sinh không nh
ng hi
u k 
lý thuy
ế
t mà còn xây d
ng
đượ 
c h
 th
ng các công th
c gi
i nhanh và t
i
ư
u trong các câu h
i tr
c nghi
mnh
t là các câu h
i
đị
nh l
ượ 
ng
để
 
đạ
t
đượ 
c k 
ế
t qu
cao trong các k 
thi.Ch
ương “ Dao độ
ng c
ơ”
là ch
ươ 
ng m
ở 
 
đầ
u c
a ch
ươ 
ng trình chu
n V
tlý 12 và là ch
ươ 
ng có s
câu tr
c nghi
m chi
ế
m t
l
l
ớ 
n trong c
u trúc
đề
thi qu
c gia. Vì v
y vi
c d
y và h
c c
a ch
ươ 
ng này
nh h
ưở 
ng r
tl
ớ 
n
đế
n quá trình h
c t
p c
a h
c sinh
đố
i v
ớ 
i b
môn. Và Bài toán v
 chu k 
con l
c
đơ 
n là m
t d
ng bài ph
bi
ế
n và quan tr
ng c
a ch
ươ 
ng.
Để
giúp cho vi
c d
y và h
c v
d
ng bài t
p này
đượ 
c t
t, t
o
đ
i
uki
n cho h
c sinh có ph
ươ 
ng pháp nhanh
để
làm bài t
p, trong chuyên
đề
này tôi
đã
 
đư
a ra m
t s
d
ng bài t
p v
s
thay
đổ
i chu k 
con l
c
đơ 
n khi chi
u dài và gia t
c tr
ng tr
ườ 
ng thay
đổ
i. Hy v
ng chuyên
đề
 này s
giúp ích cho quá trình d
y và h
c t
p.
 
http://vatlylamdong.com
 
2
 
 I. TÓM 
TẮT 
LÍ 
THUYẾT 
 
1.Khái ni
m con l
c
đơ 
n.
- Con l
c
đơ 
n g
m m
t v
t nh
, kh
i l
ượ 
ng m, treo
ở 
 
đầ
u m
t s
ợ 
idây m
m không dãn,
 
kh
i l
ượ 
ng không
đá
ng k 
, dài
l
.
 
- Trong h
quy chi
ế
u quán tính, v
trí cân b
ng c
a con l
c
đơ 
n làv
trí dây treo có ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng, v
t n
ng
ở 
v
trí th
p nh
t.- Khi dao
độ
ng c
a con l
c
đơ 
n v
ớ 
i góc l
ch nh
( sin
α
 
(rad)),con l
c dao
độ
ng
đ
i
u hoà v
ớ 
i chu k 
:
gl
 
2
 Trong
đó
:
l
là chi
u dài c
a con l
c
(đơ 
n v
là mét); g là gia t
c tr
ngtr
ườ 
ng t
i v
trí 
đặ
t con l
c (
đơ 
n v
m/s
2
).
2. Con l
c
đồ
ng h
.
 -
Đồ
ng h
qu
l
c có con l
c làm b
ng thanh kim lo
i m
nh vàdao
độ
ng c
a con l
c có th
coi nh
ư
dao
độ
ng
đ
i
u hoà c
a con l
c
đơ 
n.- Chu
ch
y
đú
ng c
a
đồ
ng h
là T (th
ườ 
ng T =2s); trong m
ts
tr
ườ 
ng h
ợ 
p do nhi
t
độ
môi tr
ườ 
ng thay
đổ
i và v
trí 
đặ
t con l
c thay
đổ
i nên
đồ
ng h
ch
y sai. G
i chu k 
ch
y sai c
a
đồ
ng h
T
2
(cònchu k 
ch
y
đú
ng T =T
1
) và
độ
bi
ế
n thiên chu k 
T = T 
2
 
 – 
1
. N
ế
u:+
T> 0:
2
> T 
1
: Chu k 
t
ă
ng,
đồ
ng h
ch
y ch
m.+
T< 0:
2
< T 
1
:Chu k 
gi
m,
đồ
ng h
ch
y nhanh.+
T= 0
. Chu
không
đổ
i, con l
c ch
y
đú
ng.- Th
ờ 
i gian con l
c
đồ
ng h
ch
y sai sau kho
ng th
ờ 
i gian
 
:+ Th
ờ 
i gian bi
u ki
ế
n con l
c ch
y sai ch
là:
1'
nT 
 
.V
ớ 
i n là s
chu k 
con l
c ch
y sai
2
trong kho
ng th
ờ 
i gian
 
:
2
n
 
.+ Th
ờ 
i gian ch
y sai:
12'
     
 N
ế
u T
2
thay
đổ
i không
đá
ng k 
so v
ớ 
i T
1
thì:
1
  
 
 
http://vatlylamdong.com
 
3
 
 II. CÁC 
 DẠNG 
BÀI TOÁN VÀ
 PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
 
 D
 ng 1: Chu k
 ỳ
con l 
ắ 
 c
đơ 
 n thay
đổ 
i theo chi
ề 
u dài l.1.1/ Con l 
ắ 
 c
đơ 
 n có chi
ề 
u dài c
ắ 
 t ghép.1.2/  
Chu kỳ của con lắc vướng đinh
.
1.3/  
Chiều dài 
 
con lắc đơn thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
 
1.4/  
Chiều dài con lắc thay đổi do cắt (hoặc thêm) một lượng rất nhỏ
l
 
 Dạng 2: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo gia tốc trọng trường 
 g. 2.1/  
Gia tốc g thay đổi theo độ cao.
  2.2/  
Gia tốc trong trường g thay đổi theo độ sâu.
  2.3/  
Thay đổi vị trí địa lí đặt con lắc.
 
 Dạng 
3:
Thay đổi đồng thời cả chiều dài l và gia tốc trọng trường g.
  3.1/  
Thay đổi nhiệt độ môi trường và thay đổi gia tốctrọng trường g.
  3.2/  
Chiều dài con lắc thay đổi do cắt (hoặc thêm) một lượng 
l
 
và thay đổi gia tốc g.
 
 Dạng 4: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi khi có thêm lực lạ
 . 4.1/  
 Lực lạ là lực đẩy Acsimet 
 . 4.2/  
 Lực là lực điện.
  4.3/  
 Lực là là lực quán tính.
 

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
KathyNguyen25 liked this
Abriel Hans liked this
La Kít added this note
con lac don
ho xuan cong liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Kao Cao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->