Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Social Media voor bioscopen en filmtheaters

Social Media voor bioscopen en filmtheaters

Ratings: (0)|Views: 469|Likes:
Published by Joost Geurtsen
Een drieluik artikelen over de mogelijkheden van nieuwe (en sociale) media voor bioscopen en filmtheaters. Deze artikelen zijn eerder verschenen in Holland Film Nieuws (http://www.hollandfilmnieuws.nl).
Een drieluik artikelen over de mogelijkheden van nieuwe (en sociale) media voor bioscopen en filmtheaters. Deze artikelen zijn eerder verschenen in Holland Film Nieuws (http://www.hollandfilmnieuws.nl).

More info:

Published by: Joost Geurtsen on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
8
‘Mr. Zuckerberg, do I have your full attention?’ (David Selby als Gage in
The Social Network 
)In een drietal artikelen in HollandFilm Nieuws willen we graag demogelijkheden van het gebruiken van social media op internet doorbioscopen en lmtheaters latenzien. Internet is namelijk ook eenplek waar lmliefhebbers elkaar weten te vinden. Reviewsites alsIMDB.com en MovieMeter.nl zijnbekende verzamelplekken. In onsTwitter-onderzoek (waarover latermeer) geeft 56 procent aan daarregelmatig naar te kijken. Dit soort websites biedt lmfans de hand- vatten om hun passie met elkaar te delen. Sociale videowebsitesals YouTube en Vimeo wordendagelijks overspoeld met trailersen previews van lms, die lm-fans massaal bekijken, delen enzelfs embedden op hun Hyves- ofFacebook-pagina. Het mag duide-lijk zijn: passie in het algemeen endus ook liefde voor lm nodigt uit tot sociale interactie.Het sociale webDe opkomst van het sociale web, waar bovengenoemde voorbeel-den onderdeel van uitmaken,brengt nieuwe mogelijkheden metzich mee voor de industrie. Doorde technologische ontwikkelingenmoeten bioscopen en lmtheatershun toegevoegde waarde duidelijk voor het voetlicht blijven brengenen social media kunnen daar eenbelangrijke rol in spelen. Deson-danks blijkt dat veel exploitantendeze mogelijkheden eigenlijk noggoed moeten ontdekken. Afgezien van enkele goede uitzonderingen,sen en hun wensen. Waar bevindtdeze doelgroep zich zoal online?Waar hebben ze het over? Heb-ben ze het over jouw organisatie,diensten en producten? Wat delenzij met elkaar?Dat luisteren is gemakkelijker danhet misschien in eerste instantielijkt. Een groot deel van de onlineconversaties vindt namelijk plaatsin het publieke domein van het so-ciale web en is daarom eenvoudig te monitoren. Er zijn verschillendegratis en betaalde tools voor ‘socialmedia monitoring’, maar een sim-pele zoekopdracht op bijvoorbeeldTwitter, doet vaak al wonderen.Zoek binnen Twitter op termen als‘#bioscoop’ of ‘#lm’, eventueelin combinatie met een naam vaneen bioscoop, lmtheater en/ofplaatsnaam, en je weet precies watmensen bezighoudt.Vragen stellenHet ligt misschien voor de hand,maar de meest effectieve manierom een relevant antwoord op be-langrijke vragen te krijgen, is doordeze vragen gewoon te stellenaan de doelgroep. Maak daar-
Bioscopen en lmtheaters hebben een haat-liefdeverhouding met mo-derne technologie. Aan de ene kant biedt de technologie hen de moge-lijkheden van digitale cinema, maar aan de andere kant is er het effect van het downloaden via internet. Een andere exponent van het world wide web, de social media, bieden bioscopen en lmtheaters echter alsnooit tevoren de kans te communiceren met hun klanten.Een artikelenreeks over het inzetten van social media
De mogelijkheden van social media
Het bepalen van eenstrategiebegint echter niet met praten,maar met goed luiste-ren.
Door Joost Geurtsen
MARKETING
is de aanwezigheid van bioscopenen lmtheaters op het sociale webop het moment nog redelijk gering.Sommigen hebben wel een paginaaangemaakt op Facebook, Hyvesof Twitter, maar veel van dezegoedbedoelde initiatieven worste-len duidelijk met het hoe, wat en waarom.Deze artikelenreeks zal gaanover de kansen die social mediabioscopen en lmtheaters bieden.Het doel is om initiatieven op dit vlak te stimuleren en bestaandeinitiatieven te ondersteunen.Systematisch zullen we een aantalstappen volgen die van belangzijn bij het uitwerken van eensocialmediastrategie. In dit eersteartikel leggen we de focus op hetbelang van doelgroeponderzoeken het bepalen van doelstellingen.In het tweede artikel vertellen weiets meer over de tactieken en hetbelang van een (goede) content-strategie. In het derde en laatsteartikel beschrijven we de stap naareen praktische workow. Ookzullen we enkele aansprekende voorbeelden noemen.ZendenVeel commerciële organisaties bin-nen het sociale web beginnen methet zenden van informatie, zondereigenlijk te weten of mensen er wel op staan te wachten. Hetbepalen van een strategie voorde inzet van social media begintechter niet met praten, maar metgoed luisteren naar de doelgroep.Je moet je verdiepen in deze men-
 
9
‘We lived on farms, then we lived in cities, and now we’re going to live on the internet!’ (Sean Parker in
The Social Network 
)
‘Think global,act local!’
MARKETING
The Social Net-work 
 voor bijvoorbeeld gebruik van eenkort vraaggesprek of een (online)enquête, om de behoeften bij énde drijfveren van de doelgroepnaar de oppervlakte te halen. Omdit te illustreren hebben we eenbescheiden onderzoek uitgevoerdmet een beperkt aantal respon-denten. Via Twitter hebben we 150lmliefhebbers bereid gevondenom een korte enquête in te vullen.De resultaten van dat onderzoekzullen we gedurende deze artike-lenreeks aanhalen om de strategie te onderbouwen.Het is verstandig om eerst te kijkennaar de voorkeuren en interesses van de doelgroep op het gebied van bioscoopservice. Op dezemanier kun je helder krijgen of er voldoende draagvlak is voor jouwinitiatieven via social media. En waar de inzet van sociale media waarde kan toevoegen aan jouwhuidige activiteiten.Bioscoop als merkUit ons onderzoek blijkt bijvoor-beeld dat een groot deel vande ondervraagden duidelijk eenfavoriete bioscoop of lmtheaterheeft. Liefst 77 procent geeftaan dat hij of zij bijna altijd naardezelfde lmvertoner gaat. Jezou dus kunnen zeggen dat er bij veel bezoekers al een bepaaldeloyaliteit bestaat ten opzichte vaneen bioscoop of lmtheater. Datis iets wat zeker binnen de socialmedia in het voordeel kan werken.Hierdoor zijn mensen namelijkeerder geneigd om zich aan eenbepaald ‘merk’ te verbinden.Dit blijkt ook uit de vraag of men-sen berichten van hun favorietebioscoop of lmtheater willen ont- vangen op sociale netwerken alsHyves, Facebook of Twitter. Meerdan 71 procent geeft aan datzij dit zeker zouden overwegen.De helft beantwoordt de vraagzelfs met ‘Ja, heel graag!’. Slechtsacht procent geeft aan hier totaalgeen behoefte aan te hebben.Act localInteressant zijn ook de beweegre-denen waarom mensen naar eenbepaalde bioscoop of lmtheatergaan. Van de respondenten geeft62 procent aan dat de program-mering aan hun behoefte voldoet.Wellicht kan sociale media ingezet worden om aanbod en vraag nógbeter op elkaar aan te laten slui- ten? Verder staat op een goede tweede plek (met 59 procent)het feit dat een bioscoop dichtin de buurt te vinden is. Het kaneen reden zijn om de activiteitenop social media niet (alleen) alsoverkoepelde organisatie (leesbioscoopgroep) te ondernemen,maar juist als lokale bioscoop. In-formatie van een lokale bioscoopmaakt de content relevanter voorde ontvanger. Dit is in een als-maar groeiend informatieaanbod van groot belang. Oftewel: ‘Thinkglobal, act local!’ Bovenstaande vraagstukken zijn slechts enkele voorbeelden die je uit een goeddoelgroeponderzoek kunt halen.Wanneer je jouw doelgroeponder de loep hebt genomen, kun je doelstellingen gaan bepalen.Probeer daarbij middelen endoelstellingen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Vaak wordt hetmiddel (een account op Twitter,een Facebookpagina) als doelgenomen, terwijl dat de middelenzijn om je doel te bereiken. Eenplatform of kanaal moet dus geendoel op zich zijn.Formuleer doelstellingenFormuleer in plaats daarvanheldere, meetbare doelstellingenmet als belangrijkste vraag: wat wil je bereiken met de inzet vansocial media? Wil je de kaartver-koop stimuleren? Wil je acties enevenementen onder de aandachtbrengen? Wil je meer terugke-rende bezoekers? Meer en betercontact met de bezoeker? Hetservicegebied vergroten? Dedoelgroep betrekken bij productin-novatie? Meer positieve publiciteit?Of een combinatie van een aantal van deze doelstellingen? Wanneer je duidelijke doelstellingen hebtgeformuleerd, kun je targets gaanbepalen, die je over een bepaaldeperiode wilt bereiken. Hoeveelkaarten wil je meer verkopen?Hoeveel volgers en vrienden wil jeaan het bedrijf binden? Hoeveelnieuwe producten wil je samenmet je doelgroep ontwikkelen?Met deze targets, kun je na aoophet effect van de inzet van socialemedia evalueren.In het volgende deel van ditdrieluik over sociale media voorbioscopen en lmtheaters vertellen we iets meer over contentstrategie.Op welke manier kunnen lmver- toners de interactie aangaan methun publiek? Waar hebben klantenbehoefte aan? Uit ons onderzoekblijkt bijvoorbeeld dat er eenduidelijke roep om interactie is bijdeze doelgroep. Daarnaast draagtde doelgroep ook zelf verrassend veel mogelijkheden aan. Meerdaarover in de volgende HFN.
Joost Geurtsen is als digital media consultant werkzaam bij Lammers van Toorenburg Benelux PR BV.
 
Locatiegebaseerde dienstenOok locatiegebaseerde diensten zijn uitermate ge-schikt voor loyaliteitsprogramma’s. Zo zijn er verschillen-de diensten (Foursquare, Gowalla, Facebook Places) waarmee bezoekers digitaal kunnen ‘inchecken’ opeen bepaalde locatie, om dit vervolgens via socialeplatformen wereldkundig te maken. Deze digitale vorm van mond-tot-mondreclame is uiteraard goed voor denaamsbekendheid, maar het biedt ook mogelijkheden voor betrokkenheid. Wanneer je dit effectief monitort,kun je hier vervolgens handig op inspelen. Bijvoorbeelddoor dergelijke check-ins te belonen of degene die hetmeest incheckt in de spotlight te zetten. Verder geven veel van deze diensten de mogelijkheden om via deze weg de interactie op te zoeken, door bijvoorbeeld tipsen to-do’s te geven aan de bezoekers die incheckenmet deze ‘location based services’.Kijk vooral ook naar inspirerende voorbeelden uitandere sectoren en landen, bijvoorbeeld de VerenigdeStaten. Sommigen zijn verrassend en creatief. Goed jatten is nog altijd beter dan slecht verzonnen. Maargeef er een eigen persoonlijke of unieke draai aan.Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van succesvollestrategieën voor lmvertoners op het sociale web.Trial and errorBovengenoemde voorbeelden zijn voor een groot deelbekende en bewezen principes uit andere sectoren.Deze voorbeelden kunnen bioscopen echter vrijgemakkelijk vertalen naar hun eigen sector. Toch zijnde écht succesvolle activiteiten vaak experimentendie (onverwachts) goed blijken te werken. Juist omdatze relatief uniek zijn. Zoek daarom (ook) naar acti- viteiten waarmee je mensen positief kunt verrassen.In ons onderzoek onder 150 lmliefhebbers hebben we enkele van dit soort ideeën verzameld. Zo kwambijvoorbeeld een chatsessie via Facebook met eenregisseur of acteur naar voren, werd er een digitalebalie of ‘explicateur’ op Twitter voorgesteld en werdhet idee geopperd een ontmoeting van fans van eenbepaalde lm te organiseren. Stap daarbij over jekoudwatervrees heen en wees niet bang om ‘fouten’ temaken. Het sociale medialandschap is voor een grootdeel nog onontgonnen terrein en er is nog voldoenderuimte voor trial and error.In het derde en laatste deel van dit drieluik zullen we enkele voorbeeldcases uit binnen- en buitenlandbespreken. Ook laat ik zien welke tools er zoalbeschikbaar zijn en wat ze kunnen bijdragen aan decontentstrategie.
Joost Geurtsen is als digital media consultant werk- zaam bij Lammers van Toorenburg Benelux PR BV.
6766
materiaal beschikbaar op het web, klaar om (her)ge-bruikt te worden. Hiervoor kan men bijvoorbeeld ookeen beroep doen op de lmdistributeur. De contentkan in ieder geval uniek worden gemaakt door dezebijvoorbeeld te koppelen aan het actuele lmaanbod van een bioscoop of lmtheater. Daarnaast kunnenbioscopen écht unieke content met hun klanten delen,zoals bijvoorbeeld de data en tijden van bepaaldelmvertoningen.InteractieHet voorgaande gaat alleen over het zenden vaninformatie. Belangrijke informatie weliswaar, waarcineelen veel aan hebben. Toch is het belangrijk omalle mogelijkheden van sociale platformen te benut- ten. Een mooie eigenschap van social media is directeen actieve interactie. Gebruikers van social mediakunnen altijd ergens met hun vragen terecht. Daar-naast kan een bioscoop de interactie ook proactiefzoeken. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat hetlmaanbod de belangrijkste reden is voor mensenom naar een bepaalde bioscoop te gaan. Via socialmedia kunnen lmvertoners hun aanbod nóg be- ter op de vraag aan laten sluiten. Laat mensen opsociale platformen meedenken en/of -beslissen overlms die een bioscoop opnieuw in roulatie brengt.Of laat mensen zelf hun lm(avond) samenstellen(zoals bij Jukebox Nights; red.). Met deze vormen van ‘crowdsourcing’ en cocreatie zoekt een bioscoopgeen klanten meer bij zijn producten, maar de pro-ducten bij de klanten.VerbindenKlanten die zich gehoord voelen, zijn loyalere klanten.Bioscopen kunnen dit gevoel bovendien versterken doorexclusiviteit te bieden aan mensendie zich met de bioscoop ‘verbin-den’. Denk hierbij aan voordelen voor leden en volgers op bijvoor-beeld Hyves, Facebook of Twitter.Of aan vertoningen, speciaalgeorganiseerd voor loyale klan- ten. Ook give-aways en winacties werken heel goed. Verloot, viasocial media, een keer in de zoveel tijd gratis kaartjes onder de leden.Daag mensen uit om bijvoorbeeldzelf reviews te schrijven, om vervol-gens de beste te belonen met gratisconsumpties. Of pak het groter aanmet een meet-and-greet en kaartjes voor premières. Met dergelijke (win)acties geef je mensen iets om over te praten en op deze manier bereik je steeds meer mensen en weet jeze aan je te binden.
Met deze vormen zoekt eenbioscoopgeen klan- ten meerbij zijnproducten,maar deproductenbij de klan- ten.
Dingen delenmet vrienden(still uit Sex andthe City 2).
In het eerste deel (HFN 99) hebben we, aan de hand van een beperkt doelgroeponderzoek, getoond watde behoeften en voorkeuren van lmliefhebbers zijn.De conclusie van dat artikel was dat er voldoendedraagvlak is om als lmvertoner activiteiten te ontplooi-en op het sociale web. Daarnaast hebben we latenzien met welke doelstellingen bioscopen en lmthea- ters social media kunnen inzetten. In dit tweede artikelgaan we dieper in op de manier waarop lmtheaterssocial media op een strategische manier kunnen vorm-geven. Ook hier speelt het onderzoek onder 150 lm-bezoekers een belangrijke rol in. Met het indicatieveonderzoek tonen we aan dat de inzet van social mediain bestaande behoeften van de consument voorzienen, belangrijker nog, in welke behoeften.Alleen maar zendenHet opzetten en inrichten van een kanaal op Facebook,Hyves, YouTube of Twitter is niet de grootste uitdagingin dit verhaal. Met een beetje verstand van het (soci-ale) web en vormgeving, is er snel een mooi ‘sociaal’platform op te zetten waar lmliefhebbers elkaarkunnen ontmoeten. Het gaat echter vaak mis op hetmoment dat theaters voor hun bezoekers een constan- te stroom aan unieke en waardevolle content moetenproduceren. Veel bedrijven onderschatten het belang van continuïteit en toegevoegde waarde op dit soortplatformen. Van tevoren denken ze niet goed na overde vragen wat, wanneer, waar en hoe? De content isdan meer van hetzelfde of bevat te veel marketing-boodschappen. Er wordt alleen maar gezonden en te weinig gecommuniceerd. Hierdoor haken de fans na verloop van tijd weer af en bloedt het initiatief dood.Dit kan een bioscoop of lmtheater voorkomen door vooraf een gedegen contentstrategie te bedenken en te formuleren.ContentstrategieBij het bepalen van een contentstrategie is het vanbelang om (vooral) vanuit de doelgroep te denken.Dus niet alleen de vraag stellen: ‘wat hebben wij onzedoelgroep zoal te vertellen?’, maar juist ook: ‘watzou de doelgroep graag van ons willen horen, zienen krijgen?’ én ‘waarom zouden mensen ons willen volgen?’. Het succes of falen van de inzet van socialmedia hangt af van het antwoord op deze eenvou-dige vragen. Gebruikers van social media vragen zich voortdurend af: ‘What’s in it for me or my friends?’Wanneer het antwoord hierop niet bevredigend ofonduidelijk is, komen bezoekers na één keer niet meer terug. Met andere woorden: content is koning.Waardevolle contentUit ons kleinschalige onderzoek is gebleken dat veelmensen het sociale web gebruiken om nieuws overlms te verkrijgen. Na review-websites als IMDB enMovieMeter (twintig procent van de ondervraagden)zijn de sociale platformen als Facebook en Hyves voor veel mensen (achttien procent) belangrijke bronnen omnieuws over lms te vergaren. Ook de website van eenbioscoop is voor een groot deel van de bezoekers eenbron van nieuws (zeventien procent); meer dan bijvoor-beeld de online kranten (dertien procent).Vergeet niet dat het aanbod van lmnieuws groot is.Dus alleen nieuws op de sociale platformen voegt wei-nig waarde toe aan bestaande informatie. Toch is er,zeker op het gebied van cinema, genoeg waardevollecontent te verzinnen, die bioscopen niet zo snel op hun website plaatsen. Denk hierbij aan behind-the-scenes,bloopers, interviews, deleted scenes en storyboards.Elementen die normaliter tussen de extra’s op een dvdbelanden. Bioscopen en lmtheaters hoeven dezecontent niet altijd zelf te produceren. Er is een hoop
Social media bieden bioscopen en flmtheaters als nooittevoren de kans om met hun (potentiële) klanten tecommuniceren. In een drietal artikelen gaat Holland FilmNieuws in op de mogelijkheden van social media voorflmvertoners.Deel II in een artikelenreeks over social media
‘What’s in it for me or my friends?’
Door Joost Geurtsen
‘I can’t wait to twitter this to all my friends.’ (Brooklyn Decker als Palmer in
Just Go With It 
)‘This is going on Facebook!’ (Kat Dennings als Darcy in
Thor 
)
MARKETINGMARKETING
Stap overje koudwa- tervreesheen en wees niet bang om‘fouten’ temaken.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Rachael Karamat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->