Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anu, Rekha, Remo and Shankar

Anu, Rekha, Remo and Shankar

Ratings: (0)|Views: 1,725|Likes:
Published by Krishnarm11

More info:

Published by: Krishnarm11 on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
 Anu, Rekha, Remo and Shankar 
அ
 
ரக
 
ரம சக
 
எ பய ரக
,
வய
24, 36-28-36,
சத இட சன
,
இபலடன மட க வ கரப சனரகவலச வகற
.
ந என தழ அட
(
வய
22, 34-24-34)
லடனள ரடன ஒ பள வசகற
.
நகஇப
2
 
பக அறக கட பள அவ தன அறயந என அறயமக தகள
.
எக இவடயபதன தம ந உளன
.
அ நழபடகலயமட க இதய சக இகற
.
 
லடன அனகமன வலக தக த வள வர
.
சனஞய வற
.
இத வர இதய எல மகசயககடவக
.
பக
,
நகளக எ எலவக
.
ஆன நக இவ அபயல வதல
.
ந அ ஒ சல கள வ அவ
.
நல ஒசமய சமப
. (
இகல வர இதயத ஊ சப
,
மப சவ
,
பஸ இப ஏதவ உசபலதசபதன ப சபடப வ பப
.
இள சல வகளபலன படக
(
மந மசல பல ஆன ஒப ம அதவசம கம எல கவக
)
இர
10
 
மணபகபகப
.
சலசமயகள எம மனநலய பஅவற பப
.
பன நதர பவ
.
 
அ ஒ வளகழம என வழம ப மதய
2
 
மணயளவ வல வட
.
பள ச
 
வழயநல பர ரக வ ஒற வகன
.
எடய கரகபக ப பணவ லலற எகடய பளவத
.
பளடதற உள சற
.
உள ளத
ஆஆஆ
எ அ ன சத கட
.
 
 
அ ஏதவ
 
கமலய
?…”
எ எணயப மவகஅவள அறய நகபன
.
அறகத ச தறதபஇத
.
உள எபத ந தகவட
!
 
உள அவ கல
அ கலல வளப தன ககள பரப வதபஉகதக
 
அவள கதல சக அவள கக நவதரய இதப தன வய வ அவள டயநககத
.
அ ந அணதத
.
சக ரசஷ இத
.
அ
ஆ
.
ஆஆஆஆ
!!!
எனககத
.
அ த அணத நய உயததன லகள அவள கசககத
.
சக மகநதயக அவள சமன நககத
.
வத அவஒ கல ப ஏனற அ உச அடவவபலனககத
.
 
என என சவ எ தயவல
.
 
தப பவடவ எ நனத
.
ஆன
ல ஷ
ப ஆவ அதகமக இதத சற மறதப நடபதஅவதனக தடகன
.
 
சக இடகடய த ககள உயத அவ லகளகசகவட
.
இடயடய அவள வழவழபன தடகள
 
 
(
அவ தடக ரபவ தடக பல
)
தடவவட
.
சகதன வலக நவரல இப அவ டய வவ ஓபபல அசத
.
அததக இரவரகள உளவட
.
வரக டய வழத மதன ந வககஉள சறன
.
வரகள வளய எக அவ தபலக நனஅவ தணட வதன அவற வயவ நகன பஅவற அவட பகத
.
அ இப தன ககளம வ பத என இக பக அவ ஷசயபட பளபளபன ட அவள ட இதகள நவகள தளவக ததன
.
தட அவ ப ப அத நல ஏறவட
.
சக வ தன டய அதவத ஏவக அவ தன இப க க ககத
.
அவ சவத டய சக ந நடனமகத
.
கக யபய
..
..
அபத இவகம
.
எறல னகன
.
அவ சக ப ப இகஎன கசய தடகவட
.
 
ச நரத
சக ந உடயத ஊப பகற
எசன
.
சக கட
எடய எத
எ
.
அதட அ
எ வகட சக சம இ இடத ககன
.
சக அபவ மத கட
அ என
?
என பய
?”
எ
.
அ ம வகமகவட
அ தட உரசமண
 –
ண அத ந ஊப வ
எற
.
 
ஓ அப வ எ க
எறபய சக நலதலஎத
.
அபத கவனத சக ண ரசள

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
raajarun added this note
i like
raajarun liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sivavalai liked this
rasiga6735 liked this
Dr.Raj Mohan liked this
anbugobi liked this
david ba123 liked this
SeshanRamanujam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->