Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevne nezavisne novine [broj 4658, 2.9.2011]

Dnevne nezavisne novine [broj 4658, 2.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV-om)
30 DIN
0.5
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 4658
PETAK 2
. SEPTEMBRA2011.
str.
13
 
 Vla da S izmi ru  je s ve bu d`e t ske oba  ve ze
USVOJEN KONSOLIDO VNIIZ VJE[TAJ O IZ VR[ENJU BUD@ET REPUBLIKE SRPSKE ZA PRVIH [EST MJESECI 2011. GODINE
PRIHODI OD DIREKTNIH POREZA SU 175 MILIONA KM, [TO JE VI[E OD PLANA ZA PRVU POLOVINU 2011. I PREDSTAVLJA 142 ODSTO UKUPNO PLANIRANIH DOMA]IH PRIHODA
str.
2
i
3
MILORAD DODIK, PREDSJEDNIK RS, NAJAVIO REVIZIJU VI[E OD 200 ZAKONSKIH PROJEKATA
Zakoneusagla{a vati na ni vouentiteta
str.
5
Grani~ar ubio `enu zbog ma jice
FAHRUDINPERLA IZGORA@DAISPUCAO IZSLU@BENOGPI[TOLJAVI[EMETAKA USUPRUGUMIRSADU
 
Tre}i putsmjenju ju Ago vi}a
UO BHRT-au dne vnired uvrstioraspra vuo smjenigeneralnog direktora
 
str.
4
 
2
2.9.2011.
Doga|aji...
Krizna `ari{ta treba ri je{iti mirnim putem
SARA JEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radma- novi} i ambasador Ruske Federaci je u BiH Aleksandar Bocan- Har~enko saglasili su se ju~e u Sara jevu da sva otvorena pitanja na me|unarodnoj sceni, posebno u kriznim `ari{tima u svi jetu, treba rje{avati mirnim i demokratskim putem.
Radmanovi} i Bocan-Har~enko saglasni su da ''treba iskoristiti sva diplomatska i politi~ka sredstva i sve mogu}nosti ko je se pru`a ju u okviru svjetske organizaci je kako bi otvorena pitanja u svi jetu, o ko ji- ma raspravlja Savjet bezbjednosti UN-a, bila rje{avana na miran i de- mokratski na~in, po{tu ju}i principe me|unarodnog prava i interese svih u~esnika i me|unarodne za jednice kao cjeline''. Radmanovi} je ju~e razgovarao i sa Fle~erom Bertonom, novoime- novanim {efom Misi je OEBS-a u BiH, prilikom ~ega je istakao da u budu}nosti uloga OEBS-a, kao i drugih me|unarodnih organizaci ja u BiH, treba da bude savjetodavna. (Srna)
...
Gdje stane voz,nastavlja autobus
DOBOJ - "@eljeznice Republike Srpske" (@RS), zbog remonta pruge Doboj - Banjaluka na dionici Kostajnica - Jo{avka, organi- zovale su prevoz putnika autobusima na relaci ji Doboj - Ukrina, ko ji putu ju u pravcu Banjaluke i od Ukrine do Dobo ja za putnike iz pravca Banjaluke.
Presjedanje putnika na dionici Doboj - Ukrina bi}e neophodno u vre- menu zatvaranje pruge od ~etiri do 14 ~asova kada redom vo`nje sao- bra}aju vozovi broj 6.400 i 6.402, ko ji u ~etiri i 7.32 ~asa kre}u iz Dobo ja za Banjaluku i broj 6.401 i 6.403 ko ji u 6.37 i 9.32 polazi iz Banjaluke za Doboj.  Autobus }e preuzimati putnike po va`e}em redu vo`nje @RS na `eljezni~kim stanicama i sta jali{tima dionice pruge Doboj - Ukrina, a kupljene vozne karte va`i}e za alternativni prevoz ko ji }e biti kori{ten u vri jeme remonta. (Agenci je)
...
[trajk u vrti}u
GLAMO^ - Vaspita~ice i ostali zaposleni u Dje~jem vrti}u "Leptiri}i" u Glamo~u ju~e su stupili u dvodnevni {trajk upozore- nja, ko jim `ele skrenuti pa`nju op{tinskim i kantonalnim vlastima na lo{ status.
Vaspita~ice u pismu navode kako ve} 18 mjeseci nisu primile platu, dok op{tinske vlasti u Glamo~u, ko je su osniva~ tog dje~jeg vrti}a, i Ministarstvo prosvjete Livanjskog kantona ne ~ine ni{ta da se ri je{i te- {ka situaci ja u ko joj se nalaze, a ko ja pri jeti zatvaranjem ove ustanove. One su pozvale nadle`ne da posjete vrti} i da im pomognu kako ne bi do{lo do zatvaranja ove ustanove. (Srna)
...
Otvara ju Odsjek kineskog jezika
ISTO^NO SARA JEVO - Vang Fuguo, kineski ambasador u BiH, i Mitar Novakovi}, dekan Univerziteta u Isto~nom Sara jevu, potpisali su ju~e Sporazum o saradnji u organizovanju studijskog programa Kineski i engleski jezik i knji`evnost.
Do potpisivanja sporazuma do{lo je nakon vi{emjese~nih dogovora s ciljem uvo|enja ovog studijskog programa na Univerzitetu u Isto~nom Sara jevu. Kancelari ja me|unarodnog savjeta za kineski jezik, ~iji  je ovla{teni predstavnik ambasador Fuguo, obavezala se da }e prepo- ru~iti i obezbi jediti nastavno osoblje za kineski jezik, te obezbi jediti njihove li~ne dohotke, dok }e smje{taj, zdravstveno osiguranje i ostale obaveze, u skladu s radno-pravnim zakonodavstvom RS, obezbi jediti Univerzitet. (Srna)
UKRATKO
SARA JEVO - Dragan ^o- vi}, predsjednik HDZ BiH, iZlatko Lagumd`i ja, lider SDP-a, razgovarali su ju~e o sastanku lidera stranaka, ko ji je planiran za ponedjeljak u Mostaru.
Posli je sastanka u centrali SDP-a u Sara jevu, ^ovi} je rekao da je Lagumd`i ji iznio koncept ka- ko misli organizovati sastanak te da je zasad siguran da }e sastanku prisustvovati predsjednici SNSD- a Milorad Dodik, SDS-a MladenBosi}, HDZ1990 Bo`o Lju-bi} i SDA Su-lejman Tihi}."Vjeru- jem da }e posli je dana{njeg razgo- vora do}i i Lagumd`i ja, zna~i bi}e svih {est stranaka ko je ~ine Kole- gij Parlamentarne skup{tine BiH", kazao je ju~e ^ovi}. Lagum`i ja je rekao da }e odluku o njegovom u~e{}u na sas- tanku i platformi s ko jom }e se i}i doni jeti nadle`ni organi SDP-a na- kon rasprave narednih dana. On }e takvu odluku SDP-a ispo{tovati. ^ovi} je istakao da je na sas- tanku htio provjeriti za{to ne fun- kcioni{e dogovor o uspostavi vlasti u Srednjobosanskom kantonu. "Vjeru jem da je puno toga {to smo danas dogovarali mogu}e pro- vesti. Moj osje}aj je da }emo na sastanku u Mostaru razgovarati i o politi~kim problemima i prepreka- ma za NA TO i kandidatski status u Evropskoj uni ji. Naravno, razgova- rat }emo o Vi je}u ministara kako bismo vidjeli da li Vi je}e ministara mo`e da provede te zadatke", ista- kao je ^ovi}, dodav{i da s Lagu- md`i jom ni je bilo razgovora o raspodjeli pozici ja te da mu se ~ini da ima prostora za dogovor.
Lagumd`i ja ~eka dozvolu
Predrag KLINCOV,Nikola SA LA PURA 
BANJALUKA - Vlada RS uspjela je ispuniti plan bud`eta RS za polugodi{te 2011. u stopro- centnom omjeru zahvalju ju}i, pri je svega, pove}anju priliva prihoda od direk tnih poreza.
"Ako sumiramo rezultate uku- pno izvr{enog bud`eta RS za {est mjeseci ove godine, mo`emo kon- statovati da je RS sve najva`ni je obaveze uspjela redovno da izvr{a- va, odnosno plate svih bud`etskih korisnika, te soci jalna davanja ko ja mjese~no iznose 14,9 miliona KM", kazao je ju~e Zoran Tegelti ja, ministar finansi ja RS.
On je nakon
sjedniceVlade RS na ko joj je usvo jen Kon- solidovani izvje{taj o izvr{enju bu- d`eta RS za prvih {est mjeseci ove godine kazao da su bud`etski pri- hodi i primici u tom periodu iznosi- li 801,9 miliona KM."Oni se kre}u u omjeru 100odsto u odnosu na planirani bud`et, ko ji je planiran na ukupno 1,6 mili-  jardi KM", rekao je Tegelti ja i do- dao da doma}i prihodi iznose 719,6 miliona KM i prema{u ju plan za ~etiri odsto. U toj strukturi prihoda najzna- ~ajni ji su prihodi od indirektnih po- reza ko jih je napla}eno 470,9 mili- ona KM, {to je vi{e u odnosu napolugodi{te pro{le godine, ali su za {est odsto manji u odnosu na plan. Tegelti ja je kazao da su prihodi od direktnih poreza u ovom peri- odu 175 miliona KM, {to je zna~aj- no vi{e od plana za prvu polovinu 2011. godine i predstavlja ju 142 odsto ukupno planiranih doma}ih prihoda.
Neporeskih
prihoda os- tvareno je u iznosu od 73,8 miliona KM, a u okviru primitaka za finan- sijsku imovinu imali smo 82.200.000 KM, a 19 miliona naosnovu refundaci ja, pla}anja ino- duga i 63,2 miliona KM na osnovu emisi je trezorskih zapisa. Tegelti ja je rekao da je u nave- denom periodu ostvareno 73,8 mi- liona KM neporeskih prihoda. U okviru primitaka za finansij- ske imovine u prvoj polovini ove godine ostvareno je 82,2 miliona KM, 19 miliona KM na osnovu re- fundaci ja "Elektroprivrede RS" na osnovu pla}anja ino-duga, te 63,2 miliona KM po osnovu emisi je tre- zorskih zapisa", kazao je Tegelti ja.
Prema njego vim
ri je-~ima, bud`etski korisnici su kroz sredstva ko ja se ispla}u ju kroz gla- vnu knjigu trezora iskazali tro{kove od 193,9 miliona KM, tako da uku- pni konsolidovani rashodi iznose 952,8 miliona KM.Tegelti ja je rekao da je RS u prvom polugodi{tu platila ukupno 62,2 miliona KM direktnog i indi- rektnog ino-duga, ko ji je redovno servisiran po rokovima dospi je}a. "Prvi put u ovoj godini RS pla- }a unutra{nji dug iz bud`eta Re- publike Srpske i za {est mjeseciiznosio je 33,8 miliona KM, dok
USVOJEN KONSOLIDOVANI IZVJE[TAJ O I RS ZA PRVIH [EST MJESECI 201
 Vlada RS izmibud`etske o
Rast:Prihodi od direktnih poreza su 175 miliona KM, {to je vi{e od plana za prvupolo vinu 2011. i predstavlja 142 odsto ukupno planiranih doma}ih prihoda
DOMA]I PRIHODIPLANIZVR[ENJEOSTVARENJE (%) INDIREKTNI POREZI500,1470,9-6 DIREKTNI POREZI123,5175+42 NEPORESKI PRIHODI67,773,8+9
Realizaci ja Razvojnog programa RS
EKONOMSKO-SOCIJALNA KOMPONENTA41,3 MILIONA KM PRIVREDNO-RAZVOJNA KOMPONENTA63,0 MILIONA KM
Ra~uniNa redo vnim inamjenskimra~unima bud`eta RS nakra ju juna ovegodine nalazi se 136 miliona KMFunkci je^o vi} rekao das Lagumd`i jom ni je bilorazgo vorao raspodjeli pozici ja
Za prvih {est mjeseci ove godine bud`etski prihodi i primici iznosili 801,9 miliona KM
 
3
.9.2011.
Doga|aji
Inckoza Dejton,Sorensenza EU
BRISEL - Peter Sorensen, novi {ef Delegaci je EU u BiH, izjavio  je da }e se Valentin Incko, {ef  OHR-a, pitati za sve {to se ti~eDejtona, a on za sve {to se ti~eEU, te da ne vidi kako bi uop{te mogli da do|u u nesporazum. Sorensen je rekao da su u BiH neophodne odre|ene promjene i da ono {to }e on raditi jeste po- gled u budu}nost, ne u pro{lost."Dejton je stvar pro{losti. On je bio neophodan i bio je sporazum onih okolnosti. Ali, neke stvari su se promi jenile, proteklo je vri je- me, ~ak i ljudi su se promi jenili. Zato su neke promjene neopho- dne", rekao je Sorensen u sri jedu, na zatvorenom sastanku Spoljno- politi~kog odbora Evropskog parlamenta. (Srna)
"Brisel se prviput upozna jeo bh.pra vosu|u"
BA NJLUKA - D`erard Sel- man, ministar pravde RS, izrazio  je ju~e `aljenje {to Vlada FBiH ne u~estvu je aktivno u struktural- nom di jalogu i smatra da }e se to negativno odraziti na stanje u pravosudnom sistemu FBiH. "Svakako sam zadovoljan ra- dom resornog ministarstva u RS, kao i svih drugih instituci ja ko je su u~estvovale u pripremi za strukturalni di jalog i mislim da }e na{i pri jedlozi i sugesti je biti po- mno razmatrani u Briselu", rekao  je Selman.Prema njegovim ri je~ima, ima nagovje{ta ja da se prvi put u Bri- selu sazna je kako funkcioni{e pravosu|e u BiH, odnosno da o tome u prethodnih pet godina ni- su davane adekvatne i blagovre- mene informaci je. "Mi smo imali preliminarne preporuke ko je su u potpunosti ispo{tovane kod davanja odgo- vora na 127 pitanja, a izvje{taj ko ji je oti{ao u Brisel sadr`i vi{e od 300 stranica", rekao je Sel- man.N.S.
Mladi}e va odbranaprotiv dvasu|enja
HAG - Odbrana Ratka Mladi}a zatra`ila je od sudi ja Tribunala u Hagu da odbace zahtjev Tu`ila{- tva da Mladi}u bude su|eno u dva odvo jena postupka, uz ocje- nu da bi to bilo nepravi~no. Tu`ila{tvo je sredinom jula predlo`ilo da optu`nica protiv Mladi}a bude podi jeljena i da mu najpri je bude su|eno po op- tu`bi za genocid u Srebrenici, a potom po optu`bama za progon nesrba {irom BiH, zlo~ine u Sa- ra jevu i uzimanje me|unarodnih talaca.Mladi}ev branilac Branko Luki} usprotivio se tom pri je- dlogu, naglasiv{i u ju~e objav- ljenom podnesku da bi njegovim prihvatanjem bilo naru{eno Mladi}evo pravo na pravi~no su|enje. (Agenci je)
Polici ja RS ima podr{ku u istrazi u vezi s imo vinom
D. [A  JINO VI]
BANJALUKA - Polici ja RS ima podr{ku instituci je Predsje- dnika RS da istra`i sudbinu imo- vine RS van njene teritori je, rekao  je ju~e Milorad Dodik, predsje- dnik RS.
Naime, "Nezavisne" su objavile informaci je ko je upu}u ju na to da je dio imovine RS na atraktivnim loka- ci jama van RS nezakonito prodavan i brisan iz evidenci ja tih preduze}a, kako bi mogla biti nezakonito proda- ta, ~ime je RS o{te}ena za stotine miliona."Gojko Vasi} (direktor polici je RS) je jedno od na jodgovorni jih lica da to preispita i ja ga ohrabru jem da preduzme na jenergi~ni ju mogu}u akci ju prema doma}im i stranim lici- ma ko ja su u~estvovala u {pekulaci-  jama u vezi s tom imovinom i vr{ila zloupotrebe", rekao je Dodik. On je istakao da se Vlada dok je on bio njen predsjednik intenzivno bavila tim pitanjem, te da je to pita- nje ko je je trebalo da bude tema i ra- ni jih vlada. Dodao je da se evidenci jom te imovine bave ljudi u Investiciono-razvo jnoj banci, ko ja ima poseban fond ko ji se bavi pita- njima vanbilansne imovine, odnosno imovine ko ja je nakon privatizaci je preduze}a ostala na teritori ji drugih republika biv{e Jugoslavi je. "Mi smo ~inili ogromne napore da do|emo do evidenci ja i ovladamo tom imovinom izvan RS, ko ja je vri-  jedna nekoliko stotina miliona evra", rekao je Dodik.On je, me|utim, istakao da pos- to ji veliki problem sa drugim ze- mljama u ko jima se ta imovina nalazi, a ko je tu imovinu ili proda ju bez saglasnosti RS ili odbi ja ju da bude regulisan njen status. "Imamo problem sa hrvatskom dr`avom da se defini{e status te imo- vine. Ona osta je umrtvljena i pred- stavlja zna~a jan kapital, ali to ni je samo na{ problem. I Srbi ja ima sa Hrvatskom isti problem", rekao je Dodik.Naveo je i primjer Crne Gore, ko ja je, kako je kazao, nekoliko odmarali{ta firmi iz RS prodala, a da ni je niti pitala za saglasnost RS. "Bez u~e{}a Crne Gore ne mo- `emo te probleme da ri je{imo. To dodatno optere}u je rje{avanje tog pi- tanja, ali i upu}u je na njihovu neza- interesovanost da se bave time. Pre- ma tome, pitanje je veoma kompleksno. Za RS bi bilo veoma va`no da to ri je{imo, ali to ne zavisi samo od instituci ja RS", rekao je Dodik.Igor Rado ji~i}, predsjednik par- lamenta RS, naveo je da parlament nema izvr{ne i istra`ne funkci je, ali da mo`e da ohrabru je i poti~e nadle- `ne instituci je da sa~ine evidenci je te imovine i da istra`e {ta se s njom de- {avalo. On je istakao da je ta imovi- na po razli~itim lini jama problemati~na. Kako je naveo, u toj imovini najvi{e je bilo odmarali{ta, poslovnih prostora i sli~nih objekata, ko ji su bili u evidenci jama kasni je privatizovanih preduze}a od ko jih su neka i propala. "Postavlja se pitanje da li je to knji`eno, isknji`eno iz njihovih po- ~etnih bilansa", rekao je Rado ji~i}. Poseban problem je, ka`e, pita- nje sukcesi je, jer se RS ne mo`e po-  javiti kao subjekt u razgovorima sa ostalim biv{im jugoslovenskim re- publikama, jer sa njima mo`e da ko- municira BiH. Osim ovoga, posto ji pitanje re- vizi je privatizaci je, a Rado ji~i} je re- kao da se Komisi ja za revizi ju privatizaci je marginalno bavila i pi- tanjima sudbine imovine RS van njene teritori je.
Parlament RS dobi ja no vi vizuelni identitet
D. [A  JINO VI]
BANJALUKA - Igor Rado ji- ~i}, predsjednik Narodne skup{ti- ne RS, rekao je da je planirana izrada nove internet prezentaci je putem ko je }e biti dostupna kom- pletna dokumentaci ja sa rani jih zasjedanja, zapisnici i odgovori na poslani~ka pitanja.
"Ri je~ je o modernizovanju veb prezentaci je u grafi~kom i vizu- elnom smislu. Sadr`aj }e biti opti- mizovan za pretra`ivanje i na njemu }e biti dostupne informaci je potre- bne medi jima, kompletna doku- mentaci ja sa rani jih zasjednja parlamenta RS kao i zapisnici sa sjednica i odgovori na poslani~ka pitanja", kazao je Rado ji~i} i dodao da }e ukupna ci jena prezentaci je i priprema pro jekta iznositi 12.460 KM sa PDV-om.Osim veb dizajna, radi se kom- pletan vizuelni redizajn Narodne skup{tine RS, odnosno standardiza- ci ja predstavljanja posredstvom do- kumenata. Tako|e Rado ji~i} je naglasio da je u skup{tini u pripremi poziv za Pro jekat internog televizijskog sistema, ko ji }e se baviti izvje{tava- njem elektronskih medi ja o radu parlamenta RS. Govore}i o zakonodavnoj akti- vnosti Narodne skup{tine RS, Ra- do ji~i} je rekao da je u toku jeseni planirano usva janje ~itavog niza no- vih sistemskih zakona - o PIO, o pravima boraca i o soci jalnoj za{titi. On je dodao da se o~eku ju novi za- koni i o bankama, mikrokreditnim organizaci jama, o poreskom pos- tupku i koncesi jama. "Prvi put planirano je i dono{e- nje zakona o zvanjima, ko ji bi iz- vr{io fer klasifikaci ju zanimanja i zvanja u RS", rekao je Rado ji~i}. Na prvoj sjednici parlamenta RS u drugoj polovini septembra o~eku je se rasprava o revizi ji priva- tizaci je. "U skup{tinsku proceduru je do{ao dokument ko ji je jednom vra- }en iz formalnih razloga i ko ji pred- stavlja kompletan izvje{taj Komisi je za revizi ju privatizaci je", rekao je Rado ji~i} i izrazio o~ekiva- nje da u NS RS do|e i dokument ko ji }e se baviti finansijskim aspe- ktima funkcionisanja za jedni~kih instituci ja BiH. Sjednica Kolegi juma Narodne skup{tine RS predvi|ena je za nare- dni petak, kada }e biti sazvana prva redovna sjednica parlamenta sa do- kumentima ko ji u tom momentu budu raspolo`ivi. "Kolegi jum }e imati i jednu te- matsku raspravu o funkcionalnoj analizi funkcionisanja skup{tinskog rada ko ju je sa~inio OEBS, a ri je~ je o kvalitetno pripremljenom i vrlo objektivnom dokumentu", rekao je Rado ji~i}. Skup{tinski Kolegi jum }e se baviti i pitanjem pra}enja rada par- lamenta RS od strane elektronskih medi ja.
SjednicaNa prvojsjednici u drugoj polo vini septembrao~eku je seraspra vao re vizi ji pri vatizaci je Druge zemljeDodik je kazaoda posto ji veliki problem sadrugim zemljama u ko jima se taimo vina nalazi
Lagumd`i ja je rekao da je ohrabren na javom da sastanak u Mostaru ne}e biti sastanak "etni- ~kih blokova" na principu 2+2+2, nego se radi o susretu lidera stra- naka ko je predsjedava ju kolegi ji- ma domova PS BiH. On je kazao kako ga je zanimalo {ta se o~eku-  je od tog sastanka te ko ji su to po- liti~ki razlozi ko ji blokira ju uspostavu Savjeta ministara BiH kao mehanizma ko ji }e ubrzati put ka evroatlantskim integraci ja- ma. Po njegovim ri je~ima, drugi dio tog sastanka trebalo bi da bu- de posve}en principima na ko ji- ma }e biti pravljen Savjet ministara BiH. "Ne treba ni{ta vezati ni sa ~im, jer u zemlji u ko joj se ne{to ve`e s ne~im, pa onda s jo{ ne~im, na kra ju bude vezano sve sa sva- ~im pa ni{ta vi{e ne bude sveza- no", prokomentarisao je Lagumd`i ja i rekao da jo{ nisu razgovarali o imenima, ministar- stvima itd."Veoma sam jasno rekao da je SDP spreman da u~estvu je u Vi je- }u ministara ko je }e zaista pokre- nuti euroatlantske integraci je i stvoriti pozitivni ji okvir za ukupne promjene u dru{tvu, jer je potre- bno napraviti novi imid` BiH. Ukoliko se do|e do takvog okvira, mi smatramo da u Vi je}u minista- ra mora biti prepoznatljivo u~e{}e SDP-a. SDP ni je spreman da bude mla|i partner u Vi je}u ministara", poru~io je Lagumd`i ja. (Fena)
rgana SDP-a
}e u idu}i ponedjeljak biti pla}ena nova tran{a od 30 miliona KM", naglasio je ministar finansi ja RS. U posmatranom periodu iz Ra- zvojnog programa za ekonomsko- soci jalnu i privredno-razvojnu komponentu utro{eno je 104,3 mi- liona KM.Na redovnim i namjenskim ra- ~unima bud`eta RS na kra ju juna ove godine nalazilo se 136 miliona KM, od ~ega se na takozvanim es- krou ra~unima nalazi 75,5 miliona KM.
Konsolido vani
izvje-{taj o izvr{enju bud`eta RS za {est mjeseci ove godine, prema ri je~ima Tegelti je, bi}e razmatran na sep- tembarskoj sjednici Narodne skup- {tine RS.
 VR[ENJU BUD@ETA 1. GODINE
u je svea veze
 
Rado ji~i}: U toku jeseni planirano usva janje ~ita vog niza zakona
FOTO V. STOJAKOVI]
Doznake fondo vima
FOND PIO95,2 MILIONA KMFOND ZDRAVSTVA20,0 MILIONA KM FOND DJE^JE ZA[TITE1,4 MILIONA KM ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE0,2 MILIONA KM
 O  O M . U  O I   ] 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->