Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ToanDHSP.COM_Bai-tap-Toan-roi-rac_co-loi-giai

ToanDHSP.COM_Bai-tap-Toan-roi-rac_co-loi-giai

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Mặt Trời Đen

More info:

Published by: Mặt Trời Đen on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

 
 Bai tap toan roi rac co giai
 BT Toan roi rac 1
 BÀI T
P CH
ƯƠ 
NG IBài 1:S
mã vùng c
n thi
ế
t nh
nh
t là bao nhiêu
để
 
đả
m b
o 25 tri
u máy
đ
i
n tho
i khác nhau.M
i
đ
i
n tho
i có 9 ch
ữ 
s
có d
ng 0XX-8XXXXX v
ớ 
i X nh
n giá tr
t
ừ 
0
đế
n 9.Gi
i:
Vì s
mã vùng có d
ng: 0XX-8XXXXX, v
ớ 
i X nh
n các giá tr
t
0
đế
n 9 (10 s
), có 07 ký t
Xdo v
y s
có 10
7
tr
ườ 
ng h
ợ 
p. Do
đ
ó, theo nguyên lý Dirichlet v
ớ 
i 10 tri
u máy
đ
i
n tho
i thì s
mã vùngc
n thi
ế
t là:
] [
35,2 000.000.10 000.000.25
==
. V
y s
mã vùng c
n thi
ế
t th
a yêu c
u bài toán là 3.
Bài 2:Bi
n s
xe g
m 8 ký t
ự 
, d
ng NN-NNNN-XN, ví d
75_1576_F1. Hai s
 
đầ
u là mã t
nh, X làch
ữ 
cái (26 ch
ũ
cái). N g
m các s
0, 1, …, 9. H
i m
t t
nh nào
đ
ó c
n
đă
ng ký cho 10 tri
u xe thìc
n bao nhiêu serial (X).Gi
i
Bài toán này có 02 cách hi
u: serial
ở 
 
đ
ây có th
là 02 ký t
NN
đầ
u tiên ho
c là 02 ký t
XN cu
icùng.
Cách hi
ể 
u 1
: (serial là 02 ký t
XN cu
i cùng).Hai s
NN
đầ
u là mã t
nh, do nhà n
ướ 
c quy
đị
nh nên không
nh h
ưở 
ng
đế
n k
ế
t qu
bài toán.Sáu ký t
còn l
i có 5 ký t
là N, nh
ư
v
y có
5
10 tr
ườ 
ng h
ợ 
p. Theo nguyên lý Dirichlet, s
serialX t
i thi
u ph
i th
a mãn:100000.100000.000.10
=
.
Đ
i
u này không h
ợ 
p lý vì s
ký t
ch
cái ch
là 26. Dov
y, n
ế
u bài toán s
a l
i là 1 tri
u b
ng s
xe thì k
ế
t qu
h
ợ 
p lý h
ơ 
n, khi
đ
ó s
serial là:10000.100000.000.1
=
.
Cách hi
ể 
u 2:
(serial là 02 ký t
NN
đầ
u tiên
)
 B
n ký t
NNNN s
có 10
4
tr
ườ 
ng h
ợ 
p, 02 ký t
XN s
có 26*10 = 260 tr
ườ 
ng h
ợ 
p. Theo quy t
cnhân, t
ng s
tr
ườ 
ng h
ợ 
p s
là: 10
4
*260 = 2.600.000. Do
đ
ó, theo nguyên lý Dirichlet, s
serial t
i thi
uph
i là:
] [
484,3 000.600.2 000.000.10
==
.V
y c
n 04 s
serial
để
 
đă
ng ký
đủ
cho 10 tri
u xe.
Bài 3:Có bao nhiêu xâu nh
phân có
độ
dài 10:a.
 
B
t
đầ
u b
ng 00 ho
c k
ế
t thúc b
ng 11.
b.
 
B
t
đầ
u b
ng 00 và k
ế
t thúc b
ng 11.
 
Gi
i
a.
 
B
t
đầ
u b
ng 00 ho
c k
ế
t thúc b
ng 11.Xâu nh
phân b
t
đầ
u b
ng 00 có d
ng: 00.xxxx.xxxx. t
x có th
là 0 ho
c 1, có 8 ký t
x dov
y có
8
2 xâu.Xâu nh
phân k
ế
t thúc b
ng 11 có d
ng: xx.xxxx.xx11. T
ươ 
ng t
ư
ta c
ũ
ng tính
đượ 
c có
8
2 xâu.Xâu nh
phân b
t
đầ
u b
ng 00 và k
ế
t thúc b
ng 11 có d
ng 00.xxxx.xx11. T
ươ 
ng t
nh
ư
trên, tac
ũ
ng tính
đượ 
c có
6
2 xâu.V
y s
xâu nh
phân b
t
đầ
u b
ng 00 hay k
ế
t thúc b
ng 11 là:
 
 Bai tap toan roi rac co giai
 BT Toan roi rac 24486451222*2
68
===
n
xâu.b.
 
B
t
đầ
u b
ng 00 và k
ế
t thúc b
ng 11.Xâu nh
phân th
a mãn
đề
bài ph
i có d
ng: 00.xxxx.xx11. Hai ký t
 
đầ
u và 02 ký t
cu
i không
đổ
i, do v
y ch
còn 06 ký t
 
ở 
gi
a. Do
đ
ó s
xâu nh
phân th
a mãn
đề
bài là: 2
6 
xâu.
Bài 4:Khóa 29 CNTT có 150 SV h
c NNLT Java, 160 SV hoc Delphi, 40 SV h
c c
hai môn trên.a.
 
Tìm t
t c
SV c
a khóa 29 bi
ế
t r
ng SV nào c
ũ
ng ph
i h
c ít nh
t 01 môn.b.
 
Bi
ế
t t
ng s
SV là 285, h
i có bao nhiêu SV không h
c Java ho
c Delphi.Gi
i
G
i J: SV h
c JavaD: SV h
c Delphia.
 
S
SV c
a khóa 29 là: 27040160150
1
=+=+==
D J  D J  D J n
IU
SVb.
 
Câu b có 02 cách hi
u:
Cách 01:
không h
c ít nh
t 01 môn.S
SV không h
c Java ho
c Delphi là (áp d
ng nguyên lý bù tr
) ta tính
đượ 
c:24540285
2
===
D J nn
I
SV
Cách 02:
không h
c Java c
ũ
ng ch
ng h
c Delphi:Theo cách hi
u này, áp d
ng nguyên lý bù tr
ta tính
đượ 
c s
SV nh
ư
sau:
1540160150285
'2
=+=+==
D J  D J n D J n
IU
SV
Bài 5:M
i ng
ườ 
i s
ử 
d
ng máy tính dùng password có 6 -> 8 ký t
ự 
. Các ký t
ự 
có th
là ch
ữ 
s
ho
cch
ữ 
cái, m
i password ph
i có ít nh
t 01 ch
ữ 
s
. Tìm t
ng s
password có th
có.Gi
i
Bài toán này c
ũ
ng có th
 
đượ 
c hi
u theo 02 cách.
Cách 01:
phân bi
t ch
th
ườ 
ng v
ớ 
i ch
hoa.Ch
cái th
ườ 
ng: 26Ch
cái hoa: 26Ch
s
: 10Do
đ
ó, t
ng c
ng có 26 + 26 + 10 = 62 ký t
khác nhau.N
ế
u password có n ký t
.T
ng s
tr
ườ 
ng h
ợ 
p:
n
62S
password không có ch
s
:
n
52Suy ra s
password có ít nh
t 01 ch
s
:
nnn
n
5262
=
 Áp d
ng cho các tr
ườ 
ng h
ợ 
p n = 6, 7, 8. T
ng s
password th
a yêu c
u
đề
bài là:
040.583.949.410.167526252625262
887766 876
=++=++=
nnnn
 
Cách 02:
không phân bi
t ch
th
ườ 
ng v
ớ 
i ch
hoa:Cách làm hoàn toàn t
ươ 
ng t
, nh
ư
ng thay vì s
d
ng các s
62 và 52 thì
ở 
 
đ
ây s
d
ng 02 s
: 36và 26. K
ế
t qu
s
là:
063.3602.684.483.263626362636
887766 876
=++=++=
nnnn
 
Bài 6:Có n lá th
ư 
b
vào n bì th
ư 
. H
i xác su
t
để
x
y ra tr
ườ 
ng h
ợ 
p không có lá th
ư 
nào b
 
đ
úng
đượ 
c bì th
ư 
c
a nó.Gi
i
 
 Bai tap toan roi rac co giai
 BT Toan roi rac 3Vì có n phong bì và n bì th
ư
nên có t
t c
N = n! cách b
th
ư
khác nhau.
Để
 
đế
m s
cách b
th
ư
 sao cho không lá th
ư
nào
đ
úng
đị
a ch
, ta áp d
ng nguyên lý bù tr
:
 N 
= n!
N
1
+ N
2
 
... + (
1)
n
N
n
,trong
đ
ó N
m
(1
m
n) là s
cách b
th
ư
sao cho có ít nh
t m lá th
ư
 
đ
úng
đị
a ch
, N
m
là s
cách l
y m láth
ư
t
n lá, v
ớ 
i m
i cách l
y m lá th
ư
, có (n-m)! cách b
 
để
m lá th
ư
này
đ
úng
đị
a ch
, nh
ư
v
y:N
m
=
mn
(n - m)! =
!!
n
do v
y
 N 
= n!(1
 
!11
+
!21
 
... + (
1)
n
 
!1
n
),Do
đ
ó xác su
t th
a bài toán:
k
11111+-+...+(-1)!1!2!3!k!
 N  p N n
= = =
 
Bài 7:Ch
ra r
ng n
ế
u ch
n 5 s
t
ừ 
t
p 8 s
{1, 2, …, 7, 8} thì bao gi
ờ 
c
ũ
ng có ít nh
t 01 c
p s
t
ng là 9.Gi
i
T
8 s
 
ở 
trên, ta chia thành 04 c
p: {1, 8}, {2, 7}, {3, 6}, {4, 5} và t
ng c
a m
i c
p
đề
u b
ng 9.Nh
ư
v
y,
đề
bài s
tr
ở 
thành ch
n 5 s
t
4 c
p s
trên. Theo nguyên lý Dirichlet, ph
i có ít nh
t 01 c
ps
 
đượ 
c ch
n h
ế
t. V
y bài toán
đ
ã
đượ 
c ch
ng minh.
Bài 8:Ch
ứ 
ng minh r
ng trong b
t k
m
t nhóm 27 t
ừ 
ti
ế
ng Anh nào c
ũ
ng có ít nh
t 2 t
ừ 
b
t
đầ
ut
ừ 
cùng 01 ch
ữ 
cái.Gi
i
B
ng ch
cái c
a ti
ế
ng anh g
m 26 ký t
: a, b, c, …, x, y, z. Vì có 27 t
ti
ế
ng Anh và m
i t
b
t
đầ
u b
ng 01 ch
cái nên theo nguyên lý Dirichlet ph
i có ít nh
t 02 t
b
t
đầ
u b
ng cùng 01 ch
cái.
Bài 9:C
n ph
i có bao nhiêu SV ghi tên vào l
ớ 
p TRR
để
ch
c ch
n có ít nh
t 65 SV
đạ
t cùng
đ
i
mthi, gi
s
ử 
thang
đ
i
m thi g
m 10 b
c.Gi
i
G
i n là s
sinh viên t
i thi
u th
a mãn
đề
bài, theo nguyên lý Dirichlet thì
] [
6510
=
n
. Do v
y
641164*10
=+=
n
SV.
Bài 10:Tìm h
th
ứ 
c truy h
i và cho
đ
i
u ki
n
đầ
u
để
tính s
các xâu nh
phân có
độ
dài n và khôngcó 2 s
0 liên ti
ế
p.Có bao nhiêu xâu nh
phân nh
ư 
th
ế
độ
dài b
ng 5.Gi
i
V
ớ 
i xâu nh
phân có
độ
dài n, ta chia thành 02 tr
ườ 
ng h
ợ 
p:N
ế
u ký t
cu
i cùng là 1 thì ký t
tr
ướ 
c
đ
ó (ký t
th
n – 1) có th
là 1 hay là 0
đề
u
đượ 
c.N
ế
u ký t
cu
i cùng là 0 thì ký t
tr
ướ 
c
đ
ó (ký t
th
n – 1) ch
có th
là 1 (vì n
ế
u là 0 thì vi ph
myêu c
u bài toán) nh
ư
ng ký t
tr
ướ 
c
đ
ó n
a (th
n – 2) có th
là 0 hay 1
đề
u
đượ 
c.T
02 tr
ườ 
ng h
ợ 
p trên ta suy ra
đượ 
c:
21
+=
nnn
 f  f 
 Các
đ
i
u ki
n
đầ
u:
2
1
=
 f 
,
3
2
=
 f 
 Có 13 xâu nh
phân có
độ
dài 5 và không có 2 s
0 liên ti
ế
p.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->