Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sosyal Politika unite10

Sosyal Politika unite10

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by aofsosyoloji

More info:

Published by: aofsosyoloji on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Sosyal Politika dersine, engelli olarak nitelendirilen kesimlerden yanl›zca sakatlar ve eski hükümlüler seçilerek konu al›nm›flt›r. Sakatlar ile eski hükümlülerin nite- likleri, toplumsal yaflamda yer alabilmede ve çal›flma yaflam›na girebilmede karfl›- laflt›klar› engeller hiç kuflkusuz birbirinden farkl›d›r. Bu farkl›l›klar, sakatlar ile es- ki hükümlülerin korunmas›n› öngören sosyal politikalar›n yönü ve biçimine de  yans›r. Bununla birlikte, her iki konunun birbirini ça¤r›flt›ran yönleri de vard›r.Bu nedenle konuyu ayr› ünite metinlerinde de¤il, tek ünite metni içinde toplama-  ya çal›flt›k. Ancak böyle bir yaklafl›m, konunun her iki engelli grubu yönünden sü- rekli karfl›laflt›r›larak, irdelenmesini gerektirecektir.Edindi¤iniz bilgileri, kendi gözlemlerinizle birlikte sorgulay›n. Ülkemizdeki uygu- lamalar› arkadafllar›n›zla da tart›fl›n.Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:Kimlere engelli, sakat ve eski hükümlü denir.Sakatlara ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar nas›l geliflmifltir? Bu politikalar›n temelinde hangi nedenler bulunur? Dayanaklar› nelerdir? Bu politikalar›n baflar›s›n› hangi koflullar belirler? Sakat ve eski hükümlüler çal›flma yaflam›n›n hangi alanlarda, nas›l korunmal›d›r? 
187
Sakatlar›n ve EskiHükümlülerinÇal›flma Yaflam›ndaKorunmas›
 
10
 
 Engel Tan›mayan Ö¤retmen
KONYA-Bedensel özürlü müzik ö¤retmeni Dönay Üçgül’ü ö¤rencileri her gün ders- li¤e kadar s›rtlar›nda tafl›yor. Dört yafl›nda yüksek atefl nedeniyle götürüldü¤ü An- kara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yanl›fl i¤ne vurulmas› sonucu felç olan 21 yafl›ndaki Üçgül, 1997’de Pamukkale Üniversitesi Konservatuvar›’n› kazand›.Üçgül, ayn› y›l üniversitenin düzenledi¤i 3. Ulusal Pamukkale Festivali’nde en iyi beste ve flark› dal›nda birincilik ödülü ald›. Konya Çimento Güzel Sanatlar Lise- si’nde dört y›ld›r müzik ö¤retmenli¤i yapan Üçgül, “Koltuk de¤neklerimi engel ola- rak kabul etmiyorum. Ö¤rencilerimle iyi bir diyalogum var. Okula gelip giderken bana yard›mc› oluyorlar. Bazen kucaklar›nda beni derse götürüyorlar. Beni ha-  yata ba¤layan tek fley onlar” dedi.
Radikal, 8 Mart 2003 Cumartesi.
 ‹çindekiler 
ENGELL‹, SAKAT VE ESK‹ HÜKÜMLÜ KAVRAMLARI Engelli Sakat Eski Hükümlü SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N KORUNMASINA YÖNEL‹K POL‹T‹KALAR Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas›na Yönelik Politikalar›n Tarihsel Geliflimi Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas› Düflüncesinin Temelinde Bulunan Nedenler Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas›n› Öngören Politikalar›n Kaynaklar› Sakatlara ve Eski Hükümlülerin Korunmas›n› Politikalar›n Baflar›s›n› Belirleyen Koflullar SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMA ALANI Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmeden Önce Korunmalar› Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmede Korunmalar› Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirildikten Sonra Korunmalar› 
188
Sosyal Politika
 Anahtar Kavramlar 
Engell
Sakat Özürlü Eski mlü 
 
ENGELL‹, SAKAT VE ESK‹ HÜKÜMLÜ KAVRAMLARI
‹fllenecek olan konunun daha iyi anlafl›labilmesi için, metinde s›k s›k kullan›lacaktemel kavramlara iliflkin baz› aç›klamalar›n yap›lmas› yararl› olacakt›r. Bu nedenleönce;
“Kime engelli, sakat ve eski hükümlü denilir?” 
sorusunun yan›tlar›n› verelim.
Engelli
Toplumlarda baz› kifliler, kendilerinin ya da yer ald›klar› toplumun özellikleri, ko-flullar› nedeniyle daha dezavantajl› bir konumda bulunurlar.
Renkleri, etnik köken- leri, dinleri, cinsel kimlikleri, inaçlar› 
gibi sosyo-kültürel nedenlerle kifliler yafla-d›klar› toplumda ayr›mc› davran›fllarla karfl›laflabildikleri gibi, yeteneklerindeki bir yetmezlik ya da eski hükümlü olma nitelikleri gibi baz›
özellikleri 
 yüzünden de ge-nelde sosyal yaflamla bütünleflebilme, özelde ise çal›flma yaflam›na girip, entegreolabilme olanaklar› daral›r.Toplumsal yaflama kat›labilme, bir ifl bulup, o ifli elinde tutabilme olanaklar›n-dan toplumun di¤er bireylerine göre k›smen ya da tamamen yoksun bulunan bukiflilere
engelli,
bu kiflilerce oluflturulan kesimlere ise
engelliler,
engelli gruplar› 
denilir. Örne¤in
 yetmezlikleri 
sakatlar,
eski hükümlülük 
nitelikleri eski hükümlüleriçin bir
engel (handicap) 
oluflturmaktad›r. Bu yüzden de sakat ve eski hükümlüle-rin hem toplumsal yaflam ve hem de çal›flma yaflam› içinde yer al›p, tutunabilme-leri bazen
s›n›rlanmakta,
bazen de
olanaks›zlaflmaktad›r.
Geçerli yarg›lar, koflullanmalar, san›lar nedeniyle bu kiflilerin oluflturdu¤u gruplartoplumlar›n sosyal, kültürel ve hukuki yap›lar›na göre de¤iflip, çeflitlenebilmektedir.
Sakat
UÇÖ’nün 159 say›l›
Sakatlar›n Mesleki Rehabilitasyonu ve ‹stihdam› 
sözleflmesin-de
“sakat”
sözcü¤ü
uygun bir ifl bulup, elinde tutabilme ve o iflte ilerleme beklen- tisi, fiziksel ya da düflünsel nitelikte bir yetmezli¤i nedeniyle önemli ölçüde azalm›fl kifliler 
için kullan›lm›flt›r.Fiziksel ba¤lamda bir eksiklik ya da bozukluk, bazen bireyin yetenekleri üze-rinde olumsuz bir etki oluflturmayabilir. Örne¤in yap›fl›k ya da eksik bir parmak,e¤ri kaynam›fl bir kemik k›r›¤› kiflinin yeteneklerini azaltmayabilir. Bu nedenle yu-
189
Ünite 10 - Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Çal›flma Yaflam›nda Korunmas›
Engelliler:
Baz›özeliklerinden ya datoplumunsosyo-ekonomikkoflullar›ndankaynaklanabilen nedenlerle,toplumsal yaflamda yer al›p,uyum gösterebilmelerindebir s›n›rl›l›k ya daolanaks›zl›k bulunankiflilerdir.
Sakat:
Fiziksel ya dadüflünsel yeteneklerdeki bireksiklik, bozukluk ya dayoksunluk haline sakatl›k,sakatl›¤› bulunan kifliyesakat denilir.
 fiekil 10.1
Engelli(ler) Gruplar›SakatlarBedenselSakatl›klarDüflünselSakatl›klar
A¤›rSakatl›klar(Malüller)
Özürler(Özürlüler)
Do¤ufltanGelenSakatl›klar
EdinselSakatl›klar
GözleGörülebilenSakatl›klarGözleGörülemeyenSakatl›klar
UssalSakatl›klar
Sakatlar›n S›n›fland›r›lmas› 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->