Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 15, broj 70; 5.9.2011]

Službeni glasnik BiH [godina 15, broj 70; 5.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
BOSNA I HERCEGOVINAKOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Komisija za izbor iimenovanje je na 2. sjednici odr`anoj 26. augusta 2011. godinedonijela 
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA OPROCEDURI PROVO\ENJA JAVNE KONKURENCIJEI IMENOVANJA ^LANOVA CENTRALNE IZBORNEKOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U Poslovniku o proceduri provo|enja javne konkurencije iimenovanja ~lanova Centralne izborne komisije Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e sesljede}e izmjene i dopuna:^lan 1.U ~anu 2. (Na~in odlu~ivanja) stavovi (3) i (4) mijenjaju se iglase:"(3)Sjednica Komisije za izbor i imenovanje (u daljnjem tekstu:Komisija) se odr`ava ako ima kvorum. Kvorum Komisije~ini pet ~lanova. Komisija odluke donosi dvotre}inskomve}inom od ukupnog broja ~lanova Komisije.(4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Komisiju obavljajustru~ne osobe iz Sekretarijata Centralne izborne komisijeBosne i Hercegovine."U istom ~lanu stav (5), se bri{e.^lan 2.U ~lanu 3. stav (1) se mijenja i glasi:"Komisija objavljuje javni konkurs u "Slu`benom glasnikuBosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informisanja dostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine."U istom ~lanu u stavu (2) rije~i "dnevnim novinama"zamjenjuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH".^lan 3.U ~lanu 8. stav (1) rije~i: " ve}inom glasova, pod uvjetom da sjednici Komisije prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u.^lan 4.U ~lanu 9. iza rije~i "konkursu" dodaju se rije~i: "u skladu sa kriterijima koje }e Komisija utvrditi svojim aktom."^lan 5.U ~lanu 13. stav (3) broj "13" zamjenjuje se brojem "12".^lan 6.Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u"Slu`benom glasniku BiH".Broj 05-1-34-2-567-38/1126. augusta 2011. godineSarajevoPredsjednikKomisije za izbor i imenovanjeDr.
Zvonko Juri{i}
, s. r.Temeljem ~lanka 2.5 stavak (5) Izbornoga zakona Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Povjerenstvo za izbor iimenovanje je na 2. sjednici odr`anoj 26. kolovoza 2011. godinedonijelo
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA OPROCEDURI PROVO\ENJA JAVNE KONKURENCIJEI IMENOVANJA ^LANOVA SREDI[NJEGAIZBORNOG POVJERENSTVA BOSNE IHERCEGOVINE
U Poslovniku o proceduri provo|enja javne konkurencije iimenovanja ~lanova Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e sesljede}e izmjene i dopuna:^lanak 1.U ~lanku 2. (Na~in odlu~ivanja) stavci (3) i (4) mijenjaju se iglase:"(3)Sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje (u daljnjemtekstu: Povjerenstvo) se odr`ava ako ima kvorum. KvorumPovjerenstva ~ini pet ~lanova. Povjerenstvo odluke donosi
Godina XVPonedjeljak, 5. septembra/rujna 2011. godine
Broj
/
Broj
70
Godina
XV
Ponedeqak, 5. septembra 2011. godine
ISSN 1512-7486 - bosanski jezikISSN 1512-7494 - hrvatski jezikISSN 1512-7508 - srpski jezik
 
Broj70-Strana2 SLU@BENI GLASNIK BiH Ponedjeljak,5.9.2011.dvotre}inskom ve}inom od ukupnog broja ~lanovPovjerenstva.(4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Povjerenstvoobavljaju stru~ne osobe iz Sekretarijata Sredi{njeg izbornogpovjerenstva Bosne i Hercegovine."U istom ~lanku stavak (5), se bri{e.^lanak 2.U ~lanku 3. stavak (1) se mijenja i glasi:"Povjerenstvo objavljuje javni natje~aj u "Slu`benomglasniku Bosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informiranja dostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine."U istom ~lanku u stavku (2) rije~i "dnevnim novinama"zamjenjuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH".^lanak 3.U~lanku8.stavak(1)rije~i:"ve}inomglasova,poduvjetomda sjednici Povjerenstva prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u.^lanak 4.U ~lanku 9. iza rije~i " natje~aju" dodaju se rije~i: "sukladnokriterijima koje }e Povjerenstvo utvrditi svojim aktom."^lanak 5.U~lanku13.stavak(3)broj"13"zamjenjujesebrojem"12".^lanak 6.Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u"Slu`benom glasniku BiH".Broj 05-1-34-2-567-38/1126. kolovoza 2011. godineSarajevoPredsjednikPovjerenstvazaizboriimenovanjeDr.
Zvonko Juri{i}
, v. r.
Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,32/07,33/08,37/08i32/10),Komisijazaizboriimenovawejena2.sjednici odr`anoj 26. avgusta 2011. godine donijela
ODLUKU
OIZMJENAMAIDOPUNIPOSLOVNIKAOPROCEDURIPROVO\EWAJAVNEKONKURENCIJEIIMENOVAWA^LANOVACENTRALNEIZBORNEKOMISIJEBOSNEIHERCEGOVINE
UPoslovnikuoproceduriprovo|ewajavnekonkurencijeiimenovawa ~lanova Centralne izborne komisije Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07) vr{e sesqede}e izmjene i dopuna:^lan1.U~lanu2.(Na~inodlu~ivawa)stavovi(3)i(4)mijewajusei glase:"(3)Sjednica Komisije za izbor i imenovawe (u daqwem tekstu:Komisija) se odr`ava ako ima kvorum. Kvorum Komisije~ini pet ~lanova. Komisija odluke donosi dvotre}inskomve}inomodukupnogbroja~lanovaKomisije.(4) Sve administrativno-stru~ne poslove za Komisijuobavqaju stru~ne osobe iz Sekretarijata CentralneizbornekomisijeBosneiHercegovine."U istom ~lanu stav (5), se bri{e.^lan2.U ~lanu 3. stav (1) se mijewa i glasi:"Komisijaobjavqujejavnikonkursu"Slu`benomglasnikuBosne i Hercegovine" i sredstvima javnog informisawadostupnim svim gra|anima Bosne i Hercegovine."U istom ~lanu u stavu (2) rije~i "dnevnim novinama"zamjewuju se rije~ima "Slu`benom glasniku BiH".^lan3.U~lanu8.stav(1)rije~i:"ve}inomglasova,poduslovomdasjednici Komisije prisustvuju svi ~lanovi" se bri{u.^lan4.U~lanu9.izarije~i"konkursu"dodajuserije~i:"uskladusa kriterijima koje }e Komisija utvrditi svojim aktom."^lan5.U ~lanu 13. stav (3) broj "13" zamjewuje se brojem "12".^lan6.Ova Odluka stupa na snagu danom objavqivawa u"Slu`benom glasniku BiH".Broj05-1-34-2-567-38/1126.avgusta2011.godineSarajevoPredsjednikKomisijezaizboriimenovaweDr
ZvonkoJuri{i}
,s.r.
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJABOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornogzakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05,77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjedniciodr`anoj 25. augusta 2011. godine, donijela 
ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIHIZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIKODR@ANIH DANA 07.08.2011. GODINE
^lan 1.(1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|ujerezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnikodr`anih dana 07.08.2011. godine.(2) Za na~elnika op}ine Travnik izabran je HAD@IEMRI]ADMIR, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije.^lan 2.Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasanja prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke.^lan 3.Ova odluka objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH","Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na webstranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovinewww.izbori.ba.Broj 06-1-07-1-763-30/1125. augusta 2011. godineSarajevoPredsjednica 
Irena Had`iabdi}
, s. r.Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 9. i ~lanka 5.32Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10),Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 54.sjednici odr`anoj 25. kolovoza 2011. godine, donijelo
ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIHIZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIKODR@ANIH DANA 07.08.2011. GODINE
^lanak 1.(1) Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovinepotvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ineTravnik odr`anih dana 07.08.2011. godine.(2) Za na~elnika Op}ine Travnik izabran je HAD@IEMRI]ADMIR, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije.^lanak 2.Sastavni dio ove odluke je izvje{}e o rezultatima glasovanja prijevremenih izbora iz ~lanka 1. stavak (1) ove odluke.
 
Ponedjeljak,5.9.2011. SLU@BENI GLASNIK BiH Broj70-Strana3^lanak 3.Ova odluka objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH","Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na webstranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovinewww.izbori.ba.Broj 06-1-07-1-763-30/1125. kolovoza 2011. godineSarajevoPredsjednica 
Irena Had`iabdi}
, v. r.
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornogzakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izbornakomisija Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici odr`anoj 25.avgusta 2011. godine, donijela
ODLUKU
OPOTVR\IVAWUREZULTATAPRIJEVREMENIHIZBORAZANA^ELNIKAOP[TINETRAVNIKODR@ANIHDANA07.08.2011.GODINE
^lan1.(1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovinepotvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnikaOp{tineTravnikodr`anihdana07.08.2011.godine.(2) Za na~elnika Op{tine Travnik izabran je HAXIEMRI]ADMIR,kandidatSDA-Strankedemokratskeakcije.^lan2.Sastavnidiooveodlukejeizvje{tajorezultatimaglasawaprijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke.^lan3.Ova odluka objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH","Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama FederacijeBiH","Slu`benomglasnikuBr~koDistriktaBiH"tena
web
stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
www.izbori.ba
.Broj06-1-07-1-763-30/1125.avgusta2011.godineSarajevoPredsjednica
IrenaHaxiabdi}
,s.r.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->