Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
DNA Monthly (Vol. 7, No. 7)

DNA Monthly (Vol. 7, No. 7)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 415 |Likes:
Be inspired by the September-October, 2011, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "Meta-genetics & DNA Activation," "Six Ways to Jump Start Personal & Planetary Evolution," Excerpts from THE BOOK OF AQUARIUS, and "A Brilliant Piece of Cutting-edge Work: An Author’s Review of POTENTIATE YOUR DNA."
Be inspired by the September-October, 2011, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "Meta-genetics & DNA Activation," "Six Ways to Jump Start Personal & Planetary Evolution," Excerpts from THE BOOK OF AQUARIUS, and "A Brilliant Piece of Cutting-edge Work: An Author’s Review of POTENTIATE YOUR DNA."

More info:

Published by: Phoenix Center for Regenetics on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2011

pdf

 
Szoxz @axaSzoxz @axaOczkyozklbs OczkyozklbsHllfsHllfsXaslqxcasXaslqxcasIockmkzozlxsIockmkzozlxsC`acflqzC`acflqzClbzClbz
(Z`ks lba eljomkz{ jkxaczm{ obj taxeobazxobsilxeozklb oz z`a t`{skcom- eabzom- a stkxkzqom mayams" K oe ilxayax nxozaiqm K ilqb
Eoxz`o Sbaa- ^llj%Xk
Jl~bmloj soetma c`otzaxs lx lxjax {lqx clt{ zljo{ oz~~~"Tlzabzkoza[lqxJBO"cle"
JBO Elbz`m{ (Ylm" >- Bl" >+
Mkfa?:3 taltma mkfa z`ks"
Shscxkha ilx IXAANl zl Oxc`kya Kbjap
Satzaehax%Lczlhax 84?? (Ylm" >- Bl" >+Hxaofkbn Ba~s7 
Tlzabzkoza [lx JBO
Nlas Eokbszxaoe/
Z
`a mozasz hllf lb z`a ”xaylmzklbox{ `aomkbn sckabca― 
Bapqs
+ li z`aXanabazkcs Eaz`lj-
Tlzabzkoza [lqx JBO
- ks bl~ oyokmohma z`xln`eokbszxaoe jkszxkhzlxs sc` os Oeowlb obj Hoxbas ) Blhma/Ki {l ~lmj mkfa zl txc`osa z`ks sami%aetl~axkbn ”Txoczkcom Nkjazl @aomkbn ) Zxobsilxeozklb ~kz` z`a Xanabazkcs Eaz`lj― z`xln`sc` ob lzmaz- lx ~ks` zl txlykja slea tlskzkya iaajhocf kb z`a ilxeli o xayka~- `axa oxa slea qkcf%xaiaxabca mkbfs zl z`a hllf- ~`kc`ks omsl oyokmohma z`xln` z`aT`labkp Cabzax ilx Xanabazkcs"Oeowlb Qbkzaj SzozasOeowlb CobojoOeowlb Qbkzaj FkbnjleOeowlb Naxeob{Oeowlb IxobcaOeowlb GotobHoxbas ) BlhmaMmFomo`oxk Slz` Oixkco+Iks`tlbj Oszxomosko+[l s`lmj ha ohma zl ”mllf kbskja― z`a hllf lb elsz li z`asa ~ahskzas" [l cob omsl jl~bmloj soetma c`otzaxs li 
Szo{ kbilxXanabazkcsstackoms" Sqhsba~smazza
Boea7Aeokm7
 
^a xastacz 
Samacz Mobnqona
Tl~axaj h{
Zxobs
Saoxc`"""
T`labkp Cabzax ilx Xanabazkcs } JBO Elbz`m{ ("""`zzt7,,t`labkpxanabazkcs"lxn,xaslqxcas,jbo%elbz"""? li 8?;,3,?? ?731 TE
 
Tlzabzkoza [lqx JBO
oz`zzt7,,~~~"tlzabzkoza{lxjbo"cle,hllfs,tlzabzkoza%{lx%jbo"
O
msl- ilx z`lsa aehxockbn z`a ba~ jknkzom xaylmzklb- z`a haszsammkbn Hllf Lba lb z`aXanabazkcs Eaz`lj-
Clbscklqs @aomkbn 
- bl~ cob ha jl~bmlojaj z`xln` kZbas lb z`akHllfszlxa/C`acf kz lz zljo{ oz """`zzt7,,kzbas"ottma"cle,s,hllf,clbsckls%`aomkbn,kj::?00>:81<ez5??"
 
Z`obfs sl ec` ilx omm {lx sttlxz/
IAOZQXAJ KB Z@A SATZAEHAX%LCZLHAX 84?? KSSQA LI JBO ELBZ@M[?"
(Eazo%nabazkcs ) JBO Oczkyozklb-( h{ Slm Mqcfeob
8"
(Skp ^o{s zl Gqet Szoxz Taxslbom ) Tmobazox{ Aylmqzklb-( h{ Ojamo Xqhkl
3"
 Apcaxtzs ixle
Z`a Hllf li Oqoxks
- h{ Oblb{elqs Omc`aeksz
:"
(O Hxkmmkobz Tkaca li Cqzzkbn%ajna ^lxf7 Ob Oqz`lx‛s Xayka~ li 
Tlzabzkoza [lx JBO
-( h{Hxabjob J" Eqxt`{
Iaozqxaj Ykjal """ 
Z`a Slxca Ikamj Kbyaszknozklbs
?" Eazo%nabazkcs ) JBO OczkyozklbSlm Mqcfeob
Slm Mqcfeob
@aomkbn~kz` JB
IockmkzozlCaxzkikcoz
Haclea Caxzk﬏aj kb(Xaylmqzklbox{ @aomBAPQS+"ELXA
 
T`labkp Cabzax ilx Xanabazkcs } JBO Elbz`m{ ("""`zzt7,,t`labkpxanabazkcs"lxn,xaslqxcas,jbo%elbz"""8 li 8?;,3,?? ?731 TE
 
VZ`ks oxzkcma ks ojotzaj ixle
Tlzabzkoza [lx JBO7 O Txoczkcom Nkja zl @aomkbn ) Zxobsilxeozklb ~kz` z`a Xanabazkcs Eaz`lj 
"U
KbzxljczklbJ
atabjkbn lb lba‛s taxstaczkya- JBO cob ottaox zl ha sayaxom z`kbns" Occlxjkbn zl z`a ”Axo K― zl sa Jx" Moxx{Jlssa{‛s zaxekblmln{+ yaxsklb li z`a hklsckabcas- nabazkcs- JBO ks z`a txkeox{ ostacz li hklmlnkcom lxnobkses z`ozslea`l~ jxkyas z`a lxknkb obj aylmzklb li stackas kbjatabjabzm{ li lz`ax ioczlxs Iknxa ?+"Z`ks yka~tlkbz ks clbzxojkczaj h{ z`a ”Axo KK― hklsckabca li atknabazkcs- ~`kc` saas JBO os eaxam{ z`a nlboj li z`acamm" Occlxjkbn zl atknabazkcs- JBO ks oczomm{ mass ketlxzobz z`ob cammmox txlzakbs" Z`a mozzax oxa clbskjaxajxastlbskhma ilx xanmozkbn JBO‛s aptxassklb obj aylmzklb z`xln` kbzaxoczklb ~kz` abykxlbeabzom szkemk Iknxa ?+"Kb ilxemozkbn z`akx z`alxkas li `l~ stackas aylmya obj xatmkcoza z`aesamyas- hlz` nabazkckszs obj atknabazkckszsojjxass lbm{ o seomm ixoczklb li z`a JBO elmacma7 z`a sl%commaj cljkbn JBO z`oz cob ha lhsaxyaj cleebkcozkbn~kz` XBO zl hkmj txlzakbs obj- kb z`a abj- lxnobkses"Oz kssa `axa ks z`a iocz z`oz cljkbn JBO cletxksas lbm{ z`xaa taxcabz li z`a JBO elmacma" Z`ks scaboxkl `os majzxojkzklbom nabazkcs zl jkstoxona z`a lz`ax bkbaz{%sayab taxcabz li JBO os ”gbf"―Sc` ob axxlbals taxcatzklb li blbcljkbn JBO ks blz commaj lz h{ atknabazkcs ilx z`a sketma xaoslb z`oz z`a mozzax ksmass clbcaxbaj ~kz` JBO z`ob ~kz` z`a oczkykz{ li xanmozlx{ txlzakbs kb z`a camm‛s eaehxoba"”Gbf― JBO- ~`kc` K txltlsa xaboekbn tlzabzkom JBO- ks jksekssaj kb hlz` nabazkcs obj atknabazkcs hacosa bakz`ax li z`asa sckabcas cob aptmokb ~`oz kz ks lx ~`oz kz jlas"Kb xastlbsa zl z`a e{szax{ li tlzabzkom JBO- nabazkcs `os xamanozaj z`ks ykzom toxz li z`a nablea zl z`a szozs li noxhona- ~`kma atknabazkcs `os knblxaj kz omzlnaz`ax"Lbm{ z`a ”Axo KKK― hklsckabca li eazo%nabazkcs `os apoekbaj z`a bozxa li 
 tlzabzkom 
 
JBO
~kz`lz xaoxnoxj z`alxazkcomonabjos obj ~kz` o cletmazam{ ltab ekbj os zl z`a Txkeoc{ li Clbscklsbass xamozkya zl hklmln{"Eazo%nabazkcs‚o zaxe z`oz abcletossas o nxlt li xamozaj ikamjs kbcmjkbn qobze hkl`lmlnxot`{- nabazkcmkbnkszkcs- obj ~oya%nabazkcs‚occatzs z~l li z`a eoglx txaeksas li nabazkcs obj atknabazkcs- boeam{ z`oz7?" Z`a cljkbn tlxzklb li z`a JBO elmacma ks t`{skcomm{ xastlbskhma ilx hkmjkbn txlzakbs6 obj8" Xanmozlx{ txlzakbs tmo{ ob ketlxzobz xlma kb kbzaxoczkbn ~kz` abykxlbeabzom sknboms zl jazaxekba ~`kc` nabas kbcljkbn JBO oxa skmabcaj obj ~`kc` oxa aptxassaj"Ixle z`a ohlya- kz s`lmj ha lhykls z`oz eazo%nabazkcs shseas cxckom- kxxaizohma ostaczs li nabazkcs objatknabazkcs obj- z`s- xastaczs z`a xamozkya ketlxzobca li hlz` bozxa nabazkcs+ obj bxzxa atknabazkcs+ kb `eobaptaxkabca"H{ aszohmks`kbn z`a Txkeoc{ li Clbscklsbass- eazo%nabazkcs txlykjas ob lyaxoxc`kbn clbcatzom ixoea~lxf bjax ~`kc` z`a ottoxabz jomkz{ haz~aab bozxa obj bxzxa cob ha xaslmyaj"Stackikcomm{- eazo%nabazkcs txltlsas z`oz hlz` bozxa obj z`a xaomkz{ clbjkzklbs z`oz omml~ ilx bxzxa aeaxnaixle‚obj oxa clbzxlmmaj h{‚clbsckls abaxn{ z`oz clbszxczs obj jkxaczs lx hklmlnkcom aptaxkabca
kbzammknabzm{ 
"Kb sl jlkbn- eazo%nabazkc z`alx{ comms ozzabzklb zl z`a hmkbj stlzs li Axo K obj Axo KK- toxzkcmoxm{ ~kz` xanoxj zl z`a[lx Boea7[lx A%Eokm7
Sqhscxkha Ea/
 
T`labkp Cabzax ilx Xanabazkcs } JBO Elbz`m{ ("""`zzt7,,t`labkpxanabazkcs"lxn,xaslqxcas,jbo%elbz"""3 li 8?;,3,?? ?731 TE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->