Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Presuda Sejdić i Finci protiv BiH

Presuda Sejdić i Finci protiv BiH

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Mirza_Bosko_Ko_4744

More info:

Published by: Mirza_Bosko_Ko_4744 on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
VELIKO VIJE
Ć
E
SEJDI
Ć
I FINCI protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacije br. 27996/06 i 34836/06)
PRESUDASTRASBOURG22. decembra 2009.Ova presuda je kona
č
na ali može biti predmet redakcijskih izmjena.
 
 2
U predmetu Sejdi
ć
i Finci protiv Bosne i Hercegovine,
Evropski sud za ljudska prava, zasjedaju
ć
i u Velikom vije
ć
u u sastavu:Jean-Paul Costa,
predsjednik,
Christos Rozakis,
 
 Nicolas Bratza,
 
Peer Lorenzen,
 
Françoise Tulkens,
 
Josep Casadevall,
 
Giovanni Bonello,
 
Lech Garlicki,
 
Khanlar Hajiyev,
 
Ljiljana Mijovi
ć
,
 
Egbert Myjer,
 
David Thór Björgvinsson,
 
George Nicolaou,
 
Luis López Guerra,
 
Ledi Bianku,
 
Ann Power,
 
Mihai Poalelungi,
sudije,
 i Vincent Berger,
 pravni savjetnik 
,nakon vije
ć
anja zatvorenog za javnost, održanog 3. juna i 25. novembra 2009.,donio je sljede
ć
u presudu koja je usvojena posljednjeg navedenog dana:
PROCEDURA
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je s dvije aplikacije (br. 27996/06 i34836/06) protiv Bosne i Hercegovine, koje su 3. jula i 18. augusta 2006. Sudu podnijela dva državljanina Bosne i Hercegovine gosp. Dervo Sejdi
ć
i gosp. JakobFinci (aplikanti), u skladu s
č
lanom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava iosnovnih sloboda (Konvencija).2. Aplikanti su se žalili da im je onemogu
ć
eno da se kandidiraju na izborima zaDom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog njihovog romskog i jevrejskog porijekla. Oni su se pozvali na
č
lan 3., 13. i 14.,
č
lan 3. Protokola br. 1 i
č
lan 1. Protokola br. 12.3. Aplikacije su dodijeljene
Č
etvrtom odjelu Suda (Pravilo 52. stav 1. PravilaSuda). Dana 11. marta 2008., Vije
ć
e navedenog odjela odlu
č
ilo je da o aplikacijamaobavijesti Vladu. Vije
ć
e je, u skladu s odredbama
č
lana 29. stav 3. Konvencije,odlu
č
ilo da istovremeno ispita meritum i dopuštenost aplikacija. Dana 10. februara2009., Vije
ć
e sastavljeno od sudija: Nicolas Bratza, Lech Garlicki, GiovanniBonello, Ljiljana Mijovi
ć
, David Thór Björgvinsson, Ledi Bianku i MihaiPoalelungi, kao i Fato
ş
Araci, zamjenik registrara Odjela, ustupilo je nadležnost ukorist Velikog vije
ć
a i nijedna od strana u postupku nije se tome protivila (
č
lan 30.Konvencije i pravilo 72.). Sastav Velikog vije
ć
a odre
đ
en je u skladu s odredbama
č
lana 27. stav 2. i.3 Konvencije i pravilom 24.
 
 34. Strane u postupku dostavile su pismena zapažanja u pogledu dopuštenosti imerituma. Tre
ć
e strane, Venecijanska komisija, AIRE centar (Centar za savjetovanjeo individualnim pravima u Evropi) i Open Society Justice Initiative (Institut otvorenodruštvo - Pravna inicijativa), kojima je dopušteno da interveniraju u pisanoj formi(
č
lan 36. stav 2. Konvencije i pravilo 44. stav 2.), tako
đ
er su dostavile svojazapažanja.5. Dana 3. juna 2009. održano je javno ro
č
ište u zgradi Suda za ljudska prava uStrasbourgu (pravilo 54. stav 3.). Pred Sudom su se pojavili:(a)
u ime Vlade:
 g
đ
a Z.
 
I
BRAHIMOVI
Ć
,
 zamjenik agenta
,g
đ
a B.
 
S
KALONJI
Ć
,
 
 pomo
ć
nik agenta
,gosp. F.
 
T
UR 
Č
INOVI
Ć
,
 savjetnik 
;(b)
u ime aplikanata:
gosp. F.J.
 
L
EON
D
IAZ
,g
đ
a S.
 
P.
 
OSENBERG
,gosp. C.
 
B
ALDWIN
,
 savjetnik 
Sudu su se obratili g
đ
a Ibrahimovi
ć
, gosp. Leon Diaz, g
đ
a Rosenberg i gosp.Baldwin. Drugi aplikant je, tako
đ
er, prisustvovao ro
č
ištu.
Č
INJENICE
I. OKOLNOSTI SLU
Č
AJA
A.
 
Relevantna pozadina predmetnog slu
č
aja
6. Ustav Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav ili državni ustav, kada je potrebno napraviti razliku od entitetskih ustava) predstavlja aneks Op
ć
eg okvirnogsporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum), parafiran jeu Dejtonu 21. novembra 1995., a potpisan u Parizu 14. decembra 1995. Pošto Ustav predstavlja dio mirovnog sporazuma, on je sa
č
injen i donesen bez procedura koje biosigurale demokratski legitimitet. On predstavlja jedinstven slu
č
aj ustava koji nijenikad objavljen na službenim jezicima države o kojoj je rije
č
, nego je usaglašen iobjavljen na stranom, engleskom jeziku. Ustav je potvrdio nastavak pravnog postojanja Bosne i Hercegovine kao države, a modificirao njenu unutrašnjustrukturu. U skladu sa Ustavom, Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta:Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dejtonski mirovni sporazumnije uspio riješiti me
đ
uentitetsku grani
č
nu liniju u podru
č
 ju Br 
č
kog, ali su strane pristale na obavezuju
ć
u arbitražu u vezi s tim (
č
lan V. Aneksa 2 uz Dejtonski

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Arnela Skoro liked this
KursumlijaVarosh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->