Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23242, 4.9.2011]

Oslobođenje [broj 23242, 4.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 250 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 Susre t uBanji Ko vilja~i
Wikileaks obja vio depe{e iz Ambasade SAD-a u Sara je vu
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 4. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.242Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Podjele, podjele
i samo podjele
2. strana
DANAS PRILOG
Predstavnici RS-a u instituci jama BiH zasjedali na Jahorini
Dodik zaprijetioneposlu{nim
Foto: Damir ]UMUROVI]
2-3. strana
EUROBASKET2011.Finska - BiH 92:64
 Sje vernjaci nam smu~iliko{arku!
I ovo je podrinjska pri~a
Vri jedne`enesa Jadra
49. strana6. strana
DRINA - EVROP SKAREGIJA
4. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 4. septembar 2011. godine
2
U @I@I
Predsjedni{ tvo SDP-a uo~i sas tanka u Mos taru
VIJESTI
Odblokira ti formiranje dr`a vne vlas ti
Na ju~era{njojradno-konsultati vnoj sjedniciPredsjedni{tva SDP-a BiHdone- sena jeodluka da }e delegaci ja SDP-a, predvo|enapredsjednikom dr. Zlatkom Lagumd`ijom, prisustvo vatisastanku u Mostaru, te su dogo voreniprincipiko ji- ma}e se ruko voditiprilikomdefnisanja programskihna~ela za usposta vudr`a-  vnevlasti i razgo vora o deblokadiproce- saeuroatlantskihintegraci ja. SDP osta je pri rani jeiznesenimsta vo-  vima da se no voVi je}eministaratreba ormirati u skladu sa preciznimslo vom Usta va i zakona, te da je prioritetnopo- trebnousaglasitiprogramskana~ela oko ko jih bi se moglaormiratiparlamentar- nave}ina. U tom smislu se o~eku jepos- tizanjenapretka na predsto je}emsu- sretupredsjednikastranaka. SDP, kao strankako ja je nakonizbora u vi{ena vrataprakti~nopokazalaspre- mnost na kompromis, pozi va i ostale akteremostarskogsastanka na konstru- kti vanpristupkako bi se odblokiraopro- cesormiranjadr`a vnevlasti, saop}eno  je iz Soci jaldemokratskeparti je BiH.
Predsta vnici RS-a u i
PredsjednikRepublike Srpske i liderSNSD-a Milo- radDodik, ~lanPredsjedni{- tvaBiH iz srpskognarodaNeboj{aRadmano vi} i za- mjenikpredsjednika SDS-a PredragKo va~odr`ali su ju~er na Jahorinisastanak s poslanicima, delegatima i predsta vnicima RS-a u za je- dni~kiminstituci jama BiH. Zaklju~ak je da njiho vobu- du}eza jedni~kodjelo vanje trebabitizasno vano na po- {to vanjuUsta va BiH ko jipre- dvi|a da sve {to ni je u okvi-rudesetdr`a vnihnadle`nos- timoradobitisaglasnost i RS-a i FBiH.
Ni{ta posebno?
- Dosad tih sporazumani-  jebilo i mi }emo sve sada{- njezakonskeinici jati vedo-  vesti u pozici jusporazuma i zakonine}ebitiusva jani sve dok se ne potpi{usporazumi izme|uentiteta, kazao je Dodiknakonsastanka. Istakao je da dvodne vni sastanakpredsta vnika RS-a u za jedni~kiminstituci ja- ma na Jahorinini je „ni po- seban, ni ~udankako su tonekihtjeli da prika`u“, ve} da se radilo o radno-opera- ti vnomdogo voru na ko ji na~inpostupati u situaci ja- mako jesli jede. A to su rje- {a vanjeotvorenihpitanja pro vedbepresudeSuda za ljudskapra va u Strasbourgu u slu~ajuSejdi} i Fincipro- tiv BiH, popisastano vni{tva, dono{enjazakona o dr`a-  vnojpomo}i, usva janja dr`a vnogbud`eta, ali i na-pla}ivanjadugaFBiH od 68
Dodik zap
Budu}eza jedni~kodjelo vanjetrebabitizasno vano na po{to vanjuUsta va BiHko jipredvi|a da sve {to ni je u okvirudesetdr`a vnihnadle`nostimora dobitisaglasnost i RS-a i FBiH
Dodik i Kova~prednovina ima
Wiki eaks objavio depe{e iz Ambasade SAD-a u Sara evu
Podjele, podjele i samo podjele
Dodiknaj~e{}epominjan u iz vje{ta jima ameri~kihdiplomata• Radon~i} i reisCeri} pri vukliposebnupa`nju
Esad HE]IMOVI]
 Wikileaks.org je, posli jeja vnogot- kri}a{ire za njego vubazupodata- kabritanskogno vinaraDa vidaLe- igha(Guardin), obja vioonline 251.287 depe{a iz ameri~kihamba- sada{iromsvi jeta, ko je su mu bile dostupne. Me|uobjav ljenimdepe- {ama se nalaze i stotinedepe{a iz ameri~keambasade u Sara je vuod 27. marta2006. do 26.ebruara 2010. Samood 25. do 28. augusta Wikileaks je obja vioskoro140 hilja- dadokumenata, me|uko jima je bi- lo249 depe{a iz Sara je va.
Etni~kekampanje
Potrebno je, nesumnji vo, vri jeme zapunuanalizuraspolo`ivihdoku- menata, kako bi se osiguralo da no vinskoiz vje{ta vanjevjerodos- tojnopredo~ikontestdostupnihiz-  vje{ta ja, razdvo jidiplomatskoiz vje- {ta vanje od komentara i osigura da iz vje{ta vanje ne budekori{teno za potrebestrana~ke, nacionalne i  vjerskepropagande ili {irenje mr`nje. O dostupnimdokumenti- mamogu}e je iz vje{ta vati na neko- likona~ina, uklju~uju}ihronolo{ki redosli jedpisanja i slanjaiz vje{ta-  ja, problemskiuvid ili jednosta vno predstav ljanjeinormaci ja i sta vo-  vaameri~kihdiplomata u Sara je vu o po jedinimosobama iz politi~kog i ja vnog`ivota u BiH. Pri tome, na- ra vno, ni jeri je~samo o depe{ama iz Sara je va, nego~esto i o depe{a- mako jeima juzna~aj za BiH iako suupu}ivane izameri~kihambasada u Beogradu i Zagrebu. Iz vje{ta ji pokazu juameri~korazo~arenjepo- liti~arima iz BiH, ko ji se i daljena- dme}u ko }e biti u svo jojja vnosti prepoznat kao najboljiza{titnikin- teresasvo jeetni~kegrupe. Dok se srpski i hrvatskipoliti~aridodvora-  va juza{titnicima u Beogradu i Za- grebu, bo{nja~kapolitika je usmje- rena na pitanjaislamskogidentite- ta i odnosapolitike i religi je. Dok su diplomateo~eki valedr`a vnepoli- tike, i dalje su vo|eneetni~kekam- panje, odr`avane i podsticanepo- djele, podjele i samopodjele.  Ve} prveanalizepokazu ju da je MiloradDodikosoba iz BiH ko ja se naj~e{}epominjala u iz vje{ta jima. Pretragepokazu ju da je dostupno oko 570 depe{a o Dodiku ili u ko ji- ma se pominjesada{njipredsjednik  RS-a. Naj vi{einteresaameri~kih diplomataDodik je pri vla~io u pe- rioduoktobar- decembar2008. kada je pomenut80 puta u iz vje{ta-  jima. To je bio period u ko jem je predsjednik SDA SulejmanTihi} ponudioDodikurukusaradnje za kompromis, pozi va ju}iBo{njake na saradnju sa Srbima i Hvatima i udalja vanje od radikalizma i rata, ali  je Dodiktakvuponuduodbio, opre- djelju ju}i se za ja~anjekapaciteta entiteta na {tetudr`ave. Takosto ji u iz vje{ta juameri~keambasade od 30. decembra2008. ko ji je prvi put objav ljen tek 1. septembra2011. Tihi} sepominje u 227 depe{a. Naj~e{}e u iz vje{ta jima iz periodaja- nuar- mart i oktobar- decembar 2007. Generalnogo vore}i, Tihi} je politi~arko jimo`enaj vi{ebitizado-  voljanobjalji vanjemovihiz vje- {ta ja jer se pot vr|uje da je on bio taju kome su ameri~kediplomate tra`ilepomo} za suprotstav ljanjera- dikalnimtendenci jama u bo{- nja~kojpolitici. HarisSilajd`i}, bo{- nja~ki~lanPredsjedni{tva BiH u pe- riodu2006 - 2010, pomenut je u 342 depe{e, ali te{ko da }e to pogodo va- tinjego vojsu jeti ili reputaci ji. Si- lajd`i}evapolitika je predstav ljena kao problem za razvojodnosa u BiH. Vrhunacintereso vanja za Si- lajd`i}evupolitiku bio je kra jem i u prvojpolo vini2007, da bi taj ame- ri~kiinteres za Silajd`i}a do kra ja njego vogmandatasamoopadao.
Ceri}evpoziv
Na zanimljivna~in su prikazane i Silajd`i}everelaci je sa drugimja-  vnim i politi~kimli~nostima, pa ta- kojedan od iz vje{ta janosinaslov: „Silajd`i} i Avaz: Ne volje u ra ju?!“. Iz-  vje{tajgo vori o zaokretuuredni~ke politikeAvazapremaSilajd`i}uod rani jesa vezni~kog do u~estalekri- tike. FahrudinRadon~i}, utemelji- teljAvaza i Stranke za boljubu- du}nost, pominje se u 23 depe{e, u ko jima se detaljno u Washington{a- ljuinormaci je o njego vojbiograf-  ji i polo`ajuizme|ureisaMustae Ceri}a, s jedne,i na vodno sa krimi- nalcimapo vezanim sa drogom i maf jom, s drugestrane. Naj~e{}e je pominjanpo~etkom2010. Reis MustaaCeri} je pomenut u 34 de- pe{e, od ko jih se pozna~ajuizdva-  ja ona od 21. aprila2009. u ko joj seiz vje{ta va da reisCeri}pozi va na stvaranje„bo{nja~kenacionalne dr`ave“. Oslobo|enje}e ~itaocima pru`itidetaljanuvid i analizudos- tupnihdepe{aameri~keambasade u Sara je vu u seri jitek sto va.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 4. septembar 2011. godine
3
U @I@I
Monsinjor Ivo Toma{e vi} EUFOR [irokiBri jeg  Stranka za BiH
Nismo podr`aliosni vanje HDZ 1990
NadbiskupvrhbosanskikardinalVinko Pulji}, kao i drugibiskupinisu se mi je{ali u unutra{njestvaribiloko jestranke u BiH, pa tako ni HDZ BiH niti su podr`avali osni vanje HDZ 1990, izja vio je generalnise- kretarBiskupskekonerenci je BiH monsi- njor Ivo Toma{e vi}. Po vodomdepe{aame- ri~kogambasadora u BiH DaglasaMek lhej- na, ko je je obja viosajt“Vikiliks“, a u ko jima  je on na veo da Katoli~kucrkvu i kardinala  VinkaPulji}avidi kao klju~neelemente za pad “aprilskogpaketa“, Katoli~kano vinska agenci jaobja vila je Pulji}evuizja vu sa 36. redo vnogzasjedanjaBiskupskekoneren- ci je BiH odr`ane od 20. do 22. marta2006.
Transport paci jen ta
HelikopterEUFOR-a iz bazeButmir u Sara je vu u petak je iz vr{iohitan transportte{kopo vri je|enog31-godi{- njegmu{kar ca iz Biha}a u Tuzlu. Ne- {to iza 11 sati, EUFOR je primiohitan zahtjev da se iz vr{itransportjednog paci jenta iz Biha}a do bolnice u Tuzli. On je 1. septembraimaosaobra}ajnu nesre}umotociklom i zadobiote{ke po vrede. OsobljeGla vnekomande EUFOR-a je brzoreagiralo, stupilo u kontakt s objebolnice i iz vr{ilopotre- bnukoordinaci ju~ita veoperaci je. He- likopter je uskoropoletio i paci jent je brzopreba~en u speci jaliziranubolni- cu u Tuzli.
Regis tro van slabi ji zemljo tres
Na podru~juplanine^abulje, deset kilometarasje verno od [irokogBri je- ga, ju~erranoujutroregistro van je zemljotresja~ine~etiristepena po Merkali je vojskali u epicentru, ja vila je Srna.Mre`aseizmolo{kihstanicaRepubli- keSrpskezabilje`ilaje ovajpotres u 6.43.Zemljotresovogintenzitetastano vni{- tvomo`eosjetiti, ali on ne mo`enani je- timateri jalnu{tetu na objektima, saop- {teno je iz Seizmolo{keslu`beRepu- bli~koghidrometeorolo{kogza voda.
Opasni modeli
Stranka za BiH smatra da ultimati vno iznu|ivanjepotpisi vanjaentitetskihspo- razuma za zakonskarje{enja na ni vou dr`ave BiH te prethodnousva janjedr`a-  vnihzakona na entitetskimparlamenti- ma, {to nudeMiloradDodik i MladenBo- si}, ima za ciljdaljnjeru{enjesu vereni- tetadr`ave BiH, a kao posljedicu, sasvim iz vjesno, zaustav ljanjenjeneeuroatlan- tskeintegraci je. SBiHo~eku je da mogu}ipartneri u  vlasti na ni vouBosne i Hercego vinepre- pozna ju sve politi~kezamkeskri vene u ponu|enommodelulideraSNSD-a i SDS-a, te ga, kao neprihvatljiv i politi~ki opasan, odbace.
sti tuci jama BiH zasjedalina Jahorini
ijetio neposlu{nim
miliona KM za pora vnanje od PDV-a.Dodik je istakao da dr`a vni bud`et ne smi jebitipo ve}an, te da se moraumanjitiod 15 do 17 odsto, ali i da se mora juza- usta vitiobimnazapo{lja vanja u dr`a vnojadministraci ji, kao i smanjitinjiho vaprimanjako-  ja„nisu u skladu sa trenutnom ekonomsko-soci jalnomsitu- aci jom u BiH“.Rekaoje i da FBiH ima rok od30 do 60 da na da isplati dug od68 miliona KM od pora vnanja za PDV RS-u, jer }e u supro-tnom na tapetdo}i i indirek tni porezi u BiH.- Ima stvariko je smo spremni uraditi ako se ne vrati taj dug, a razgo varali smo i o metodo- logi jikakoto naplatiti. O~igle- dno je da ljudi iz FBiHne}e dasjednu na sastanak i donesu operati vnuodluku da se to izni veli{e. Poku{a}emorazgo-  vorima, ali ne}emoodugo-  vla~itida svo jenov cenaplati- mo. Ako su za to ci jenaindirek - tniporezi, ne}ebitiindirek - tnihporeza. Tu ne mo`epo- mo}i ni visokipredsta vnik da se ne{tozabrani. Neka nam pomogne da nam vrate68 mi- liona KM i mi }emo gauva`avati. Ne bude li dug vra}en, sta vi}emo na tapetin- direk tneporeze. Ovo tra jesu-  vi{edugo, jer od 2009. ni jeiz-  vr{enopora vnanje. Mi ho}emo svojno vac, ne tra`imotu|e.Tu|ene}emo, svo je ne damo,kazao je Dodik.Na sutra{njemsastankulide- ra{estparlamentarnihstrana- ka u Mostaru,SDS i SNSD}etra`itipo{ti vanjeprinciparota- ci je i ~etiriministarstva za predsta vnike RS-a u budu}em  Vi je}uministara. - U Mostaridemo sa jasnim sta vo vima i nismospremni da se ba vimonekimiluzi jamati- pagra|anskapri~a o BiH, ve}da se po{tu jeUstav BiH i zako- ni,jervaljda je to legitimno, a sve drugo je samodobraide ja, kazao je Dodik.
O~uvanjesta tusa
Ko va~ jeistakao da su opre- djeljenja SDS-a i SNSD-a nas- ta vak i produblji vanjesaradnje oko konkretnihpitanjako ja se odnose na njihovnastup na ni vou BiH. On je na ja vio i bu- du}ekoordinisanjesvihpred- sta vnika RS-a u instituci jama BiH i pro vo|enjepolitika iz RS-a ko je se ti~uinteresa RS-a i svihonihko ji u njoj`ive.- Ovi sastancinisuusmjere- ni ni protivkoga. Jednosta vno, `elimo da na{ status u okviru BiH ostanenepromi jenjen i da ono {to je opredjeljenje, a to je Dejtonskimiro vnisporazum, mora do kra jaostati na snazi u okvirima BiH, kazao je Ko va~. Sastanci na Jahorinipo~elisu u petakrazgo vorima~elni{tva SNSD-a i SDS-a. Nastav ljeni suju~ersusretom sa parla- mentarcima iz RS-a, a potomi za jedni~kimsastankom sa par- lamentarcima i ostalimzva- ni~nicimaza jedni~kihinstitu- ci jaBiH iz RS-a.
M. \UROVI]RUKAVINA
[piri}u opravdano, Novkovi}u iSimovi}u minusi
Dodiko vomokuplja- nju bez oprav danjanisu se odazvaliMiloradNov - ko vi}, predsjednikVSTV- a, a ni MiodragSimo vi}, predsjednikUsta vnogsu- da BiH. Odsutan je bio iNikola[piri}, predsjeda-  va ju}iVi je}aministara BiH, ali je on unapri jedrekao da ima zdrav stvene probleme.- Zahvalni smo ljudima ko ji su do{li. Mislimo da u okvirubo{nja~kihpoliti~kih predsta vnikaposto jistalna koordinaci ja i da to niko ne smatralo{im, ~ak ni mi.Smatramo da jedanbroj onihko jinisudo{lidanasov - dje, ukoliko ne budujasno oprav dalisvojnedolazak, mogu se smatratidiskvalif- ko vanim{to se ti~e nas,upogledudaljnjihmogu}nos- tikada na dne vni red do|uimeno vanja, poru~io je Do- dik, na ja viv {ipozi vanje na odgo vornost. Spisakizostalih se pra vi. Upitan da li }e bitioprav da- no ako oni ko jinisudo{li ka`u da se `eleodvo jiti odpolitike, Dodik je po jasnio da on sastanak na Jahorinini-  jesazvao kao liderSNSD-a ve}kao predsjednik RS-a,za jedno sa Neboj{omRa- dmano vi}em, kao ~lanom Predsjedni{tva BiH.
Tra`enosmanjenjedr`avnogbud`eta
Fo o: D. ]UMUROVI]
Lideri stranaka sutra u Mostaru
Za jedni~kisastanakpredsjednikapoliti~kihstranaka~ijipred- sta vnici~inekolegi jeZastupni~kog i DomanarodaParlamen- tarneskup{tine BiH bit }e odr`ansutrau Mostaru. Na sastan- ku}e sudjelo vatipredsjednik HDZ-a BiH Dragan^ovi}, predsjednik HDZ-a 1990 Bo`oLjubi}, predsjednik SDA Sulej- manTihi}, predsjednikSNSD-a MiloradDodik, predsjednik  SDP-a BiH ZlatkoLagumd`ija i predsjednik SDS-a MladenBo- si}, saop}io je Odjel za odnose s ja vno{}u HDZ-a BiH.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->