Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pekeliling Pencerapan

Pekeliling Pencerapan

Ratings:
(0)
|Views: 669|Likes:
Published by mazni bin othman
surat pekeliling ikhtisas bil 3/1987
surat pekeliling ikhtisas bil 3/1987

More info:

Published by: mazni bin othman on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
BahagianSekolah,KementerianPendidikanParas5,Blok
J
SeJatanPusa
t
BandarDamansara50604KualaLumpurTeJefon:2556900KP(BS)8591/Jld.II(77)!JNovemberJ
97
SernuaPengarahPendidikanNegeriY.B.Dato'/Tuan/Puan,SURATPEKELILlNGIKHTISASBlL.
3/1987:
PenyeliaanPengajaran-Pembelajaran
Dj
DalamKelasOlehPengetua/GuruBesarSekolahTugadanfungiPengetua/GuruBesarsebagaipernimpinprofesionalisrne,pengurusdanpen-tadbirhariiniadalahberbagai-bagai,Scbagaipernimpinprofesionalisrnediekolahnya,tang-gungjawabutarnaseorangPengetua/GuruBesarialahuntukmernastikankejayaanpelaksana-ankurikulumdisekolahnya.Pelaksanaankurikulumdijalankanmelaluiprosesdanaktivitipengajaran-pernbelajaranolehguru-gurudankeberkesananpelaksanaankurikulurndise-ko!ahmemerlukanpenyeliaanyangrapidansistematisdaripihakPengetua/GuruBesarsekolahitu.Initermasuklahpenyeliaanpengajaran-pernbelajaranterhadapgurudidalamkelayangsepatutnyarnenjadiperkarayangdiutarnakandalarnsenaraitugasdantanggung-jawabPengetua/GuruBesar.Olehitudandengantujuanmernpertingkatkankeberkesananprosespengajaran-pembelajarandiekolah,PengetuajGuruBesarhendaklahdiperingatkanbahawapenyeliaanpengajaran-pernbelajarandidalamkelasadalahrnerupakantugasyangamatpenting.2.Berikutadalahsyorgarispanduanbagimelaksanakantugaspenyeliaandidalamkelas:2.1Rasional2.1.1PelaksanaankurikulumadalahunsurTERASfungsi
in
titusiperse-kolahan.Denganituperhatianyanglebihhendaklahdiberikanke-pactapenyeliaanpengajaran-pernbelajaran.2.1.2Sebagaipernirnpinprofesionalismedisekolah,Pengetua/GuruBesaradalahpelaksanautamakurikulumdisekolahnya.Olehitutugaspenyeliaanpengajaran-pembelajaranadalahmerupakantugaster-pentingyangperludititikberatkan.
IIS
 
2.1.3Penyeliaanadalahsatuaspekterpentingdalampentadbiran,peng-urusandan
kepimpinanpendidikan.Oleh
itupenyeliaan
tidakboleh
dipisahkandariperananPengetua/CuruBesarsebagaipengurus,pen-tadbirdanpernimpinprofeionalisme
di
sekolahnya.2.2Tujuan2.2.1MernpertingkatkandayaprofeionalismePengetua/GuruBesardandanguru-gurudalammelaksanakankurikulurnsekolahmelaluiproespengajaran-pembelajaransejajardenganfalsafah,matlamatdanobjektifsistempendidikannegara.2.2.2Berkongsipengetahuandanpengalarnanbagimeluaskansurnbermak-lurnatkepadaPengetua/GuruBesaruntukmemperbaikiprosespenga-jaran-pembelajarandisekolahnya,SumbermaklumatinijugabolehdigunakanolehPengetua/GuruBesarsebagaiasasuntukmenilaise-seoranggurubagitujuantertcntu.2.2.3Memupuk,memeliharadanmemperkukuhkanhubunganprofesiona-lismedaninteraksiyangpoitifantaraPengetua/GuruBesardenganguruguru
denganguru
danantaragurudengan
murid.
2.2.4Membantuguru-gurumenjalankantugashariandenganlebihber-kesandanmembentuksikapgurukearahyanglebihpositif,2.3Bidang2.3.1Penyeliaanpengajaran-pernbelajaranhendaklahditurnpukankepada2(dua)bidang:a.bidangorganisasidanb.bidangpengajarandanpembelajaran.BidangOrganisasi
Di
antaraciri-ciriorganisasiyangperludiberi
perhatianialah:
i.
lklimkelas:
organisasi
kelaskawalanrnurid
kornunikasi
motivaslsikapmuridkebersihandanperhiasan
116
 
ii.Penycliaangerakerjaiii.Penilaianpretiiv.Prolilmurid
v.
PanitiamatapclajarunKcscrnuaciriiniadalahrncrupakanpetunjukyang
belch
membantukeberkesananpcngajarandanIcmbclajaran.
BidangPengajaran
dan
Pembelajaran
Diantarairi..ciriyangperludiprhatikanialah:
i.
Rancanganpengajaran:Objektif
I
i
kandungan
ii.Pcrsediaanalat/bahanpcngajarandanpcnggunaannya.
iii.
Pcnyarujaian
i
i
p
lajaran.
iv.Teknikbersoaljawab.
v.
luteraskigurumurid,vi.Penggunaanrnaa.
1.4
PrinipPerlak
anaan2.4.1Pcnycliaan
p
ngajaran-pernbclajarandikelahendaklahdijalankanolchPcngctua/GuruBearkeatacmuaguru.
1.4._Rckodpcnyliaanpngajaran..pmbclajarandikclahcndaklahdi..
catit
dcnganringkasdantcpar,
1.4.3Pcnycliaanpcngajaran-pcmbclajaranhendaklahdirancangdenganse-imbangdariegimasa,mataplajarantingkatan/tahun
dan
guru.2.4.4Tuga:penycliaaninibotchdijalankandcngan
bantuan
PcnolongKanandanPenycliaPetang.Walaubagairnanapuntanggungjawabc-
pcnuhnya
tcrlctakdi
tanganPcngetua/GuruBe
ar.2.4.Penycliaan
p
ngajaran..pmblajarandikelahcndaklahdijalankanccara
'i
temati
danbcrlandakanhubunganprofsionalimedcnganguru-guru
danbukanuntuk
rnencari
kcalahan.Dalamusaharnem-pertingkatkanpretusipcngajaran-pcmblajaran
eli
kela,Pcngilia/
GuruBearperlurncndapatmaklumat
yangtcrrcntu,Maklumat-
maklurnar
jill
dapatdigunakan
01
hPengctua/GuruBesarebagai
aaperbincangandcnganguru-guru.
3.SuraiPckclilineiniadaluhuntukmcngingatkunkmbali
In
ngcnaiperi
rnustahaknyatugas-tugaspencliaunpcngajarun-pcrnbclajarancbagaialah
aiu
tugasdan
ianggungja.
ab
117

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Normah Abu Hassan liked this
Cheryl Chen liked this
Cetang Muhamadiah liked this
Sifu K liked this
BISTAR ADAM liked this
BISTAR ADAM liked this
Asmiza Binti Zinin liked this
Asmiza Binti Zinin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->