Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.2 M‡«ì£v Þò‚è º¬ø¬ñJ¡ 𮺬ø õ÷˜„C
1.3.1 ²†®J¡ õô¶ AO‚
1.3.2 M¬êŠðô¬è Íôñ£è„ ²†®‚ °P¬ò ï蘈¶î™
1.4 àœ¹°î™ (Logging In)
1.5 ªõO«òÁ Þò‚般î GÁˆ¶î½‹
1.6 M‡«ì£v â‚vdJ™ ðEò£ŸÁî™
1.7 F¬óºèŠ¹ (Desktop)
1.8 ªî£ì‚èŠ ð†® (Start Menu)
1.9 å¼ ðò¡ð£†¬ì Þò‚°î™ (Starting on Application)
1.10.1 ê£÷óˆF¡ àÁŠ¹èœ
1.10.2 ê£÷óˆ¬î ï蘈¶î™
1.10.3 ê£÷óˆF¡ Ü÷¬õ ñ£ŸPò¬ñˆî™
1.11 M‡«ì£R¡ à¬óò£ì™ ªð†®èœ
1.12 àîM ñŸÁ‹ Ýîó¾ ¬ñò‹ (Help and Support Center)
1.13.1 ðEŠð†¬ì¬òˆ îQŠðòù£‚°î™
1.13.2 ²õ˜ˆî£¬÷ (Wallpaper) ñ£ŸPò¬ñˆî™
1.13.3 F¬ó‚裊¹è¬÷Š ðò¡ð´ˆ¶î™ (Using Screen Savers)
1.14 膴Šð£†´Š ðôè‹ (Control Panel)
1.15 ðò¡ð£´èœ (Applications)
1.16.1 â‹âv-ì£v (MS-DOS)
1.16.2 è®è£óº‹ 裆®»‹
1.16.3 裙°«ô†ì˜ (Calculator)
1.16.4 ªðJ¡† (Paint)
1.16.5 «õ˜´«ð´ (Wordpad)
1.17.1 ðô ðò¡ð£´è¬÷ Þò‚°î™
1.17.2 ðô ðò¡ð£´èÀ‚A¬ì«ò ñ£P‚ ªè£œ÷™
1.17.3 Þ¼«õÁ ðò¡ð£´èÀ‚A¬ì«ò îèõ¬ôŠ ðKñ£P‚ ªè£œ÷™
2.1 «è£Š¹èœ
2.2 îó¾ 心è¬ñŠ¹ (Data Organization)
2.3 M‡«ì£v â‚v¹«÷£ó˜ (Windows Explorer)
2.5 裆C º¬ø¬ò ñ£ŸÁî™
2.6 ¹Fò «è£Š¹¬ø à¼õ£‚°î™
2.7 «è£Š¹èœ, «è£Š¹¬øè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆî™
2.8.1 «è£Š¹è¬÷»‹ «è£Š¹¬øè¬÷»‹ ï蘈¶î™
2.8.2 «è£Š¹è¬÷»‹ «è£Š¹¬øè¬÷»‹ ïèªô´ˆî™
2.8.3 °Áõ†´èO™ (CDs) «è£Š¹è¬÷ ïèªô´ˆî™
2.9 «è£Š¹èœ ñŸÁ‹ «è£Š¹¬øèO¡ ªðò¬ó ñ£ŸÁî™
2.10 «è£Š¹è¬÷»‹ «è£Š¹¬øè¬÷»‹ ÜNˆî™
2.11.1 M¬êŠðô¬è„ ²¼‚°õNèœ (Keyboard Shortcuts)
2.11.2 F¬óºèŠ¹„ ²¼‚°õNèœ (Desktop Shortcuts)
2.12 «îì™ (Search)
2.13 Run è†ì¬÷
2.14 M‡«ì£v â‚vdJ™ ¹Fòù ò£¬õ?
3) ñÁõ®õ£‚è‹ ªðŸø ªî£ì‚èŠð†®
12) I辋 ðòœ÷ M‡W
13.ªðò˜î°èEŠªð£P(PortableComputer)èÀ‚è£ù«ñ‹ð£´èœ
14) ÜFè àîM
15) õ¬ôò¬ñŠ¹ Þ¬íŠð£‚è‹ (Network Connectivity)
16) ðô F¬óòèƒèœ ެ특 - «ñ¬ê‚ èEŠªð£PJ½‹ ñ®‚èEŠªð£PJ½‹
17) 裊¹ï轋 î£Qòƒ° º¬ø¬ñ e†C»‹
18) Üè™G¬ô‚ «è£Š¹èœ (Offline Files)
19) «êŒ¬ñˆ F¬óºèŠ¹ (Remote Desktop)
20) ð£¶è£‚èŠð†ì G¬ùõè «ñô£‡¬ñ
21) º¬ø¬ñ‚ «è£Š¹‚ 裊¹ (System File Protection)
22) º¬ø¬ñ e†ì¬ñŠ¹ (System Restore)
23) ê£îù Þò‚°Gó™ º¡G¬ô Ý‚è™ (Device Drivers Rollback)
24) M‡«ì£v 9x ðò¡ð£´èÀì¡ åˆF¬ê¾
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
In Windows Xp in Tamil

In Windows Xp in Tamil

Ratings: (0)|Views: 1,452|Likes:
Published by nsumnrnp

More info:

Published by: nsumnrnp on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 79 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 83 to 97 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 101 to 118 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 122 to 131 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->