Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tematski Plan Za Viii Dream Team

Tematski Plan Za Viii Dream Team

Ratings: (0)|Views: 649|Likes:
Published by Ljupka Pop-Todorova

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ljupka Pop-Todorova on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГЕРАС ЦУНЕВ“ – ПРОСЕНИКОВО
ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНА ЦЕЛИНАСТРУКТУРА НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА1.НАСТАВНА ЦЕЛИНА:
 L et’s remember! ( Да се потсетиме!)
2.ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА:
СЕПТЕМВРИ 
3.ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА: Целта на оваа воведна тема е да им овозможи научениците да се потсетат на јазичните елементи кои ги изучуваа претходната година, штоби претставувало олеснување во понатамошното изучување на англискиот јазик.
o
ЈАЗИЧНИ: Преку оваа тема, учениците ќе ги повторат јазичните форми одобласта на
граматика
:
 
Past simple од неправилни глаголи; Споредба на Past Simple иContinuous; Past Simple со ago; Идно време со Will и Going to; PresentPerfect и
вокабулар:
Превозни средства; Градови и институции, Во ресторан, Опис налуѓе: карактерни особини, Компјутери.
o
КОМУНИКАТИВНИ: Да зборуваат и пишуваат за своите планови за животот позавршувањето на основното училиште.
o
ЦИВИЛИЗАЦИСКИ:Да стекнат нови / да ги прошират знаењата за начинот и идеите во врска со планирањето на животот после завршувањето на основнотообразование на младите низ цел свет.4.МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, комуникативен метод, селективенприод, работа во парови и групи, индивидуална и фронтална работа.5.НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: Учебници и работни листови Dream Team 3,касети, касетофон, табла, креда, флешкарти, постери, Teacher’s Book.
Наставник: Директор:
Љупка Поп-Тодорова ____________________ ____________________ 1
 
 6.СОГЛЕДУВАЊА НА НАСТАВНИКОТ ОД РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНАТАЦЕЛИНА: ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________ НАСТАВНА ЦЕЛИНА(UNIT)НАСТАВНИ ЕДИНИЦИ (ФОРМУЛИРАЊЕ НА НАСТАВНИТЕЕДИНИЦИ)1. Let’s remember!1.My summer holiday (Мојот летен одмор) – пишување кратоксостав2.Граматика: Past simple од неправилни глаголи- повторување3.Граматика: Past Continuous; Past simple со
ago;
Past Simple иPast Continuous- повторување4.Граматика: Компаратив и суперлатив, Идно време со will /going to - повторување -5.Граматика: Present Perfect – повторување;Вокабулар: Превозни средства - повторување6.Вокабулар: Градови и институции, Во ресторан, Опис налуѓе: карактерни особини, Компјутери- повторување7.Јазични вештини: Life after school (Животот по завршувањена училиштето) - читање, слушање, зборување8.Јазични вештини: Life after school (Животот по завршувањена училиштето)- пишување; Песна: Dancing in the street(Танцување на улицата)2
 
 ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________ 
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГЕРАС ЦУНЕВ“ – ПРОСЕНИКОВО
ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНА ЦЕЛИНАСТРУКТУРА НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА1.НАСТАВНА ЦЕЛИНА:
: New York, New York (Њујорк, Њујорк)
2.ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА:
IV недела СЕПТЕМВРИ – I, II, III недела ОКТОМВРИ
3.ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛИНА:
o
ЈАЗИЧНИ: да разбираат и одговараат на прашања со прашален збор Whоse врз основана прочитан текст; да прават дискриминација и правилно ги изговараат долгите вокали/а:/, /3:/ и /
:/; да ги употребуваат формите на Past Simple Tense и Present Perfect Tense и разликата при нивната употреба; да ги користат релативните заменки who, which и whose;да прават разлика при употребата на англискиот јазик од американско и британскоговорно подрачје; да ја вежбаат јазичната вештина пишување со посебен осврт насоставување реченици преку пишување текст – опис на место; да се научи редоследот напридавките пред именката да ги вежбаат јазичните форми кои ги изучуваа во тематапреку обработка на песна.
o
КОМУНИКАТИВНИ: да ги употребуваат јазичните форми за искажување понудии нивно прифаќање и одбивање.
o
ЦИВИЛИЗАЦИСКИ: да се стекнат со / ги прошират знаењата, разменат мислењаза еден познат американски град – Чикаго, неговата местоположба и карактеристики,како и животот на луѓето таму.4.МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, комуникативен метод, селективенприод, работа во парови и групи, индивидуална и фронтална работа.5.НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА:Учебници и работни листови Dream Team 3, касети, касетофон, табла, креда, флешкарти,постери, Teacher’s Book.3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
J.u.l.i.j.a liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivanka Angeleska liked this
Sanja Ilova liked this
Ivanka Angeleska liked this
Sanja Ilova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->