Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
__

__

Ratings: (0)|Views: 492|Likes:
Published by Марија К.

More info:

Published by: Марија К. on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
231
   Ј  а  з  и  ц  и  и  о  п  ш  т  е  с  т   в  е  н  и  н  а  у  к  и
NUMBER SIX HILL STREET
Очекувани резултати:Учениците:
да даваат инструкции за правец – go along, turn left/right;да опишуваат каде се наоѓа некој предмет во просторот со next to, between, opposite;да бројат до дваесет;да ги препознаваат боите;да ги користат фразите There is/are;да даваат инструкции користејќи императив;правилно да го употребуваат глаголот „сум“;да ги употребуваат личните и присвојните заменки;да ги разберат и правилно да ги применуваат критериумите за самооценување.
Потребни материјали и опрема за реализација:
• 3Д мапа на замислен град со куќарки за секој ученик (прилог 1);• чек-листа за самооценување (прилог 2);• скала за оценување на вокабулар (прилог 3);• листа за следење на напредокот и постигањата од Number Six Hill Street (прилог 4);• компјутер и ЛЦД-проектор.
V одделение,
Наставна содржина/лекција: Утврдување на темата
Активности и насоки од претходниот час
Учениците добиваат задача да размислуваат за вокабуларот поврзан со местоположбата нанивното живеалиште и соседството, бојата и бројот на куќите.
• Воведување на учениците
- Учениците го истражуваат замислениот градпоставен во нивната училница. Тој се состои оддве улици во кои се сместени куќичките, по едназа секој ученик, која има свој број и се разликувапо боја од другите. – Се развива дискусија во која учениците,поттикнати од прашањата на наставникот, ра-скажуваат за улицата Hill Street, за местопо-ложбата на куќите, нивната боја и број. Го користатвокабуларот next to, between, opposite, како ивокабуларот поврзан со бои и броеви. Ја користатфразата There is/are, личните и присвојните за-менки и глаголот „сум“.
Активности на часот
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Марија Петреска КитаноскаОУ. „Христо Узунов“ - Другово
 
 Ј   а з  и ц и и о п ш т е  с  т в  е  н и н ау к и
232
• Тек на часот
1. Учениците преку презентација во Power Pointдобиваат покана за забавата на наставникот.Поканата содржи инструкции за тоа како да седојде до неговата куќа според мапата поставенаво училницата. Поканата најнапред ја чита наста-вникот, а потоа еден од учениците ја препрочиту-ва и следејќи ги инструкциите, се обидува дадојде до куќата на наставникот.2. Учениците добиваат листови хартија во раз-лични бои. Само уште еден ученик има листсо иста таква боја. Задачата на учениците е данапишат покана до партнерот со иста боја нахартија. Поканата треба да биде по примеротна наставникот. За цело време на платното сеистакнати формата и елементите на поканата. Во поканата треба да вклучат и информација какосе стигнува до нивната нова куќа според мапата на замислениот град. Учениците движејќи се низзамислениот град ја составуваат поканата со инструкции за тоа како да се стигне до нивната куќа.Поканата ја даваат на партнерот.
• Завршување на часот
 – Секој ученик ја чита поканата што ја добил и, следејќи ги инструкциите, се обидува да дојде доместото каде што е поканет. Доколку инструкциите не се точни, сите ученици помагаат да се дојдедо решение. – На почетокот од учебната година се отворени портфолија за напредокот на секој ученик во кои едоговорено да се чуваат изработките предвидени на крајот од секоја тема. Поканите се ставаат воученичките портфолија.На крајот од часот наставникот дава информации каде можат да се најдат дополнителни вежбии игри. Тие се наоѓаат на интернет-страница креирана од наставникот за таа намена:http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Teachermarija/136911383020720
Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат
• Очекуваните резултати се постигнати.• Сите активности се реализирани со секој ученик поединечно, имајќи предвид дека станува збор заодделение од десет ученика.• Доколку часот се реализира во поголемо одделение, идејата е да се состават поканите и да сестават во поштенско сандаче. Неколку од нив се читаат на часот, а останатите им се испраќаат научениците до кои се адресирани. Следниот час ќе се прочитаат сите покани со исправени грешки одученикот што ја добил поканата.• Ако се работи со поголемо одделение, ќе има потреба да се измени тематското планирање и да седодаде уште еден час.
Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
 
233
   Ј  а  з  и  ц  и  и  о  п  ш  т  е  с  т   в  е  н  и  н  а  у  к  и
Прилог 2: Self-Assessment Checklist For: _______________________________ (Student’s name)Unit 2: Number six, Hill Street
I can do this easily and wellThis is one of my goalsI can give simple directionsgo along turn left turn rightI can tell the position of objectnext tobetween opposite I can count up to twentyI can tell the coloursI can use There is There are are There is a house.There are houses.I can give instructions Sit down! Do the exercise!I can use the verb BE AM IS ARE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->